Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23155, 9.6.2011]

Oslobođenje [broj 23155, 9.6.2011]

Ratings: (0)|Views: 316 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
Foto: Didier TORCHE
Pet godina od miniranja mezara Ali je Ize tbego vi}a
OSLOBO\ENJE
^ETVRTAK
, 9. 6. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.155Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
19. godi{njica Bitke za @u~
DANAS PRILOG
Is traga jo{ bezrezul ta ta
4. strana
 SARAJEVO
Nakon raskida ugo vora Kri va je 1884 sa Ferimpexom
DANAS ODLUKA OVE]IM CIJENAMASTRUJE
Mostar
20. strana
Zna li federalna Vlada {ta radi?!
3. strana
Dom naroda PSBiH
^ovi} iKre{i}blokirajukolegij
2. strana23. strana
 
OSLOBO\ENJE
~etvrtak, 9. juni 2011. godine
U @I@I
2
Pismo BH novinara i Sindikatagrafi~ara
Udru`enje/Udruga BH no vinari i Sindi- katgraf~kih, izda va~kih i medijskihradni- ka BiH zatra`ili su od Zastupni~kogdoma i DomanarodaParlamentaFederaci je BiH da odbacepri jedlogVladeFBiH o iz- mjenamaZakona o RTV Federaci jeko jim bi bilaukinutapra va i nadle`nostiosni va~a - ParlamentaFBiH- u dono{enju i izmje- namaStatutaovogmedi ja. U pismu, upu}enomklubo vimazastu- pnika i kolegi jima oba domaederalnog Parlamenta, izra`ava juzabrinutostzbog odlukeVlade da klju~nenadle`nosti i pra-  vaosni va~aRTVFBiH“dobro voljnous- tupi“ ~etverici~lano vaUpra vnogodbo- raRTVFBiH i da im da potpuneovlasti nad naj va`ni jimpra vnimaktomja vnog medi ja. Na taj se na~in, na vodi se u pismu “pro{iru jeupralja~kaunkci ju UO na uredni~kupolitiku i ovlastimenad`men- tate “otvaramogu}nosti za razli~ita politi~kauplitanja u rad RTVFBiH ili otvaranjenjenogprograma za propagira- njeinteresaodre|enihpoliti~kihparti ja“. Predsta vnicimedijskogsindikata i BH no vinaripodsjetili su ParlamentFBiHka- koovajja vnimedij“vi{e od godinuun- kcionira bez va`e}egStatuta“, budu}i da su UO i menad`ment u ma ju2010. po vu- klipri jedlogStatuta iz parlamentarne procedure. “U proteklihgodinudana, menad`- ment i UORTVFBiH su napra vili i u pra- ksiprimi jenilitemeljneizmjeneStatuta i drugihpra vnihakata, ukinuv {i pri tome Inormati vniprogramRTVFBiH kao se- ktor, iakoprethodnonisutra`ilisagla- snostsvogaosni va~a ni za ukidanjeInor- mati vnogprogramaniti za drugepromje- neva`e}ihpra vnihakata. O~ito je da sepri jedlogomizmjenaZakonaRTVFBiH i da vanjemovlasti UO nad Statutomovog medi ja na malavrata i retroakti vnopoku- {a va juverifko vatipostupcimenad`men- ta i odluke UOko jedirek tnoru{einor- mati vnuunkci ju, osno vnevri jednostija-  vneradio-tele vizi je i do vodi u pitanjebu- du}nostuposlenika u nekada{njojreda- kci jiInormati vnogprograma“, nagla{a-  va se u pismu.
VIJESTI
KolegijDomanarodaParlamen- tarneskup{tine BiH na dana{njoj konstituira ju}ojsjednicinaj vjero ja- tni jene}e u potpunostibitikonsti- tuiran, sazna jeOslobo|enje. O~eku je se da u ruko vodstvobu- duizabranisrpski i bo{nja~kipred- sta vnik i to OgnjenTadi},kao kan- didat SDS-a, te SulejmanTihi} iz SDA. No, `estokabitkavodit}e se za mjesto~lanaKolegi ja iz redahrvat- skognaroda. Kakodozna jemo,na tu pozici ju bit }e predlo`enDragan ^ovi} iz HDZ-a dok }e strankepla-torme za tu unkci jupredlo`iti StjepanaKre{i}a iz HSP-a BiH.
