Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službene novine FBiH [godina 18, broj 35; 8.6.2011]

Službene novine FBiH [godina 18, broj 35; 8.6.2011]

Ratings: (0)|Views: 3,244 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

 
VLADA FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE
779
Na osnovu ~lana 3. stav 2. i ~lana 19. stav 1. Zakona o VladiFederacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06i8/06), VladaFederacijeBosne i Hercegovine, na 8. sjednici odr`anoj 30. maja 2011.godine, donosi
UREDBU
O VR[ENJU OVLA[TENJA ORGANA FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE U PRIVREDNIMDRU[TVIMA SA U^E[]EM DR@AVNOG KAPITALAI - Osnovne odredbe
^lan 1.Ovom uredbom ure|uje se vr{enje ovla{tenja po osnovuu~e{}a dr`avnog kapitala u privrednim dru{tvima u kojim ova ovla{tenja vr{i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,neposredno ili putem federalnih organa uprave ili putemfederalnih upravnih organizacija (u daljnjem tekstu: organiFederacije).^lan 2.OrganiFederacijekojivr{eovla{tenjaiz~lana1.oveUredbei privredna dru{tva u kojim se vr{e ovla{tenja iz ~lana 1. oveUredbe utvr|uju se Odlukom Vlade Federacije Bosne iHercegovine o utvr|ivanju liste privrednih dru{tava u kojimovla{tenja po osnovu u~e{}a dr`avnog kapitala vr{e organiFederacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Lista).
II - U~estvovanje u radu i odlu~ivanju skup{tina privrednihdru{tava sa u~e{}em dr`avnog kapitala
^lan 3.Pravou~estvovanjauraduiodlu~ivanjuskup{tinaprivrednihdru{tava sa u~e{}em dr`avnog kapitala organi Federacijeostvaruju putem punomo}nika koji je u svemu du`an postupati uskladusadobijenimobavezuju}imuputstvimaorganaFederacijekoji vr{i ovla{tenja po osnovu u~e{}a dr`avnog kapitala u tomprivrednom dru{tvu.^lan 4.Organ Federacije koji pravo u~estvovanja u radu iodlu~ivanju skup{tine privrednog dru{tva sa u~e{}em dr`avnogkapitala ostvaruje putem punomo}nika, za svaku sazvanuskup{tinu punomo}niku daje punomo} u pisanoj formi, koja obavezno sadr`i: – naziv i sjedi{te davaoca punomo}i/organa Federacijekoji putem punomo}nika ostvaruje ovla{tenja u radu iodlu~ivanju skup{tine privrednog dru{tva, – ime i prezime punomo}nika, ime jednog roditelja,adresa stanovanja, JMB, broj li~ne karte i naziv organa koji je izdao li~nu kartu, – dnevni red sazvane skup{tine sa obavezuju}imuputstvom o na~inu glasanja po svakoj pojedinoj ta~kidnevnog reda, tako da pored svake ta~ke dnevnog reda mora izri~ito biti navedeno: "glasati za" ili "glasatiprotiv" ili "biti suzdr`an" ili "ne glasati" ili drugiodgovaraju}i na~in glasanja, – druga odgovaraju}a obavezuju}a uputstva koja seodnose na u~estvovanje u raspravi, predlaganje iglasanje za skidanje pojedinih ta~aka sa dnevnog reda,predlaganje i glasanje za odga|anje skup{tine, – naznakudapunomo}niknemaovla{tenjedau~estvujeuradu i odlu~ivanju sazvane skup{tine izvan ta~aka dnevnog reda navedenog u punomo}i, – broj, mjesto i datum izdavanja punomo}i, – potpis punomo}nika i – potpis rukovodioca organa Federacije i pe~at organa Federacije.^lan 5.Privredno dru{tvo sa u~e{}em dr`avnog kapitala du`no jenajkasnije 15 dana prije dana odr`avanja skup{tine organuFederacije koji u skladu sa Listom vr{i ovla{tenja po osnovuu~e{}a dr`avnog kapitala u tom privrednom dru{tvu dostavitipozivzazakazanuskup{tinusadnevnimredomimaterijalimaza svaku ta~ku dnevnog reda.Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju skup{tine dru{tva dostavlja se privrednom dru{tvu putem po{te, faksa ili elektron-ske po{te, najkasnije tri dana prije dana odr`avanja skup{tine.Punomo}nikjedu`anoriginalniprimjerakpunomo}ipredatinadle`nom organu privrednog dru{tva, najkasnije neposrednoprije po~etka skup{tine.Ukolikopunomo}nesadr`ibilokojidioobaveznogsadr`aja iz ~lana 4. alineja 1. do 8. ove Uredbe punomo}nik ne mo`eu~estvovati u radu i odlu~ivanju skup{tine.^lan 6.OrganFederacijekojijedaopunomo}zau~estvovanjeuraduiodlu~ivanjuskup{tineprivrednogdru{tvasau~e{}emdr`avnog
Godina XVIII – Broj 35Srijeda, 8. 6. 2011. godineS A R A J E V OISSN 1512-7079
 
