Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službeni glasnik BiH [godina 12, broj 41; 20.5.2008]

Službeni glasnik BiH [godina 12, broj 41; 20.5.2008]

Ratings: (0)|Views: 725|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJAI PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE
296
Na temelju ~lanka 205. Zakona o osnovama sigurnostiprometa na cestama u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnikBiH", broj 6/06, 75/06 i 44/07), ministar komunikacija iprometa, u suradnji sa Ministarstvom ili tijelom mjerodavnimza poslove energetike i industrije, donosi
PRAVILNIK
O HOMOLOGACIJI VOZILA, DIJELOVA URE\AJA IOPREME VOZILA
POGLAVLJE I. UVODNE ODREDBE^lanak 1.
(Predmet Pravilnika)
Ovim pravilnikom se ure|uju uvjeti za homologacijuvozila, dijelova ure|aja i opreme, i uvjeti za odre|ivanjeustrojstava koja mogu obavljati administrativne i tehni~keposlove u oblasti homologacije.^lanak 2.
(Djelokrug primjene)
(1)Obvezi homologacije podlije`u cestovna motorna ipriklju~na vozila (u daljnjem tekstu: "vozila") obuhva}ena kategorizacijom vozila za homologaciju prema UN ECE(
United Na tions Economic Commission for Europe
)propisima, datom u Privitku 1. koji je sastavni dio ovoga pravilnika, kao i dijelovi ure|aja i opreme za vozila za kojepostoje odgovaraju}i ECE pravilnici.(2)Ovaj Pravilnik se ne odnosi na:a)Vozila namijenjena za uporabu na zatvorenimgradili{tima, kamenolomima, lukama i zra~nimlukama;b)Oklopna vozila za potrebe vojske i policije;c)Vozila ~ija najve}a mogu}a projektovana brzina neprijelazi 6
km/h
;d)Vozila namijenjena za uporabu na trkali{tima;e)Vozila namijenjena u rekreacijske svrhe izvan javnihcesta, sa tri simetri~no postavljena kota~a, a koja nepodlije`u registriranju;f)Vozila koja se privremeno uvoze, za razdoblje ne du`eod 30 dana, radi njihovog sudjelovanja na utrkama,sajmovima ili drugim skupovima u BiH, a nepodlije`u registriranju;g)Radni strojevi, posebito konstruirani za {umarstvo, a koji odgovaraju standardu ISO 6814 - Strojevi za {umarstvo - mobilna i samo-pokretna strojarija - ter -mini, definicije i klasifikacija (
 Machinery for forestry -  Mobile and self-pro pelled machinery - Terms, def ini- tions and classi fi cation
);h)Radni strojevi namijenjeni za obavljanje radova na obradi zemlje, a koji odgovaraju standardu ISO 6165Strojevi za zemljane radove - osnovni tipovi -identificiranje i ter mini i definicije (
 Earth-moving ma-chinery - Basic types - Identi fication and terms and  def initions
);i)Izmjenjivu strojarsku opremu, koja je odignuta odkolnika kada se vozilo na kojem se ta oprema nalazikre}e javnim cestama.(3)Ministarstvo mo`e donijeti posebitu
 
odluku, da za uvozvozila posebite nakane, koja nisu navedena u stavku 2. ovog~lanka, ne treba provoditi homologaciju.(4)Homologaciji ne podlije`u vozila za koje ne postojedefinirani zahtjevi tehni~ke naravi unutar va`e}ih propisa.(5)U slu~ajevima posebite vrste uvoza vozila definirane~lankom 13. ovog pravilnika ne provodi se homologacija.
Godina XIIUtorak, 20. svibnja/maja 2008. godineBroj/
Broj
 41
Godina
 
XII
Utorak, 20. maja 2008. godine
ISSN 1512-7494 -hrvatski jezikISSN 1512-7508 -srpski jezikISSN 1512-7486 -bosanski jezik
 
