Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23152, 6.6.2011]

Oslobođenje [broj 23152, 6.6.2011]

Ratings: (0)|Views: 349 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
Na misnom slavlju
300.000 ljudi
Reuters
OSLOBO\ENJE
PONEDJELJAK
, 6. 6. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.152Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
DANAS PRILOG
Konkurs
za upis u~enika
U PRVI RAZREDSREDNJIH [KOLA
sa podru~jaKantona Sarajevou {kolskoj 2010/2011. godini.
DANAS
48-49. strana
Pa trick Moon,
ameri~ki ambasador u BiH
URE\IVA^KE POLI TIKE SLU@E POLI TI^KIM STRANKAMA
3. strana
Danas o reformi pra vosu|a
 [ta }e os ta tiod dr`a vnihinsti tuci ja?
2. strana
Papa Benedikt XVI u Hrvatskoj
15. strana
 
Niko i ni{ta ne mo`evratiti `rtve i nadoknaditigubitakpo- rodicama`rta vagenocida i dru- gihzlo~inaprotiv~o vje~nosti za ko je je RatkoMladi}optu`en, ali ja se nadam da }e ovo sazna- nje da se prav danapokonostva- ru jeipakdoni jetiolak{anjepo- rodicama, kazu je je za Oslo- bo|enjeambasadorPakistana JauharSaleem. "Moj prviva`ni jizadatakna- kondolaska u Sara je vopri je tri godinebila jeimplementaci ja pro jektavri jednog5 miliona ameri~kihdolarapomo}i za porodice`rta vagenocida u Sre- brenici", isti~eSaleem. "Tada sam bio u prilicisrestineke od porodicako je su izgubile sve svo jemu{ke~lano ve i to je bi- lojedno od na josjetlji vi jihiskus- ta va u mom `ivotu. Bio sam uprilici da osjetimnjiho vu bol. Stoga ovo hap{enjenosipose- bnuva`nost."
Vri jedno pri jekora
Hap{enjeRatkaMladi}a i nje- go voizru~enje je, premanjego-  vimri je~ima, poziti vnavi jest ko ja se ve} dugoo~eku je. "Zaista je slu~ajnost da sam, kao ambasadordr`aveko jaga-  jipoziti vnaosje}anjapremalju- dima u BiH, bio u mogu}nosti da svjedo~imvelikomolak{anju ko je je usli jedilohap{enjemRa- do vanaKarad`i}a,kao i Ratka Mladi}a", veliambasadorPakis- tana.Saleemnagla{a va da je tu`no i vri jednopri jekora to {to je on bio u mogu}nosti da izbjega va pri vo|enjepredliceprav deto- likodugo."Sada se svi nadamo da ne}e biti u mogu}nostiprolongirati svo jesu|enje na na~in na ko ji jeto radioKarad`i} i da }e se rela- ti vnobrzodoni jetipresuda", nagla{a vaSaleem. Go vore}i o protestimazbog hap{enja u Beogradu, Banjoj Luci i drugimmjestima, Saleem napominje da, dok sa jedne strane svi ima jupra vo na vlasti- tepoliti~kesta vo ve, "tu`no je vi- djetikako se pri vo|enjeprav di optu`enih za ratnezlo~inemo`eposmatrati na takavna~in". "@elim da ka`em da u po-tpunostivjeru jem u geslo da je zakasnjelapradazapra vone- prav da. Stoga je naj va`ni jastvar u takvimsituaci jamaosigurati da se zlo~inciuhvate{to je pri jemo- gu}e,kao i ne dozvoliti da se nji- ho vosu|enjenepotrebnoodu- go vla~i. Visinaizre~enihkazni treba da predstav ljaprimjeri da ima svrhuod vra}anja,a ne sa-mo da posjedu jesimboli~nu  vri jednost", isti~eSaleem. Zlo~incise, premanjego vim ri je~ima, poku{a va jukriti na svakimogu}ina~in."SadamHusein je prona|en u obi~nojrupi u zemlji,ali se nakra juisposta vilo da to ni jebila dobraide ja, zato{to tu ni jemo- gaoostati kao bjegunactoliko dugokoliko je uspi je valonekim drugimistaknutimzlo~incima, a ko ji su se krili na uobi~ajenim mjestima. Istori ja je pokazala da su se neki od na jozlogla{eni-  jihzlo~inacakrili u grado vima, uklju~uju}inekenajpoznati je nacisti~keratnezlo~ince."