Nespornisamoklubo vi
Premasada{njemrasporedusna- ga,i ^ovi} i Kre{i}ima ju po sedam glaso vadelegata/izaslanika. ^ovi}, naime, ra~una na glaso ve HDZ-a BiH, HDZ-a 1990, SNSD-a, SDS-a,te DNS-a, dok }e Kre{i}evizborpodr`ati HSP, SDP i SDA. Osta jene- poznanicakako}e se opredi jelitide- legat PDP-a MladenIvani}. No, to ne}ebiti ni va`no, ukoliko se desi da oba kandidatabuduima- laistibrojglaso va,s obzirom na ~injenicu da ni jedanne}eimati  ve}inu u entitetima, ^ovi}me|ude- legatima u FBiH, a Kre{i} kod dele- gata u RS-u.Tako bi, prematvrdnjamasugo-  vornikaOslobo|enja, lakomoglo do}i do situaci je da u drugomkru- guizja{nja vanja oba kandidatado- bi ju po dvi jetre}ineprotivdelega- ta/izaslanika- ^ovi} u FBiH - petde- legataBo{njaka i dva Hrvata, a Kre- {i} u RS-u - ~etiridelegatasrpskog naroda.U skladu sa odredbamaPoslo vni- kaDomanarodaPSBiHizboromsa- mosrpskog i bo{nja~kog~lanaru- ko vodstva- smatra se da Kolegijni-  jeizabran, jer po defnici ji, njega~ini i izabranipredsta vnikhrvatskog naroda.Jedino{to za sadani jesporno, jes- te da }e se na konstituira ju}ojsje- dniciDomanarodaizabratiklubo-  viDomanarodaPSBiH. Kako je za izborpredsjeda va-  ju}egdo voljnaprostave}ina, od tri delegata/izaslanikajasno je da }e za ~elnikaKlubabo{nja~kognaroda bitiizabranpredsta vnik SDA Halid Genjac, Klubasrpskognaroda KrstanSimi} iz SNSD-a (uz potpo- ru DNS-a i SDS-a,a s obziromna toda kandidatSrpskedemokratske stranke ide na pozici ju u Kolegij), te KlubahrvatskognarodaJosip Merd`o iz HDZ-a1990(uz potpo-ru dva izaslanika HDZ-a BiH). Na po~etkukonstituira ju}esje- dniceplanirano je da 15 no voiza- branihdelegata/izaslanikapolo`i sve~anuzakletvu, a polasatapri je toga bit }e im uru~enauvjerenja o dodjelimandata od Centralne izbornekomisi je BiH.
No videlega ti/izaslanici
U no visazivDomanarodaPSBiH iz redahrvatskognaroda za izasla- nikeizabrani su Dragan^ovi} i Bor janaKri{to(HDZBiH), Kruno- slavVrdoljak (SDP), JosipMerd`o(HDZ 1990) i StjepanKre{i}(HSPBiH).Delegati iz redabo{nja~kognaro- da su SulejmanTihi}, NerminaKa- petano vi}i HalidGenjac (SDA), te HasanBe}iro vi} i MehmedBra- dari}(SDP).Izaslanici/delegati iz bo{nja~kog i hrvatskognarodaizabrani su na sjedniciDomanarodaParlamenta FBiHkra jempro{logmjeseca, a ~ije je rezultateposrednihizboraCI- KBiHpot vrdio3. juna.Isto vremeno, CIKBiHje jo{ 14. de- cembra2010. pot vrdiorezultate posrednihizbora za Domnaroda PSBiH iz redasrpskognaroda, na osno vuizborapro vedenih u Naro- dnojskup{tini RS-a.Tako su iz reda srpskognaroda u Dom naroda za delegateizabraniKrstanSimi} i Sta{aKo{arac(SNSD), OgnjenTa- di} (SDS), MladenIvani} (PDP), teDragutinRodi} (DNS).
