Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5661, 4.6.2011]

Dnevni avaz [broj 5661, 4.6.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,452|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2012

pdf

text

original

 
PravioseIudiniiezelioculioptuznicu.Psiholog:Zlocinacvolipozornicu.Pokazivaonamjletriprsta,kazeSuba.sicNoYoroc.iste4..jula.Mla.dicpokusaoskrenutipaznjusudiiasaoptuznicena37strana
ODLURA0
8.Slr.
MAnDATARUlAl0DAnA
8alll<lnskikrvnikjuterpredsudiji/maTrihuni/la:Neartikuliranimgrimi/sami/lica
{JOkUS80
negiri/ti
sve
dojednogliO(;ina
P
rvo.pojaVlj.ivanie.srebr.e-jula1995..god..ine.u.K.oniev.ic-C.taopt.llzuic.a,Mladicjen.e.rv.o-
nickogkasapina
pred
Polin
komanduje"PravacBra-
UIO
odmahnuorukom,hladno
sudiiarnauHagupoka-tunac"
i
onogkojijeizareseta-govorecidajenezelicuti"niuzalojedanernarazlikeka,usporenekretnje
i
govora,jednomslovu,niujednojrece-izmeduonogMladic3koji11.Upitanzeli
Ii
damusepro-nici",2.-6.
straml
STJEPAnDUCEUDPRIZnAnJEPDTAPAZIJADATURHDUICA
NOVINAUNOVINITESKANESRECABANJALUKA
·~~Danas
prilog
l_________~~
'Sedmica'
(Foro:J.HllIiilt)
DebakluBukurestu~
19.
str.
 
