Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
325 Nut Day

325 Nut Day

Ratings: (0)|Views: 500|Likes:
Published by quantran1690

More info:

Published by: quantran1690 on Jun 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
 
1
H
ƯỚ 
NG
ĐẠ
O VI
T NAM
LIÊN
Đ
OÀN BÀ R 
A
PH
M V
Ă
N NHÂN
 Biên so
n
2
Thân ái trao v
ề 
các H 
ướ 
ng 
 Đạ
o sinh trong Liên
 Đ
oàn Bà R
av
ớ 
i t 
ấ 
t c
th
ươ 
ng yêu trìu m
ế 
n H 
ổ 
ă 
ng Hái PH 
 Ạ
M V 
 Ă 
 N NHÂN 
 
 
3
L
i D
n
T
ngàn x
ư
a, con ng
ườ 
i
đ
ã bi
ế
t s
d
ng nút dây
để
  bu
c, gói, c
t,
đề
làm
đẹ
 p con ng
ườ 
i,
để
ghi nh
ớ 
nh
ng bi
ế
n c
 quan tr 
ng, và tu
theo lo
i nút dây và cách th
t, chúng còn
đượ 
c dùng
để
thông tin liên l
c, khi mà con ng
ườ 
i ch
ư
a phátminh ra
đượ 
c ch
vi
ế
t… Hi
n nay, nhi
u b
l
c v
n còn s
 d
ng nút dây nh
ư
là m
t hình th
c th
ư
tín. Nh
ư
v
y nút dây
đ
ólà m
t hình th
c v
ă
n hoá c
a nhân lo
i.Trong
đờ 
i s
ng hàng ngày. không m
t ai là ch
ư
a t
ngs
d
ng qua nút dây. Dây và nút dây là m
t th
không
để
thi
ế
utrong cu
c s
ng c
a chúng ta, nh
ư
ng
t ít ng
ườ 
i bi
ế
t s
d
ngcho
đ
úng ch
c n
ă
ng c
a t
ng lo
i nút dây cho
đ
úng v
ớ 
i t
ngtr 
ườ 
ng h
ợ 
 p. Thông th
ườ 
ng thì chúng ta c
c
t cho th
t ch
t,không c
n quy c
ũ
, ph
ươ 
ng pháp . . mi
n sao si
ế
t cho món hàngth
t c
ng là
đượ 
c, nh
ư
ng khi tháo thì ph
i dùng
đế
n dao, kéo…có khi ch
ư
a k 
 p tháo thì
đ
ã bi tu
t ra r 
i.Khi nói
đế
n nút dây, thì m
i ng
ườ 
i hay ngh
 ĩ 
 
đế
n H
ướ 
ng
Đạ
o Sinh. Ph
i nói r 
ng : nút dây và H
ướ 
ng
Đạ
o Sinh là haiy
ế
u t
có liên quan m
t thi
ế
t v
ớ 
i nhau. M
t H
ướ 
ng
Đạ
o Sinhgi
i t
t ph
i rành v
nút dây (d
 ĩ 
nhiên là còn r 
t nhi
u k 
n
ă
ngkhác n
a). Và ng
ượ 
c l
i, n
ế
u m
t ng
ườ 
i th
t gi
i v
nút dây,thì th
ườ 
ng là m
t H
ướ 
ng
Đạ
o Sinh .Tr 
ướ 
c
đ
ây, trong ch
ươ 
ng trình H
ướ 
ng
Đạ
o Tân Sinh,thì ch
có v
n v
n 6 nút. Ch
ươ 
ng trình H
ng Nhì kho
ng 12 nútvà ch
ươ 
ng trình H
ng Nh
t kho
ng 15 nút.Trong t
 p sách này,
để
ti
n cho vi
c
ng d
ng và thamkh
o, chúng tôi
đư
a vào nh
ng nút bi
ế
n th
, nh
ng nút
đồ
ngd
ng, nh
ng nút có công d
ng gi
ng nhau…
để
các b
n thu
nti
n trong vi
c tra c
u
ng d
ng. Tuy nhiên khi h
c t
 p hayki
m tra, các Tr 
ưở 
ng ch
nên c
ă
n c
vào nh
ng nút chính (có
4
ch
l
ớ 
n và
đ
óng khung). Còn nh
ng nút khác n
ế
u h
c
đượ 
c thì
t t
t, b
ng không thì ch
xem nh
ư
tài li
u tham kh
o.Trong vi
c h
c t
 p và hu
n luy
n,
đố
i v
ớ 
i m
t H
ướ 
ng
Đạ
o Sinh thì ph
i làm
thu
c
m
t nút dây ch
không ph
i làm
đượ 
c
m
t nút dây. Có ngh
 ĩ 
a là các b
n ph
i th
c hành và th
chành nhi
u l
n,
để
khi c
n làm thì không b
lúng túng, tháo rac
t vào.Các y
ế
u t
chính
để
hình thành m
t nút dây hoàn hàolà:-
 