Olak{anje
U Pakistanu se, kakoveli, mo`eosjetitivelikoolak{anjena- koneliminaci jeliderateroristi~ke  Al-Kaide:"U Pakistanuprakti~noni je posto jalapodr{ka za Osamu bin Ladena~ak ni me|uneobra- zo vanimslo je vimastano vni{tva. Pakistanskeoba vje{tajneslu`be bilesu te ko je su ukazale na put ko ji je CIA sli jedila. Prvastvarko-  juje predsjednikBarackObama uradionakonza vr{enevojne operaci jejeste da je nazvao predsjednikaPakistanakako bi zahvalio za svu podr{kuko ju je pru`ilana{aoba vje{tajnaslu`ba, {to je ovu operaci juu~inilomo- gu}om."
E. Kr.
OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 6. juni 2011. godine
U @I@I
2
Tu`ila{ tvo za ra tnezlo~ineSrbi je
Tu`ila{tvo za ratnezlo- ~ineSrbi jepodiglo je op- tu`nicuprotiv tri dr`av lja- ninaSrbi jeko ja ih tereti da su, kao pripadnicido- bro volja~kejedinice u sas- ta vuVojskeRS-a, 14. juna 1992.u Bi jeljini, po~inili kri vi~nodjeloratnizlo~in protivci vilnogstano vni{- tva, saop}ila je ju~erslu`baTu`ila{tva za odnose s ja-  vno{}u.Optu`nica je podignuta protivDraganaJo vi}a, Zo- rana\ur|evi}a i AlenaRis- ti}a, akako je na vedeno, okriv ljeni su u{li u ku}ubo{nja~keporodice, oduze- li im no vac i stvari i potom  vi{estruko, naizmjeni~no silo validvi je`ene, od ko jih se jedna par danarani je porodila. Optu`eniDraganJo vi} zatim je ubioci vilapuca-  ju}i mu u usta, a dvi je`enesu iz ku}e, gole i bose, po-  velikrozgrad. Oni su po-tomoplja~kaliku}u`enein valida, a njenimvozi- lomjugo55se udaljili sa li- camjesta.Po izlasku iz grada, naputu ka Br~kom, u mjestuLjeljen~a, zausta vili su vo- zilo i isprednjeganaizmje- ni~no"silo valio{te}ene i nad njimavr{iliprotiv priro- dniblud", a onda ih, gole ibose, osta vili na putu i uda- ljili se sa licamjesta, na ve- deno je u saop}enju.Tu`ilacpredla`e da sudokriv ljenimaprodu`ipri- tvor. PredmetBi jeljina je BiH ustupilaSrbi ji na osno-  vuZakona o me|unaro- dnojpra vnojpomo}i u kri-  vi~nimstvarima. Pretkri-  vi~nipostupak je pretho- dnovo|enpredOsno vnimsudom u Bi jeljini.
VIJESTI
Sada se svi nadamo da ne}ebiti u mogu}nostiprolongiratisvo je su|enje na na~in na ko ji je toradioKarad`i} i da }e se relati vno brzodoni jetipresuda
AmbasadorPakis tana u BiH JauharSaleem
Zakasnjelapravda  je zapra vonepravda
 Saleem:
Visinaizre~enihkazni treba da predstav japrimjer
Pod pokro viteljstvomkomesa- ra za pro{irenjeEvropskeuni je StefanaFulea,u BanjojLucidanas }e po~etidi jalog o reformipra vo- su|a u BiH.Otvaranje, kako je to nazvano, strukturalnogdi jaloga ko ji bi trebaosagledati i reformi- satipra vosudnisistem od kanto- na od dr`a vnogni voa, rezultat je dogo vorako ji su 13. ma japostigli predsjednik RS-aMiloradDodik i  visokapo vjerenica EU zaspoljnu politiku i sigurnostCatherineAs- hton. To je i bio uvjet da Narodnaskup{tina RS-apo vu~eodluku o odr`avanjureferenduma na ko jem su se gra|aniovogentitetatreba- liizjasniti o radudr`a vnogSuda i Tu`ila{tva.