MajkeSrebreniceuPotocarirnapratilerociste
e
alo
muIes
dlti
rnellUbilelirnnisanirna
Velika
ouorcenost
i
sumnjaupravdu
i
pravednosudenje
DvadesetakmaikiSrebr-
eniceiucerieuMemorija-
InomkompleksaPoroearizajednickipratiloprvopo-,
jay
I
j
ivan
j
ezlocincaRatkaMladicapredsudiiamaHaskogrrfbunala,Pcja-vliivanjeMladicanaTV
ekranuispodrnusaleuPo-
rocarirua,ukojimasunije-mis
v
jedoci
0.
[egov
jj
hzlo-djela
j
4.524bijelanisana,
izazvalojejakeeruocije,ali
i.
velikucgorcenosr
i
su-
mnjuupravdu
i
pravedno
sudenie..Oslo
b
0
di
tega
kadaga
nisredovelimeduovebije-
Ienisane,da
milmajke
su-
de-kazalajeogorceno
Sub,.
M.lic.
[edna
od
maiki,Nura
AJispahic,poru
61
ajedaje
Palatar;juter:·Emolivnereakcijemajki
MehmedDuiC:PraUZeD
taldiMusuolihorathodnlMa
PredsjednicaUdruse-
nja
HSrebrenii':ke
rnajke"
Hatidi.
Mehmedovic
ka-
zala
je
da
ie
zloeioac
MIa-
die
preuzeotaktikusvoiih
prethednika.
-Sudiiamaee
biti
resko
da
"odeproces,Sramnoie
to
kakoseusudniciponasa]uonikojisudosadabiliusu-
dskimkl
upama,a
odgovo-
rn
i
uzagenocid
i
gresi]
II.
Ali,
nadamse
cia
sudijeneeetolerirati
Mladicll
cia
se
po-
nI!Sa
kakojezamislio-kaza-
laje
Mebmedovic.
Potinjesuaenjezlotincu
Ratku
Mladieu
"A
'to
je
ovaj,,;tenerai«
gl
up.Zn30
samdajeglup,
alije
ovoprev3zisl0
8V3
otekiv3nja.Papri~znao
je
pred
cijeHm
svijetomdamurreba
vise
oddva.mjel;cca
da
procica37Slrnnkll!Ionbiogla"nikomandam.(SabllhudinSimsirpa.sic)
(F",",M,Sm>fJI)
dobra
.s
to
jeMladicuh-
apsen,iakosazakasnje-
njern,
-Trebalojedagaizruce
nama",
rnajkama,
damumi
sudirno-
dodala
ie
Alispahic.Mejra
DogazizPorocara,
kojo]suubijenaIl"OjiC3
sino-
va,
kale
da
maj
kenikadnece
bitizadovoline,iernemaiu
nikakvenadeupravdu,
-Ako
i
jernubudusudi-
Ii
kao
i
staluna,nemarnosta
ocekivati-kazala
je
ona
i
o-
daladabibilodobrodase
zlocincusudiuPorocarirna.
-SehidaAbdurahmano-vi
c
rekla[eda
j
eMlad
ieu
cdobrenodaposjetigrabsvo]ekcerke,dokmnoge
rna]
ke
joiltragajuzakoocica·
rnasvoiedjece,
Me.SMAJJC
spec
Beogradskiadvoka
I
TomaFila
iziavio
je
Sr-
nidaje
prvO
pojavljiva-
nje
RackaMl.adica
pred
Haskimrribunalornpo-kazaJo
d8
onni
jeneu-racunljiv.
.Iz
ovoga"tojegovor·io
zakljuciosam
da
00
racno
znagdeie,
daje
s
vjestan
svo
j
epozicije
i
dajesposoban
Zll
slIdenje-
ocijenioje
FiIa~
j
avila
j
e
Sma.
2
Onevniai'll!.suboia,
aktuelno
,lunVlJpanj2011.-.
vnoseusta]aoiecoviekko]
i
ie,rugaiucimsmijehom,
pr-
oprario6truljeoptuzbizage-
nocid,
koji
jeneartikulira-
nimgrimasamalica,maha-
niernglave,aplauzornsudi-
jamapokusaonegiratisvedo
jednog
zloci
na
Z"
ei
jese
izvrsen]epokomandnoi
odgovornostitereri,Oriel,
kojiiepredsjedavao
troclanimSudskimvijecem,najpriiegaieupoznaosnie-govirnpravirna,
medu
koii-
rna
i
ravornna
sumju,
Sudija
je
potornpredsta-
viczasrupnikeopruzbe,
medukojirnasenalazio
i
glavni
haski
tuzilacSerzBr-
amerc
(Serge
Brammertz),advokatapos!ui;benojduznosli
AleksandraAle-
ksica
le
osra1eosobekojesu
senalazileusudnici,a
polOm
upiraoMladica
je
Ii
dobio
kopijuopruznice
na
marer·
njemjeziku.
rako
je
prelhodno
MIa·
die,u
m:koliko
navrata,po·
kuiiao
skrenuti
paznjusudi-
ja
S
I1dogazbog
koiih
se
ua·lazi
usudnic.i,
sudijaOri
Ili-
HAGKasapin
zapoceo
svoje
suocavanle
spravdom
Jucerasnjepojavljivanjepredsudijamapokazalojedanema
.,.j
asam
general
Ratko
Mladic..,Rodiosamsenacisti
poned
j
eljak
!
43.godi-
ne...Dva
i
pokilornerraod
Kalinovikaiemoieselc
Bozinovici...Iasam
resko
boles
(ancoviek..,
Salutiraousudnici
Timrijecima,orprilike,jui':erjesrebrenickikrvnik,ramikoraandantVojskeRe-publikeSrpske(VRS)
i
oprufenirarnizlocinacRa-
tkoMladic,nakon16godi-naskrivanjaodsuda
i
pra-
vde,uzdirektanTVpriienos,usudnicibroiIHaskcgrri-
bunalazapoceosvoieko-
naenosuocavanjespravdom.
RugiliUCiSmiiah
i
grimaSe
Svikojisuocekivalida
ce
Mladie
jucer,baremie-
dnim
damarorn,pokazatiosieCai
bilokakvogposrova-
nja
premaZrrvamaza
ciju
se
srnrttereti
iii
daceunjego-vomprvomizlasku
peed
su-dijeposroiatibarernmalosa-
rnilosti
i
kajanja,grdnosuse
prevarili,Predsudiiama
i
a-
Zlocinac
MIa
d
ic
usu-dnicisepoiavionekoliko
minutaprije
10
sari
re
salu-
tiraopeedsudijarnaprijene-
gostojeskinuo
kacket,
SII-
dijaAlfonsOri(Alphonso
JedanaesltacaMaoDtuinice
tacke
1.
i
2.~zagenocidtacka3.-zazloCi.nprotivcovjecnostitacke4.,5..
i
6-zaistrebljenjeiubislvatacke7.i8.-zadeportacijeidruganehu-manadjelatacke9.
i
10.-zateroriziranje
i
krsenjepr-avilaratovanjatacka11.-zauzimanjetalacakaokriienjezakonaiobicajaratovanja
 
