Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5663, 6.6.2011]

Dnevni avaz [broj 5663, 6.6.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 2,416|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2012

pdf

text

original

 
D
Ok
federalniministarfi-ovojgodiniodMMF-adobili
i
novce.saznaieAvaz".nansiiaAnteKrajinaku-makarI00rnilionaKM,"BHPokazaojeto,naime,finansi-kakakoieFederacijiBiHTelecom"nasvojimracunimaujskiizviesta]
iz
2010.kao
i
zvjcltajprijekopotrebno250rnilionakomercijalnimbankamakrijevanjskogrevizora
0
poslovan]uKM
te
dabibilodobrokadabiustorinemilionarnarakadrzavnogtogpreduzeca.4.
Sfratla
l"'7IIIIII!III"""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ILl
NalvisenovcauNLBTuzlanskojbanci,viseod60miliona,uNovojBanci40miliona.uUniCredit
22
miliona.uBBIbanci
2.1
milionKM...
PolicijaprivlJdijednuosobuispredporodicneku6e:O/kriVenivojnaopremailatJoratorij
18
proizvodnjudroge
SaleldosaoiZ.Svicarske
Srebrenicaninotvor·omotelusvomgradu~
~~~DO2.000DO4,.000HMZA
6.
str,
~--10DAnAODMORA
HapsenjeuBrckomnakondugoplaniraneakcije
eha_--a__ioTN~
~=-=I..:.......:===
FARUKHADllBEGIC
--ff,
~I
I
'01
',,.,
~l
I
I~
~~
~I,
KANlON
SARAJEVO
Osimaza
_n_Nasm
-I
predsjednika
pretukao
!
Saveza
41.srr.,
oca
15.
SIr.
r.
Dana,skonkurszaupisu~
rdo-
vkl.~
_e_Iesoe~
L.....--.......-------------'
DOBOJ
 
Munnaju{;erasnjaj.sesiji:Revidiralijavnupolro!mju
AmbasadorSAOPatrikMun
Bh.lideri.trebajupokazatispremnostdaselicnairtvuju,
porucio
Mun
ArnbasadorSADuBiB
PanikMun(PatrickMoon)
porucioje
juter
nasesiji"Kwga99~d.
je
integriranieBili
u
EUiNA
TO
najboljikcalicijamoratcesebazira-tinakompromisirnatetre-
ba
bitiinkluzivna,siroka
i
sprernnanaostvarivanjeko-nkre
tn
ihrezul
ta
ra
za
do
bro-
nedopustiUnapad'
Kada
je
upitanjukoru-
pcija,
Mun
je
istakaodase
1I
efikasnuborbuprotivn
i
e
trebajujednako-ukljucitisvinivoivlasti,posebno
oninajv
i~i.
putkarniru,stabilnosti
I
ekonomskomprosperitetu,
Mun
[eistakaodaSADosta-justalniprijarelj
i
partnerBiRunienimnaporimada
se
integrira
u
EU
i
NATO,javilajeFena,
-Nazalost,
ios
cekarnona
form
i
ranievlas
ti
nadrzavnomnivou,Vladaiuca
DgrOmnabiroMrallJa
Arnbasador
MUD
je,izrneduostalog,istakaoneophodnostkreiran[a
pozilil'neposlovnekli-me.BiRjemedIInajma-njekonkurenrnim=Ija-rnaislo"izazemljuuko-iojienaileZeposlovati_Osnov'nimrallogomzatakolosureputaciju
ame-
rickiambasadorsmatraogromoubirokrariju.-Nedopusrivojedauje-
dnojzemlii
kojaleii
kaEUodredenipoli
liear
i
napa"
daj
II
pravosudnisi
stem
isre
tezernlje-potcrtaojearne-rickiambasadoru
BiR.
bitsvihgradanaBili"po-rucio
jeMun..
Dodaojeda
tri
u
vie[a
za
statuszemlie
kandidata
imple-men
taci]
apresude
"S
ejdie-
Find",
pitaniedrzavneirno-vine
i
opisstanovnis
IVa
mo-
gubitirijeseniiskljucivoza-jednick
im
radom
i
zalaga-
njern,
-N
zgodinaprotracenie
nakonfliktepolitickih
par-
tija
i
njihovihlidera,Grad-
anima
ovezemlie,uistovr-ijerne,teskoje
i
edvaspaja-ju
kraj
skrajern-obrazlozioie
Mun
i
dodao
danaciona-
listickaretorika
i
manipula-cijazrtvamaotezavaiuprocespornirenjaiizgradnjetrajnogmiraisrabilnosri.Amba.sador
MUJl
smarrad.jeneophodnorevidira!ijavnupO[ro~.njllre
da
bh.
