Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Macroeconomie - Suport de Curs - DANIEL TOBĂ

Macroeconomie - Suport de Curs - DANIEL TOBĂ

Ratings: (0)|Views: 121|Likes:
Published by Pletniov Vlad
PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ
PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

More info:

Published by: Pletniov Vlad on Jun 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2012

pdf

text

original

 
Macroeconomie
Lect. univ. dr. DANIEL TOB
Ă
 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
COLEGIUL UNIVERSITAR DROBETA TURNU SEVERINSPECIALIZAREA: CONTABILITATEANUL I
MACROECONOMIE
- SUPORT DE CURS – PENTRU ÎNV
ĂŢĂ
MÂNT LA DISTAN
ŢĂ
 
Lect. univ. dr. DANIEL TOB
Ă
 
Pag. 1 din 105 
 
Macroeconomie
Lect. univ. dr. DANIEL TOB
Ă
 
CAPITOLUL I
 
INTRODUCERE ÎN MACROECONOMIE
 
1.1. Rezultatele macroeconomice. Contabilitatea na
ţ
ional
ă
 
 Rezultatele macroeconomice
sunt ie
ş
irile (realo-monetere) din activit
ăţ
ileagen
ţ
ilor economici agrega
ţ
i, pe care pia
ţ
a le valideaz
ă
, societatea recunoscând utilitateaacestora de a satisface multitudinea nevoilor sociale. Aceste rezultate sunt înregistrate
ş
im
ă
surate de c
ă
tre institu
ţ
ii specializate, cunoa
ş
terea
ş
i analiza evolu
ţ
iei lor având osemnifica
ţ
ie practic
ă
deosebit
ă
pentru adoptarea
deciziilor 
de politic
ă
macroeconomic
ă
.De asemenea, pe baza lor se efectueaz
ă
compara
 ţ 
ii 
interna
ţ
ionale, privind poten
ţ
ialuleconomic, eficien
ţ
a
ş
i competitivitatea bunurilor economice produse în diferite
ţă
ri alelumii contemporane, se stabile
ş
te locul fiec
ă
rei
ţă
ri în ierarhia economiei mondiale.Rezultatele macroeconomice se m
ă
soar 
ă
sub aspectul existen
ţ
ial (fizic)
ş
i valoric-monetar.în fiecare
ţ
ar 
ă
, rezultatele macroeconomice se fundamenteaz
ă
pe o anumit
ă
 concep
ţ
ie teoretico-metodologic
ă
privind sursele
ş
i mecanismele ob
ţ
inerii acestor rezultate.
Ţă
rile cu economie de pia
ţă
modern
ă
pun la baza m
ă
sur 
ă
rii rezultatelor macroeconomice teoria remuner 
ă
rii factorilor de produc
ţ
ie, în func
ţ
ie de care s-a elaboratSistemul Conturilor Na
ţ
ionale (SCN).
Contabilitatea Na
 ţ 
ional 
ă
 
sau
Sistemul Conturilor Na
 ţ 
ionale
1
este instrumentulesen
ţ
ial de colectare a unor date numerice
ş
i de cuantificare, într-o form
ă
sintetic
ă
,simplificat
ă
, a opera
ţ
iunilor principale din economia na
ţ
ional
ă
. Ea reprezint
ă
machetaeconomiei na
ţ
ionale
ş
i pune un accent deosebit pe rela
ţ
iile de interdependen
ţă
dintreunit
ăţ
ile elementare ale economiei, pe agregarea rezultatelor în cadrul categoriilor macroeconomice semnificative, favorizând analizele economice în termeni de flux(varia
ţ
ia activit
ăţ
ii într-o perioad
ă
dat
ă
).Apari
ţ
ia unui sistem de eviden
ţă
a economiei na
ţ
ionale
2
dateaz
ă
înc
ă
din secolul alXVIII-lea, când Contabilitatea Na
ţ
ional
ă
ă
cea primele calcule cu privire la bog
ăţ
iana
ţ
ional
ă
. Dup
ă
criza din anii 1929 - 1933, dar mai ales dup
ă
cel de-al doilea r 
ă
zboimondial, când s-a intensificat interven
ţ
ia statului în economie, s-a constituit cu adev
ă
ratSCN ca instrument informa
ţ
ional de baz
ă
al politicilor macroeconomice.Primul SCN a fost elaborat în Anglia (1938), care apoi a fost adoptat
ş
i de SUA.Aceste sisteme au stat la baza elabor 
ă
rii Sistemului Contabilit
ăţ
ii Na
ţ
ionale al ONU(1953), care a fost perfec
ţ
ionat
ş
i adaptat continuu la condi
ţ
iile din economia mondial
ă
.S.C.N. al O.N.U. este conceput pentru a furniza informa
ţ
ii cifrice pentru a caracterizastructura economic
ă
a unei
ţă
ri, nivelul de dezvoltare economic
ă
 
ş
i modific
ă
rileintervenite în timp, precum
ş
i informa
ţ
ii care s
ă
permit
ă
compararea nivelului
ş
i structuriiunei
ţă
ri cu nivelul
ş
i structura economic
ă
a altor 
ţă
ri.
1
Gilbert Abraham - Frois,
 Economia politic
ă
 ,
 
Editura Politic
ă
, Bucure
ş
ti, 1994, p.427-472; Marius B
ă
cescu,Angelica B
ă
cescu,
 Macroeconomie,
Editura ALL, Bucure
ş
ti, 1993, pg. 53-73.
 