A. TERZI]
Danaskonsti tuira ju}asjednica DomanarodaPSBiH
^ovi} i Kre{i}}eblokira tiKolegij
I kandidat HDZ-a BiH i HSP-a o~eku ju da }e imati po sedamglaso va, a ni jedanne}eimati entitetskuve}inu, Dragan^ovi} u FBiH, a StjepanKre{i} u RS-u
Dragan^ovi}- StjepanKre{i}: Dva kandida a- is irezul at
Predsta vniciEvropskekomisi-  je su u~esnicimadvodne vnog strukturalnogdi jaloga, ko ji je u utorakokon~an u BanjojLuci, dosta vilipreporuke zareormu pra vosudnogsistema. Sekretar Ministarstvasigurnosti BiH Ba- kirDautba{i}, ko ji je u~estvo vao uovomsastanku, po jasnio je da  je predsta vnicimasvihni voa pra vosudnogsistemadostav - ljen i tehni~kiupitnik iz oblasti pra vosu|a uz zahtjev daodgo vo- re na pitanja do 31. av gusta.
Us ta vni sud izvanka tegori je
“Ri je~ je o tehni~komupitni- kunapisanom na vi{edeseti- nastranica, na ko ji}e odgo vo- re u narednomperioduda va- ti svi ni voivlasti u BiH. Minis- tarstvoprav de BiH na kra ju}e sublimirati sve odgo vore i dos- ta viti ih Delegaci ji EU u BiH”, rekao jeDautba{i}. Ministarprav de RS-aD`erard Selmankazao je da se na sastan- kurazgo varalo osvimoblastima pra vosudnogsistema BiH, uklju~uju}i i reorganizaci judr`a-  vnogSuda i Tu`ila{tvu BiH, s po- sebnimaspektom na apelaci- onenadle`nostidr`a vnogSuda, te rad Usta vnogsuda BiH ko jitre- baregulisatizakonom o radu Usta vnogsuda BiH. Premanje- go vimri je~ima, pitanjeosni va- njevrho vnogsuda BiHni je ni otvarano, jer on i ni jekategori ja ko ja jepredvi|enaUsta vom BiH. Selman je pot vrdio da }e do 31.av gustaek spertnitimo vientite- tai BiH razmotritisadr`ajte- hni~kogupitnikako ji su im upu- tilipredsta vniciEU i na njegada- tiodgo vore. Tek nakontoga, re- kao je ministarprav de RS-a, bi}e nastaljenstrukturalnidi jalog o stanjupra vosu|a u BiH. Opozici ja RS-a, u prvimko- mentarima na po~etakrazgo vo- ra o reormipra vosu|a uBiH, ni je{tedjelari je~ikritike na ra~unaktuelnevlasti. Poslanik  SDS-a u Narodnojskup{tini RS- aNenadSte vandi}kazao je da razgo voriko ji su vo|eninisubi- li u skladu sa preporukamako-  je je usvo jioNSRS.
Pogre{noshva tili
“Od reerenduma se odustalo i u{lo u prego vore bez ikakvihga- ranci ja da }ena{izahtje vibiti ispunjeni.Ako ova pri~ado|e u}orsokak, bi}emokri vi miko ji smo raditogaonesposobiliree- rendum“, rekao je Ste vandi}. Premanjego vimri je~ima, mnogi su pogre{noshvatili da }e to bitidi jalog RS-asa Evrop- skomuni jom.“Mo`da je tako i moglobiti da smo pro velireerendum, pa da je iza togastalaozbiljnavoljanaro- da. Ali sada}e sve akture zane- uspjehovogprocesa i}i prema  vlasti“, smatraSte vandi}. Zoran\eri}, potpredsjednik  Parti jedemokratskogprogresa, smatra da jenemogu}eo~eki va- ti da }e vlada ju}estrukture u BiHmo}iposti}ibilokakavdo- go vor oko reormepra vosu|a. “Oni se ne mogudogo voriti ni oko ~ega, a neovakokrupnogpi- tanjakakvo je pra vosu|e“, dodao  je \eri}.
