Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity
P. 1
Navrh Politiky Podnikatelprostr Pril01

Navrh Politiky Podnikatelprostr Pril01

Ratings: (0)|Views: 5,464|Likes:
Published by Dennik SME

More info:

Published by: Dennik SME on Jun 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2013

pdf

text

original

 
+Príloha č. 1
A. Krátkodobé opatrenia
P. č.Právny predpis/ Názov IPNávrhy na úsporu pri jednotlivých meraniachAZ (EUR)GarantTermínrealizácie
A.1§ 47 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. oživnostenskom podnikaní Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestovIP: Skrátenie lehoty pri vydávaní živnostiSkrátenie 5 – dňovej lehoty pri vydaní živnosti na 1 deň (3 dni) a exaktnejšie stanovenie povinnostigenerálnej prokuratúry zasielať výpisy z registra trestov živnostenským úradom napr. do 1 dňa ododňa zaslania žiadosti.MV SR31.12. 2011A.2§ 8 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnomregistriIP: Skrátenie lehoty registrového súdu na zápisspoločnosti do obchodného registraSkrátenie lehoty registrového súdu na zápis spoločnosti do obchodného registra z 5 dní na 2 dni.Zmena lehoty na odoslanie oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu zo strany registrového súduna 2 dni.MS SR31.12. 2011A.3Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníkZákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registriIP: Vysoké základné imanie pre s.r.o.Ponechanie základného imania v s.r.o. ako možnosti, nie povinnosti.MS SR31.12. 2011A.4Zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákonIP: Zdĺhavý proces pri získavaní územnéhorozhodnutiaPovinnosť stavebného úradu (t.j. obce) vydať územrozhodnutie do 30 dní bez možnostipredĺženia tejto lehoty.MDVRRSR31.12. 2011A.5§ 59a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníkIP: Nedostatočná ochrana minoritných vlastníkovspoločností (menšinových akcionárov)Doplnenie oznamovacej povinnosť väčšinových alebo menšinovým vlastníkov spoločnosti vočiostatným vlastníkom spoločnosti v prípadoch keď:-spoločnosť nadobúda majetok na základe zmluvy s inou spoločnosťou, pričom spoločníkresp. akcionár spoločnosti nadobúdajúcej majetok má majetkovú účasť aj v spoločnosti, od ktorej samá nadobudnúť majetok. Takýto spoločník by bol povinný oznámiť konflikt záujmov, t.j. osobnúmajetkovú účasť v oboch spoločnostiach predstavenstvu spoločnosti, resp. inému orgánukonajúcemu v mene spoločnosti.-Rovnako by zákon stanovil povinnosť, oznámiť všetkým akcionárom oboch spolností, žesa takáto zmluva o prevode majetku uzavrela.MS SR31.12. 2011A.6Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení Zákon č. 580/2004 o zdravotnom poistení Možnosť plne elektronickej administrácie a platenia odvodov.MPSVRSR31.12. 2011
1
 
IP: Zložitý spôsob platieb a administrácie odvodovMZ SR
B. Strednodobé opatrenia (opatrenia z 1. a 2. etapy merania administratívneho zaťaženia podnikania,opatrenia NARMSP, iné opatrenia)
P. č.Právny predpis/ Názov IPNávrhy na úsporu pri jednotlivých meraniachAZ (EUR)GarantTermínrealizácie
B.1.1Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 (BOZP -vyhradené technické zariadenia)IP: Vykonanie odbornej prehliadky a odbornejskúškyPosúdiť rizikovosť a poruchovosť vyhradených technických zariadení a zvážmožnosť ichrekategorizácie, prípadne tiež upraviť frekvenciu vykonávania odborných prehliadok a odbornýchskúšok.6 373 268MPSVR SR30.6.2013B.1.2Zákon č. 283/2002 o cestovných náhradáchIP: (viaceré) Vykonanie vyúčtovania služobnejcestyOdporúčame vytvoriť internetovú stránku, ktorá by obsahovala vybrané informácie týkajúce saproblematiky cestovných náhrad, najmä:
nezáväzné vzory dohôd / tlačív s vyznačenými povinne obsiahnutými informáciami, ktoréby podnikatelia mali možnosť si prispôsobiť (napr. dohoda o použití cestného motorovéhovozidla pri pracovnej ceste § 7 ods. 1, alebo iné).
stručdokument popisujúci postup paušalizovania náhrad a uvádzajúci zoznaminformácií, ktoré by podnikateľ pri výpočte paušálnej sumy mal brať do úvahy. Súčasťoumôže byť aj vzorový (tzn. nezáväzný) výpočet paušálnej sumy.
kalkulačku cestovných náhrad, teda inteligentný online nástroj alebo offline aplikáciu(napr. vo formáte MS Excel) na výpočet cestovných náhrad na základe kombinácie údajovzadaných používateľom a preddefinovaných údajov (napr. výška stravného v rôznychkrajinách, časové pásma, krátenie stravného z dôvodu poskytnutých raňajok / obeda /večere a i.).4 734 577MPSVR SR31.12.2012B.1.3Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 (BOZP -vyhradené technické zariadenia)IP: Vydanie miestneho prevádzkového predpisu naprevádzku vyhradeného technického zariadeniaskupiny AOdporúčame uložpovinnovypracovprevádzkový predpis na prevádzku vyhradenéhotechnického zariadenia skupiny A iba v prípade, že zariadenie nie je vybavené sprievodnoutechnickou dokumentáciou na jeho používanie a v prípade, že zariadenie sa nepoužíva vpodmienkach stanovených výrobcom. Sprievodtechnická dokumentácia na používanievyhradeného zariadenia obsahuje všetky informácie potrebné pre jeho bezpečnú prevádzku.2 223 847MPSVR SR30.6.2013B.1.4Zákon č. 124/2006 o BOZPIP: Vypracovanie písomného dokumentu oposúdení rizika pri všetkých činnostiachOdporúčame vydusmernenie na postup inšpektorov práce pri vykonávaní dozoru nadposudzovaním rizika v záujme zvýšenia právnej istoty podnikateľských subjektov. Ďalejodporúčame, aby gestor zákona kontaktoval profesijorganizácie a združenia za účelomnadviazania spolupráce pri vypracovaní vzorových dokumentov o posúdení rizika pri činnostiach1 918 236MPSVR SR30.6.2012
2
 
