Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
16Activity

Table Of Contents

WSTĘP
1. POJĘCIA PODSTAWOWE
Instalacja programu Norma Pro
Klucz zabezpieczający
Uruchomienie programu
3. EKRAN GŁÓWNY I OPCJE PROGRAMU
Menu
Opcje programu
Ustawienia ogólne
Ścieżki programu
Waluty kosztorysów
Szukanie cen
Konfigurowanie baz Normy Pro
Jednostki miary
Opcje korzystania z katalogów Dynamische BauDaten
Rys. 13. Opcje korzystania z katalogów Dynamische BauDaten
Schemat tworzenia kosztorysu
Oznaczenie grup, katalogów i pozycji
Pasek narzędzi modyfikacji zawartości katalogów
Katalogi norm
Tworzenie nowej grupy katalogów
Tworzenie nowych katalogów, katalogi własne
Modyfikacje danych katalogów
Edycja opisu katalogów i podkatalogów
Kopiowanie katalogu
Wyświetlanie i modyfikowanie nakładów katalogu
Zabezpieczanie katalogów hasłem
Dodawanie, usuwanie i edycja danych pozycji w katalogu
Modyfikowanie wariantów w danej pozycji
Wyświetlanie nakładów dla wybranej pozycji
Wstawianie katalogów z dysku
Przenoszenie grup, katalogów i pozycji
Bazy cen jednostkowych pozycji i obiektów
Tworzenie nowych katalogów dla baz cenowych
Modyfikacja danych katalogu
Dodawanie nowej pozycji do cennika
Przeszukiwanie katalogów według zadanej podstawy
Wstawianie pozycji do kosztorysu
Katalogi DBD – Dynamische BauDaten
5. KARTOTEKI
Kartoteka jednostek miar
Menu Bazy cenowe
Menu Ceny
Bazy cenowe
Pasek przycisków
Tworzenie nowej bazy cenowej
Edycja danych bazy cenowej
Usuwanie bazy cenowej
Dołączanie i odłączanie obcej bazy cenowej
Importowanie bazy cenowej
Kopiowanie bazy cenowej
Kopie zapasowe i naprawa baz
Cenniki
Lista cenników
Tworzenie nowego cennika
Usuwanie cennika
Edycja danych cennika
Import cenników
Okno importu cennika
Importowanie dyskietki z cennikami
Importowanie cenników z płyty CD
Importowanie pliku cennika
Cenniki z Intercenbudu
Import cen z Intercenbudu
Pobieranie cen z Intercenbudu na bieżąco (on line)
Definiowanie kryteriów szukania
Praca z cennikami systemu Capital
Cenniki elementów RMS
Cennik RMS z Intercenbudu
Dane elementu RMS
Edycja elementu
Dopisywanie nowych elementów
Usuwanie elementów
Wyszukiwanie elementów
Dane pozycji
Dodawanie nowej pozycji
Warianty pozycji
Pozycje o obmiarach wyrażonych w kilku jednostkach miary
Cenniki obiektów
Cenniki dostawców
Ustawianie rabatów dostawcy
Usuwanie z kosztorysu informacji o dostawcy
Wydawnictwa i katalogi
Okno danych wydawnictwa
Okno danych katalogu
Importowanie cenników z Normy 3
Importowanie cen z kartoteki RMS
Wyszukiwanie elementów RMS i pozycji
Wyszukiwanie w cennikach
Wyszukiwanie w bazach cenowych
Kopiowanie i przenoszenie cenników
Przeliczanie (uaktualnianie) cen w kosztorysie
Uaktualnienie cennika danymi z kosztorysu
Korzystanie z bazy Intercenbud
Strony dostawców i producentów
Strony kosztorysanta
7. OTWIERANIE I ZACHOWYWANIE KOSZTORYSU
Tworzenie nowego kosztorysu
Tworzenie kosztorysu na bazie innego kosztorysu
Otwieranie do edycji już istniejącego kosztorysu
Zachowywanie kosztorysu
Wersje kosztorysu
Kopia awaryjna i zapasowa bieżącego kosztorysu
8. OPCJE KOSZTORYSU
Rodzaj kosztorysu i typy kalkulacji
Opis, charakterystyka obiektu i strona tytułowa
Opis kosztorysu
Strona tytułowa
Charakterystyka obiektu
Numerowanie elementów, pozycji i działów
Ceny i waluty w kosztorysie
Cenniki kosztorysu
Cenniki RMS
Cenniki pozycji
Cennik obiektów
Ceny dostawców
Rozliczanie RMS
Opcje obliczania narzutów
Wybór sposobu obliczania narzutów
Ostrzeżenia generowane przed wydrukami
Opcje dotyczące rozliczania kosztów transportu
Opcje widoków zestawień
Opcje widoku pozycji
Ochrona kosztorysu przed zapisem i zmianami
Formularz kalkulacji
9. EKRAN GŁÓWNY KOSZTORYSU
Menu podręczne (kontekstowe)
Okno kosztorysu – widok Kosztorys