G. KATANA
Referendum ne mogupre`ali ti
Prvikrugrazgovora o reformipravosu|a u BiH
Od referenduma se odustalo i u{lo u prego vore bez ikakvih garanci ja. Ako ova pri~ado|e u }orsokak, bi}emokri vi mi ko ji smo raditogaonesposobilireferendum, poru~uje SDS
Sud i Tu`ila{ vo BiH: Re ormaprekrupanza ogaj za ovu vlast
ROKDo 31. avgus ta ek sper tni timo vi en ti te ta i BiH }e razmo tri ti sadr`aj tehni~kog upi tnika ko ji su im upu tili predsta vnici EU i na njega da ti odgo vore
 Statutom do politike na ekranu
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
~etvrtak, 9. juni 2011. godine
3
Alkalaj- Lidington Vranki}- ChmielewskiBudimir- Mo tai- Khalaf Dodik- Berlusconi
Hi tno formira ti Vi je}e minis tara
Ministarinostranihposlo va BiH SvenAl- kalaj i britanskiministar za evropskapitanja Da vidLidingtonoci jenili su ju~ertokom sastanka u Sara je vuda je neophodno{to pri-  jeormiratiVi je}eministara BiH, ~ime}e bi- tistvorenepretpostake za ispunja vanjepre- uzetihoba veza i postaljenihuslo va sa ciljem nastakanapredo vanja na putuevroatlantskih integraci ja. Alkalaj i Lidington su istaklizn- a~ajispunja vanjauslo va za akti viranjeNA- TO-MAP statusa i preda juaplikaci je za stica- njestatusazemljekandidata za ~lanstvo u EU. Razgo varano i o mo gu}nostima za unapr- e|enjebilateralnihodnosadvi jezemlje.
Razmjena iskus ta va
ZamjenikpredsjedateljaVi je}aminista- ra BiH i ministarfnansi ja i trezoraDragan  Vranki}ju~er je u Sara je vu u nastupnupo- sjetuprimioambasadoraPoljske u BiH JerzyaChmielewskog. Nagla{ena je spre- mnostvladePoljske da vlastitaiskustva tranzicijskogprocesapodi jeli s BiH na njenomputuintegriranja u EU i NATO.  Vranki} je, go vore}i o aktualnojpoliti~koj situaci ji u BiH, potcrtaone jednakopra-  vnostHrvata s druga dva naroda, te rekao da }e rje{a vanjemunutarnjihme|unaci- onalnihodnosa u BiHnaj vi{eproftiratisa- migra|ani, jer je politi~kistabilnazemlja ~vrsttemelj za svekoliki, a posebice za ekonomskinapredak.
In teresi gra|ana
PredsjednikFBiH@iv koBudimirprimio  je ju~er, u odvo jenimposjetama, amba- sadoreJapana i Ku vajta u BiH FutaoMo- taija i MohammadaFadelaKhalaa. Mo- tai je zahvalio na podr{ciko ju je BiH uka- zalaprilikomte{kihnesre}ako je su po- godileJapan. Tako|er su go vorili o stanju u FBiH te su zaklju~ili da politi~kim  vo|amamora ju na prvommjestubitiin- teresigra|ana. Sa ambasadoromKhala- omBudimir je razgo varao o ekonomskoj saradnji. Khala je naglasio da je njego-  vazemljazainteresirana za daljnjaulaga- nja u BiH, kazav {i da se to prvenstveno odnosi na energetskisektor i razvi janje zdrav stvenogturizma.
Podr{ka pro jektu  Srednja Drina
PredsjednikRS-aMiloradDodikbora vio  je u Rimu, gdje su se on i itali janskipremi-  jerSil vioBerlusconisuglasili da }e vladaIta- li jeosiguratifnansijskukonstrukci ju za re- alizaci jupro jektaizgradnjehidroenerget- skogsistemaSrednjaDrina u ko ji su uklju~ene RS, Itali ja i Srbi ja, prenosiFena. [to se ti~eekonomskesaradnje RS-a s Ita- li jom, Dodik je rekao da je u usponu, kao i politi~kiodnosi, odnosnorazumi je vanje ko jeItali ja ima za probleme i procese u Bo- sniiHercego vini, jer je vidlji vo da ula`ena- pore da budeakti vna u rje{a vanjusvihpi- tanja u na{ojzemlji.