Li-
der
i
Irebai
II
pokazali
8
pre·mnos!daselicnoZrtvuill.To,kako
ie
kazao,ukljucujesmanienieplatairrosko"3iskromniii1Oi"ol.
2
DnBvniavaz,pansdjsljak,
ak.tuelno
6.junVlipanj2011,
Sta
sekrrje
iza
pretresakuceubrcanskornnaselju
h8Dse__e_
8_
iJ8
S
TnT
eHSDIZ-UD
I
te1efonom,
rnotorole,voinuoprem
U
re
b
rosurenaara-
pskorn[eziku,saznaje.Dne-
vn
j
avaz".
PolicijaDisrrikraizvelaje
munjevituakciiu
II
pore-dicnojkuci
II
Samokovliiinoj
ulici,ubreanskomnaseliu4.
juli.Otkriven[eilaborator-
PORTAL-,kom.e.l1tardana
Nakondebaklau
BukuTeStu:OsvjeStenie
11
Teziiizvijezda
-.susieje
kri,,_
Onierekaodamujedo-"olianbod.Ekipurrebamonvirati.Ljll-dimatrcbavoda,anem1akonja.Budimo
real
ni,Susi,;nije!>Iitip.
{jlJvIJ
1
vIJjic
1
J
PolicijakodAdnanaRecicenaslacetirikilogramaopasnogeksplozlva,rneharuzrnezaaktiviranjenapravetelefonom,vojnuopremuibrosurenaarapskomjeziku
PQlicijaispredPQrodicne
Iwee:
Komsijekaiuda
role/fie
nisudignu/egodiflu
UBrckornjejueeruhaps-en
pripadnikselefijskogpo-kretaAdnanRecica,kodko-jeg[epolicija,izrneduosra-
log,
pronasla
cetiri
kilogra-
maTNTeksploziva,300gr-
amaplasticncgeksploziva,
osam-mehanizamazaaktivi-
ranieeksplozivnenaprave
PoslavljellaialaIraka
(F~IO'
M.N_
D,.gi~
,ic)
U
rucno.Jbombi38grama
Bosanskohercegovacke
poli
ciiske
snage
i
an
i
e
SII
viSe
putakedpripadnikase-Iefiiskogpokretanalazile
upravo
TNTeksploziv.
Ra-
dise
0
najstabilnijerneksp-Iozivu,vrlopostojanorn
i
prakticnorn,zbog
cega
je
ijza
proizvodniudroge.Nadlezni
1I
policijinaja-
viiisu
dacedetaljeiznijeti
nadanasnjojkonferenci
i
i
a
novinare,
-Pronaslismo
i
apaci
te-
te
ZlI
pravlieniedroge
i
eks-ploziva,Akcija
je
uslijedila
nakonduZepriprerne-kaza-
la
narnjeoscba
ukliucena
II
operaciju,Visokorangiranipolici-js
ki
zvanicnicis
1I
napi
tan
j
e
jesu
Ii
vehabijeurniiesaneuposao
s
drogo!ll
i
kolikosucvrs[opovezanisizvjesnim
Uder
LSV-a
NenadCanak
COS-c
moraodgoUaralizbogsirenJa
mrznle
LiderLige~oc.ijaldemo-
kraraVojvodine(LSV)Ne-nad
Caruik
pozdmvioiezabr·anuneonacisnckeorganiza-ciieNacionalni
S[rilj
iocije-niodabirrebalopozvatinaodgovornos
t
SVekojiSll
U
ces
rvOl'aliusiren
j
umrzn
i
eizabluda.."Kr.ajnjejevrijemedaodgovaraj
1I
onikojisusvojimnacionalnimprojektima
osra·
motilisrpskinamd
i
akopa·Ii
ga
u
!i
oblalO.Aprvorakvoime,
ali
n)'
i
edino,svakttkojeDabria
Cosi,;"
rebojeCanakzanovos.adski"Dnevnik",pr-enije1ajeOnasa_OnjeocijeniodajeSrbija
,,}uniSrena
i
propaS'[en3
[i
i
ao
drZava
i
ao
drustvo,prije
:>I'e-
ga
kombina.cijom,,komunistic"
kih
meloda
j
nacionalistitkeideologiie"
koji
51!
,,autohtonipr-odukl
Dobrice
Cosifu".
