Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mazda 323F BA Rozdz. 3-4

Mazda 323F BA Rozdz. 3-4

Ratings: (0)|Views: 128|Likes:
Published by Norbert

More info:

Published by: Norbert on Jun 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
3
Bezpieczneui:ywaniesamochodu
Wiekszosciudzi
chce
zmniejszac
wy-
datki.Eksploatujqcpojazdymechanics-nemoznatorobicnawielesposobtiw,zaczynajqcadpierwszegoprzejechanegokilometra.Najprawdopodobniejnajwaz-niejszymjestuzywaniewlasciwegopa-liwa
i
zuzywaniego
w
jaknajmniej-
szycn
ilosciach.Rozdzial
3
doradzajaktoosiqgnqc.Zalecarowniezjakwtasciwieladowacsamochodczyjakprowadzicsamochod
w
trudnychwarunkach.Znajdujqsir
tu
rowniezrysunkipokazu-jqcegdzieznajdujqsietabliczki
i
nume-rysamochodu.
ZalecanepaliwoUkladograniczajacytoksycznoscspaliniebezpiecznezwi4Zki
w
spalinachPrzeduruchomieniem
3-23-2
3-33-3
Docieranie3-4Jazdackonorniczna3-4Szczegolncwarunkidrogowe3-5Rozmieszczenietabliczekinformacyjnych3-9Holowanicprzyczepy3-11
3-1
 
Bezpieczneuzytkowaniesamochodu
Zalecanepaliwo
Minimum-90RO
Nalezystosowac
wylljczuie
benzynebezo-lowiowa
0
liczbieoktanowej
wg
metodybadawczej,spelniajacanorrneniemieckaDIN51607.
&
PRZESTROGA
NIGDYNIEUZYWAJETYLINY.Jezeli
wTwoim
samochodziezainsta-
Jowany
jestkatalizator,to
nie
wolno
stosowac
w
rumetyliny.
W
przeciwnymrazie
olowodklada
sie
nasondzietlenowejorazwypelnieniukatalizatora
i
powoduje,zeukladprze-stajedzialac.Wraziewatpliwoscinale:..
iy
niezwlucznle
zgtosic
siedoASOMazda.
3-2Zachowanieostroznosciwobeckatalizatora
Tw6jsamochodwyposazonyjestwkatali-tycznyukladograniczaniatoksycznoscispalin.
Parkowamenadmateria/amiiatwopalnymi:Nieparku}nadJab
w
pobliiumaterialOw/atwopalnych,takich
jaksuch»
trawa.
Przy
Niekorzystnym
zbieguokolicmosc!
grozitopozsremwywotenymbsrdsoroz-
grzsnymlelementsmiuk/adawydecho-
wego.
it.
OSTRZEZENIE
-....
Ukladwydeehowywyposazony..
katalil
lormoznaIatwoprzegrzaci
doprOll'adl
katahzator
do
uszkodzenia.
Wymagaonprzestrzeganiapewnyehzasad:
St<Jsuj
wyt:}cznie
BENZYN~BEZOL
WIOW';'.
Niewolno
uzywacsamoehoduwykaz1lj
cegooznakiniesprawnosci,takiejak
llj
padaniezaplonowIub
iune
zauwaial~f
obnlzenie
moey
siInika.
Nlewolno\\'czasieruchupojazdu1I)'
czaesilnika
dla
zabawylub
zjezdiacwzniesleriznlepracejacymsilnikiem
ma~
tylkow1llczonybieg.
Nie
"0100
utrzymywac
nadmiernych
alrotow
silnika
na
bieguluzem
przezdiu'szy
czas(5minut
i
dtuzej).
Nie
wolnodokonywaczadnych
mudyfi-
kaeji
animajstrowacprzyukladzieog!niezajacymtokSYCZDOSC
spalin.
W$zelki,
."prace
w
tymzakresie
dozwolone
sa
tylli
w
ASO
Mazda.
--...
6
RZESTROGA
 
Bezpieczneuiytkowaniesamochodu
achowanieostroznosci
obecnosci
spalin
lenku
wegla)
OSTRZEZENIE
G~zy
.~pa/ino
e:
SpalillYssmocbodowe
zawierajq
tJenek
wrgla
(Clad).
Jest
fill
bubarw"y
i
!Jezwo''''y
a
jedlloczeSlIie
/roji/c)"
l1a
wetimierteln;e.
Tlene/;;
"rgla
mote
bye
obecay
w
rozmsi-
Iych
gazal'b
spillinowych.Dlategolei,jezeli
POCZujemyspa/i"ywewnstrzssmochodu;
lIa-
leiybezzwlocmieoddacgodoprzegl'ldu
i
napravry"
ASOMazda.
Meull.lei~.-,.,.
Ii'
.r
W,.aimstsnieorzysts«
z
sa-
lIJocJJodu.
Jei/fJ'ut
7~
b_...._
I.
k'
b
~c
1Xl7J
(""aosueczsosc,totrze-
a..~
cza.siejazdy,otworzycwszystkieokna
SHmocbodu.
If.
.powleszezeniachzamJmirtych
(w
garMa)
Melfa/nod,,...,
.0puszczac
do
tego,
ab}'silni.k
praCOwaldiu"......ze]
fIlZ
po.lrzebanil
wjud
lub
··J]azd.
Jeteli
IV
dlutsPrz~tJulli
0/
wartejnast~piaieco
._____::_POSt,,)
przypracujllcymsiilliJw,na-Jeiyuk/adogrzewsma
i
",ellly/ae}iIIllslawil!
poMrpowieina
z
wewuetrz.
Niewolnosiedziec
wS3l11ocbodzie,w
ktd-
rympracuje
siloik
pomimo,zesamocb6d
stoi.
.G1rboki
smeg
pod
=ochodem
podC&JS
dlui-
szegn
pO!iloju
z
pra.cuj~cym
silnikiemmo:ie
r6wlIietkumu/owactlenek.
wrgJa.
Cdy
ZQS-
tameon
ZIlSSJl.oy
do
wDj!trza
kIlbiny
mcae
sfacsi~
przyczynll
zatrociaIllbimierci.
Przedjazda
PRZEDZAJECIEMMIEJSCANalezysprawdzic,czywszystkieszyby
w
oknach,lusterkaboczne
i
lampyoswiet-leniazewnetrznego
sa
czyste..1;prawdzicstanogurnienia.Sprawdzicpodsamochodern,ezyniernawyeiek6w.Przedcofaniemsie,nalezysprawdzic,ezyniernajakichsprzeszk6d.aleiyr6wniei:sprawdzlc:Poziomoleju
w
silniku.Poziomplynu
w
ukladziecblodzenia,Poziomplynu
w
zbiornikuspryskiwa-
em.
Czynnoscitenalezy
wykonac
codzien-rue,raz
w
tygodniulub
kiedy
tanku-jemypaliwo.Szczegolowezasadypostepowaniapo-,dane
Sf!
w
rozdziale7.
I
I
UWAGA!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->