Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KEUNGGULAN KAEDAH ELEKTIK SISTEMATIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB KEPADA PELAJAR MELAYU

KEUNGGULAN KAEDAH ELEKTIK SISTEMATIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB KEPADA PELAJAR MELAYU

Ratings:
(0)
|Views: 178|Likes:
Pengajaran bahasa Arab, eksperimen quasi, Eklektik Sistematik, kemahiran bahasa,
peringkat permulaan dan pertengahan, pelajar Melayu,AJTLHE
Pengajaran bahasa Arab, eksperimen quasi, Eklektik Sistematik, kemahiran bahasa,
peringkat permulaan dan pertengahan, pelajar Melayu,AJTLHE

More info:

Published by: PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK on Jun 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2014

pdf

text

original

 
ISBN: 1985-5826 AJTLHE, Vol 1 No.2 29-38KEUNGGULAN KAEDAH ELEKTIK SISTEMATIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANBAHASA ARAB KEPADA PELAJAR MELAYU
Hj Maimun Aqsha Lubis
Abstrak
Kajian ini dijalankan untuk membandingkan keberkesanan tiga kaedah pengajaran bahasa Arab iaitu diantara kaedah Taqlidiyah, kaedah al-Syam’iyat al-Shafawiyah dan kaedah eklektik sistematik. Tujuanutama kajian ini ialah untuk mengenal pasti kaedah pengajaran bahasa Arab yag paling berkesan untukmencapai penguasaan dalam empat kemahiran bahasa (mendengar, bertutur, membaca dan menu-lis). Kajian ini dijalankan dengan menggunakan rekabentuk eksperimen quasi. Enam kumpulan pelajaryang masing-masing terdiri daripada 50 orang pelajar di Pusat Matrikulasi Universiti Islam Antarabang-sa merupakan subjek kajian ini. Kaedah Taqlidiyah digunakan oleh golongan pensyarah yang mem-punyai latar belakang pendidikan TAFL (Teaching Arabic As First Language), kaedah al-Sam’iyat al-Shafawiyah digunakan oleh golongan pensyarah yang mempunyai latar belakang pendidikan TASL(Teaching Arabic As A Second Language). Manakala kaedah Eklektik Sistematik merupakan gabun-gan kedua-dua kaedah Taqlidiyah, kaedah al-Syam’iyat al-Shafawiyah. Kurikulum yang digunapa-kai bagi keenam-enam kumpulan pelajar dalam kajian ini adalah dikawal dari segi jantina, bangsa,pengetahuan asas bahasa Arab dan latihan bahasa Arab di luar kelas. Kajian ini telah mengenal pasticiri-ciri dan langkah-langkah kaedah Eklektik Sistematik, yang dianggap sesuai untuk pengajaran ba-hasa Arab kepada pelajar Melayu di Pusat Matrikulasi Universiti Islam Antarbangsa Malaysia. Hasilkajian menunjukkan bahawa kaedah Taqlidiyah berkesan bagi kemahiran kefahaman bacaan dan ke-mahiran menulis di peringkat permulaan dan peringkat pertengahan. Kaedah al-Sam’iyat al-Syafawi-yah didapati berkesan bagi kemahiran kefahaman mendengar dan kemahiran bertutur pada kedua-duaperingkat; permulaan dan pertengahan. Kaedah Eklektik Sistematik didapati berkesan bagi keempat-empat kemahiran pada kedua-dua tahap atau peringkat iaitu peringkat permulaan dan pertengahan.
Kata kunci
: Pengajaran bahasa Arab, eksperimen quasi, Eklektik Sistematik, kemahiran bahasa,peringkat permulaan dan pertengahan, pelajar Melayu
Abstract
This study was conducted to compare the effectiveness of three methods of teaching the Arabic lan-guage namely the Taqlidiyah, the al-Sam’iyat al-Safawi’yah and the Eclectic Systematic. The purposeof this study was to determine which of the three methods was more effective in achieving pro
ciencyin the four language skill (listening, speaking, reading, and writing). The study was carried out usinga quasi experimental design. Six groups of 50 students each from the matriculation centre of the In-ternational Islamic University were used as sample for this study. The Taqlidiyah method used sometechniques of TAFL (Teaching Arabic As First Language), the al-Sam’iyat al-Shafawiyah method usedsome of the techniques of TASL (Teaching Arabic As A second Language). While the Eclectic Sys-tematic method used the combination techniques of Taqlidiyah and al-Sam’iyat al-Safawi’yah meth-od. The curriculum for six groups of students used in this study were controlled in terms of gender,nationality, basic Arabic language skills and Arabic language training outside classrooms. This studyhas identi
ed the characteristics and the procedures of the Eclectic Systematic teaching method,which was found suitable for the teaching of Arabic language for Malay student at the matriculationof the International Islamic University. Results of the study showed that the Taqlidiyah method was ef-fective in teaching reading comprehension and writing skill for both the elementary and intermediatelevels. The al-Sam’iyat al-Shafawiyah method was effective in teaching listening comprehension and
 