Komisi ja
 Ashton je nakonrazgo vora s Dodikomna ja vila da }e EU formi- ratikomisi juko ja}e analizirati rad pra vosudnihinstituci ja BiH, te na kra jusvogradadatipreporuke za rje{a vanjenedostataka u pra vo- sudnomsistemu BiH. Narodnaskup{tina RS-a, pod- sjetimo, usvo jila je 31. ma jaodlu- kuo staljanju van snage za sada odluke o raspisi vanjureferendu- ma u RS-u o nametnutimzakoni- mavisokihpredsta vnika u BiH, a posebno o Sudu i Tu`ila{tvu BiH. U strukturalnomdi jalogutreba- li bi u~estvo vatipredsta vnicivlas- ti BiH, njenihentiteta, te pra vni stru~njaciEvropskeuni je. Prema dostupniminformaci jama, u~e{}e u razgo vorimabi}eotvoreno na politi~komni vou i u njemu}e u~estvo vatiFule, predsjednikDo- dik, predsjednikNSRS-aIgorRa- do ji~i}, ministarprav de RS-a D`erardSelman i ministar za eko- nomskeodnose i regionalnusara- dnju RS-a@eljkaCvi jano vi}. Iz kabinetapredsjednika RS-a na jav ljeno je da bi se u BanjojLu- citrebalipo ja viti i ministarprav - de BiH Bari{a^olak, ministar sigurnosti BiH SadikAhmeto-  vi}em, predsta vniciVisokogsud- skog i tu`ila~kogsa vjeta BiH, di- rektorDirekci je za evropskeinte- graci je BiH Ne venkaSa vi}, te ambasador BiH pri EU Osman Top~agi}.
Zlo~ini
Predsta vnici RS-a}e insistirati, po jasnio je ministarprav deSel- man, na br`emprocesuiranjuratnih zlo~ina, a posebnozlo~ina nadsrpskimstano vni{tvomko jinisu dospjeli do sudo va, prestankure- troakti vneprimjeneKri vi~nogzako- na BiH i razdva janjuapelacione nadle`nostiSuda BiH.Ek spertski tim iz RS-a u predsto je}emdi jalogu sa EU o~eku ju da }e prvirezultatstru- kturalnogdi jaloga o reformipra vo- su|a u BiH bitirje{a vanjepitanjaSu- da BiH i zaklju~ak da nemaosno va za osni vanjevrho vnogsuda BiH. PredsjednikNSRS-aIgorRado ji~i} rekao je da je predvi|eno da se napo~etkustrukturalnogdi jalogara- zmatra jupitanjastrategi jepra vosu|a BiH, procesuiranjaratnihzlo~ina, kao i pitanjebud`etiranjapra vosu- dnihinstituci ja, funkcionisanja i koordinaci jepra vosudnogsistema.
G. KATANA
Danas o reformipra vosu|a
 [ta }e os ta ti oddr`a vnihinsti tuci ja?