U @I@I
NakonsaglasnostiVlade FBiH da se raskineugo vor o za je- dni~komulaganjuizme|uza vido-  vi}kih IP Kri va ja i Ferimpexa, te ormiranjuKri va je1884, svi se nada jukakopredsta vniciVlade i resornogministarstvaenergi je, rudarstva i industri jeima juvizi ju kako da spaseKri va ju.
Bolje je (i) ovako
“Moramo se vratiti na samopo- tpisi vanjeugo vora o ormiranju za jedni~kogpreduze}a. Tada je 90 postoljudibilo za to, i Vlada, i radni- ci. Unazad par mjeseciotprilike, is- totolikonjih se ja vnoizjasnilo da je protivovakvogkoncepta. Na tom je akti~kibila i Vlada i resornominis- tarstvo i doni jeli su odlukuko jom se podr`avave}ina. I dobro je da su uprisustvunekolikostotinaradnika kazali da Kri va ja ima perspekti vu i da }e Kri va jaraditi. Dobro je da se ni jeodugo vla~ilo i da je Vladado- ni jelaodluku jer mi smo posljednjih mjeseci od njihtra`ili da bilo{ta odlu~e, jervi{enismomogliiz- dr`ati tu neiz vjesnost”, ka`eVehbi-  jaAli~i}, predsjednikSindikataKri-  va je1884iz Za vido vi}a. Na po~etku,sve je unkcionisalo dobro, ali se to ni jedugozadr`alo. “Ono {to menismeta u ovommomentu je da smo preba~eni, ne znam za kolikodugo, na centar za soci jalni rad. Mislim da je mjestora- dnicima u abrici a ne u centru za soci jalni rad. Ali, naj vjero vatni je da je to bilajedinamogu}nost da se pomogneradnicima. Ono {to me u svemuovomezabrinja vajeste da }e dugotra jatiprocedura, dok se sve to ne do vede u red, popi{eimo vina, do vede sve u stanjeko je je bilo pri je30 mjeseci. Radnici ne rade i ne}ebiti u prilici da naplateplate. Od Kri va je1884 ima junaplatitije- dnu,a od dr`a vne IP Kri va je u pro- sjeku po 14 plata, isti~eAli~i}. Radnicio~eku ju da resorniminis- tarErdalTrhuljiza|e sa obja{nje- njem{ta }e se desiti sa Kri va jom, ali se nada ju da }e frmapo~etiraditi u doglednovri jeme.
Advoka ti}e odlu~iva ti
“Sa mnom ili bez mene na ~eluSindikata, onoga ko budeulazio u Kri va judo~eka}ezahtje vi od pri je ~etirigodine, a oni su da se preu- zmeizmirenjepotra`ivanja(plata), da se ri je{i tj.uplatista` za sedam godina, te ri je{iproblemrazlike plata po kolekti vnomugo voru i ovihko je smo imaliposljednjih mjeseci. Bez rje{enjaovihstvari, ne}e se mo}ipokrenutiKri va ja, ne}e se mo}iodblokiratira~uni.  Vjeru jem da }e Vlada ovo ri je{iti. Pogoto vo, imampo vjerenje u mi- nistraTrhulja, ko ji nam je rekao da  je ovo petiugo vorko jiradi,a da su svi dosada{njiuspjeli, nagla{a va prvi~o vjekSindikataKri va je1884. FederalnaVladaje zadu`ilaFede- ralnopra vobraniteljstvo da hitno pokrenepostupakpo vratasredst- a vako ja su depono vana u Op}in- skomsuduZa vido vi}itemeljem Sporazuma o na~inuizmirenjadu- go vanja IP Kri va ja d.o.o. Za vido vi}i od 15. juna2010. i Sporazuma o iz- mjeniovogSporazuma od 20. de- cembra2010. godine, kao i da po- duzme sve akti vnosti u ciljuza{tite imo vine i imo vinskihinteresaFBiH. Radi se o nov cuko ji jetrebalado- bitigrupa od 167 biv {ihradnikaKri-  va jeko jinisupre{li u no vufrmu pri je30 mjeseci, a tu`ili su je radina- mirenjadugo vanjapremanjima. Predsta vnikovihljudiMirsad Buljuba{i}ka`ekako su nakondvi-  jegodineborbe za svo japra vapo- no vo na po~etku.„Ne zanima me vlasni~kiudio u frmi, zanima me no vacko ji mi dugu ju. Posli jetolikopre vara i sve- ga, moj advokat}e odlu~ivati i raz- go varati sa njima. Od drugestrane za visi u ko jem}e se pracu i}i“, ve- liBuljuba{i}.