Pasek narzędzi widoku Kosztorys
Drzewo działów i pozycji kosztorysu
Pasek stanu (komunikatów)
Zawartość okna widoku Kosztorys
Zmiana szerokości kolumn na ekranie
Zmiana kolejności kolumn na ekranie
Usuwanie kolumn z widoku
Wyszukiwanie tekstu
Wyszukiwanie wprowadzonych zmian
Poruszanie się po ekranie i zaznaczanie elementów
10. POZYCJE KOSZTORYSU
Wstawianie nowej pozycji
Edycja danych pozycji
Wprowadzanie cen elementów RMS
Warianty nakładów
Pomijanie elementów RMS
Wstawianie kosztów transportu
Wstawianie pracy rusztowań
Wstawianie pozycji niekatalogowej
Pozycje uproszczone
Wstawianie pozycji uproszczonych
Wstawianie pozycji do cennika
Upraszczanie pozycji
Wstawianie pozycji do katalogu
Zaznaczanie pozycji
Przesuwanie pozycji
Kopiowanie pozycji
Usuwanie pozycji
Poprawianie pozycji
Łączenie pozycji
Rozliczanie pozycji w innych pozycjach
Narzuty na daną pozycję
Harmonogramowanie robót - klucze wykonawcze
Wstawianie pozycji z innego kosztorysu
11. ELEMENTY RMS
Dodanie elementu RMS do pozycji
Dane ogólne
Deskowania
Przywracanie robocizny z katalogu
Przywracanie elementów RMS z katalogu
Dodawanie elementu RMS do cennika
Dodawanie elementu do kartoteki RMS
Dobieranie elementów RMS z cennika
Wyszukiwanie elementu RMS
Przeszukiwanie cennika lub kosztorysu
Przeszukiwanie bazy Intercenbud
Przeszukiwanie kartoteki RMS
12. DZIAŁY KOSZTORYSU
Definiowanie nowego działu
Dane ogólne działu
Współczynniki norm i robocizna w dziale
Parametry ekonomiczno-techniczne
Wydawnictwo i katalog
Zmiana danych działu
Usuwanie działu
Kopiowanie działu
Wstawianie kosztorysu składowego jako działu
Dane kosztorysu składowego
Parametry ekonomiczno-techniczne w działach
Klucz planu
Narzuty w działach
Wstawianie działów do cennika obiektów
Zapis działu w postaci kosztorysu
13. EDYCJA OBMIARU
Wstawianie nowego wiersza do pozycji obmiaru
Wstawianie wyrażenia
Wstawianie komentarza
Edycja wiersza obmiaru
Usuwanie wiersza obmiaru
Stałe globalne
Definiowanie stałych globalnych
Edycja stałej
Usuwanie stałej
Wstawianie stałej do wyrażenia
Definiowanie stałych lokalnych
Obliczenia pomocnicze
Obliczenia pomocnicze
Wstawianie funkcji i wzorów
Definiowanie własnych funkcji i wzorów
Wstawianie do obmiaru rysunków i innych obiektów
Warianty obmiarów
Import obmiarów
Import obmiarów z programu Rysunek
Import obmiarów z plików tekstowych
Obmiary pobierane z obiektów włączonych do kosztorysu
Aktualizacja importowanych obmiarów
14. NARZUTY
Obliczanie narzutów działami
Definiowanie narzutów na cały kosztorys
Definiowanie indywidualnych narzutów w działach
Definiowanie narzutów na pozycję
Zaznaczanie narzutu
Poprawianie danych narzutu
Usuwanie narzutu
Zachowanie definicji narzutów
Wczytanie definicji narzutów z innego kosztorysu
Wczytanie do kosztorysu domyślnych definicji narzutów
15. WARIANTY
Definiowanie wariantów
Dodawanie nowych wariantów
Modyfikacja i usuwanie wariantów
Wybór aktywnego wariantu
Warianty robocizny
Harmonogramowanie robót
Klucze lokalizacji
Klucze wykonawcze
Klucze planów działów
Rozliczanie wykonanych robót
Okresy rozliczeniowe
Wprowadzanie do kosztorysu danych o wykonanych robotach
Chronologia wykonanych robót
Aktualizacja cen w okresach rozliczeniowych
Obmiary równe wykonanym robotom
17. WIDOKI
Widok Kosztorys
Widok Wprowadzone pozycje
Widok Działy kosztorysu
Widok Przedmiar
Widok Narzuty kosztorysu
Widok Podsumowanie kosztorysu
Przegląd i edycja cen w kosztorysie
Widoki Wykonanie robót
Widok Wykonane roboty
Widok Rachunek ilościowy
Widok Zbiorczy rachunek ilościowy
Widok Warianty danych
Aktywacja wariantów
Oznaczenie wariantów
Wyszukiwanie najlepszych wariantów
Lista elementów, w których został użyty dany wariant
Łączenie wariantów
18. ZESTAWIENIA
Zestawienie materiałów
