Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Capitolul 17

Capitolul 17

Ratings:
(0)
|Views: 6|Likes:
Published by fasolăi

More info:

Published by: fasolăi on Jun 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2011

pdf

text

original

 
 
339
1177 
Gestionarea de
ş
eurilor
17.1. Considera
ţ
ii generale17.1.1. No
ţ
iuni
De
ş
eurile sunt substan
ţ
e, preparate sau orice obiecte din categoriile stabilitede legisla
ţ
ia specific
ă
privind regimul de
ş
eurilor, pe care un de
ţ
in
ă
tor le arunc
ă
, areinten
ţ
ia sau are obliga
ţ
ia de a le arunca
1
.Prin de
ş
eu reciclabil se în
ţ
elege orice de
ş
eu care poate constitui materieprim
ă
într-un proces de produc
ţ
ie pentru ob
ţ
inerea produsului ini
ţ
ial sau pentrualte scopuri, iar prin de
ş
euri periculoase, de
ş
eurile încadrate generic, în aceste tipurisau categorii de de
ş
euri
ş
i care au cel pu
ţ
in un constituent sau o proprietate careface ca acestea s
ă
fie periculoase.De
ş
eurile menajere sunt de
ş
eurile provenite din activit
ăţ
i casnice. Pot fiasimilate cu de
ş
eurile menajere, de
ş
eurile provenite din industrie, din comer
ţ
, dinsectorul public sau administrativ, care prezint
ă
compozi
ţ
ie
ş
i propriet
ăţ
i similare cude
ş
eurile menajere
ş
i care sunt colectate, transportate, prelucrate
ş
i depozitateîmpreun
ă
cu acestea.De
ş
eurile industriale sunt de
ş
eurile de produc
ţ
ie prev 
ă
zute expres în legisla
ţ
iaprivind regimul de
ş
eurilor
2
.Gestionarea de
ş
eurilor cuprinde activit
ăţ
ile de colectare, transport, tratare, valorificare
ş
i eliminare a de
ş
eurilor. Responsabilitatea pentru activit
ăţ
ile degestionare a de
ş
eurilor revine generatorilor acestora în conformitate cu principiul“poluatorul pl
ă
te
ş
te” sau dup
ă
caz, produc
ă
torilor în conformitate cu principiul“responsabilitatea produc
ă
torului”.
17.1.2. Clasificarea de
ş
eurilor. Surse.
De
ş
eurile generate pe teritoriul României sunt clasificate, în mod formal, în:Principalele surse de generare a de
ş
eurilor sunt: agricultura, mineritul,industria, unit
ăţ
ile sanitare
ş
i activit
ăţ
ile gospod
ă
re
ş
ti.
17.1.3. Principii
ş
i obiective strategice
Strategia Na
ţ
ional
ă
de Gestionare a De
ş
eurilor pentru perioada 2003-2013
1
Ordonan
ţ
a de urgen
ţă
a Guvernului nr. 195/2005 privind protec
ţ
ia mediului, aprobat
ă
prinLegea nr. 265/2006, modificat
ă
prin Ordonan
ţ
a de urgen
ţă
a Guvernului nr. 57/2007
ş
iOrdonan
ţ
a de urgen
ţă
a Guvernului nr. 114/2007.
2
Hot
ă
rârea Guvernului nr. 856/2002, publicat
ă
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 659 din 5septembrie 2002.
 
 
340
are în vedere urm
ă
toarele principii
ş
i obiective strategice:• principiul protec
ţ
iei resurselor primare - stabile
ş
te necesitatea de aminimiza
ş
i eficientiza utilizarea resurselor primare, în special a celorneregenerabile, punând accentul pe utilizarea materiilor prime secundare.• principiul m
ă
surilor preliminare, corelat cu principiul utiliz
ă
rii BATNEEC("Cele mai bune tehnici disponibile care nu presupun costuri excesive") stabile
ş
tec
ă
, pentru orice activitate (inclusiv pentru gestionarea de
ş
eurilor), trebuie s
ă
se
ţ
in
ă
 cont de urm
ă
toarele aspecte principale: stadiul curent al dezvolt
ă
rii tehnologiilor,cerin
ţ
ele pentru protec
ţ
ia mediului, alegerea
ş
i aplicarea acelor m
ă
suri fezabile dinpunct de vedere economic.• principiul prevenirii - stabile
ş
te ierarhizarea activit
ăţ
ilor de gestionare ade
ş
eurilor, în ordinea descresc
ă
toare a importan
ţ
ei care trebuie acordat
ă
: evitareaapari
ţ
iei, minimizarea cantit
ăţ
ilor, tratarea în scopul recuper
ă
rii, tratarea
ş
ieliminarea în condi
ţ
ii de siguran
ţă
pentru mediu.• principiul poluatorul pl
ă
te
ş
te, corelat cu principiul responsabilit
ăţ
iiproduc
ă
torului
ş
i cel al responsabilit
ăţ
ii utilizatorului;• principiul substitu
ţ
iei - stabile
ş
te necesitatea înlocuirii materiilor primepericuloase cu materii prime nepericuloase, evitându-se astfel apari
ţ
ia de
ş
eurilorpericuloase.• principiul proximit
ăţ
ii, corelat cu principiul autonomiei - stabile
ş
te c
ă
 de
ş
eurile trebuie s
ă
fie tratate
ş
i eliminate cât mai aproape de sursa de generare; înplus, exportul de
ş
eurilor periculoase este posibil numai c
ă
tre acele
ţă
ri care dispunde tehnologii adecvate de eliminare
ş
i numai în condi
ţ
iile respect
ă
rii cerin
ţ
elorpentru comer
ţ
ul interna
ţ
ional cu de
ş
euri.• principiul subsidiarit
ăţ
ii (corelat
ş
i cu principiul proximit
ăţ
ii
ş
i cu principiulautonomiei) - stabile
ş
te acordarea competen
ţ
elor astfel încât deciziile în domeniulgestion
ă
rii de
ş
eurilor s
ă
fie luate la cel mai sc
ă
zut nivel administrativ fa
ţă
de sursade generare, dar pe baza unor criterii uniforme la nivel regional
ş
i na
ţ
ional.• principiul integr
ă
rii - stabile
ş
te c
ă
activit
ăţ
ile de gestionare a de
ş
eurilor facparte integrant
ă
din activit
ăţ
ile social-economice care le genereaz
ă
.Pentru îndeplinirea obiectivelor na
ţ
ionale
ş
i europene în domeniul gestion
ă
riide
ş
eurilor este necesar
ă
implicarea întregii societ
ăţ
i, reprezentat
ă
prin:
 
