Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23150, 4.6.2011]

Oslobođenje [broj 23150, 4.6.2011]

Ratings: (0)|Views: 243 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

 
Valen tin Inzko,
visoki predstavnik u BiH
BEZ ISTINE I PRAVDE NEMA POVJERENJA NI POMIRENJA
OSLOBO\ENJE
 
SUBOTA 
, 4. 6. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.150Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Oslobo|enje uHaagu
Gdje jenestaogeneral
   F   o   t   o  :   R   e  u   t   e   r   s
2-3. strana
 
Rumunija - BiH 3:0
46-47. strana
Kvalifikacijeza EURO
   F   o   t   o  :   R   e  u   t   e   r   s
 
OSLOBO\ENJE
subota, 4. juni 2011. godine
U @I@I
2
Pripreme za obilje`avanje16. godi{njicegenocida
Na d`enazi iAhmadined`ad?
Dok se ratnizlo~inacRatkoMladi}  ju~erizja{nja vao o kri vicipredsudi jama Ha{kogtribunala, u Identifkacijskom centruPodrinje u Tuzlinastav ljene su identifkaci je`rta vagenocida, ko je}e bi- tiukopane11. jula u Poto~arima. Do ju~er, pot vrdio nam je RiatKe{eto-  vi}, vje{taksudskemedicine, identifko-  vana je 501 osoba, a do d`enaze u julu taj broj bi mogaoporasti i na 550. „Radi se o `rtvamako je su ugla vnom ek shumirane iz grobnice u Liplju, ali i u ^an~arima, Kamenici i drugimgrobnica- ma{iromPodrinja. Bilo je dostanekom- pletnihskeleta od rani je, ko je smo u po- sljednjevri jemesklopili, pa su porodice odlu~ile da ih ukopa ju11. jula“, kazao nam je Ke{eto vi}. Ina~e, do sada su odr`anedvi jesjedni- ceOrganizacionogodbora za obilje`ava- nje16. godi{njicegenocida, a u utorak je planirana i tre}a. „Tada}emoimatiokvirniprogram. Za sadanemanikakvihprepreka i sve te~e po planu. Tako|er, u toku su pripreme i za tradicionalniMar{mira od Nezuka do Po- to~ara, a za taj dio ove godine je za- du`enMuhamedDurako vi}. Predsje- dni{tvo BiH }e putemMinistarstvavanj- skihposlo vaposlatipodsjetniceambasa- dama, a ko je bi trebale da na ja veeventu- alnidolazakvisokihzvani~nika iz stranih zemalja“, kazao nam je Durako vi}. On na vodi da ima na ja va da bi na d`enazumogaodo}iMahmudAhmadi- ned`ad, predsjednikIslamskeRepublike Iran, mada, to jo{ nikoni jezvani~no pot vrdio.Do sada su u Memori jalnomkomple- ksu u Poto~arimaukopane4.524 `rtvege- nocida iz jula1995. godine.
 S.K.
VIJESTI
 Vi je}esigurnostiUjedinjenihna- ci ja, po vodomhap{enjaha{kogop- tu`enikaRatkaMladi}a, uputilo je globalnuporukunaj{irojsvjetskoj  ja vnosti da zlo~ini ne mogupro}i neka`njeni. To je jednosta vna, sna`na i kruci jalnaporuka, smatra IvanBarbali}, {e Misi jeBosne i Hercego vine u UN-u. Svo je vremeno se, prilikomhap{e- njaRado vanaKarad`i}a, Vi je}esi- gurnosti UN-a ni jeoglasilosa- op}enjem. Me|utim, Barbali}veli da je VS dinami~nainstituci ja i da se ta praksa s vremenommi jenjala. - U svakomslu~aju, po vodom hap{enjaMladi}a, vladao je op{ti osje}aj da se radi o historijskom doga|aju te da je potrebno da Vi-  je}eizrazisvojstav. Kakozbogpro{losti, kakozbogpreostalih oba veza, tako i zbogbudu}nosti regiona, kazao je on.