U BanjojLucirazgo vara jukomesar za pro{irenje EU StefanFule, predsjednik RS-a MiloradDodik, predsjednikNSRS-aIgorRado ji~i}…
Kova~evi}:Nametnute odluke
Sa vjetnikministraprade RS-aNikolaKo va~evi}sa- op{tio je da }e u dokumentu ko ji}e bitipredstav ljento- komstrukturalnogdi jaloga bitina vedeno"da u pra vo- su|uutemeljenje u Usta vu BiH ima jedinoUsta vni sud BiH, dok sve ostalepra vosu- dneinstituci jetreba da budu u nadle`nostientiteta, jer su organizo vane i regulisane entitetskimusta vima". Pono vio je da }e predsta-  vnici RS-a sve svo jesta vo ve temeljiti na sta vu"da su Sud i Tu`ila{tvo BiH uspostav lje- ninametnutimodlukamavi- sokogpredsta vnika, ~ime je prekr{enUstav BiH, te da utom slu~ajuni jebilois- klju~ivesaglasnostientiteta, {to podrazumi je va i usta vne promjene na svimni voima".
Razgovo i pod pokrovi eljstvomSte anaFu ea
Foto: Damir ]UMUROVI]
Tro je op tu`enih za zlo~ine u Bi jeljini
 
Integraci je u Evropskuuni ju i NATO dva su osno vnaprioriteta jer osigura va jutra jan mir i sigurnost te op}inapredak BiH. Na tom putu na{adr`ava ima potporu SAD-a kao istinskogpri jatelja i stabilnog partnerako ji se svesrdnozala`e za multietni~ku i demokratsku BiH. Ovo je rekaoPatrickMoon, amba- sador SAD-a, gostu ju}i na ju~era{- njojsesi jiKruga99 posve}enojte- mi "BiH iz perspekti ve SAD-a".
Osamkoraka
- Ovo su cilje vi za ko je je glasala i ve}inagra|ana na proteklimop}imizborima u BiH. Na`alost,jo{ni jeuspostaljenakoalicijskavlast na dr`a vnomni vou, kako bi se akti vnopo~eloraditi na tome. Vlast trebabitiuspostaljena na kompro- misu i nitiijednastranka ili grupa ne mo`eo~eki vati sve {to tra`i dabi bila u vladi. Nu`na je {iroka, in- kluzi vnakoalici jako ja}e raditi na realizaci jiinteresagra|ana, pot- crtao je Moon. Ameri~kiambasadornaglasio  je kako se tri uslo vako ja BiH treba ispunitikako bi steklastatuskan- didata za EU moguveomabrzori-  je{iti, ako se tomebude"istinski pristupilo". To su izmjeneUsta va BiH u skladu sa presudomEvrop- skogsuda za ljudskapra va iz Stra- sbourga, te dono{enjezakona o dr`a vnojpomo}i i popisustano-  vni{tva.- Sticanjekandidatskogstatusa i bespo vratnogputa ka EU osigu- ralo bi politi~kustabilnost i daloja- snusliku da BiH ima politi~kizre- lelidere. Osimtoga, bili bi stvore- nipredu vjeti za boljeposlo vanje i ulaganje u BiH, {to je iznimno  va`no za sve gra|anezemlje. Pre-pirkelidera i stranaka su neprihva- tlji ve jer ljudite{ko`ive, bez posla i u FBiH i RS-u. Zato je jedina odr`ivapri~a ona ko javodi ueuroatlantskeintegraci je, oci je- nio je Moon.Kada je u pitanju~lanstvo u NA- TO-u, ambasador SAD-a naglasio  je da je prvenstvenizadatak na tom puturje{a vanjepitanjastatu- savojneimo vine. Ambasador Moongo vorio je i o osamklju~nih pitanjako jamoguosiguratigaran- tiraninapredak BiH, a ti~u se pi- tanja iz oblastiekonomi je, obra- zo vanja, medi ja i za jedni~kihvri-  jednosti. On je naglasiokako je neodr`ivostanje po ko jem se na- {adr`ava,po ocjenamame|una- rodnihfnansijskihinstituci ja, svrsta vame|unajmanjekonku- rentne i ona u ko joj je jakote{ko poslo vati. - Sistemobeshrabru jezapo{- lja vanje i timedoprinositrenu- tnomstanju. A, potenci jali BiH su  veliki- elek troenergetski, drvna industri ja, preradametala, poljo- pri vreda. No, kompani je su u BiH u vlastivladavi{enego{to je to omjer u Evropi. Dobro je {to no ve  vlastinakonprocesastagnaci je ohrabru junasta vakprocesapri va- tizaci je. Kompani je iz SAD-a su spremnepomo}i i ve} posto ji izra`eninteres za odre|enaulaga- nja, na veo je Moon.