aktuelno
v
Z
DnBvni'avaz,sebota,
4,
iunillipani
2011_
3
Komentardana
Pife,:ElvirHUREMOVIC(he/vir@'lvuz.ba)
PriziuanleZlihdUhUua
cirna,opceniro.To
bi
po-novoorvorilostare
kra-
jiske
i
bosniaekerane,aposljedicebimoglebiti
nesagledive,
"Mudrovanje"RiferaDolica,saradnika
i
posto-
vaocalika
i
dielaratnog
zloci
Ilea,0tomekako,10-
boze,uKrajinisviiedva
cekaju
ciase
"Babo"
vrari,
jer
je
"vrstaI!ekonomista
koj
i
cespasi
ti
zAgro
ko-
merc'"
Ie
dabi
mcgao
bi-
d
"amortizer
odnosau
Kr-ajin
ii
autoriterspozi
ti-
vnirnporukama'i;same
bespotrebnodoliievaiuulje
novatru.Kakavcrniauto-
ritet,kakavarnortizer
i
kakvepozitivneporuke
nekomoseocekivariadra-
tnogzloCinca?!
Uposlijeratnirngodi-
namaiavnostuBiHna-slusalasesvakakvihbuda-
lastina,a
Ova
S
rupidna
Do-
licevaizjava,sasvirnsigu-rno,zasluzu]emiesto
II
"lOP
10",
Kadamil
jevee
opr-
osten
separatizam
i
orno-
gueenodaravnopravno
ucestvuieupolitickomziv-
om
drzavekoju
jezelio
ra-sruriti,Dclicu
bi
purio
mudrije
biledase
»pok·
lopiusirna",urnjesto
sto
ponovoprizivazleduhove
uKrajini.
Kakavcmiautoritet,kakavamortizerikakvepozitivneporukenekamozeocekivatiodratnogzlocincaFlkretaAbdica
I
sarnarnogucnost,ia-
ko,prernasvernusudeci,veoma
»tan
ka",da
fa
tnizlocinacFikret
Abdic
pr-
i
e
0
dsluzenjazasluzene
zatvorskekameizade
11
a
slobcdu
i
uskrsneuVeli-
koj
Kladusi
II.
Kraiinite-
mperaturudizedousija-
nia,
Teoretski,tojeme-
guce,jer
7.
junanavrsavasedesetgodinaotkadje
iza
reseraka,Togdanaods-
lufit
ee
d
vije
rreeine
kame,
stomuornogucavada
traZi
prijevrernenopustanjen"
slobcdu.Prakticno,
sanse
da
ins
ti
tuci
je
II
Hrvatskoj,
gdje
je
Abdic
osuden
i
gd
ie
izdria
va
kaznu,porni-
Juju
i
oprostetrecinu
ka-
zoe
ratnomzlocincu,
mi-nirnalnesu.Teskedabilokornoze
predvidjetistabisesrvar-
no
dogcdilouovorndije-
luBiHkadabiAbdi':za
koi
i
an
zaisranapustioza-
tvorskuceliiu
i
ratiose
II
Kraiinu,
Vee
poprvirnreakci
j
a-rna[asno
j
edasene
bi
rno-
gaoizbjefi
sukobonihko-
jima
jeAbdie
jos"baba"
i
onihkojimaiegoriod
.zlcgocuha",zakojeje
i
daj
n
ik
i
ain
i
locinac,a
takvihieogrernnavecina
uKrajini
i
neduBosnia-
-
razlkeizrneduonogMlad.icaad11_[ula
1995.
ionogkojisadsjediizahaskihresetaka
BorlanaKrlsto'auorit..zaceloUileeamlnlstaraBIH
e
odstupao
ad
pravilornpr-edvideneprocedure,Insisti-
rao
j
enaodgovoru
j
eIi
i
ao
prilikuvidjetiopruznicu,na
stoje
Mladic
pcceodavatineodredeneodgovore,na-
[prijegovorecidanije,da
SII
!II
I
uambulan
ru
do
ni
j