Broj 41 - Stranica 2S L U @ B E N I G L A S N I K B i HUtorak, 20. 5. 2008.^lanak 3.
(Definicije)
U smislu ovog pravilnika zna~i:a)
"ustrojstva koja obavljaju poslove iz oblastihomologacije"
su ustrojstva odre|ena za obavljanjeadministrativnih poslova iz oblasti homologacije,tehni~ki servisi i laboratorije za specijalisti~ka ispitivanja.b)
"Uvoz vozila"
je nabava vozila iz inozemstva sa namjerom njihovog stavljanja na tr`i{te ili registriranjeu Bosni i Hercegovini.c)
"Tehni~ka specifikacija"
je dokument kojim sepropisuju tehni~ki zahtjevi koje moraju ispunjavatidijelovi, ure|aji i oprema na vozilima, te postupcikojima je mogu}e provjeriti da li su propisani zahtjeviispunjeni.d)
"Utvr|ivanje uskla|enosti vozila"
je postupakocjenjivanja uskla|enosti vozila sa zahtjevima UNECE pravilnika i odgovaraju}ih EU direktiva.e)
"Homologacija"
je postupak utvr|ivanja uskla|enostivozila, dijelova, ure|aja i opreme vozila sa odredbama ovog pravilnika i tehni~kim specifikacijama. Ona mo`e biti homologacija tipa vozila i homologacija pojedina~nog vozila.f)
"Homologacija tipa vozila"
je postupak, kojim seutvr|uje da li odre|eni tip vozila ispunjava tehni~kezahtjeve propisane ovim Pravilnikom i odgovaraju}imtehni~kim specifikacijama, te u slu~aju uskla|enostiizdaje certifikat o uskla|enosti tipa.g)
"Homologacija pojedina~nog vozila"
je postupakkojim se utvr|uje da li odre|eno vozilo ispunjava tehni~ke zahtjeve propisane ovim Pravilnikom iodgovaraju}im tehni~kim specifikacijama, te u slu~ajuuskla|enosti izdaje Potvrdu o uskla|enosti.h)
"Tip vozila"
ozna~ava vozila odre|ene kategorije,koji se me|usobno su{tinski ne razlikuju. Tip vozila mo`e imati varijante i izvedbe.i)
"Varijante tipa vozila"
su sva vozila jednog tipa koja se ne razlikuju po obliku karoserije i po motoru -{to se ti~e radnog ciklusa, broja i rasporeda cilindara,snage (vi{e od 30%) i radne zapremine (vi{e od 20%),po broju i rasporedu pogonskih osovina, kao i pobroju i rasporedu upravljanih osovina. j)
"Izvedbe varijante tipa vozila"
su vozila jednevarijante s manjim me|usobnim razlikama.k)
"Rabljeno vozilo"
je vozilo od ~ije je prveregistracije pro{lo najmanje tri mjeseca ili koje jepre{lo put od najmanje 3000 km, u protivnom vozilose smatra novim.l)
"Dobavlja~"
je pravna ili fizi~ka osoba koja podnosizahtjev za homologaciju. U slu~aju homologacije tipa vozila to mo`e biti proizvo|a~ ili njegov ovla{tenizastupnik-uvoznik, a u slu~aju pojedina~ne homolo -gacije svaka pravna ili fizi~ka osoba.m)
"Ovla{teni zastupnik proizvo|a~a"
je fizi~ka ilipravna osoba sa sjedi{tem u Bosni i Hercegovini koju je proizvo|a~ vozila pismenim putem ovlastio da ga zastupa kod Ministarstva i da postupa po njegovomodobrenju unutar poslova definiranih ovimPravilnikom.n)
"Certifikat o uskla|enosti"
je dokument koji, uslu~aju homologacije tipa vozila, dokazuje da jevozilo pri njegovom pregledu bilo sukladnoodredbama ovog pravilnika i tehni~kimspecifikacijama, te da se bez smetnji mo`e staviti uuporabu bez dodatne provjere uskla|enosti.o)
"Potvrda o uskla|enosti"
je dokument koji u slu~ajuhomologacije pojedina~nog vozila, dokazuje da jevozilo pri njegovom pregledu bilo sukladnoodredbama ovog pravilnika, te da se bez smetnji mo`estaviti u uporabu bez dodatne provjere uskla|enosti.p)
"Opisni list"
je dokument koji sadr`i tehni~kepodatke neophodne za postupak homologacije,sadr`ane u tehni~kim specifikacijama, a kojepodnositelj zahtijeva za provedbu homologacije treba da popuni.q)
"Tehni~ki servis"
je pravna osoba koja provodipostupak ispitivanja u procesu homologacije.r)
"Opisna mapa"
je cjelokupna zbirka podataka,crte`a, fotografija i sl. koju podnositelj zahtjeva za homologaciju predaje ustrojstvu odre|enom za obavljanje administrativnih poslova iz oblastihomologacije ili tehni~kom servisu zajedno sa opisnim listom.s)
"Opisna dokumentacija"
je opisna mapa u koju sudodata izvje{}a o ispitivanju i drugi dokumenti, kojesu ustrojstvo odre|eno za obavljanje administrativnihposlova iz oblasti homologacije, tehni~ki servisi ililaboratorije za specijalisti~ka ispitivanja iz oblastihomologacije dodalo u opisnu mapu pri obavljanjusvog posla.t)
"Lista opisne dokumentacije"
je dokument u kojem je posebito nabrojan sadr`aj opisne dokumentacije sa uredno numeriranim i ozna~enim stranicama, da jemogu}e jednozna~no identificirati svaku stranicu.u)
"Izjava o uskla|enosti vozila"
je dokument s kojimproizvo|a~, ovla{teni zastupnik proizvo|a~a vozila ilipravna osoba koja je posjednik Certifkata ouskla|enosti vozila na svoje ime, korisniku vozila  jam~i uskla|enost vozila s tipom vozila homologiranim u Bosni i Hercegovini.v)
"Homologaciono odobrenje"
je dokument kojiizdaje laboratorija za specijalisti~ka ispitivanja izoblasti homologacije kao dokaz da predmetni dio,ure|aj ili oprema vozila ispunjava tehni~ke zahtjevepropisane odgovaraju}im tehni~kim specifikacijama (ECE pravilnicima).w)
"Homologacioni list"
je dokument koji se izdajenakon identificiranja i utvr|ivanja tehni~kog stanja vozila obavljenog na temelju dokumenta o jedinstvenoj europskoj homologaciji tipa vozila propisan za zemlje Europske unije.x)
"Laboratorija za specijalisti~ka ispitivanja izoblasti homologacije"
je laboratorija notificirana odstrane Ministarstva za ispitivanja dijelova, ure|aja iopreme vozila sukladno zahtjevima ECE pravilnika.y)
"UN ECE pravilnik"
je dokument u kojem supobli`e odre|eni tehni~ki zahtjevi koji se odnose na 
 
