Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službeni glasnik BiH [godina 12, broj 36; 6.5.2008]

Službeni glasnik BiH [godina 12, broj 36; 6.5.2008]

Ratings: (0)|Views: 23|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
PARLAMENTARNA SKUP[TINABOSNE I HERCEGOVINE
270
Na osnovu ~lana
IV
4. a) Ustava Bosne i Hercegovine,Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 27.sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 10. aprila 2008.godine, i na 16. sjednici Doma naroda, odr`anoj 16. aprila2008. godine, usvojila je
ZAKON
O NEZAVISNIM I NADZORNIM TIJELIMAPOLICIJSKE STRUKTURE BOSNE I HERCEGOVINE
I
- OP[TE ODREDBE^lan 1.
(Djelokrug propisivawa)
(1)Ovim zakonom osnivaju se Nezavisni odbor, Odbor za`albe policijskih slu`benika i Odbor za `albe gra|ana iutvr|uje se wihova nadle`nost i organizacija kaonezavisnih tijela policijske strukture Bosne iHercegovine (u daqwem tekstu: BiH).(2)Na sva pitawa organizacije i upravqawa te druga pitawazna~ajna za funkcionisawe tijela uspostavqenih ovimZakonom i odnosa izme|u institucija BiH te odnos premapravnim i fizi~kim licima, u mjeri u kojoj nisu propisanaovim Zakonom, primjewuje se Zakon o ministarstvima idrugim organima uprave Bosne i Hercegovine i Zakon oupravi.
II
- NEZAVISNI ODBOR^lan 2.
(Definicija Nezavisnog odbora)
(1)Nezavisni odbor je nezavisno tijelo Parlamentarneskup{tine BiH, sa nadle`nostima utvr|enim ~lanom 3.ovog zakona.(2)Postupak i na~in rada Nezavisnog odbora, u mjeri u kojojnisu propisani ovim Zakonom, utvr|uju se Poslovnikom oradu Nezavisnog odbora, koji usvaja Parlamentarnaskup{tina BiH na preporuku Nezavisnog odbora.(3)Zajedni~ka slu`ba Sekretarijata Parlamentarneskup{tine BiH pru`a administrativno-tehni~kupodr{ku Nezavisnom odboru.(4)Sredstva za rad i naknade za rad ~lanova Nezavisnogodbora obezbje|uju se u buxetu Parlamentarne skup{tineBiH.(5)Nezavisni odbor djeluje iskqu~ivo na profesionalnimosnovama, ne zastupaju}i, ne {tite}i niti podrivaju}iinterese bilo koje politi~ke partije, registrovaneorganizacije ili udru`ewa, ili bilo kojeg naroda u Bosnii Hercegovini.^lan 3.
(Nadle`nosti Nezavisnog odbora)
(1)Nezavisni odbor nadle`an je za:a)sprovo|ewe procesa odabira kandidata i predlagawesmjewivawa policijskih rukovodilaca i zamjenikarukovodilaca policijskih tijela BiH;
 b)
objavqivawe javnih konkursa i razmatrawe prijavakandidata, vr{ewe odabira i dostavqawa ministrubezbjednosti BiH imena najvi{e pet kandidata zarukovodioce i imena najvi{e pet kandidata zazamjenike rukovodilaca policijskih tijela BiH;
c)
razmatrawe pritu`bi na rad rukovodilaca izamjenika rukovodilaca policijskih tijela BiH iobavje{tavawe o tome ministra bezbjednosti BiH iSavjet ministara BiH;
d)
inicirawe pokretawa disciplinskog postupka protivrukovodilaca i zamjenika rukovodilaca policijskihtijela BiH;
Godina
XII
Utorak, 6. maja 2008. godineBroj
/
Broj
36
Godina XIIUtorak, 6. maja/svibnja 2008. godine
ISSN
1512-7508 - srpski jezik
ISSN
1512-7486 -bosanski jezik
ISSN
1512-7494 -hrvatski jezik
 
Broj 36 - Strana 2S L U @ B E N I G L A S N I K B i HUtorak, 6. 5. 2008.
e)
predlagawe smjewivawa rukovodilaca i zamjenikarukovodilaca policijskih tijela BiH za ~iji izbor jenadle`an, ako su po~inili krivi~no djelo, odnosnoako po~ine te{ku povredu slu`bene du`nosti, osim zakrivi~na djela iz oblasti bezbjednosti saobra}aja;
f)
ostale poslove propisane zakonom, Poslovnikom oradu Nezavisnog odbora i drugim propisima.(2)Nezavisni odbor obra|uje podatke i vodi evidencije uskladu sa zakonom i drugim propisima.^lan 4.
