Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slovakia and Croatia : Historical Parallels and Connections (until 1780)

Slovakia and Croatia : Historical Parallels and Connections (until 1780)

Ratings: (0)|Views: 854|Likes:
Published by Gábor Szeberényi

More info:

categoriesTypes, Resumes & CVs
Published by: Gábor Szeberényi on Jun 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

06/06/2011

pdf

text

original

 
Slovensko a Chorvátsko :Historické paralely a vzťahy(do roku 1780)
Slovačka i Hrvatska : Povijesne paralele i veze(do godine 1780.)Slovakia and Croatia : Historical Parallelsand Connections (until 1780)
B – L
2. – 24. ú / 2. – 24.  / J 2 – 24 2
 
Ponlok, 20. Jún / Ponljk, 20. linj /Mony, Jun 20
th
 Auditorium maximum, Univerzita Komenského v Bratislave,Šafárikovo nám. 6 / Sveučilište Komenskoga u Bratislavi, Šafarikovtrg 6 / e Comenius University in Bratislava, Šafárikovo square 6 
.3 – . R úí / R  / T f .5 O f / S  f /O M Ježovica, š mí MZV SR / m m   S Rb / T SS f  M f F AUí í / G bš / WmSP Vagner, ľ /  / , IV FV  / U  / O SMúš Kučera,  /  / (B, S)N Budak,  /  /  (Zb,H).3 – 2. P   / P   / C b 2. – 3.3 V f / U  / I P
(predsedac / predsed / cara Neve Buk)
Wihoda M (B, Č b) :
 Morava medzi zánikom Mojmírov-skej ríše a Přemyslovským záborom (10. a počiatok 11. storočia) / Moravska iz-među raspada Mojmirovske kraljevine i Přemyslova osvajanja (10. i početak 11.stoljeća) / Moravia between the Downfall of the Great Moravian Empire and thePřemyslids´ Conquest (Te 10
th
and the Beginning of the 11
th
Century)
Koszta Ló (S, M) :
Založenie biskupstva v Nitre / Osni-vanje biskupije u Nitri / Te Foundation of the Bishopric of Nitra
Sroka Słw A (Ków, P) :
Poliaci v záhrebskej kapitule v stre-doveku / Poljaci u Zagrebačkom kaptolu u srednjem vijeku / Poles in the Chapter of Zagreb in the Middle Ages
3.3 – 4.3 Ob / R / L4.3 – 6. m / m / Tm :
Novovek 16. až 18. storočie / Novivijek 16. – 18. stoljće
/
Te Modern Age 16th – 18th Century
(predsedac / predsed / cara Já Lukčk)
Pisk S (Zb, H) :
Stredoveké paulínske kláštory na území dnešné-ho Slovenska a Chorvátska / Srednjovjekovni pavlinski samostani na područjudanašnje Slovačke te Hrvatske / Te Medieval Pauline Monasteries on the erri-tory of Present Slovakia and Croatia
Šiončič Jf (, S) :
rnavská univerzita (1635 – 1777)a Chorváti / Sveučilište u rnavi (1635. – 1777.) i Hrvati / Te University of r-nava (1635 – 1777) and the Croatians
Rácová Nď (N, S) :
K slavizmu jezuitov na Slovensku na prelome16. a 17. storočia / K slavizmu isusovaca u Slovačkoj na prijelazu 16. u 17 stol- jeće / o the Slavism of Jesuits at the urn of the 16 
th
and 17 
th
Century
Zavarský S (B, S) :
ridsaťdeväť chválospevov na Sv. La-dislava, Kráľa Uhorska. Prípad akademickej obrazotvornosti medzi rokmi 1655až 1693 / ridesetdevet hvalospjeva Sv. Ladislavu, ugarskom kralju. Primjer akademskih maštanja između 1655. i 1693. godine / Tirty-Nine Panegyrics onSaint Ladislaus, King of Hungary. A Case in Academic Imagery between 1655and 1693
6. – 6.3 D / D / D.3 – 9.3 Vb UK B,   „M“ í 2.   C b /P Sš Km  B, b „S“  2. b Rb H / T E  f  CmU B,   f  xb „TL“    f  2