Po~ast`rtvama
Barbali}smatra i da saop}enje ni je„preblago“, kao {to se ko- mentiralo u po jedinimkrugo vima. - Upra vosuprotno. Sama~injeni- ca da Vi je}ekoristisvo juinstitucij- skusnagukako bi obilje`iloodre|eni doga|aj, ukazu je na to da se radi o historijskoj, globalnoj~injenici, te se krozdiplomatskijezik{aljevrloja- snaporuka. U ovomkonkretnom slu~aju, Vi je}epozdrav ljahap{enje Mladi}aoptu`enog, izme|uostalog, za genocid u BiH, uklju~uju}iSrebre- nicu, te oda jepo~astsvim`rtvama rata u biv {ojdr`avi. Tako|er, Srbi ji se vrlojasnostav lja do znanja da se o~eku je da }e Mladi}bitiisporu~en u Haag, {to se i desilo, te da se o~eku je da }e uskoro i GoranHad`i} bitiuhap{en. Saop{tenjaVi je}ani- suplatormekrozko jeprolazeveli- keri je~izgodne za kontro verzne natpise. Tu se svakari je~mjeri. Vje- ru jem da je ovomizja vomporu~eno upra vo ono {to je u interesuprav de i mira, kako u BiH, tako i u ci jelom regionu, rekao je on. [e Misi je BiH u Ujedinjenim naci jamanapominje i da se ri je~ genocidnalazi u izja vi i da ni je izba~ena, kao {to su to, na vodno,nekezemlje`eljele. - Ne smi je se manipulirati sa is- tinom. Stvar je jasna- Me|unaro- dni sud prav de je jasnodefnirao zlo~ine, i jasnout vr|ene~injeni- ce se ne mogumi jenjati. Ri je~ genocidni jeizba~ena, i ona je  vrlojasnopozicionirana u istoj re~enici sa BiH i Srebrenicom, kazao je Barbali}. On napominje i da se u New   Yorkvratioistogdana sa puta u  Aricikada se desilohap{enje. - U Vi je}u se dostastvaride{a va iza zatvorenihvrata, te ne bi bilokole- gi jalno da u ja vnostiznosimoinor- maci je o takvojvrstiakti vnosti, odnosno da zloiskori{ta vamo~inje- nicu{to smo iza tih vrata, te da ja vno upiremoprstom. Situaci ju iza zatvo- renihvrata ne bih komentarisao, ali smatram da se, uzima ju}i u kontek - st ite`inuko juima juizja veVi je}asi- gurnosti, radio sna`nim i pra vilnim porukama u interesu BiH te svihdo- bronamjernih i konstrukti vnihakto- ra, kazao je Barbali}.
Uhodan tim
Misi ja BiH, tvrdinjen{e, svako- dne vnoobav ljadelikatnezadatke. Onvjeru je da je u ovihgodinu i pol pokazala da BiH mo`ebitipartner prilikomdono{enjanajkomplek - sni jihmultilateralnihodluka. - Imamouhodandiplomatski tim, ko jikvalitetnoobav ljazadat- ke. Vjeru jem da se radi o dobrom primjeru. No, jo{ sedammjeseci je prednama, veliBarbali}.
Dl. O.
IvanBarbali},
{ef Misi je BiH u UN-u
Zlo~inine}epro}i
neka`njeni
Ovu jednosta vnu, sna`nu i kruci jalnuporuku svi jetu je uputiloVi je}esigurnosti UN-a, smatraBarbali}
Barba i}: Ri e~genocidni eizba~ena
 SVAKA RIJE^ SE MJERI  Saop{tenja Vi je}a nisu pla tforme kroz ko je prolaze velike ri je~i zgodne zakon tro verzne na tpise. Tu se svaka ri je~mjeri. Vjeru jem da je ovom izja vomporu~eno upra vo ono{to je u in teresu pravde i mira, kazao  je Barbali}
TuzlanskaulicaKicelj. Broj54. Ku}a, i u ku}isobica. Prostori-  jeUdru`enja@eneSrebrenice. Kasapin na TV-u, a na zido vima stotineotograf janjego vih`rta-  va. Majke su ner vozne. Sje}aju se svo jihnajmili jih, ko ji suubi-  jeni u genocidu. Pro{lo je 16 godina, aRatko Mladi}ju~er se po prvi put na{aopredsudi jamaHa{kogtribuna- la. Trebao se izjasniti o kri vici. „Ja sam generalRatkoMla- di}“, go vorio je ju~er u sudnici doneda vnonajtra`eni jiha{ki optu`enik.„Zlo~inac“, nadopunju jupri- sutneSrebreni~ankeMladi}evo obra}anje.