-Tajnacional-komlllli-stiCkikonceplrazoriojesvenajceSce
i
zasrupljennacr-
nomtrziStu.
o
razornojmoci
TNT-
agovori
po
datakdaseu
rucnoibombinalazi38gr-
amaeksploziva,autenko-vsko],kojaprobiiaoklope,
~eriridosestkilograms,
Recicorn,kedkojeg
ie
naden
eksploziv,kratkoodgovori-li:
"Policiiaradiinarom
pla-nu."Kornsijeuhapsenogizne-
nadenesu
pre
tresom,apose-
bno
ih
ieiznenadiovelikibr-oj
pripadriikapolicijeDi-strikta,
"Naovolk",:'ikojujepo-
Iiciiapretreslaroletnenisupodignute
vise
odgodinu.N
iilmnisrno
posurnnjali,U
sokusrno-kazaoje
i
etlanodsusjeda_
E.RAZANICA
Canale
Paziv
Cas/{::
A.ulo-
na
adg/lYomoslhlofliprodukl
SIOmujebilonaputu_
I
bogrogaDobrJcaCooie
i
njernllslienimocajubitipozvaninaodgovornost-izjavioje(anak,dodaj"'~ihkosena·dada
Ce
Cosiea,;stiBrukapr-
avde~-<.
 
aktuelno
Dnevniavaz,ponedjeljak,6,junVlip,nj2011.
SindikatrnaslnovodaFederacije
TrebaseDozabaUlll1ouomDrauom
NarnalverzaclieulFBiHupozoriHifederalnerevizore
Krirninalu"Zeljeznica.
rnaFedersciie
BiH"(ZF-BiH)imadubokekorijene
i
podrzavamsveakcijekojece
omogucitiniegovoraskri-
nkavanje,kazaonamjeju-cerVernesBuliugiia,pre-dsjednikSindikatamasino-vodaFBiH,komeritirajuci
pcdnosenje
12
krivicnihpr-
ijavaprotivC1anovabivse
Uprave.-Vjerujemdatu
imajospunoposlaida,biseFUPtrebaopozabavi
ti
i
a-dasniornUpravomsgenera-lnimdirektoromNedzadornOsmangicem
I1a
celu-navo-diBuljugija.OnisticedajeSindikatprorivsadasnjeUpravepo·dniodvijekrivicneprijavezbog,kakokazc,krimina·lnihradnji!esunamalver-zacijeuovojkompaniji
Bu/jugija:Padnije/iprijave
upozoriliifedcralnerevi·zore,-PrijavilismoUPI3VUjerkdiZakon
0
javnimnaba·vkama
pa
jeugovorsfirmom"Kristal"Capijinavriiedno-snoprobiienza
80
postabezprovedenogp'osmpkanaba·vke.Timesu,ZFBiHizbiliizdiepa
800.000
KM.Qsim
to-
ga,privarnojfinni"Gikil"izLukavCllotpisalisupetmili-
Hapumorn
Buljugijakazedajenajboljidokazzamalver-zacijesadasnjeUprave
to
SIOjeuposljednjoigodiniviseod
500
zeljeznicaratuziloZFBiH_Vrijednostsporovaiznosioko25mi-lionaKM_-U
pravase
hvatazaglavukako
ce
seizvuciIZtoga,alito
ie
samekat'urnorurnalverzacijau"Ze~
Ijeznicama
FBiH"~kale
Buljugija,
onamarakaduga.0[PUSraj.uljude,vraeaiunekeizstareUprave,medukojimasu,vje-rovamo,ionipronvkojihsusadapodnesenekrivicnepri·jave-rvr-diBuljugija.M.
A.
VanrednasjednicaDomanarodaFBiH
Danas
0
dOdJeli
stanaEminiSmaloUic
ZamjenazastanuvlasnistvuVrhbosanskenadbiskupije
USaraievucedanasbieiodrhnavanrednas.jednicaDomanarodaParlament:aFBiHnakojojbitrebalibi-
li
izabraniclanov;imko-vodSlvara.dnihlijelaDo-
mao
Napredlo~enomdne-vnomreduie
i
davanjesa-glasnostinaizmijenjenuodlukuVladeFBiH
I)
do-dje!;SlanaEminiSmajo-vicusarajevskojulje;Gr~baviekauzamjenuzastanuvlasnislVUVrhbosanskenadbiskupije,iavilaieOnasa.Qd.llIk\l
0
dodjeliSlanausvojiojeproteklisazivFe-deralnevl.de,aaktuelneizmjenesusuiltinskepriro-dejerieodlucenodastanuGrbavickojulicihudepo-klonjenEminiSmajovicitakobu.deosiguranupispr-avavlasnistvanadovimstanomuzernljiilnuknjigu.,sto,naosnovuranijedone,"selleodluke,nijebilomo·guceuCiniti.