(Struktura Nezavisnog odbora)
(1)Nezavisni odbor ima devet ~lanova: tri Bo{waka, triHrvata i tri Srbina.(2)^lanovi Nezavisnog odbora biraju se izme|u predstavnikapravosudnih institucija, penzionisanih policijskihslu`benika, penzionisanih i aktivnih dr`avnihslu`benika, te istaknutih stru~waka iz drugih oblasti javnog `ivota, oblasti prava, kriminalisti~kih nauka ipolicijskih poslova.(3)^lanovi Nezavisnog odbora, osim {to moraju ispunitiop{te uslove, moraju imati visoku stru~nu spremu.(4)Kandidat za ~lana Nezavisnog odbora ne mo`e biti ~lanpoliti~ke partije, ni lice osu|eno za krivi~no djelo,osim za krivi~no djelo iz oblasti bezbjednosti saobra}aja.^lan 5.
(Imenovawe i razrje{avawe ~lanova Nezavisnog odbora)
(1)Predsjednika, zamjenika predsjednika i ~lanoveNezavisnog odbora imenuje i razrje{ava Parlamentarnaskup{tina BiH nakon {to
ad hoc
komisija koju imenujeParlamentarna skup{tina BiH sprovede proceduru.(2)
Ad hoc
komisija ima {est ~lanova, od kojih su triposlanici koje imenuje Predstavni~ki dom, a tri ~lana sudelegati koje imenuje Dom naroda Parlamentarneskup{tine BiH.(3)^lanovi Nezavisnog odbora imenuju se na mandat od ~etirigodine.(4)
Ad hoc
komisija Parlamentarne skup{tine BiH du`na jeda pokrene proceduru izbora novih ~lanova Nezavisnogodbora {est mjeseci prije isteka mandata ili u roku od 30dana od razrje{ewa ili smrti ~lana Nezavisnog odbora.(5)^lan Nezavisnog odbora mo`e biti razrije{en du`nosti:a)na li~ni zahtjev;
 b)
ako du`e vrijeme ne obavqa svoju du`nost;
c)
ako je osu|en za krivi~no djelo, osim za krivi~nodjelo iz oblasti bezbjednosti saobra}aja;
d)
ako se utvrdi da je ~lan politi~ke partije;
e)
ako se na osnovu mi{qewa nadle`ne zdravstveneustanove utvrdi da je trajno sprije~en da obavqadu`nost.^lan 6.
(Na~in rada Nezavisnog odbora)
(1)Radom Nezavisnog odbora rukovodi predsjednik.(2)Odluka Nezavisnog odbora je va`e}a ako za wu glasa sedam~lanova Nezavisnog odbora.^lan 7.
(Du`nosti i odgovornosti predsjednika Nezavisnog odbora)
(1)Predsjednik Nezavisnog odbora:a)predstavqa Nezavisni odbor;
 b)
priprema Nacrt poslovnika o radu Nezavisnogodbora, nacrt godi{weg plana rada Nezavisnogodbora, te nakon {to ih potvrdi Nezavisni odbor,prosqe|uje ih Parlamentarnoj skup{tini BiH nausvajawe;
c)
saziva sjednice Nezavisnog odbora;
d)
rukovodi i usmjerava obavqawe poslova iznadle`nosti Nezavisnog odbora;
e)
podnosi godi{wi izvje{taj o radu Nezavisnog odboraParlamentarnoj skup{tini BiH, nakon {to ga usvojiNezavisni odbor, te posebne izvje{taje p
o
potrebiili na zahtjev Parlamentarne skup{tine BiH;
f)
podnosi izvje{taje iz ta~ke e) ovog stava Savjetuministara BiH i Predsjedni{tvu BiH, na wihovzahtjev;
g)
obavqa druge du`nosti propisane zakonom i drugimpropisima.(2)Predsjednik je odgovoran za zakonitost rada Nezavisnogodbora.
III
- ODBOR ZA @ALBE POLICIJSKIH SLU@BENIKA^lan 8.