Jes tekasno, ali...
„Ni je on nikakavgeneral. Pra-  vigeneral ne bi ovolikomlados- tipobio. Nego su to zlikov ci. Svi. Ne kri vim, ne dao Bog, srpskinarod. Pogre{nihljudi ima u svakojnaci ji. Ali ovo ne mo`e bitipra vigeneral“, doda jeBahra Hasano vi}, pokazu ju}iotogra- f jeMladi}evih`rta va, ko je su zali jepljene na zido vima. Bahri  je jedan sin ubi jen na tuzlanskoj Kapi ji, a drugiu Srebrenici. I nji- ho veotograf je je pokazi vala. Te{ko im je, pri~ale su ju~ermajke, gledatizlo~inca. Imale su osje}aj da im se smje{ka, nakonzla ko je je nanioPodrinjcima, ali i drugimgra|animaBosne i Hercego vine. „Drago mi je da je do{aoovajtrenutak da gledamozlo~inca u o~i. Boljeikad, negonikad. Jes- tekasno, 16 godina smo ~ekali. @elimo da svi do~ekamo da muse izreknepresuda“, ispri~ala je Hajra]ati}, predsjednica Udru`enja@eneSrebrenice, na- da ju}i se da }e ci jeliprocesbiti brzoza vr{en, a ne kao u slu~ajuMilo{e vi}a i Karad`i}a.
Mezar je je op tu`nica
Potom, Mladi} na TV-u go vo- rikakoni jepro~itaooptu`nicu, te da mu trebavi{evremena. Onda, go vorikako su ri je~i iz optu`nicegnusne i monstruo- zne, te da ih nikadni je~uo.„Kakonisi? Pa,ti si mon- strum. Vidi{{ta si uradio. Gro- bnice, ni{ani i mezar je u Po- to~arima su optu`nica“, doda-  jejedna od prisutnihmajki.  A FatimaMu ji} je sve vri jeme {utjela. Di jelo vima{ami je je brisalasuze i skupljalasnagu, da nakon{to je vidjelazlikov ca, progo vori o u`asuko ji je zade- sionjenuporodicu. „On je meniubio dva sina,dva brata, oca, mu`a, bli`urodbi- nu, kom{i je... [ta god rekao, bol na{u ne mo`eni{taubla`iti. Misvojteretnosimo. Kako se osje}ati kad zna{ da ti je klao iubi jao... Kad se sjeti{svo jedje- ce...“, ispri~ala je Fatima, smatra-  ju}i da bi Mladi} i danas,damo`e i da ima snage, pono vio zlo iz jula1995. godine. HabibaMa{i}smatra da je Mladi}balkanskikrvnik. Ka`e, majke su 16 godinago vorile da je Mladi} u Srbi ji, a da su to tamo{- njevlastinegirale. Doda je, Mladi} ni jeuhap{en, negoisporu~en. „Njemu su dozvolili da obi|e grobsvo jek}erke, a da li su se za- pitalikako je porodicama{to ne zna jugdje su kostinjiho vedjece. Ovo }e i}i isto kao sa Karad`i}emi Milo{e vi}em“, razo~arano je kazalaHabiba.
 S.KARI]
Nisigeneral,
 ti si monstrum!
