Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

1.2 𙽼õ£‚è‹ (Polymorphism)
1.3 ñó¹Kñ‹ (Inheritance)
1.4 å¼ ï¬ìº¬ø â´ˆ¶‚裆´: i†´¢ c˜Šðò¡ð£´
2.1 º¡Â¬ó
2.2.1 CøŠ¹„ ªê£Ÿèœ
2.2.6 °P»¼ ñ£PL (Character Constant)
2.2.7.1 èí‚W†´„ ªêòŸ°Pèœ(Arithmatic Operators)
2.2.7.2 åŠd†´„ ªêòŸ°Pèœ (Relational Operators)
2.2.7.3 î¼‚è„ ªêòŸ°Pèœ (ÌLò¡ ªêòŸ°Pèœ)
2.2.7.4 Gð‰î¬ù„ ªêòŸ°P (?:) (Conditional Operator)
2.2.7.5 ñFŠH¼ˆ¶ ªêòŸ°Pèœ (Assignment Operators)
2.2.8 GÁˆîŸ °Pèœ (Punctuators)
2.3.1 ðòù˜ õ¬óòÁ‚°‹ îóMù‹ (User defined data type)
2.3.2 «êIŠ¹ Þù‹ (Storage Class)
2.3.4 î¼M‚èŠð†ì îóMùƒèœ (Derived Data Types)
2.4.1 ñ£PèO¡ ÜPMŠ¹
2.4.2 ñ£Pè¬÷ˆ ªî£ìƒA¬õˆî™ (Initialization of Variables)
3.1 àœk†´ / ªõOf†´‚ ßÁèœ
3.4 ñFŠH¼ˆ¶ ßÁèœ (Assignment Statements)
3.5.1«î˜‰ªî´Š¹‚ ßÁèœ (Selection Statements)
3.5.2. ñì‚°èœ (Loops)
3.5.3. continue
3.5.4. break
3.6 Gó™ à¼õ£‚è‹
4.1 º¡Â¬ó
4.2 ªêò™ÃP¡ º¡õ®¾(Function Prototype)
4.3 å¼ ªêòŸÃP¬ù ܬöˆî™
4.4.1 ñFŠ¹ Íô‹ ܬöˆî™ (Call by Value)
4.4.2 °PŠ¹ Íô‹ ܬöˆî™ (Call by Reference)
4.5 ñFŠH¬ùˆ F¼ŠHòŠ¹î™
4.6 inline ªêòŸÃÁèœ
4.7.1 àœ÷¬ñ õ¬óªò™¬ô (Local Scope)
4.7.2 ªêòŸÃÁ õ¬óªò™¬ô (Function Scope)
4.7.3 «è£Š¹ õ¬óªò™¬ô (File Scope)
4.7.4 õ¬óªò™¬ô ªêòŸ°P (Scope Operator)
4.7.5 Þù‚°¿ õ¬óªò™¬ô
5.1. º¡Â¬ó
5.2. å¼ðKñ£í ÜE(Single Dimensional Array)
5.3 êóƒèœ(Strings)
5.4.1. Þ¼ðKñ£í ÜEèO¡ G¬ùõè Þ¼ŠHì‹
5.4.2. ÜE‚«è£¬õ (Matrix)
5.5. êóƒèO¡ ÜE
5F rid a y \0 day-names [5] 6S atu r d a y \0 day-names [6]
6.1 Þù‚°¿‚èœ - å¼ º¡Â¬ó
6.2 Þù‚°¿¬õ õ¬óòÁˆî™
6.3 îó¾ ܼõñ£‚è‹ (Data Abstraction)
6.4 îó¾ àÁŠ¹èÀ‹ àÁŠ¹„ ªêòŸÃÁèÀ‹
6.5 ªð£¼œè¬÷ à¼õ£‚°î™
6.6 Þù‚°¿ àÁŠ¹è¬÷ Üμ°î™
6.7 Þù‚°¿M¡ ªêòŸÃÁè¬÷ õ¬óòÁˆî™
6.8 ªð£¼œèÀ‚° G¬ùõè 嶂W´
6.9 static îó¾ àÁŠ¹èœ
6.10 ªð£¼œèO¡ ÜEèœ
7.1 º¡Â¬ó
7.2 ªêòŸÃÁ ðEI°Š¹ (Function Overloading)
7.3 ªêòŸ°PŠ ðEI°Š¹ (Operator Overloading)
8.1 º¡Â¬ó
8.2 Ý‚Aèœ (Constructors)
8.3 Ý‚AJ¡ ªêò™ð£´èœ
8.4 Ý‚AJ¡ ðEI°Š¹ (Constructor Overloading)
8.5 Ý‚A õ¬óòÁŠ¹ ñŸÁ‹ ðò¡ð´ˆî½‚è£ù MFº¬øèœ:
8.6 ÜNŠHèœ (Destructors)
8.7 ÜNŠH õ¬óòÁŠ¹ ñŸÁ‹ ðò¡ð´ˆî½‚è£ù MFº¬øèœ:
9.1 º¡Â¬ó
9.2 ñó¹KñˆF¡ ðô¡èœ
9.3 î¼M‚èŠð†ì Þù‚°¿¾‹ Ü®Šð¬ì Þù‚°¿¾‹
9.4 裇¹G¬ôŠ 𣃰 / ÜμAò™¹ õ¬óòÁŠH
9.5 ñó¹KñˆF¡ õ¬èèœ
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ctamil

ctamil

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by David

More info:

Published by: David on Jun 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 10 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 15 to 54 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 59 to 164 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 169 to 185 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 190 to 207 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->