Th
m m
 -
 
D
làm-
 
Ch
c ch
n-
 
D
tháoChúc các b
n tìm th
y ni
m vui và h
ng thú trong khih
c nút dây c
ũ
ng nh
ư
trong
đờ 
i s
ng H
ướ 
ng
Đạ
o. NG
ƯỜ
I BIÊN SO
 N
 
 
5
CH
ƯƠ 
NG TRÌNH TÂN SINH
 NH 
Ữ 
 NG NÚT CHÍNH:
1.
 
NÚT D
T2.
 
NÚT GH
 
ĐƠ 
N3.
 
NÚT THÒNG L
NG4.
 
NÚT N
I CÂU5.
 
NÚT THUY
N CHÀI6.
 
NÚT M
T VÒNG HAI KHÓA
CÁC NÚT BI 
 Ế 
 N TH 
 Ể 
Ứ 
 NG D
Ụ 
 NG 
1.NÚT D
 Ẹ 
T S 
 NG2.NÚT HOA(TH 
 Ắ 
T N 
Ơ 
 )3.D
 Ệ 
T KÉP I 4.D
 Ệ 
T KÉP II 5.NÚT BÒ6.
Ứ 
 NG D
Ụ 
 NG LÀM THANG DÂY 7.NÚT GIAO THOA8.NÚT N 
 I LEO9.NÚT LEO CÁP 10.THÒNG L
 NG KÉP 11.THÒNG L
 NG KHÓA12.VÒNG B
 Ắ 
T THÚ 13.THÒNG L
 NG S 
814.NÚT BÓ C 
Ủ 
 I 15.THÒNG L
 NG SI 
 Ế 
16.N 
 I CÂU S 
 NG17.NÚT 2 VÒNG 2 KHÓA18.THUY 
 Ề 
 N CHÀI V.N 19.TH.CHÀI BI 
 Ế 
 N TH 
 Ể 
 20.1VG KHÓA S 
Ơ 
 N CA21.1 VG KHÓA SCA NG
ƯỢ 
22.1 VG KHÓA S 
8
CÁC NÚT THAM KH 
 Ả 
O
1.NÚT S 
Ơ 
 N CA2.NÚT S 
Ơ 
 N CA BI 
 Ế 
 N TH 
 Ể 
 1.2.33.NÚT CHI 
 Ề 
 N CHI 
 Ệ 
 N 4.NÚT M 
CHIM 5.NÚT N 
 I M 
CHIM 6.NÚT TH 
 Ầ 
Y TU 1.2.3
 
6
NÚT D
T
Công d 
ng:
Dùng
để
n
i hai
đầ
u dây cóti
ế
t di
n b
ng nhau, c
t ki
n hàng,gói hàng, c
t kh
ă
n quàng, khóa b
ă
ng c
u th
ươ 
ng, b
ă
ng tam giác…
Nút d
t (Cách làm khác)NÚT D
T S
NG

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Manhha Nguyen liked this
12nhanduyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->