Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
điện công nghiệp

điện công nghiệp

Ratings: (0)|Views: 1,057 |Likes:
Published by congtrinhbq

More info:

Published by: congtrinhbq on Jun 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

 
Công Ty TNHH Thi
ế
t B
Tân An PhátTan An Phat Equip Co., Ltd www.tapvn.comThi
ế
t b
 
đào tạ
o d
y ngh
 
Page 1
 
 M 
ục đích:
 
 
Tìm hi
u c
u t
o và nguyên lý ho
ạt độ
ng c
a các thi
ế
t b
.
 
 
Bi
ế
t s
d
ng và l
ắp đặ
t các thi
ế
t b
b
o v
m
ạng điệ
n.
 
 
Làm quen v
ớ 
i các lo
i khí c
 
điệ
n.
 
 
Ứ 
ng d
ng c
a khí c
 
điệ
n.
 
 N 
i dung th
ự 
c hành:
 
 
Th
c hành ngu
ồn điệ
n 1 pha, 3 pha.
 
 
Th
c hành s
d
ng c
u chì, aptomat.
 
 
Th
c hành các lo
i công t
c, nút nh
ấn, đèn báo…
 
 
C
u dao chuy
n m
ch.
 
 
Các đèn báo nguồ
n, báo pha.
 
 
Rơle bả
o v
th
p áp, quá áp.
 
 
Các đồ
ng h
 
đo và hiể
n th
 
dòng điệ
n,
điệ
n áp,công su
t, nhi
ệt độ…
 
Th
ự 
c hành công t 
ắc tơ:
 
 
Tìm hi
u c
u t
o và nguyên lý ho
ạt độ
ng c
a côngt
ắc tơ.
 
 
Ứ 
ng d
ng c
a công t
ắc tơ.
 
 
Đọ
c các thông s
thu
t ghi trên nhãn c
a côngt
ắc tơ.
 
 
Xác đị
nh c
ực đấ
u dây vào cu
n hút.
 
 
Xác đị
nh các ti
ếp điể
m.
 
 
Đấ
u m
ạch điệ
n công t
ắc tơ.
 
 
Ki
m tra k 
l
i m
ch.
 
 
Ho
ạt độ
ng th
.
 MÔ HÌNH TH 
Ự 
C HÀNH KHÍ C 
Ụ 
 
 ĐIỆ 
 N 
 
Công Ty TNHH Thi
ế
t B
Tân An PhátTan An Phat Equip Co., Ltd www.tapvn.comThi
ế
t b
 
đào tạ
o d
y ngh
 
Page 2
 
Th
ự 
c hành nút nh
ấ 
n:
 
 
Tìm hi
u c
u t
o và nguyên lý ho
ạt độ
ng c
a các lo
i nút nh
n.
 
 
Ứ 
ng d
ng c
a nút nh
n.
 
 
Các l
ắp đặ
t và s
d
ng nút nh
n.
 
 
Đọ
c thông s
thu
t c
a nút nh
n.
 
 
Xác đị
nh các c
c và các c
p ti
ếp điể
m c
a công t
c.
 
 
Đấ
u m
ạch điệ
n nút nh
n.
 
 
Ki
m tra và ho
ạt độ
ng.
Th
ực hành Rơ 
le th
ờ 
i gian:
 
 
Tìm hi
u c
u t
o và nguyên lý ho
ạt độ
ng c
ủa Rơ le thờ 
igian.
 
 
Bi
ết đấ
u n
i, ki
ểm tra, và xác đị
nh các thông s
thu
t c
ủa Rơ le.
 
 
Đọ
c các thông s
thu
t và các ký hi
ệu ghi trên nhãn Rơ le.
 
 
Xác đị
nh c
c c
p ngu
n.
 
 
Xác đị
nh các ti
ếp điể
m.
 
 
Đấ
u n
i m
ạch điện Rơ le.
 
 
Điề
u ch
nh th
ờ 
i gian tr
 
trên Rơ le.
 
 
Ki
m tra và ho
ạt độ
ng th
.
Th
ực hành Rơle điệ
n t 
ừ 
:
 
Tìm hi
u c
u t
o và nguyên lý ho
ạt độ
ng c
a
Rơle điệ
n t
.
 
 
Bi
ết đấ
u l
p, ki
ểm tra và xác đị
nh các thông s
 
thu
t c
ủa Rơle điệ
n t
.
 
 
Đọ
c các thông s
thu
ật ghi trên nhãn Rơle.
 
 
Xác đị
nh các c
ực đấ
u dây và cu
n hút.
 
 
Xác đị
nh các ti
ếp điểm thường đóng, thườ 
ng m
ở 
.
 
 
Đấ
u n
i m
ạch điệ
n.
 
 
Ki
m tra và ch
y th
.
 
Công Ty TNHH Thi
ế
t B
Tân An PhátTan An Phat Equip Co., Ltd www.tapvn.comThi
ế
t b
 
đào tạ
o d
y ngh
 
Page 3
 
Th
ực hành Rơle nhiệ
t:
 
Tìm hi
u c
u t
o và nguyên lý ho
ạt độ
ng c
a
Rơle nhiêt.
 
 
Bi
ế
t s
d
ụng đấ
u l
ắp và điề
u ch
ỉnh Rơle nhiệ
t.
 
 
Đọ
c các thông s
thu
t và các ký hi
u ghi trên
nhãn Rơ le.
 
 
Xác đị
nh c
c c
p ngu
n.
 
 
Xác đị
nh các ti
ếp điể
m.
 
 
Đấ
u n
i m
ạch điện Rơle.
 
 
Điề
u ch
nh th
ờ 
i gian tr
 
trên Rơle.
 
 
Ki
m tra và ho
ạt độ
ng th
.
 Th
ự 
c hành các lo
i công t 
ắ 
c:
 
 
Tìm hi
u c
u t
o và nguyên lý ho
ạt độ
ng c
a công t
c chuy
n m
ch.
 
 
Bi
ết đấ
u l
p và ki
m tra các lo
i công t
c và
ng d
ng c
a công t
c rong m
ạch điện, điề
ukhi
n.
 
 
Đấ
u n
i m
ạch điệ
n v
ớ 
i công t
c.
 
 
Ki
m tra và ho
ạt độ
ng th
.
 
Th
ự 
c hành Aptomat:
 
 
Là lo
i khí c
 
điện dùng để
 
đóng cắt điệ
n b
ng tayho
c t
 
độ
ng khi có s
c
t
i ho
c ng
n m
ch.
 
 
Tìm hi
u c
u t
o và nguyên lý ho
ạt độ
ng c
aaptomat.
 
 
Bi
ết đấ
u l
p, s
d
ng aptomat.
 
 
Đọ
c thông s
c
a aptomat ghi trên nhãn.
 
 
Xác đị
nh các ti
ếp điể
m.
 
 
Các cơ cấu tác độ
ng c
a aptomat.
 
 
Đấ
u n
i m
ạch điệ
n
 
 
Ki
m tra và ho
ạt độ
ng th
.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Trung Vũ liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->