Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sitepoesis_nr1

sitepoesis_nr1

Ratings: (0)|Views: 100|Likes:
Published by Cristian Cotarcea

More info:

Published by: Cristian Cotarcea on Jun 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2011

pdf

text

original

 
Poesis Interna\ional
Iunie 2010
 
ISSN 2066 – 981X 
Director
Dumitru P[curaru
Redactor-;ef 
Claudiu Komartin
Redactori
Ion Mure;anFelix NicolauRobert :erbanBalázs F. AttilaJánk Károly 
Redactori coresponden\i
Radu VancuMarius Mihe\Crina BudFrancois BrédaKarácsonyi ZsoltIlyes Ildik 
ó
Prezentare artistic[
Oana Mirabela P[curar
Secretar de redac\ie
Maria Adriana Zaharia
Fotografie
Tadao ShibataIuliu IgnatAlfredo Alcazar
Director programe
Dan Mircea Cipariu
Colegiul director
Dumitru P[curaruGeorge VulturescuIlie S[lceanuVeres IstvánIoan Nistor
Editor
Centrul Multicultural Poesis
Redac\ia ;i administra\ia
Strada Mircea cel B[tr]n nr. 15Satu Mare cod 440012Telefon< 0261-735195Fax< 0261-733643
Director
George Vulturescu
Tehnoredactare
Tatiana Vaida
Foto
Ioan MoldovanRevista Poesis este membr[ aAsocia\iei Publica\iilor Literare;i Editurilor din Rom]nia (
APLER
);i a Asocia\iei Revistelor;i Publica\iilordin Europa (
ARPE
)
RevistaPoesis
Cu sprijinul<
Consiliul Jude\ean Satu Marewww.cjsm.roPrim[ria Satu Mare -Centrul Cultural "G.M. Zamfirescu"www.satu-mare.roDirec\ia pentru Cultur[ Culte;i Patrimoniu CulturalNa\ional a Jude\ului Satu MareZiarele"Informa\ia Zilei"www.informatia-zilei.ro;i "Szatmári Magyar Hírlap"www.hirlap.roCafeneaua "Poesis" (Hotel-Restaurant)www.hotel-poesis.ro
e-mail<
poesisinternational@yahoo.com
P
int rnational
o s s
      e
<
Revista poate fi accesată pe
www.informatia-zilei.ro
Nu cred `n reviste, dar mi-e team[ de ele
3
iunie
2010
Poesis interna\ional
eDitorial
evistele literare vor redeveni, c]ndva, o parte important[ a istoriei literare? C]nd istoricul literarNae Antonescu publica “Reviste literare din Ardeal” m-a surprins num[rul mare, dar ;i scurtimeaexisten\ei publica\iilor culturale. Apari\ia unui singur num[r, sau `n cazurile mai fericite, ;i a urm[toarelordou[-trei era o obi;nuin\[ `n perioada interbelic[. Acest lucru pare s[ fi disp[rut, cel pu\in par\ial, dup[ 1989.C]teva zeci de reviste merg `nainte, `n ciuda tuturor impedimentelor de ordin financiar. Din dou[ una< oriscriitorii deveni\i editori sunt foarte `nc[p[\]na\i, ori scriitorii rom]ni au foarte multe de spus ;i fac oricepentru a `ntre\ine vie flac[ra crea\iei prin reviste. C[ sunt multe, nimeni nu poate contesta. C[ sunt preamulte este o alt[ discu\ie.Revista POESIS, condus[ de George Vulturescu, a `mplinit de cur]nd 20 de ani, dimpreun[ cu alte suratede-ale sale, mai mult sau mai pu\in prestigioase. Dup[ at]ta amar de vreme ne desp[r\im. Dar mergem,totu;i, `mpreun[. “B[tr]na” Poesis r[m]ne `n c]rmuirea prietenului nostru, `n vreme ce POESIS-ul zis“interna\ional” urmeaz[ s[ fie realizat de un grup de mai tineri scriitori - Claudiu Komartin, Felix Nicolau,Robert :erban, sec\ia rom]n[, ca s[ zicem a;a. Sec\ia maghiar[< Balázs F. Attila, Francois Bréda, KarácsonyiZsolt, Veres István, urm]nd ca echipa s[ se mai `nt[reasc[ din mers.Din colectivul redac\ional mai fac parte subsemnatul Dumitru P[curaru ;i Ion Mure;an. Noi ne-amrezervat dreptul de a nu face mare lucru. S[ munceasc[ cei mai tineri, cum de altfel se `nt]mpl[ ;i la altereviste mai cu mo\. Cam acesta ar fi programul. Direc\ia urmeaz[ s[ o dea redactorii. Putem merge ;i maideparte. Noi, cei din colectivul redac\ional, stabilim programul, iar colaboratorii dau direc\ia. Iat[ un paradoxcare tinde s[ devin[ un non-sens, nu doar `n cazul unei reviste la `nceput de drum.