speaking skill for both the elementary and intermediate levels. The Eclectic Systematic methodwas effective in teaching all four language skills for both the elementary and intermediate levels.
Keyword
: Methods of teaching Arabic language, a quasi experimental design, Eclectic Systematic,language skill, elementary and intermediate levels, Malay students.proses mental yang dapat mengeluarkan bahasatanpa perangsangan dari luar dan bahasa sebe-narnya adalah hasil daripada pemikiran. Itulahsebabnya dalam pendekatan ini, analisis dilaku-kan dan bukannya analogi. Dengan analisispara pelajar menggunakan
kiran mereka untukmemahami satu-satu hukum tatabahasa Penga- jaran dibuat secara deduktif, iaitu guru mengajarsecara formal tentang satu-satu hukum tataba-hasa (Kamarudin, 1988) dan (Hamizul, 2008)Beberapa ciri pendekatan Kod Kognitif, menurutChastain dan Woerdehoff (1968), adalah:a) Menggunakan latihan-latihan yangdisusun khas untuk mengajar“kefahaman”tatabahasa berkaitan dengan konsep-konsep yang diperkenalkan.b) Penerangan semua bahasa secaradeduktif sebelum dijalankan latihan-latihan struktur tersebut.c) Latihan semua kemahiran bahasa sejakdari permulaan kursus.Dilihat daripada ciri-ciri tersebut, kaedah Kod Kog-nitif ini mempunyai hubungkait dengan KaedahTaqlidiyah atau kaedah Nahu Terjemahan. Kae-dah Taqlidiyah ini digunakan dalam pengajaranbahasa Arab bertujuan untuk memahami kitabal-Quran kitab Hadis dan kitab-kitab ilmu agamayang asas seperti Tauhid, Fiqh, Tafsir, dan lain-lain.Kaedah ini pernah diterapkan di sekolah-sekolahagama peringkat rendah dan juga di pering-kat menengah di Malaysia hingga sekarang.Kaedah ini juga telah dilaksanakan di pering-kat universiti. Mohd Ali (1988) menjelaskan:Walaupun murid-murid telah sampai ke pering-kat sekolah menengah, namun kaedah penga-
29
Pendahuluan
Seiring dengan perkembangan bahasa-baha-sa lain, bahasa Arab juga mengalami perkem-bangan yang pesat. Kaedah-kaedah penga- jaran bahasa mula dikaji dan diuji oleh parasarjana bahasa. Kaedah-kaedah pengajaran iniyang didasari oleh teori-teori pemerolehan danpembelajaran bahasa telah dipraktikkan dandiselidiki keberkesanannya terhadap pelajar-pelajar bahasa terutamanya berkaitan penga- jaran bahasa kedua dan bahasa asing kepadabukan penutur jati. Kewujudan teori-teori pem-belajaran seperti behaviorisme, kognitif dan in-teraksionalis mempengaruhi kaedah-kaedahpengajaran bahasa. Setiap pendokong teori-teori ini mempunyai pendapat masing-masingyang kadangkalanya berbeza antara satu samalain. Rentetan daripada perbezaan-perbezaanini, tercetusnya pertembungan dan perteling-kahan mengenai kaedah pengajaran bahasa.Jika kita perhatikan, pertelingkahan besar ten-tang kaedah pengajaran bahasa timbul daripadadua pendapat yang berbeza, iaitu antara ahli-ahli‘empiris’ dengan ahli-ahli ‘rasional’. Kedua-duagolongan ini berbeza dalam dua perkara asas,iaitu tentang takrif bahasa dan bagaimana ba-hasa dikuasai. Kedua-dua kumpulan ini mem-bincangkan teori-teori yang berlainan, iaitu ‘TeoriPembelajaran Kod Kognitif’ dan ‘Teori Behav-iorisme Dengar-Tutur’. Teori pembelajaran KodKognitif dipelopori oleh Chomsky. Beliau telahmemperkenalkan teori Nahu Terjemahan (Tans-formational Grammar(TG)). Menurut teori TG,setiap yang dilafazkan menurut rumus-rumussesuatu bahasa, mempunyai dua struktur, iaitustruktur permukaan dan struktur dalaman. Struk-tur permukaan ialah struktur ayat-ayat yang kitagemar dengar dan lihat. Manakala struktur dala-man ialah struktur ayat pada peringkat yang ab-strak di dalam pemikiran penutur sebelum ayatitu dilahirkan. Bahagian dalaman bahasa berupa
 