Szczegółowe zestawienie materiałów
Materiały inwestora
Zestawienie materiałów działami
Zestawienie materiałów w okresach rozliczeniowych
Rys. 357. Zestawienia materiałów w okresach rozliczeniowych
Zestawienie robocizny
Zestawienie robocizny działami
Zestawienie robocizny w okresach rozliczeniowych
Rys. 360. Zestawienie robocizny w okresach rozliczeniowych
Zestawienie sprzętu
Zestawienie sprzętu działami
Zestawienie sprzętu w okresach rozliczeniowych
Rys. 363. Zestawienie sprzętu w okresach rozliczeniowych
Tabela elementów scalonych
Zestawienie pozycji
Tworzenie nowego widoku dla zestawienia pozycji
Statystyka
19. KOSZTORYSOWANIE UPROSZCZONE
Wstawianie nowej pozycji uproszczonej
Wybór pozycji z katalogów norm
Wybór pozycji z cennika
20. WYDRUK KOSZTORYSU
Ustawienia drukarki
Podgląd wydruku
Opcje wydruku
Styl wydruku
Tworzenie nowego stylu
Zestawy wydruków
Formatowanie tabel
Ramki zewnętrzne i wewnętrzne tabeli
Wyróżnianie wierszy
Wyróżnianie kolumn
Opcje wydruku dla stylu Norma
Układ strony
Dodatkowe opcje wydruków
Opcje drukowania kosztorysu
Opcje drukowania kosztorysu uproszczonego
Opcje drukowania kosztorysu inwestorskiego
Opcje drukowania kosztorysu ofertowego
Opcje drukowania książki przedmiarów
Opcje drukowania rozliczenia wykonanych robót
Opcje drukowania harmonogramowania
Opcje drukowania słowników
Opcje drukowania cenników
Opcje drukowania zestawienia wprowadzonych pozycji
Opcje drukowania zestawienia pozycji
Opcje drukowania zestawienia RMS
Opcje drukowania zestawienia cen
Opcje drukowania tabeli elementów scalonych
Opcje drukowania zestawienia wartości scalonych
Opcje drukowania statystyki
Opcje drukowania podsumowania
Opcje drukowania zestawienia narzutów
Opcje drukowania zestawienia działów
Drukowanie kosztorysu
Wybór drukowanych kosztorysów i zestawień
21. OPERACJE NA KOSZTORYSIE
Narzuty na kosztorys
Współczynniki norm w kosztorysie
Zmiana norm w kosztorysie
Parametry kosztorysu
Parametry ekonomiczno-techniczne w kosztorysie
Zdefiniowane stałe
Grupy wariantów
Okresy rozrachunkowe
Plan działów
Przeliczanie cen w kosztorysie
Sumowanie robocizny
Zastępowanie robocizny)
Dopasowanie kosztów robocizny
Sprawdzanie poprawności kosztorysu
Wstawianie kosztorysu do cennika obiektów
Rejestracja zmian w kosztorysie
Akceptacja lub odrzucenie wszystkich zmian
Akceptacja lub odrzucenie wybranych zmian
Praca z kilkoma kosztorysami
Praca z jednym kosztorysem w wielu oknach
Eksport kosztorysu lub widoku kosztorysu
Eksport w formacie tekstowym
Eksport do programu Planista i Get Manager
Eksport do programu fakturującego Fortuna
Eksport do programów Obmiar, Odbiór, Ocena, Wykonawca
Eksport w formacie ATH
Zapis kosztorysu w formacie XML
Wymiana danych między programami Norma Pro i Strix
22. WYGLĄD EKRANU
Parametry kolumn
Kolory ekranu
23. SPIS PRZYCISKÓW
24. KLAWISZE SKRÓTÓW
25. SKOROWIDZ
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Instrukcja Obslugi Norma Pro

Instrukcja Obslugi Norma Pro

Ratings:
(0)
|Views: 25,600|Likes:
Published by Pawel Warzecha

More info:

Published by: Pawel Warzecha on Jun 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 10 to 64 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 74 to 213 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 223 to 240 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 250 to 299 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 309 to 477 are not shown in this preview.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
Ewa Cury liked this
martinessska liked this
Martynka Lewandowska liked this
Martynka Lewandowska liked this
Maciej Ołtarzewski liked this
Marcin Biernat liked this
Marcin Biernat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->