 Srebreni~ankepra tileprvopo javlji vanje
Pra vigeneral ne bi ovolikomladostipobio. Nego su to zlikovci. Svi. Ne kri vim, ne dao Bog, srpskinarod. Pogre{nihljudi ima u svakojnaci ji. Ali ovo ne mo`ebitipra vigeneral, ka`eBahra Hasano vi}
Ima e su osje}aj da im se smje{ka, nakon zla ko e im je nanio
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
subota, 4. juni 2011. godine
3
 SBiH o Da~i}uKrug99JadrankaKosor CatherineAshton
Napad na BiH
Izja vaIviceDa~i}a, potpredsjednikaVla- de i ministraunutra{njihposlo vaSrbi je,da “ako sutra RS na reerendumudoneseodlu- ku o otcjepljenju“,bit }e normalno da se pri- klju~iSrbi ji jer se radi o istomnarodu, za Stranku za BiH predstav ljaotvoreninapad na teritori jalniintegritet BiH. “Ovo je samo  jedna u nizukontinuiranihizja vazvani~ni- kasrbi janskeVladeko ja je usli jedilanakon neda vneizja veVukaJeremi}a, ministra  vanjskihposlo vaSrbi je, o spa janjupitanja Koso va s BiH na konerenci jibritanskogma- gazina Te Economist u Atini“, tvrde u ovoj stranci. Kako se na vodi, o~igledno je da se radi o ambici jamaSrbi je da se gubitakKo- so va“namiri“ teritori jom BiH.
Atak na mir
Dok se srbi janskaja vnostsuo~ava sa posljedicamaudru`enogzlo~ina~kog poduhvataRatkaMladi}a i ostalih, dotle IvicaDa~i}, akter i nasljednikMilo{e-  vi}evepolitike i prakse, prizi vano vera- to vezaraddo vr{a vanjaneostvarenihci- lje vavelikosrpskeideologi je i negiranja dr`a vnogsu vereniteta i subjekti viteta BiH, saop}eno je ju~er iz Asoci jaci jene- za visnihintelektualacaKrug99.  Asoci jaci japozi vapredsta vnike me|unarodneza jednice, a posebno administraci ju SAD-a, da na vri jeme zausta veovaj i sli~neatake na mir i sta- bilnost u BiH od zvani~nikaRepublike Srbi je.
Pro{iri ti op tu`nicu
PredsjednicahrvatskeVladeJadranka Kosorizja vila je u petak da }e Hrvatskain- sistirati na pro{irenjuoptu`nice za zapo-  vjednikavojskebosanskihSrbaRatka Mladi}a i za zlo~inepo~injene u Hrvat- skoj, prenosiFena. “Pripremamozaklju~ak za sjednicu  Vladeidu}itjedanko jim}emopota- knutidr`a vnood vjetni{tvo kao neovisno ti jelo da jo{ jednom, makar je to u~inilo, po{alje svu prikupljenudokumentaci ju sa zahtje vomgla vnomha{komtu`itelju da se optu`nicapro{iri i na Hrvatskuka- ko bi Mladi}odgo varao za sve stra{ne zlo~ineko je je po~inio u Hrvatskoj“, na-  ja vila je premi jerka.
Pros tor za di jalog
Hap{enjeRatkaMladi}astvorilo je pros- tor za di jalogko jitrebazami jenitikrvopro- li}e na Balkanu,i EU}e u tomeodigratisvo-  juulogu, na vela je visokapredsta vnica EU za vanjskupolitiku i sigurnostCatherineAs- hton, prenosiFena. “Hap{enjeMladi}a  va`no je iz dva krupnarazloga. Prvo, pod- sje}amaso vneubice da svi jetne}edopus- titinjiho vezlo~ine. Drugo, po ja~avanadu za trajnimmirom na Balkanu; pribli`avamo se 100. godi{njiciatentata u Sara je vuko ji je iza- zvaoPrvisvjetski rat. Otada je Balkansino- nim za podjele, sukobe i brutalnost. Ne pos- to jigaranci ja da su ti danipro{li, ali sadapos- to jiprostor za politiku i di jalogko ji}e zami-  jenitikrvoproli}e“, na vodiAshton.