 jaran dan pembelajaran (bahasa Arab) merekabelum berubah, mereka masih berpegang ke-pada ‘kaedah lama’ (kaedah Taqlidiyah) sepertiyang diterapkan di peringkat sekolah rendah.Para guru belum mencuba untuk mengajar mu-rid-murid dengan kaedah langsung yang tidakmenggunakan penterjemahan kepada bahasaibunda. Hal yang demikian mengakibatkanmurid-murid yang telah menamatkan pengajianmereka di peringkat ini masih belum mampubercakap dengan baik dalam bahasa Arab. Leb-ih-lebih lagi tujuan utama mereka mempelajaribahasa Arab adalah untuk memahami al-Qurandan al-Sunah serta ilmu-ilmu agama yang asasseperti Tauhid, Fiqh, Tafsir dan lain-lain, denganmenterjemahkannya ke dalam bahasa ibunda.Hal ini berlaku sampai ke peringkat universiti. Mengikut Maimun Aqsha (1991), kelemahanpenguasaan kefahaman bacaan dalam ba-hasa Arab di Pusat Matrikulasi Universiti IslamAntarabangsa diakibatkan kaedah pengajaranal-Samciyat al-Shafawiyah yang tidak menga- jarkan qawaid bahasa Arab secara teori nahu,sementara kelemahan penguasaan kemahiranbertutur berpunca daripada kaedah penga- jaran Taqlidiyah yang kurang memahirkan ak-tiviti bertutur dalam pengajaran bahasa Arab.Di samping teori pembelajaran Kod Kognitif, terda-pat pula teori pembelajaran “Teori BehaviorismeDengar Tutur” (bermula sejak 1957). Ahli bahasayang mempeloporkan teori ini ialah Bloom
elddan ahli psikologi yang mendasari teori aliran iniialah Skinner. Menurut teori ini bahasa itu diang-gap suatu aktiviti yang diperolehi melalui latihandan pengulangan hingga menjadi satu tabiat, danbahasa itu adalah sesuatu yang hidup dan den-gan itu mestilah dipelajari dalam suasana sem-ula jadinya iaitu bahasa lisan (Kamarudin 1988).Rivers (1980) telah membincangkan bebera-pa tanggapan, yang antara lain terdapat duaperkara yang menjadi inti bagi teori Dengar-Tutur dalam pembelajaran bahasa asing ataupengajaran bahasa sebagai bahasa kedua:
30
a) Pembelajaran bahasa pada asasnyaadalah satu proses yang mekanikalmembentuk tabiat.b) Analogi memberi asas yang lebih kukuhterhadap pembelajaran bahasaberbanding dengan analisis.Teori yang dianjurkan oleh Skinner inimenekankan peri mustahaknya stimulus danrespons dalam pengajaran dan pembelajaran.Peranan dan fungsi otak tidak dapat diambilkira kerana hubungan-hubungan mental tidakdapat diamati. Aliran ini menganggap pembe-lajaran bahasa merupakan penguasaan satukebiasaan yang diperolehi dengan mengu-lang perlakuan aktiviti yang hendak dikuasai.Pendekatan Dengar-Tutur ini mempengaruhi pulapendekatan pengajaran bahasa Arab pada tahun50-an yang mana kaedah syarahan yang sediaada pada masa itu mendapat saingan daripadapendekatan Dengar-Tutur. Sebagaimana yangdijelaskan oleh Mahmud Ismail Sini,et.al. (1979):“Pada akhir-akhir tahun lima pulu-han, telah muncul kaedah pen-gajaran al-Samciyat al-Shafawiyah(pendekatan Dengar-Tutur), yang men-yaingi dan menentang kaedah “syara-han”. Kaedah tersebut mengutamakanlatihan-latihan secara berterusan ter-hadap susunan-susunan bahasa Arabyang lazim (khususnya latihan lisan).”Menurut Mustafa al-Ghalayin (1973), bahasaArab ialah perkataan-perkataan yang dituturdan dituliskan oleh orang Arab untuk menyam-paikan maksud-maksud mereka. Bahasa itusampai kepada kita melalui proses pengajarandan pembelajaran. Al-Qur'an dan al-hadithpula memelihara keutuhan bahasa tersebut.Bahasa Arab yang diperbincangkan dalam tu-lisan ini adalah bahasa Arab fushah atau disebut juga dengan bahasa Arab standard (StandardArabic). Bahasa Arab fushah adalah bahasaArab yang terdapat dalam kitab al-Quran, kitabhadith dan kitab-kitab agama yang terkenal Fiqh,

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Abdul Mujib liked this
matderaman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->