Boljistandard
Oci jenio je i kakotrebado}i do re vidiranjapotro{njevlasti,jer po-  ve}anje od svega1 postobruto dru{tvenogproizvoda u pro{loj i planiranih2 posto za ovu godinu ni jedo voljno da bi se gra|anima BiH osiguraobolji i ve}i`ivotni standard. Ameri~kiambasador u BiH stoga ima konkretanpri je- dlog- bh. lideri bi, veli, trebali da se "`rtvu ju i da smanjesvo japrima- nja i pri vilegi jekako bi pokazalija-  vnosti da su spremni`i vjetiekono- mi~ni je". Ambasadoro vaocjena  je da je nu`no da se re vidira juso- ci jalnenaknade, odnosno da one ubudu}ebudusamousmjera vane ka ljudimako ji ih zaista i treba ju. - Sredstvatrebausmjeriti na po- ticajekonomi je, boljeobrazo vanje, edukaci ju, razvojinrastrukture, stav je Moona.Premami{ljenjuameri~kogam- basadoravi{e se moraposvetiti pa`nje i borbiprotivnasilja i korup- ci je u {kolama, te da serazvi jasis- temprizna vanjadiploma. U tom kontek stu, "neprihvatljiv je sistem dvi je{kole pod jednimkro vom". - To treba da pripadapro{losti, ocjena je Moona.On je naglasioi da su za jedni~ke  vri jednosti i identitetBo{njaka, Srba, Hrvata i ostalih u BiH jedini put uspjeha i integraci ja u EU, te da "ne trebatra~itivri jeme za ogra- ni~eneinterese- okus na nacional- nepoliti~kesta vo ve je proma{en koncept".
AlmirTERZI]
Moon: EU iNATO su priori et, a SAD }e pomo}i
Foto: S. GUBELI]
U @I@I
OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 6. juni 2011. godine
3
Dom narodaFBiHDrugasjednica PD PSBiH DanasKon trolahrane
O kardinalo voj rezidenci ji
Dom narodaParlamentaFBiHrazmatrat }e danas odlukuederalneVlade o dopuna- maodluke o dodjelizamjenskogstanapo- rodiciSma jo vi} za stan u Sara je vu u ko jem se nalazirezidenci janadbiskupavrhbosan- skogkardinalaVinkaPulji}a, ja vila je Srna. FederalnaVlada je 14. aprilaodlu~ila da za- mjenskistanpokloniSma jo vi}ima, kako bi oni mogliostvariti i pra voupisavlasni{tva, a na tu odlukusaglasnost jo{ trebadati i e- deralniParlament. FahrudinIbri{imo vi}, zas- tupnikporodiceFadilaSma jo vi}a, o~eku je da ederalniParlamentpot vrdiodlukuVla- deFBiH o poklonuzamjenskogstana.
Izbor ~lano varadnih ti jela
DrugasjednicaPredsta vni~kogdoma PSBiHbit }e odr`ana u ~et vrtak, 9. juna. Pla- niran je izbor~lano vaUsta vnopra vne, te Komisi jaza vanjskeposlo ve, vanjskutrgo-  vinu i carine, fnansi je i bud`et, saobra}aj i komunikaci je,te ostvari vanjera vnopra-  vnostispolo va kao stalnihradnihti jela Doma. Iz vr{it}e se izbor~lano vaza je- dni~kihkomisi ja iz PD - komisi ja za odbra- nu i sigurnost BiH,nadzor nad radom OSABiH, ekonomskereorme i razvoj, evropskeintegraci je, administrati vnepo- slo ve,te ljudskapra va, pra vadjeteta, mla- de, imigraci ju, izbjeglice, azil i etiku.