vozilo, dio, ure|aj ili opremu vozila, te postupcikojima je mogu}e provjeriti da li su propisani zahtjeviispunjeni, a done{en je unutar WP.29 pri UN.z)
"WP.29"
ozna~ava 
World Forum for Harmonizationof Vehicle Regulations
, {to je oznaka za radnu skupinuunutar UN ECE zadu`enu za prihvatanje jedinstvenihtehni~kih zahtjeva za vozila, opremu i dijelove kao iodre|ivanje uvjeta za me|usobno priznavanjehomologacionih odobrenja.POGLAVLJE II. HOMOLOGACIJA VOZILA, DIJELOVAURE\AJA I OPREME^lanak 4.
(Homologacija)
Vozila, dijelovi ure|aja i oprema vozila koja se uvoze uBosnu i Hercegovinu (BiH) moraju biti podvrgnuta homologaciji sukladno odredbama ovog pravilnika i tehni~kimspecifikacijama da bi mogla biti uvozno ocarinjena, a vozila,dijelovi, ure|aji i oprema koji su proizvedeni u BiH moraju bitipodvrgnuta utvr|ivanju uskla|enosti sukladno odredbama ovoga pravilnika prije stavljanja na tr`i{te ili njihove prveregistracije u BiH.^lanak 5.
(Homologacija tipa vozila)
(1)Homologacija tipa vozila provodi se za nova vozila koja seserijski proizvode i koja uvoze pravne ili fizi~ke osobe,registrirane za prodaju vozila, s namjerom da prodaju takva vozila na podru~ju BiH.(2)Homologacija tipa vozila provodi se i za serijskiproizvedena vozila u BiH, ako je serija predmetnog tipa ve}a od 10.^lanak 6.
(Homologacija pojedina~nog vozila)
(1)Homologacija pojedina~nog vozila provodi se za nova vozila koja dobavlja~ pojedina~no uvozi radi prodaje ili za svoje potrebe.(2)Homologacija pojedina~nog vozila provodi se i za rabljena vozila iz uvoza.(3)Homologacija pojedina~nog vozila provodi se i za vozila koja su primjenom carinskih ili drugih propisa oduzeta ili suustupljena u korist dr`ave, u slu~aju njihovoga stavljanja na tr`i{te ili njihove registracije nakon besplatne dodjele odstrane mjerodavnih dr`avnih tijela.^lanak 7.
(Postupak homologacije)
(1)Postupak homologacije se provodi prema odredbama zakonskih propisa kojima se ure|uje homologacija, i prema odredbama ovog pravilnika.(2)Ustrojstvo odre|eno za obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije
 