eli
tri
fascikle"nek.kvihdckume-nata",
da
onto
nemoze
procitau
ni
zadvamieseca,__
Krvolokie
imao
primje-dbe
i
0
a.dvokataAleksica
kojimujedodijelien,doda-
jucida
onzeli
imativaljanuodbranu,ane"da
mi
rusje-di
covjel:
ko
j
egnepozna-
jem".Mladieevojucerallnjepo·javljivanjepredsudijamapo-ka,zalojedanemarazlikeizmeduonogMladica
koii
I!.jula1995.go
dine
uKo-njevic-Poljukornanduje
"Pravac
Brarunac"
i
onog
koj;
izahaskihresetaka,
usporenekretn
j
e
i
govora,
drsko
i
ezobraznopokusavada
i
pri
j
eiznosen
j
adokazaosporitvrdnjeTuzilastva
da
je
za
biJo
sta
kriv.Ilpitan
zeli
Ii
da
mu
se
procitaoptuznica,
Mladic
ic
nervoznoodmahnuorukorn,hladnogcvoreei
do
ieue
leLi
euu
"ni
uiednomslovu,niu
jednoj
reeenici".
Citanje
opfuibi
Porpunosmiren,sudijaOri
obavijesrio
j
eMladieadaopIUznica
saddi37s
tmllale-
ks
ta
Ie
nastav
io
1'i
larj.0
j
enu
skra6e.nuveaija
u
kojoj
~u
D.
cese
Mhdi
c
usudnicipon.saripremournekusvog
II01;
rickogsabrata
R.
dovan.Katadiica,pokazaoje
j
uteruprv!mtrepueim"pojavljivanjapredhaskim5udijama.Pric<:>
m
daonu
raWll
i
e
b
rall
io
Ra
tkaMladiea,
n
egosvo-
ju
zemlju
i
vojnarod,pokusaojesebipriskrbiti
mjes[Q
I!ovog"srpskogmucenika"_Kazao
j
esudi
j
i
anezelidagapolicajcivadeispodruke"kaoslijepca",isticuc.ida
je
on"generalRalkoMladic"
i
da
(Q
cijelisvije!zna.lpak,nijepropus
ti
adanapomenedajeonboleslanc-ovjek
i
a
"Sud[rebaima!imalo
vi~e
slrpljenja
za
njega".
HaradZiceuurneM
Pitanje:KojeVal/avontzapre.dsjedavajucegVije.ea
ministara
BiH?
o
akluelnimpilanjimau8iH
i
vijelumo:teleglasalJsvakogdana
na
www.dnBvnlavaz.ba.Naporlalu"Onevnogavaza"juaBrIe"GoogleAnalylics"
zablljeiio
209.691
posielioca.
A)Borjana
Krism
40,3B%
B)SlaveKukic
23,OB%
C)Nekotreci36,54%
(fOOl'
N')
Imbekoje
muse
sUlVliajuna[ere!,op
.l.)
nikadnije
C
~o
ni
Il
jeco
mogao
sh
vatiIi
re
cia
mutrebaviile
ad30
danadaihshva!i.Nakonrazgovorn
0
njego·vOmldravstvenomstanjukojijevoden
na
,1Itvorenojsjed
0
ieitej05nekoliko
MI
a-dicevihpopu.lisli';ki
h
poru-
1<0,
sudija
Or;
odrediojedanovoroCi
te
b
ude
0
drzano
4.
jula.
A.
HADiIC
n.Sudija
Ori,
sllodnoproce-duri,pozvaojepowmMla-
d
icadaseizjasniosjeca
Ii
sekrivimpooptuzbamakoje
mu
sesravljajuna[ere!.
U
P07-"1ap
ga
je
da
to
m
ozeutiniiurokuod
30
dan.,na
olIO
jebalkanskikas"pin
pr-
okomentiraodate»gnusnerijeei"(aludir.juCinaop-

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Snjezana Todorovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->