2
 
Pentru detalii vezi: I. Capanu,
 Indicatorii macroeconomici. Con
 ţ 
inutul 
 ş
i func
 ţ 
iile lor 
, Editura Economic
ă
,Bucure
ş
ti, 1998, pg. 90-96.
 
Pag. 2 din 105 
 
Macroeconomie
Lect. univ. dr. DANIEL TOB
Ă
 
Actualul SCN caracterizeaz
ă
structura economic
ă
a unei
ţă
ri pe baza fluxurilor exprimate în termeni monetari, asigurând norme metodologice interna
ţ
ionale cu caracter unitar, care s
ă
permit
ă
calcularea
ş
i compararea celor mai importan
ţ
i indicatorimacroeconomici.în prezent S.C.N. constituie principalul sistem de eviden
ţă
 
ş
i analiz
ă
 macroeconomic
ă
utilizat în statistica interna
ţ
ional
ă
de majoritatea
ţă
rilor lumii, în specialcele cu economie de pia
ţă
 
ş
i în calculele
ş
i analizele economice efectuate de organismeleinterna
ţ
ionale (O.N.U., O.E.C.D. etc.).
 Sistemul Contabilit 
ăţ 
ii Na
 ţ 
ionale (S.C.N.)
din
ţ
ara noastr 
ă
reprezint
ă
un sistem deeviden
ţă
valoric
ă
a fluxurilor economice, în expresie monetar 
ă
, la nivelul economieina
ţ
ionale. El are trei componente: sectorul agen
ţ
ilor economici; conturile na
ţ
ionale;opera
ţ
iunile contabile.
 I.
 
 Sectorul agen
 ţ 
ilor economici 
cuprinde sectorul "firme", sectorul "gospod
ă
rii",sectorul "public"
ş
i sectorul "str 
ă
in
ă
tate".Sectorul
"firme"
cuprinde toate subiectele economice (agen
ţ
i economici) care auca tr 
ă
s
ă
tur 
ă
principal
ă
faptul c
ă
produc bunuri destinate pie
ţ
ei, iar scopul activit
ăţ
ii îlconstituie ob
ţ
inerea de profit.Sectorul
"gospod 
ă
rii"
sau
"menaje private"
este un sector consumator, în sensulc
ă
utilizeaz
ă
veniturile ob
ţ
inute pentru satisfacerea necesit
ăţ
ilor de consum. Veniturilegospod
ă
riilor provin de la firme
ş
i de la sectorul public (guvernamental), ca urmare aresurselor de munc
ă
furnizate acestora de c
ă
tre sectorul "gospod
ă
rii" sau din transferuride la alte sectoare (pensii, burse, ajutoare etc.).Sectorul
"public"
 
sau
"guvernamental"
 
reune
ş
te toate subiectele economice(institu
ţ
iile publice) care produc bunuri publice (colective) pentru popula
ţ
ie, f 
ă
ă
a primiechivalentul valoric. Aici se cuprind, în general, serviciile publice (s
ă
n
ă
tate, înv
ăţă
mânt,ap
ă
rare etc.). Sectorul public se separ 
ă
în: unit
ăţ
i de asigur 
ă
ri sociale
ş
i organisme aleadministra
ţ
iei (centrale
ş
i locale).Sectorul
"str 
ă
in
ă
tate"
sau
"restul lumii"
eviden
ţ
iaz
ă
tranzac
ţ
iile cu alte
ţă
ri.
 II 
.
 Sistemul conturilor na
 ţ 
ionale
reprezint
ă
o machet
ă
a economiei na
ţ
ionale,înregistrând toate fluxurile reale
ş
i monetare din sistemul economic, în mod coerent,corelat
ş
i echilibrat. Conturile macroeconomice sunt rezultatul unor multiple agreg
ă
ri
ş
isintetiz
ă
ri ale informa
ţ
iilor cuprinse în conturile alc
ă
tuite pe subiecte economice, sectoareeconomice
ş
i ramuri de activitate. Ele sunt utilizate pentru calcule macroeconomice
ş
i pentru furnizarea informa
ţ
iilor necesare privind: produc
ţ
ia de bunuri pe economiana
ţ
ional
ă
, structura
ş
i utilizarea acesteia, formarea
ş
i reparti
ţ
ia veniturilor în societate,utilizarea veniturilor societ
ăţ
ii etc. Pentru analiza acestor aspecte esen
ţ
iale ale vie
ţ
iieconomice din societate se alc
ă
tuiesc urm
ă
toarele
conturi na
 ţ 
ionale:1. Contul de produc
 ţ 
ie.
Se construie
ş
te la nivelul sectoarelor 
ş
i pe ansambluleconomiei na
ţ
ionale, prin acesta sintetizându-se tranzac
ţ
iile specifice activit
ăţ
ii de produc
ţ
ie a subiectelor economice interne. În partea dreapt
ă
a contului de produc
ţ
ie seînregistreaz
ă
valoarea produc
ţ
iei brute (pe sectoare sau pe economie na
ţ
ional
ă
), iar în partea stâng
ă
, consumul intermediar (adic
ă
valoarea bunurilor - altele decât cele decapital fix -
ş
i serviciilor produse
ş
i consumate în scopul producerii de noi bunurimateriale
ş
i nemateriale).
 Soldul 
contului reprezint
ă
valoarea ad
ă
ugat
ă
brut
ă
(la nivelulunui sector), respectiv produsul intern brut (la nivelul economiei na
ţ
ionale). Valoareaad
ă
ugat
ă
brut
ă
(VAB) exprim
ă
produc
ţ
ia final
ă
, respectiv diferen
ţ
a dintre produc
ţ
ia brut
ă
 
Pag. 3 din 105 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->