3
To
s
totzmeduredova
odavnomozedaseprocita,
hrva
tski
predsjednikIvo
J
0-
sipovitrekao
j
e
otvoreno,
za
razlikuadvecineevropskih
politicarakoj
i
asroiestvorio
dojarn
0
ujedinjenojEvropikaoepohal
nom
civilizaci-
jskomiskoraku,
S
[Vat
je,
ipak,
mnogopri-
zernnija.Evropskaunijaie"iskonsko
krscanskiproje-k
t«,
kazao
j
e
J
osi
p
ovicpredvarikanskirnPapom,koji
ovih
dana
pohodiHrvatsku,
N
jegove
evropskekolege
poranguvjerovarnoceza-
mjeritisefuhrvatskedrzave
natakoolakomodavanjuve-
Ji
ke
~ajne,
E
vropskasu
us
ta,naime,
PUll'
visokoparnihri-jeci
0
l]udskirn
igradanskim
pravima,demokratiji
i
edna-
kos
ti,
vjerskoitoleranci
iii
potrebizauravnotefenim
ekonomskirn
i
drustvenirnrazvojem,
Ko
j
epovierovaonariiec,
sad
ce
malo
da
us
tukne.Na
svoie,pa
k,
dolazeon
i
ko
ji
unovoevropskoiintegracionoipoli
tiei
prvensrveno
vide
po-
kusa]zbiianjakrscanskih
reo
dova,Takvenazivaiueuro-skepticima,prerndabiim
mazdaboljepristajalaodre-dnica"realisti,Kadc-ujemojosipoviea,
jasnije
ie,
naprimjer,zasto
Evropaorvaraeervore
at;
pro
em"Turskoj,nacijemoguce<':1nstvouEUgledasvi
dnim
podozrenjem,cak
i
orvore-
aimcdbiianjern.Sudbina
Kipra,rakode,
logieno
sena-
slanjanarezu
0
.,iskonsko
krscaaskomprojektu",kojijemirnosvihpolirickihkri-
terijausisaopravoslavni,ali
Hrica
sMi
DrO)eMt
AkojednomprodemokrozvrataEU,necernomoelreeldanismoznali
sta
nastamoteka
ne
i
muslimanski
diopodije-
lienogotoka.
N
eke
ce
kaoargumen
t
vise
posegnuri
i
zaprimier-omselek
ti
vnog
uvodenja
be-zviznog
rezima
koj
ell'
SU
po-
sljednieoslobodene
BiH
i
AlbanijaZoase,
zemlj
esv
e-
likim
uCcieemisiamskogsta-novnisrva,Aka
j
eprevasha-dnokrS6mska,tonemac;
daujedinjenaEvropa[reba
cia
bud.
amimuslimanska,
No,
onase,rukunasrce,nedovo-ljnouspjesnoodupiretojopasnosti,Porvrdujutotre-
ndoviuHolandiii,Francu-
skoj,
Njernackoi,
ukojoj
go-
spoda
Merkel
nekrijedaNi-
j
emceturskcg
i
licnogpori-
j
ekla
bus
i
ne
drii
zasvojera-
vnopravne
sun
arodn
jake.
Kancelarka
je,
kakosarna
ka~.,
mislila
do
ceonidociu
N
j
emacku,nestozaradi
ti
i
potomsevrautisvoioi
kuci
te
taka
krSCansku
Evropu
OSI'-vitinamiru,
UEvropskoj
uniji,kojase
samoodreduiekrlcansrvom,
danas
ti
vi
oko
petaaestmilio-
namuslirnana,uglavnom
0-
predijeljenihd.stogognjisra
visenigdjeDemrdaju,Nakon
[osipovieeveiziave,koja
Ce
oticimnogodalje
ad
Balkana,biee
im
iosjasnije
da
uvijek
morajuraClUlatinaopasnostiasimilacije,usuprornorn
bi
moglipostatinesronalikgr-
adanimadrugogreda
Poruka
i
ero,naravno,
i
nama,ko]
i
ucarnenotakvaevropskavrata,Ako
j
ednom
kroznjih
prodemo,
necemo
mocirecidanismoznal
i
[a
nasramoeeka
i
tase,pod
plastomvelikihrijeci,ustvarigradi,
BanlletrebajusolzltlMamate
Pitanje:
Trebaju
li
banketrenuttwsnizitikamatesobziromnadrugostepenupresuduKantonalnogsudauSaraievu
0
nelegalrwstipovecanjaodUniCreditbanke?
o
aJduelnimpiJanjfma.uBiH
i
vijelumoieleglasalisvakogdana
/Ja
www.dnevniaval../JI1.Napar/ala"Dnevnagavaza'jl1CerIe"GoogleAna/ylics"zabilieiio
213.662
pasjele.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
monfia liked this
Lejla Hanić liked this
Svetlana Popovic liked this
MunibTahira Alic liked this
Bahrudin Ibreljic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->