U @I@I
(Od na{eg speci jalnog iz vje{ta~a)
Kona~no je do{ao i taj predugo o~eki vani dan, RatkoMladi} u su- dniciHa{kogtribunala. Medijskicir- kus okozidinaSche veningenapre- selio je ispredsudskogzdanja, {to samo na otograf jamaizgledaogro- mno. Preti jesno je ov dje za stotine no vinara, snimatelja, tehni~ara. Reporta`nakolanaj ve}ih V ku}a satelitskimantenamaprekrila su ne- bo jo{ jednogpaklenogdanaisto- rijskidugesu{e u Holandi ji. [uma mikroona i kakooni jasvihsvjetskih  jezika{to se mi je{a ju u reporterskim  jav ljanjimau`ivo.S jednestrane,ve} legendarnogbazenaispredzgrade ribunala, skupinapre`i vjelih iz Srebrenice, a s druge, desecionih ko ji ne da jusvoggenerala. Polici ja budnopazi, ba{kao {to je to~inila pri jedva dana u Sche veningenu. ada se sve za vr{ilo na me|uso- bnimdo viki vanjima. Stranci su jo{  jednommogli da videkoliko se  volimo i trpimo. ako je i sada.
Pomirenje?!
Kolege su se uskome{ale. Neko  jav ljapribli`avanjezatvorskogvo- zila u ko jem je Mladi}. Nemavi{e one paradesigurnosnihslu`bi. Ne- mahelikoptera, ljudi sa maskama, dugimci je vima u rukama. Sti`u dva kombi ja sa zatamnjenimstakli- mazbogko jih se promet na ha{kim ulicamani jezaustav ljao. Kretali su se bez sirena i svjetle}ihsignala. Ni-  jebilo one ludejurnja ve kao neda-  vno kod zatvora, lagano su u{li u ogra|enosudskodvori{te. Napetost  je po~ela da raste. Za ko jiminut kre}eprocesko ji bi, po svjetskojza-  jednici, trebalo da pomognepomi- renjunaroda na na{improstorima. Pitao sam se koliko je ostaloRat- kaMladi}a u umornom~o vjeku{to su ga do vodili do mjesta za op- tu`enike. Zgurenistarac, sa poha- banimka~ketom, izme|udvo jice kr{nihsudskihstra`ara. [to su ti pro-kleteemoci je, odmah su na strani slabi jeg, nemo}ni jeg. Hvata{sebe kako ga po~inje{`aliti. ^o vjek je ~o-  vjek. Ali, kada je sjeo, skinuokapu, osim~ela bez kose, sve je bilo kaopri je. Pogledko jikosi, unosistrah. Na trenutke se ~inilo da }e pono vo `ustrodi}iruku i uzviknuti: Pra vac Poto~ari! U njemutada, a i u svim godinamaratnim, od [kabrnje u Hrvatskoj, pa do Sara je va, Srebre- nice... ni jebilo~o vjeka, milosti. Po- sebno je voliotu}i u `ivomeso, Ve- lu{i}e“jer tamonemamnogoSrba“. Kadate{kasje}anjaprorade, sa`alje- njenesta je i u`arenegla vepoku{a-  va{proesionalno i nepristrasno pratitiiskusnogsucaOri ja.