Broj 35
– 
Strana 2 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 8. 6. 2011.kapitala, mo`e opozvati punomo} ili umjesto ve} date punomo}idati novu punomo} najkasnije do odr`avanja skup{tine.Ukoliko organ Federacije, u roku od sedam dana od dana odr`ane skup{tine, privrednom dru{tvu dostavi akt kojim pobija valjanostpunomo}inaosnovukojejepunomo}niku~estvovaouradu i odlu~ivanju skup{tine, nadle`ni organ privrednog dru{tva }e proglasiti neva`e}im glasove po osnovu te punomo}i i o tomepismeno obavijestiti saziva~a skup{tine.Saziva~ skup{tine je du`an obustaviti od izvr{enja odluku za ~ije dono{enje su bili odlu~uju}i glasovi po osnovu punomo}i izstava 2. ovog ~lana i sazvati skup{tinu radi ponovnogodlu~ivanja o tim pitanjima, najkasnije 30 dana od dana prijema obavje{tenja nadle`nog organa privrednog dru{tva.
III - Predlaganje ~lanova nadzornih odbora privrednihdru{tava i razrje{enje du`nosti prije isteka mandata~lanova nadzornih odbora privrednih dru{tava sa u~e{}emdr`avnog kapitala
^lan 7.Izbor kandidata za imenovanje ~lanova nadzornih odbora ispreddr`avnogkapitalavr{iseuskladusaodredbamaZakonaoministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.12/03 i 34/03).Postupak iz stava 1. ovog ~lana provodi komisija imenovana od organa Federacije koji u skladu sa Listom vr{i ovla{tenja poosnovu u~e{}a dr`avnog kapitala u tom privrednom dru{tvu.Komisija iz stava 2. ovog ~lana, nakon okon~anog postupka izbora sa~injava listu najuspje{nijih kandidata, na osnovu kojerukovodilac organa Federacije koji u skladu sa Listom vr{iovla{tenja po osnovu u~e{}a dr`avnog kapitala u tomprivrednom dru{tvu, Vladi Federacije Bosne i Hercegovineupu}ujeprijedlogzautvr|ivanjeprijedlogakandidataza~lanovenadzornog odbora ispred dr`avnog kapitala.UskladusaprijedlogomkojiutvrdiVladaFederacijeBosneiHercegovine, imenovanje ~lanova nadzornih odbora ispreddr`avnog kapitala vr{i skup{tina privrednog dru{tva.^lan 8.Izuzetno, bez provo|enja postupka iz ~lana 7. ove Uredbe,VladaFederacijeBosneiHercegovine,naprijedlogrukovodioca organa Federacije koji u skladu sa Listom vr{i ovla{tenja poosnovu u~e{}a dr`avnog kapitala u tom privrednom dru{tvu,mo`e utvrditi prijedlog kandidata za ~lanove nadzornog odbora ispred dr`avnog kapitala koji se imenuju na period do 60 dana, uskladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03).U skladu sa prijedlogom kandidata iz stava 1. ovog ~lana,imenovanje ~lanova nadzornih odbora ispred dr`avnog kapitala vr{iskup{tinaprivrednogdru{tvanaperioddo60dana,po~evoddana stupanja na snagu odluke skup{tine o imenovanju ~lanova nadzornog odbora.^lan 9.Za ~lana nadzornog odbora privrednog dru{tva ispreddr`avnog kapitala ne mo`e biti predlo`eno ili imenovano lice: – za ~iji izbor i imenovanje postoje smetnje utvr|eneva`e}im propisima koji reguli{u ovu oblast i – koje je zaposlenik tog privrednog dru{tva, osim uslu~aju kada Vlada Federacije Bosne i Hercegovineutvrdi da je to od posebnog interesa za odre|enoprivredno dru{tvo, a {to zavisi od djelatnosti kojuprivredno dru{tvo obavlja.Aktom o osnivanju i/ili statutom privrednog dru{tva sa u~e{}em dr`avnog kapitala mogu biti utvr|ena i dodatnograni~enja za ~lanstvo u nadzornom odboru tog privrednogdru{tva.^lan 10.^lan nadzornog odbora imenovan ispred dr`avnog kapitala du`an je: – postupati u skladu sa obavezuju}im uputstvima organa Federacije koji u skladu sa Listom vr{i ovla{tenja poosnovu u~e{}a dr`avnog kapitala u tom privrednomdru{tvu, a ako uputstva nije dobio, u skladu sa razumnom procjenom najboljeg interesa dr`avnogkapitala i – redovno, a najmanje jednom u tri mjeseca, dostavitipismeni izvje{taj o radu nadzornog odbora organuFederacije koji u skladu sa Listom vr{i ovla{tenja poosnovu u~e{}a dr`avnog kapitala u tom privrednomdru{tvu.