Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NATURALNE SUBSTANCJE PRZECIWNOWOTWOROWE

NATURALNE SUBSTANCJE PRZECIWNOWOTWOROWE

Ratings:
(0)
|Views: 260|Likes:
Published by digitalcustomer

More info:

Published by: digitalcustomer on Jun 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2014

pdf

text

original

 
30
Naturalne substancjeprzeciwnowotworowe
Streszczenie:
Niewłaściwa dieta może być przyczyną aż 50 proc. wszystkich nowotworów, co suge-ruje, że zmiana nawyków żywieniowychi odpowiednio duże spożycie owoców i warzyw może zredukować ryzyko zacho-rowania na raka. Więcej: rośliny są źródłemsubstancji o właściwościach przeciwnowo-tworowych, które należą do wielu różnychgrup związków chemicznych: polifeno-li, lignanów, terpenoidów, indoli lub tio-glikozydów. Nadzieje chemioprewencji to:glukozynolaty z kapustnych, resweratrol  z winogron, naryngenina i rutyna z cytru-sów, genisteina z soi, polifenole z herbaty,elagitaniny z owoców granatu czy kurku-mina z kurkumy (curry). 
Słowa kluczowe:
 
chemioprewencja, dieta, związki przeciw-nowotworowe
Natural anticancer agents
Summary:
Improper diet can cause up to 50 perc. of all cancers, suggesting that a change in eat-ing habits and high enough fruit and veg-etable intake may reduce cancer risk. More: plants are a source of substances with an-ticancer properties, which belong to many different groups of compunds: polyphe-nols, lignans, terpenoids, indoles or thio-glycosides. Hopes of chemoprevention areglucosinolates from Brassicaceae, polyphe-nols from tea, ellagic tannins from pome-granate fruits and curcumine from turmer-ic (curry).
Key words:
chemoprevention, diet, anticancer agents
ażdy z nas narażony jest na mi-mowolne wchłanianie substan-cji kancerogennych. Część z nichpochodzi z powietrza (węglowodory aro-matyczne, pyły, spaliny), część z żywnościi wody (nitrozoaminy, związki chloroorga-niczne, pestycydy). Ich obecność w śro-dowisku przyczynia się do wzrostu ryzy-ka chorób nowotworowych. Zadaniemonkologii jest wykrywanie i terapia jużpowstałych nowotworów, lecz obecniewzrasta rola chemioprewencji. Co moż-na zrobić, gdy organizm jest narażony nakontakt z substancjami wywołującyminowotwór?Pod pojęciem chemioprewencji rozu-miemy wszelkie interwencje, niekoniecz-nie armakologiczne, mające na celu za-trzymanie lub wręcz odwrócenie procesunowotworzenia
1
. Chemioprewencja, wrazz postępem edukacji zdrowotnej społe-czeństwa, cieszy się coraz większą popu-larnością. Ponieważ preparaty chemio-prewencyjne stanowią rzadkość na rynkuleków, rośnie zainteresowanie naturalny-mi sposobami zapobiegania. Niestety pa-cjenci zwykle zgłaszają się do onkologów,gdy jest już za późno. Kiedy guz jest ta-kich rozmiarów, że stwarza dolegliwości,wtedy trudno o dobre rokowanie na wy-leczenie, a miejsce chemioprewencji za-stępuje chemioterapia.
Czynniki wywołującenowotwory
Zaskakujący jest akt, że niewłaściwadieta może być przyczyną aż 50 proc.wszystkich nowotworów, zajmując pierw-sze miejsce na liście czynników wywołują-cych raka, nawet przed paleniem tytoniu(ok. 30 proc. nowotworów). Można więcwysnuć wniosek, że znaczna część przy-padków wywołanych jest niewłaściwyminawykami, zależnymi od naszej woli, któ-rych przecież można uniknąć. Stąd dużynacisk na edukację prozdrowotną społe-czeństwa. Natomiast udokumentowanezachorowania na raka spowodowanegozanieczyszczeniami środowiska to zaled-wie 1-5 proc. przypadków
2
. Kancerogenywytworzone przez człowieka są badanew laboratoriach, określane są ich maksy-malne tolerowane dawki (tzw. MTD, czy-li
maximum tolerated dose
). Można ocze-kiwać, że traając w jeszcze mniejszychdawkach do otoczenia nie powinny miećtak dużego wpływu na zdrowie, chociażnie można go zlekceważyć.
Czy istniejąnaturalne substancjeprzeciwnowotworowe?
Obserwacje przeprowadzone na go-rylach żywiących się owocami, orzecha-mi, korzonkami i kiełkami roślin wykazały,iż mimo podobnej budowy DNA, zwie-rzęta te są bardzo odporne na próby wy-wołania niektórych typów raka
3
. Równieżbadania epidemiologiczne wskazują, iżwysokie spożycie owoców i warzyw redu-kuje ryzyko zachorowania na raka. Sugeru- je to, że warzywa i owoce powinny stano-wić podstawę żywienia człowieka
4
. Do tejpory wykryto blisko 600 substancji o wła-ściwościach przeciwnowotworowychw około 300 gatunkach roślin, przy czymszacuje się, iż może je zawierać nawet 2/3roślin europejskich
5
. Należą do wielu róż-nych grup związków chemicznych: indoli,lignanów, terpenoidów, polienoli lub tio-glikozydów. Niestety, rzadko doczekują siękompletu badań klinicznych. Dlaczego?Przebadanie właściwości pojedynczychsubstancji to zadanie długoterminowe,ponieważ rośliny zawierają liczne amino-kwasy i nukleotydy, kilkaset węglowoda-nów, niezliczone grupy tosteroli, alkalo-idów, awonoidów oraz niezbadaną liczbęinnych substancji
6
. Z powodu dużej ilościkombinacji, niemożliwe jest również szyb-kie zbadanie interakcji i synergii pomię-dzy poszczególnymi związkami. Pewnymnatomiast jest akt, iż wzbogacanie dietyo warzywa i owoce stanowi dobrą ochro-nę przed nowotworami. Pokazują to licz-ne badania epidemiologiczne na wieloty-sięcznych populacjach ludzi.
Mechanizmy działanianaturalnych substancjiprzeciwnowotworowych
Substancje pochodzenia naturalnegonależy najpierw przebadać pod kątemtoksyczności. Związki o właściwościachprzeciwnowotworowych można podzie-
JAN SIELUK 
, student III rokuWydział FarmaceutycznyWarszawski Uniwersytet Medyczny
 Zatwierdzono do opublikowania:styczeń 2010
Artykuł naukowy 
©
GAZETA FARMACEUTYCZNA 2/2010

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->