“Poesis interna\ional” a fost doar un titlu provizoriu, de lucru. La `nt]lnirile redac\ionale ne-am obi;nuitcu numele ;i v[d c[ l-am p[strat. Acest “interna\ional” oblig[ colectivul redac\ional la mai mult[ munc[. Pre-supune nu doar adunarea unor materiale, ci ;i traducerea lor. Nefiind noi foarte riguro;i, unii dintre noi cuo v[dit[ aplecare spre lene, cu apuc[turi boeme, nepunctuali ca ;i majoritatea scriitorilor rom]ni, nu ne-amputut `ndeplini planul ini\ial. Prin urmare metoda de lucru este urm[toarea< adun[m materiale, le d[m latradus, iar dac[ nu avem traducerea la timp le public[m doar `n original urm]nd ca `n numerele urm[toares[ public[m ;i variantele traduse. Este un fel de cerc care nu se `nchide cu fiecare num[r, ci merge maideparte, transform]ndu-se `ntr-un fel de spiral[ `n care culturile cele mai diverse se `nt]lnesc sau doarconvie\uiesc `ntre coper\ile aceleia;i reviste. Vom vedea ce va ie;i.Intitulat[ ferm, dar cu semnul `ntreb[rii `n coad[, pentru primul num[r s-a propus o anchet[ - “Sf]r;itulierarhiilor”. Fiind eu mai degrab[ adeptul anarhiilor, despre acest lucru nu am nicio p[rere. Sau, dac[ am,nu sunt `ntru-totul de acord cu ea. Subiectul `n sine este, oricum, interesant. Ce altceva sunt istoriile dinultima vreme dec]t ni;te `ncerc[ri de a stabili alte ;i alte ierarhii. Nenorocirea vine din faptul c[ autorii - dela Nicolae Manolescu la Marin Mincu sau Alex :tef[nescu - nu au p[reri ferme, de nezdruncinat ;i, drept ur-mare, au l[sat literatura rom]n[ tot f[r[ “ierarhie”. Nu cred `n ierarhii, dar mi-e team[ de ele. La fel cum nucred `n revistele literare, dar mi-e team[ de ele.Mi-e team[ c[ punctul meu de vedere nu este prea m[gulitor pentru ambi\iile ;i vanit[\ile colaboratorilorno;tri, prezen\i ;i viitori. Unii tr[iesc `ntr-un cvasianonimat, dar refuz[ cu obstina\ie s[ ias[ la luminatiparului. Al\ii, consider]ndu-se excesiv publica\i de toate revistele, r[spund cu greu sau nu r[spund deloccererilor de a da “ceva. Sau nu o fac cu pl[cere. Din aceast[ pricin[ avem foarte mult balast revuistic `n toaterevistele literare de azi.~n sf]r;it, se mai poate depista un motiv pentru care revistele sunt plictisitoare dac[ nu de-a dreptulproaste< lipsa de profesionalism a scriitorului rom]n, `n general. Sunt inteligen\i, talenta\i, cul\i, agreabili,dar, obliga\i s[-;i c];tige existen\a din alte munci, se `nr[iesc, sunt neserio;i cu propriul lor scris. Un scriitorar trebui s[ aib[ ma;in[ la scar[, secretar[, ;i s[-i vin[ de undeva ;i banii necesari unui trai lipsit de grijimateriale.Adunarea materialelor este cu adev[rat un motiv de `ngrijorare pentru orice colectiv redac\ional. :tiindc[ nu e u;or s[ aduni materiale de calitate `ntr-un timp relativ scurt, revista P.I. va avea o apari\ie trimestrial[.La cele patru numere se vor ad[uga `ns[ cele ale revistei-mame. ~mpreun[, de;i au direc\ii diferite, pe parcursulunui an se va aduna o mic[ bibliotec[. Nu este de ajuns?
Dm P[c

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->