razra|uje proces homologacije idefinira stru~ne i tehni~ke poslove kod homologacije tipa vozila i homologacije pojedina~nog vozila.^lanak 8.
(Zahtjev za provedbu homologacije)
(1)Zahtjev za provedbu homologacije tipa vozila podnosiproizvo|a~ ili ovla{teni zastupnik proizvo|a~a podnosiMinistarstvu, putem ustrojstva odre|enog za obavljanjeadministrativnih poslova iz oblasti homologacije, tedoprema vozilo na pregled tehni~kom servisu. Ovaj zahtjevmo`e podnijeti i inozemni proizvo|a~. Za svaki tip vozila podnosi se zaseban zahtjev.(2)Zahtjev za provedbu homologacije pojedina~nog vozila podnosi dobavlja~ vozila ustrojstvu odre|enom za obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije,putem tehni~kog servisa, te doprema vozilo na pregledtehni~kom servisu.(3)Uz zahtjev za homologaciju vozila, prila`u se ispunjenopisni list i opisna mapa.^lanak 9.
(Provedba homologacije tipa vozila)
(1)Kod homologacije tipa vozila, ustrojstvo odre|eno za obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije,na temelju opisne dokumentacije i opisnog lista i listeopisne dokumentacije priprema a Ministarstvo izdajeCertifikat o uskla|enosti.(2)Na osnovu Certifikata o uskla|enosti iz stavka (1) ovog~lanka proizvo|a~ ili ovla{teni zastupnik proizvo|a~a izdajeizjavu o uskla|enosti vozila.(3)Proizvo|a~ i ovla{teni zastupnik proizvo|a~a mo`e izdatiizjavu o uskla|enosti tipa vozila iz stavka (2) ovog ~lanka samo na temelju Certifikata o uskla|enosti izdate na njegovo ime.(4)Ako se pregledom opisne dokumentacije, opisnog lista iliste opisne dokumentacije utvrdi da tip vozila nezadovoljava propisane uvjete, ustrojstvo odre|eno za obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije,a Ministarstvo donosi odgovaraju}e rje{enje kojim seuskra}uje izdavanje Certifikata o uskla|enosti.^lanak 10.
(Odgovornost za uskla|enost tipa vozila)
(1)Proizvo|a~ vozila ili njegov ovla{teni zastupnik, jeodgovoran da svako napravljeno vozilo bude sukladnohomologiranom tipu vozila.(2)Proizvo|a~ ili njegov ovla{teni zastupnik mora omogu}itiustrojstvu odre|enom za obavljanje administrativnihposlova iz oblasti homologacije provedbu kontroleuskla|enosti vozila sa homologiranim tipom vozila.^lanak 11.
(Neuskla|enost sa homologiranim tipom)
(1)Neuskla|enost sa homologiranim tipom nastupa kada postoje odstupanja izme|u podataka navedenih u opisnojdokumentaciji i na vozilu. Vozilo nije neuskla|eno sa homologiranim tipom ukoliko se utvr|ena odstupanja nalaze u podru~ju grani~nih vrijednosti datim sa tehni~kimspecifikacijama.(2)Kada ustrojstvo odre|eno za obavljanje administrativnihposlova iz oblasti homologacije ustanovi da vozilo za koje je izdat Certifikat o uskla|enosti nije sukladnohomologiranom tipu, Ministarstvo nala`e proizvo|a~uvozila ili ovla{tenom zastupniku proizvo|a~a, uskla|ivanjeproizvodnje sa homologiranim tipom.(3)Kada ustrojstvo odre|eno za obavljanje administrativnihposlova iz oblasti homologacije ustanovi da vozilo za koje je izdat Certifikat o uskla|enosti nije sukladnohomologiranom tipu zbog me|usobnog odstupanja podataka u opisnoj dokumentaciji, Certifikat o uskla|enostise privremeno povla~i, a proizvo|a~u ili njegovomovla{tenom predstavniku se daje rok za otklanjanjeUtorak, 20. 5. 2008.S L U @ B E N I G L A S N I K B i HBroj 41 - Stranica 3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->