Dan Grani~nepolici je BiH
U Sara je vu}e danasbitiobilje`enDan Grani~nepolici je BiH i 11 godinarada ove neza visneproesionalnepolicijskeagenci-  je, ja vila je Srna. Na ceremoni ji}e na juspje- {ni jojorganizacionojjedinici, policijskim i dr`a vnimslu`benicima, te zaposlenima bitiuru~enekolekti vne, odnosnopo jedina- ~nenagrade za rezultateostvarene u dosa- da{njemradu, saop}eno je iz Grani~ne polici je BiH. Planirano je da se prisutnima obratedirektorGrani~nepolici je BiH Vin- koDuman~i} i ministarbezbjednosti BiH SadikAhmeto vi}. Sve~anostje zakazana u gla vnojkancelari jiGrani~nepolici je BiH.
Hi tno akredi tiranje labora tori ja
Poljopri vredniinstitut RS-a u BanjojLu- ciapelo vao je na Vladu RS-a za pomo}ka- ko bi se {to pri jeopremile i akredito vale laboratori jeInstituta za kontroluhrane za ljude i `ivotinje, ja vila je Srna. - U RS-utrenutnojedinoPoljopri vredni institutmo`e da vr{iodre|enekontrole hrane za ljude i `ivotinje. Ima ju}i u vidu da se na tr`i{tunalazihranasumnji vog kvaliteta, a {to pot vr|uje sve {to se ovih danadoga|a u Evropi, apelu jemo da nam se pomogne da se na{elaboratori-  jeakreditu ju, na vodi se u saop{tenjuPo- ljopri vrednoginstituta RS-a.
U @I@I
Pa trickMoon,
ameri~kiambasador u BiH,
poru~io sa Kruga99
Lideri u BiH treba ju
smanji tisvo jezarade
Vlast
usposta viti na kompromisu- ni jednastranka ili grupa ne mo`e tra`iti sve {to `eli
 Sis tem
dvi je{kole pod jednimkro vompripadapro{losti
Ja~anje sudstva, tu`ila{tva i polici je
Kao segmentko jimo`eosiguratinapredak BiH, ameri~kiam- basador je naglasioborbuprotivkorupci je i osigura vanjevlada-  vinepra va.Klju~nuulogu u tomeima juneovisnosudstvo, tu`ila{tvo i po- lici jako jitreba da ima judo voljnosredsta va za obav ljanjesvoga posla.- SAD ~vrstopodr`ava ju bh. pra vosudneinstituci je na dr`a vnom ni vou- VSTV, Sud i Tu`ila{tvo BiH. Oni su klju~ni za prav du, ali ne samo nju, jer kadatoga ima, bolje su i stranein vestici je. Opa- sne su i neprihvatlji veizja vepo jedinihliderako jiospora va ju rad sudi ja i tu`ilaca dok BiH ide ka EU. Dr`a vnepra vosudneinstitu- ci jedobroradesvojposao s obzirom na fnansijskupodr{ku. Nje trebabitivi{e u narednomperiodu, oci jenio je Moon.
Ure|iva~ke politike slu`e strankama
 Va`nost za napredak BiHima, ocjena je ameri~kogambasadora,i razvojneza-  visnih i objekti vnihmedi ja ko ji su za svakudemokrat- skudr`avu od vitalnogin- teresa jer se na taj na~instvara jupreduslo vi za tole- ranci ju i di jalog. - Na`alost, realnost je dasu medi ji jo{ ~estopodi je- ljenietni~ki i politi~ki. Ima i slu~aje va da ure|iva~kepolitikeslu`e kao pro- du`enarukapoliti~kim strankama, smatraMoon. Os vrnuo se i na de{a va- nja na ja vnimemiterima te istakaokako, prema ocjeniOSCE-ovogodjela za slobodumedi ja, izmje- neStatuta na BHRT-u"moguimatiutjecaj na ure|iva~kupolitiku, {to ne bi bilodobro".

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->