(Definicija Odbora za `albe policijskih slu`benika)
(1)Odbor za `albe policijskih slu`benika je nezavisnotijelo Savjeta ministara BiH sa nadle`nostimautvr|enim ~lanom 9. ovog zakona.(2)Postupak i na~in rada Odbora za `albe policijskihslu`benika, u mjeri u kojoj nisu propisani ovim Zakonom,utvr|uju se Poslovnikom o radu Odbora za `albepolicijskih slu`benika, koji usvaja Savjet ministara BiHna preporuku Odbora za `albe policijskih slu`benika.(3)Ministarstvo bezbjednosti BiH pru`a administra -tivno-tehni~ku podr{ku Odboru za `albe policijskihslu`benika.(4)Sredstva za rad i naknada za rad ~lanova Odbora za `albepolicijskih slu`benika obezbje|uju se u buxetuMinistarstva bezbjednosti BiH.(5)Odbor za `albe policijskih slu`benika djelujeiskqu~ivo na profesionalnim osnovama, ne zastupaju}i,ne {tite}i niti podrivaju}i interese bilo kojepoliti~ke partije, registrovane organizacije iliudru`ewa, ili bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini.^lan 9.
(Nadle`nosti Odbora za `albe policijskih slu`benika)
(1)Odbor za `albe policijskih slu`benika nadle`an je zadono{ewe odluka po `albama koje podnesu policijskislu`benici protiv odluka koje su donijela policijskatijela BiH u pogledu statusa policijskog slu`benika iliu slu~ajevima propusta policijskog tijela da doneseodluku u pogledu statusa policijskog slu`benika.(2)Odbor za `albe policijskih slu`benika odlu~uje o `albiu roku od 30 dana od dana prijema `albe, osim `albe naodluku o suspenziji, o kojoj odlu~uje u roku od tri dana.(3)@albe podnesene Odboru za `albe policijskihslu`benika odga|aju izvr{ewe odluke policijskog tijela,osim `albe na odluku o suspenziji.(4)Odluke Odbora za `albe policijskih slu`benika kona~nesu i moraju se izvr{iti bez odga|awa, s tim da mogu bitipredmet sudskog preispitivawa u skladu sa zakonimaBosne i Hercegovine, a dostavqaju se podnosiocu `albe ipolicijskom tijelu u roku od osam dana od dana dono{ewa.
 
(5)Odbor za `albe policijskih slu`benika obra|uje podatkei vodi evidencije u skladu sa zakonom i drugim propisima.^lan 10.
(Struktura Odbora za `albe policijskih slu`benika)
(1)Odbor za `albe policijskih slu`benika ima sedam~lanova, od kojih su ~etiri ~lana policijski slu`benici,a tri ~lana su dr`avni slu`benici.(2)U Odboru za `albe policijskih slu`benika moraju bitizastupqeni svi konstitutivni narodi.(3)^lanovi Odbora za `albe policijskih slu`benika koji supolicijski slu`benici moraju imati najmawe ~insamostalnog inspektora. Od ukupnog broja ~lanova,najmawe pet ~lanova moraju biti diplomirani pravnici.^lan 11.
(Imenovawe i razrje{avawe ~lanova Odbora za `albepolicijskih slu`benika)
(1)Predsjednika, zamjenika predsjednika i ~lanove Odbora za`albe policijskih slu`benika imenuje i razrje{avaSavjet ministara BiH, nakon {to Ministarstvobezbjednosti BiH sprovede proceduru.(2)Svako policijsko tijelo BiH koje ima sta tus upravneorganizacije predla`e ministru bezbjednosti BiH po dvapolicijska slu`benika za ~lanove Odbora za `albepolicijskih slu`benika a koje ministar bezbjednosti BiHpredla`e Savjetu ministara BiH na izbor i imenovawe.(3)Na prijedlog nadle`nih ministara, ministar bezbjednostiBiH predla`e na izbor i imenovawe Savjetu ministaraBiH kandidate za ~lanove Odbora za `albe policijskihslu`benika, koji su dr`avni slu`benici iz Ministarstvabezbjednosti BiH, Ministarstva pravde BiH iMinistarstva civilnih poslova BiH.(4)^lanovi Odbora za `albe policijskih slu`benika imenujuse na mandat od ~etiri godine.(5)Ministar bezbjednosti BiH du`an je da pokrene proceduruizbora novih ~lanova Odbora za `albe policijskihslu`benika {est mjeseci prije isteka mandata ili u rokuod 30 dana od razrje{ewa ili smrti ~lana Odbora za `albepolicijskih slu`benika.(6)^lan Odbora za `albe policijskih slu`benika mo`e bitirazrije{en du`nosti:a)na li~ni zahtjev;
 b)
ako du`e vrijeme ne obavqa svoju du`nost;
c)
ako je osu|en za krivi~no djelo, osim za krivi~nodjelo iz oblasti bezbjednosti saobra}aja;
d)
ako se utvrdi da je ~lan politi~ke partije;
e)
ako se na osnovu mi{qewa nadle`ne zdravstveneustanove utvrdi da je trajno sprije~en da obavqadu`nost.^lan 12.