 f C V  / U  / O S
 
m Car, ľ C b  SR /  Rb H  Rb S / C Amb  SM Čič,   S b /  S Rb /T C f  O f  PK Mičieta,  U Km / Sš Km /  R f  CmU J Šuol,  F f UK / Ff f Sš Km /  D f  F f P 
Recepca / Recepca / Recep
Utook, 21. Jún / Utok, 21. linj /Tuy, Jun 21
t
 Auditorium maximum, Univerzita Komenského v Bratislave,Šafárikovo nám. 6 / Sveučilište Komenskoga u Bratislavi, Šafarikovtrg 6 / e Comenius University, Bratislava, Šafárikovo square 6 
9. – . S  / O  / S m / m / Tm :
Chorváti na Slovensku a Slováciv Chorvátsku / Hrvati u Slovačkoj te Slovaci u Hrvatskoj / Te Croats in Slovakia and the Slovaks in Croatia
(predsedac / predsed / cara Sasław A. Sok)
Marek Mš (, S) :
Chorváti na Slovensku v stredoveku / Hrva-ti u Slovačkoj u srednjem vijeku / Croats in Slovakia in the Middle Ages
Kučerová Kě (B, S) :
 Migrácie Chorvátov na Slovenskov 16. a 17. storočí / Migracija Hrvata u Slovačku u 16. te 17. stoljeću / Te Croa-tian Migrations to Slovakia in the 16 
th
and 17 
th
Century
Benková E (B, S) :
Chorváti na Červenom Kameni v 16. sto-ročí / Hrvati na Crvenom kamenu u 16. stoljeću / Croats on the Red Stone CastleDomain in the 16 
th
Century
Dorovak L (Zb, H) :
Chorváti na Slovensku a Slováciv Chorvátsku v 18. storočí / Hrvati u Slovačkoj te Slovaci u Hrvatskoj u 18. stol- jeću / Croats in Slovakia and Slovaks in Croatia in the 18
th
Century
Mrva I (, S) :
Chorvátsky bán Ján Pál a jeho úloha v proti-habsburskom povstaní Františka II. Rákociho / Hrvatski ban Ivan Pal i njegovauloga u anti-habsbuškom ustanku Ferenca II. Rákóczija / Croatian Ban Johan-nes Pál and his Role in the Franciscus II´s Uprising against the Habsburgs
9. – . S 2 / O 2 / S 2m / m / Tm :
Stredná Európa ako miesto stretukultúr / Srednja Europa kao mjesto sureta kultura / Te Central Europe as a Meeting of Civilizations
(predsedac / predsed / cara Rad Mz)
Šteánik M (B, S) :
Dalmátska cesta ako trasa transportuslovenských kovov do Stredomoria v 13. – 14. storočí / Dalmatinska cesta kao prometni put slovačkog metala do Mediterana u 13. i 14. stoljeću / Te Dalma-tian Road as the ransportation Route of Slovak Metals to the MediterraneanRegion in the 13
th
and 14
th
Century
Kozák P (O, Č b) :
Nepriateľ i objekt fascinácie. Osmaniočami poľského princa Žigmunda počas jeho pobytu v Uhorsku a Českých kra- jinách v rokoch 1498 až 1506 / Neprijatelj i predmet opčinjenosti. Osmanlijeu očima poljskog princa Žigmunda tijekom njegova boravka u Ugarskoj i Češ-kim zemljama u godinama 1498. – 1506. / Enemy and the Object of Fascination.‘urk‘ in the Eyes of the Polish Prince Sigismund during his Stay in Hungary and the Bohemian Lands (1498 – 1506)
Baurk Jf (B, S) :
Ferdinand I. Habsburský – český, uhor-ský a chorvátsky kráľ. Špeciká jeho zvolenia a nástupu na tróny Strednej Európy / Ferdinand I. Habsburg – češki, ugarski i hrvatski kralj. Specičnosti njegovaizbora i stupanja na prijestolja Srednje Europe / Ferdinand I Habsburg – Czech,Hungarian and Croatian King. Specics of his Election and Ascend the Central European thrones
Katona Tüde (Szeged, Mgyzág) :
Spiš vo svetle záznamov z alba amico-rum / Spiš u svjetlu izvora alba amicorum / Scepusia in the Light of Books of Friends
. – .3 D.45 – 2.45 Ob / R / L2.45 – 3.45 m / m / Tm :
Vznik šľachty / Nastanak plemstva / Te Origin of Nobility

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->