M. DAJI]
Zna li federalna Vlada{ta radi?!
Raskinut ugo vor Kri va je 1884 sa Ferimpexom
Novac ni je upla}en
Pozajmica od polamili- ona KM ko ju je ederalna  Vladaodlu~ilaizdvo jiti za pomo}radnicima IP Kri va ja Za vido vi}inakonodluke o raskidanjuugo vora o za je- dni~komulaganju ove i kom- pani jeFerimpexZa vido vi}i  ju~erni jebilaupla}ena.Kakosazna jemo u ede- ralnomMinistarstvufnansi-  ja, na ra~unimaederalnog trezoranakonisplatabo- ra~kih i ci vilnihin validnina za maj ko je su realiziraneovih dananemado voljnonov ca. Sazna jemo da odlukaVla- deosta je na snazi i da }e sredstvako ja su planirana iz bud`etskerezer vebitiupla- }enaCentru za soci jalni rad Za vido vi}i u vidupozajmice ~im se za to steknuuvjeti.Iz tih sredstva bi svih1.313Kri va jinihradnika, kao i 178 otpu{tenih, te 40 onihko jima su obe}anepenzi je,a nisure- alizirane, trebalidobitije- dnokratnupomo} od oko 300 KM.
 S. [e.
Kad je potpisanugo vor oza jedni~kompreduze}u, 90 postoljudi je bilo za- i Vlada, i radnici. Unazadnekolikomjeseci, me|utim, istotolikonjih se ja vnoizjasnilo da jeprotiv
Vra ade ini ivnoza vo ena
Ferimpex:Prebacu ju nam svo je obaveze
Za vido vi}kiFerimpexposlao je ju~ersaop{tenje u ko jemtvrdi da VladaFBiH„medijskimspinom“ poku{a vaneispunjenje  vlastitihoba vezaprebaciti na njih. „Ferimpex je u vi{ena vrata od VladeFBiH i drugihu~esni- kapro jektazahti je vao da se otklone svi tereti na ulogu IP Kri-  va jaZa vido vi}i,te da se timekona~nostvorepretpostav ke za pra vosna`nuregistraci juDru{tva. Zahti je vali smo da se ri je- {ipitanjeisporukesiro vinano voosno vanomdru{tvu u skla- du sa odredbamaugo vora i aneksaugo vora, a {to do danasta- ko|erni jeu~injeno. Dopisom od 4.apriladali smo 20 danaro- kaederalnoj i Vladi ZDK-a da se kona~nori je{ena vedenipro- blemi, a s obzirom na ~injenicu da, nitinakongoto vo tri go- dine, vladenisuispunilepreuzeteklju~neoba veze, Ferimpex   je dopisomizja vioneopozivraskidugo vora“, sto ji u saop{te- njuko je je potpisaoIbrahimMu jano vi}, direktorFerimpexa, uz obja{njenje da „ni na ovaj kao i na rani jebrojnedopise upu}eneVladiFBiHnismodobilinikakavpisaniodgo vor, izu- zevneormalnihuvjera vanja da }e VladaFBiH, Vlada ZDK-a i drugikona~noispunitipreuzeteoba veze“.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->