autorit
ăţ
i publice centrale
ş
i locale (mediu, administra
ţ
ie, s
ă
n
ă
tate,industrie, finan
ţ
e);
 
generatori de de
ş
euri (persoane fizice
ş
i juridice);
 
asocia
ţ
ii profesionale
ş
i institute de cercetare-dezvoltare;
 
societate civil
ă
(consumatori de bunuri, organiza
ţ
ii non-guvernamentale etc.).
17.1.4. Indicatori statistici de mediu
Starea mediului precum
ş
i monitorizarea acestuia se reflect
ă
în anumi
ţ
iindicatori statistici de mediu: generare de
ş
euri solide industriale
ş
i municipale,de
ş
euri menajere depozitate pe cap de locuitor, cheltuieli cu managementul
 
 
341
de
ş
eurilor, reciclarea
ş
i reutilizarea lor, depozitare de
ş
euri municipale, num
ă
rulsubstan
ţ
elor chimice interzise sau strict restric
ţ
ionate, generarea de
ş
eurilorpericuloase, importurile
ş
i exporturile de de
ş
euri periculoase, suprafa
ţ
a de terencontaminat
ă
cu de
ş
euri periculoase, cheltuieli necesare pentru tratarea de
ş
eurilorpericuloase, generarea de
ş
eurilor radioactive.Un aspect deosebit de important în analiza statistic
ă
a indicatorilor mediuluiînconjur
ă
tor, îl constituie posibilitatea de a încorpora cerin
ţ
ele de protec
ţ
ie amediului în deciziile economice.
 
Indicatorii necesari analizei statistico-economice în domeniul mediuluiînconjur
ă
tor sunt
3
:
 
ponderea cheltuielilor pentru reducerea
ş
i controlul poluan
ţ
ilor înprodusul intern brut,
 
ponderea investi
ţ
iilor privind reducerea
ş
i controlul poluan
ţ
ilor în totalinvesti
ţ
ii,
 
ponderea creditelor oferite de la buget pentru reducerea
ş
i controlulpoluan
ţ
ilor în total credite bugetare,
 
ponderea cheltuielilor cu cercetare-dezvoltare în domeniul protec
ţ
ieimediului în total cheltuieli guvernamentale,
 
num
ă
rul de firme ce furnizeaz
ă
bunuri
ş
i servicii în domeniul eco-industriei,
 
 volumul vânz
ă
rilor pe pia
ţ
a eco-industriei. Abordarea sistemic
ă
a implica
ţ
iilor mai multor activit
ăţ
i economice asupraunui num
ă
r mare de componente ale mediului înconjur
ă
tor se bazeaz
ă
pe modeleprin intermediul c
ă
rora se analizeaz
ă
influen
ţ
a cantitativ 
ă
sau calitativ 
ă
a unuifenomen/grup de fenomene economice, asupra unei componente/ grup decomponente ale mediului înconjur
ă
tor. Un astfel de model este cel elaborat de W.Leontief, bazat pe metoda input-output
ş
i prin intermediul c
ă
ruia se analizeaz
ă
 fluxurile materiale dinspre sectoarele economice spre mediul înconjur
ă
tor
4
.
17.1.5. Statistici privind generarea de de
ş
euri
În Statele membre, în fiecare an, sunt produse mai mult de 2 miliarde tone dede
ş
euri
ş
i aceste cifre sunt în continu
ă
cre
ş
tere (aproximativ 340 milioane de tone înanul 2020). În medie, fiecare cet
ăţ
ean european a produs o cantitate de 520 kg dede
ş
euri municipale în 2004, iar pân
ă
în anul 2020 se preconizeaz
ă
o nou
ă
cre
ş
tere(pân
ă
la 680 kg pe persoan
ă
 ). Aceast
ă
cre
ş
tere continu
ă
preconizat
ă
a volumului dede
ş
euri se datoreaz
ă
, în principal, unei presupuse cre
ş
teri sus
ţ
inute a consumuluifinal individual (adic
ă
o cre
ş
tere medie de 2% în UE15
ş
i 4% în UE12 pe an pân
ă
 în anul 2020)
ş
i continu
ă
rii actualelor tendin
ţ
e privind modelele de consum
5
.În România, conform raportului privind ambalajele
ş
i de
ş
eurile rezultate dinacestea pe anul 2005, cantitatea total
ă
de ambalaje introduse pe pia
ţă
a fost de
3
Liviu-Stelian BEGU,
Statistica interna 
 ţ 
ional 
ă 
, Biblioteca ASE Bucure
ş
ti, p. 70-71.
4
Idem, p. 72.
5
http://reports.eea.europa.eu/briefing_2008_1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->