(Na~in rada Odbora za `albe policijskih slu`benika)
(1)Odborom za `albe policijskih slu`benika rukovodipredsjednik.(2)Kvorum ~ine ~etiri ~lana Odbora za `albe policijskihslu`benika.(3)Sve odluke Odbora za `albe policijskih slu`benikadonose se ve}inom glasova ~lanova koji su prisutni.^lan 13.
(Du`nosti i odgovornosti predsjednika Odbora za `albepolicijskih slu`benika)
(1)Predsjednik Odbora za `albe policijskih slu`benika:a)predstavqa Odbor za `albe policijskih slu`benika;
 b)
rukovodi i usmjerava obavqawe poslova iznadle`nosti Odbora za `albe policijskihslu`benika;
c)
priprema Nacrt poslovnika o radu Odbora za `albepolicijskih slu`benika i nacrt godi{weg plana radaOdbora za `albe policijskih slu`benika, te ih,nakon {to ih prihvati Odbor za `albe policijskihslu`benika, prosqe|uje Savjetu ministara BiH nausvajawe preko Ministarstva bezbjednosti BiH;
d)
podnosi godi{wi izvje{taj o radu Odbora za `albepolicijskih slu`benika Savjetu ministara BiH, teposebne izvje{taje p
o
potrebi ili na zahtjev Savjetaministara BiH;
e)
obavqa druge du`nosti propisane zakonom i drugimpropisima.(2)Predsjednik Odbora za `albe policijskih slu`benikaodgovoran je za zakonitost rada Odbora za `albepolicijskih slu`benika.
IV
- ODBOR ZA @ALBE GRA\ANA^lan 14.
(Definicija Odbora za `albe gra|ana)
(1)Odbor za `albe gra|ana je nezavisno tijelo Parlamen-tarne skup{tine BiH, sa nadle`nostima iz ~lana 15. ovogzakona.(2)Postupak i na~in rada Odbora za `albe gra|ana, u mjeri ukojoj nisu propisana ovim Zakonom, utvr|uju sePoslovnikom o radu Odbora za `albe gra|ana, koji usvajaParlamentarna skup{tina BiH na prijedlog Odbora za`albe gra|ana.(3)Zajedni~ka slu`ba Sekretarijata Parlamentarne skup-{tine BiH pru`a stru~nu i administrativno-tehni~kupodr{ku Odboru za `albe gra|ana.(4)Sredstva za rad i naknada za rad ~lanova Odbora za `albegra|ana obezbje|uju se u buxetu Parlamentarne skup{tineBiH.(5)Odbor za `albe gra|ana djeluje iskqu~ivo na profesio-nal nim osnovama, ne zastupaju}i, ne {tite}i nitipodrivaju}i interese bilo koje politi~ke partije,registrovane organizacije ili udru`ewa, ili bilo kojegnaroda u Bosni i Hercegovini.^lan 15.
(Nadle`nosti Odbora za `albe gra|ana)
(1)Odbor za `albe gra|ana nadle`an je za:a)primawe, evidentirawe, procjewivawe iprosqe|ivawe `albi na postupawe policijskihslu`benika BiH, kao i wihovo upu}ivawe nadle`nimpolicijskim tijelima;
 b)
kontinuirano pra}ewe u kojoj fazi se nalazi predmet;
c)
inicirawe odgovaraju}eg postupka protiv podnosioca`albe u slu~aju la`ne ili tendenciozne `albe;
d)
vo|ewe svih odgovaraju}ih evidencija i baza podatakao `albama gra|ana protiv policijskih slu`benikaBiH, rezultatima istrage i drugim faktorima naosnovu kojih je pokrenut disciplinski ili krivi~nipostupak;
e)
davawe svih informacija podnosiocu `albe vezanihza wegovu `albu;Utorak, 6. 5. 2008.S L U @ B E N I G L A S N I K B i HBroj 36 - Strana 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->