vykonávaných zamestnancamipatriacich do oblasti pôsobenia týchto organicií a zdre.B.1.5Zákon č. 124/2006 o BOZPIP: Kompetencie PZS (pracovnej zdravotnej služby)- rekondičné pobyty pre zamestnancovOdporúčame vykonať analýzu kompetencií pracovnej zdravotnej služby (PZS) za účelom zníženia jejfinančného a administratívneho dosahu na chod spoločností. Súčasné kompetencie PZS sú podľapodnikateľov prílrozsiahle a samotná existencia PZS by mohla byť nahradená rozšírenímpôsobnosti bezpečnostnotechnickej služby, obvodnými lekármi, prípadne špecialistami na pracovnélekárstvo.973 448MPSVR SR31.12.2011B.1.6Vyhláška MPSVR SR č. 356/2007 (Podrobnostio výchovnej a vzdelávacej činnosti)Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 (BOZP -vyhradené technické zariadenia)IP: Výchova a vzdelávanie viazačov bremienvyhradených technických zariadení zdvíhacích vrozsahu najmenej 20 hodínV nadväznosti na odporúčania podnikateľov navrhujeme rozdeliť viazačov bremien na tzv.profesionálnych viazačov a neprofesionálnych viazačov a podľa toho diferencovať ich výchovu avzdelávanie. V súčasnosti povinnosť absolvovať výchovu a vzdelávanie v rozsahu ustanovenomVyhláškou č. 356/2007 Z. z. spôsobuje vysonáklady aj spoločnostiam, kde zamestnancivykonávajú rutinnú viazaciu činnosť iba pre jedného zamestnávateľa, na jednom pracovisku a na jednom vyhradenom zariadení (tzv. neprofesionálni viazači). Odporúčame, aby v tomto prípadezamestnanci boli povinní absolvovať iba zjednodušené školenie obsluhovateľa.459 420MPSVR SR31.12.2012B.1.7Vyhláška MPSVR SR č. 356/2007 (Podrobnostio výchovnej a vzdelávacej činnosti)IP: Výchova a vzdelávanie viazačov bremienvyhradených technických zariadení zdvíhacích –aktualizačná odborná príprava v rozsahu najmenej8 hodínOdporúčame, aby sa aktualizačná odborná príprava v rozsahu 8 hodín vzťahovala iba naprofesionálnych viazačov bremien, ktorí vykonávajú viazacie činnosti v premenlivých podmienkacha na rôznych vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích.399 276MPSVR SR31.12.2012B.1.8Zákon č. 283/2002 o cestovných náhradáchIP: Uzatvorenie písomnej dohody o použití cestného motorového vozidla pri pracovnej cesteOdporúčame vyhotoviť vzorový dokument písomnej dohody vyžadovanej pri použití cestnéhomotorového vozidla zamestnanca pri pracovnej ceste.348 006MPSVR SR31.12.2012B.1.9Zákon č. 124/2006 o BOZPIP: Vypracovanie vnútorného predpisu o pitnomrežimeNa základe komunikácie so zamestnávateľmi odporúčame zo zákona vypustiť povinnosť vypracovaťvnútorný predpis o pitnom režime (nie povinnosť zabezpečiť samotný pitný režim).304 656MPSVR SR31.12.2011B.1.10Vyhláška MPSVR SR č. 46/2010 (BOZP pri lesnejpráci)IP: Vypracovanie technologického protokoluOdporúčame, aby gestor právneho predpisu kontaktoval profesijné organizácie, združenia a strednélesnícke školy za účelom nadviazania spolupráce pri vypracovainformačnej brožúry obsahujúcejdetailnejší a zrozumiteľnejší výklad podrobností k všeobecným zásadám prevencie, ktoré obsahom technologického protokolu.124 020MPSVR SR31.12.2012B.1.11Vyhláška MPSVR SR č. 500/2006 (Záznam oregistrovanom pracovnom úraze)IP: Vytvorenie záznamu o registrovanomOdporúčame vytvorenie zjednodušeného a inteligentného elektronického internetového formulára sintegrovanými číselníkmi, ktorý by automatizovane predvyplňoval vybrané dátové polia (napr.európske štatistiky na základe už uvedenej slovenskej štatistickej klasifikácie úrazu). V súčasnostipoužívaný formulár obsahujúci takmer 90 strán príloh a vysvetliviek je v jeho dnešnej podobe veľmi71 915MPSVR SR31.12.2012
3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dennik SME liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->