Gdje je nes taogeneral
 Ve}od prvihtrenutakapremi jer- nogpo jav lji vanjapredHa{kimtri- bunalom, RatkoMladi} je djelo vao krotko, poslu{noklima ju}igla vom na sve upite. Nigdjeonogljutitogko- mandanta, {to je, nakonprvihha- {kihoptu`nica iz 1995. godine, bombasti~nona jav lji vao da }e se pri jeubitinegopredatistranim pla}enicima. Sadasvakomaloizjav - lju je da je bolestan~o vjek iz ko jeg izbi janada da }e ga spasitivrhun- skili je~nici, anga`ovani u zatvorskoj bolniciSche veningena. Svakoma- lo, pogleda vao je u advokatao~eku-  ju}ineki mig, sa vjet. Vidi se da ni-  jena vikao na to. Njego va je uvi jek  bilaprva i zadnja. Iz vr{a valase bez pogo vora. Osobina dapotcjenju je druge, najbolje se o~ita vala u obra}anjusucu:- Ja ne pozna jem tog ~o vjeka- po- kazu je na advokata. - Znamsamo da je iz Srbi je.Za ~lanicuSekretari jataSudako-  ja je pro~italanekolikota~akapra-  vilavo|enjaprocesa: - ^uo sam {to je ta dje vojkarekla, ali nisamnajboljerazumio. Sa mnomtrebatelagani je. Morate imatistrpljenja…Kako je vri jemeodmicalo,kao da  je posta jaopribrani ji i pono vo se  vra}ala ona njego valuka vost u ma- nipuliranjumedi jima. Mislio je da }e i ovogputauspjeti. eatralno se okretao ka mjestugdje su bilioto- reporteri isnimatelji. Umjesto da se obra}asucu, poku{a vaoje sa uvje- ra vanjemsvjetskeja vnostida je zate~ente`inomoptu`biprotiv  njega. U tom trenu sam vidio onu sliku iz Srebrenicekadadaru jeizgla- dnjeledje~ake~okoladama, u`iva-  ju}i u {kljocanjuotoaparata i zu ja- njukamera. Ili kadadr`ilekci ju upla{enimofcirimaholandskog bataljonapla vaca{to su biliza- du`eni za za{titusrebreni~keenkla-  ve, budno, ispod oka, paze}ida jeu okusuobjekti vakamera.
Ner voza
Sudac Ori se ni jedao zbuniti. Kao na jiskusni ji~lanribunala, ve} do- bro znakakotreba na prvimnastu- pima“velikihvo|a“ sa na{ihpo- dru~ja. Goto vosvakiizjav lju je da se borio zasvojnarod i svo juvjeru i da }e ov djebranitisamo to, najmanje sebe. U timzapalji vimizja vama naglozako~ekada ih jedan od naj- poznati jihsvjetskihpra vnikaupo- zori da su ov djezbogsvo jeli~neod- go vornosti a ne zbogsvo jihnaroda. Bude imlak{ekada~uju da niko predovimsudomni jekriv dok muse ne doka`e. Smrknu se kada impo~nu~itatisa`etak tih zlodjela.
Pa vlePAVLOVI]
Zgurenistaracpred
superiornimsucem...
Po~elosu|enjeRatkuMladi}u
...Ali, kada je sjeo, skinuokapu, osim~ela bez kose, sve je bilokao pri je. Pogledko jikosi, unosistrah. Na trenutke se ~inilo da }e pono vo`ustrodi}iruku i uzviknuti: Pra vacPoto~ari!
Mladi} je upornoponav jao da je bo es an~ovjek
 
No voro~i{tezakazano za 4. juli
Mladi} odbio da se izjasni o optu`nici
Nekada{njizapo vjednikVojskeRepublikeSrpskeRatkoMladi} odbio je ju~er, prilikomprvogpo jav lji vanjapredSudom, izjasniti se o optu`nici, ko ja ga u jedanaestta~akatereti za genocid, zlo~inepro- tiv~o vje~nosti i kr{enjezakona i obi~ajarato vanja. Sudi jaAlphonsoOrie je, nakon{to je Mladi}odbio da mu se pro~ita optu`nica, pro~itaosamonjezinrezime, te optu`enikaoba vi jestio da }e bitipozvan da se za 30 danaizjasni o njoj. ako}e se Mladi} u sudnicipono vnopo ja viti4. jula u desetsati. Sudi ji je ju~erkazao da je vidioascikle, ali da ni jepro~itaooptu`ni- cu, jer mu za to trebavi{e od dva mjeseca. - Gospodinesudi ja, vi ste malostari ji~o vjek od mene. Ja ho}u da dobi jem ove gnusneoptu`beprotivmene, da to pro~itam i razmi- slim o tome. Menitrebavi{e od mjesec da shvatimovemonstruo- zneri je~iko jenisam~uo nitimogu da ih shvatim, rekao je Mladi}. Ha{kotu`ila{tvo ga tereti za dva genocidapo~injena1992. u op{ti- namaBratunac, Klju~, Fo~a, Pri jedor, Kotor-Varo{, SanskiMost, Vl- asenica i Zvornik, te onajpo~injen1995. godine u Srebrenici.
J. F.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Sports News liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->