^lan 11.Razrje{enje du`nostiprije isteka mandata ~lanova nadzornihodboraprivrednihdru{tavaimenovanihispreddr`avnogkapitala vr{i skup{tina privrednog dru{tva na osnovu prethodnesaglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.^lanu nadzornog odbora koji je imenovan umjestorazrije{enog ~lana, kada se ne razrje{ava cijeli nadzorni odbor,mandattrajedoistekamandata~lanovanadzornogodborakojisuimenovani prilikom imenovanja cijelog nadzornog odbora, a nisu razrije{eni.^lan 12.^lan nadzornog odbora imenovan ispred dr`avnog kapitala,kojem je mandat istekao ili je razrije{en du`nosti prije isteka mandata, du`an je izvr{iti primopredaju du`nosti u roku i na na~in kako je to utvr|eno aktom organa Federacije ili aktomskup{tine tog privrednog dru{tva.
IV - Davanje saglasnosti za imenovanje ~lanova upravaprivrednih dru{tava i razrje{enje du`nosti prije istekamandata ~lanova uprava privrednih dru{tava sa ve}inskimu~e{}em dr`avnog kapitala
^lan 13.Izbor kandidata za ~lanove uprave privrednih dru{tava sa ve}inskim u~e{}em dr`avnog kapitala vr{i organ utvr|enstatutom tog privrednog dru{tva (u daljnjem tekstu: nadle`ni or-gan) na osnovu objavljenog javnog konkursa u skladu sa uslovima utvr|enim zakonom i statutom privrednog dru{tva.Nakon okon~anog postupka izbora kandidata u skladu sa stavom 1. ovog ~lana nadle`ni organ sa~injava i dostavlja listunajuspje{nijih kandidata organu Federacije koji vr{i ovla{tenja poosnovuu~e{}adr`avnogkapitalautomprivrednomdru{tvu.Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog organa Federacije iz stava 2. ovog ~lana, donosi odluku o davanjuprethodne saglasnosti za imenovanje ~lanova uprave.U skladu sa odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovinekojom je data prethodna saglasnost za imenovanje ~lanova uprave, nadle`ni organ dru{tva sa ve}inskim u~e{}em dr`avnogkapitala donosi odluku o imenovanju ~lanova uprave.^lan 14.Izuzetno, bez provo|enja postupka iz ~lana 13. ove Uredbe,VladaFederacijeBosneiHercegovine,naprijedlogrukovodioca organa Federacije koji u skladu sa Listom vr{i ovla{tenja poosnovu u~e{}a dr`avnog kapitala u tom privrednom dru{tvu,mo`e donijeti odluku o davanju prethodne saglasnosti za imenovanjevr{ilacadu`nosti~lanovaupraveprivrednogdru{tva sa ve}inskim u~e{}em dr`avnog kapitala na period do {est mjeseci.U skladu sa odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovineiz stava 1. ovog ~lana, nadle`ni organ dru{tva sa ve}inskimu~e{}emdr`avnogkapitaladonosiodlukuoimenovanjuvr{ilaca du`nosti~lanovaupravenaperioddo{estmjeseci,po~evoddanstupanja na snagu odluke nadle`nog organa o imenovanjuvr{ilaca du`nosti ~lanova uprave.^lan 15.Razrje{enje du`nosti prije isteka mandata ~lanova upraveprivrednihdru{tavasave}inskimu~e{}emdr`avnogkapitalavr{inadle`ni organ privrednog dru{tva na osnovu prethodnesaglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
 
Srijeda, 8. 6. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 35
– 
Strana 3^lanu uprave privrednog dru{tva sa ve}inskim u~e{}emdr`avnogkapitalakojijeimenovanumjestorazrije{enog~lana,uslu~aju kada se ne razrje{ava cijela uprava privrednog dru{tva,mandat traje do isteka mandata ~lanova uprave privrednogdru{tva koji su imenovani prilikom imenovanja cijele upraveprivrednog dru{tva, a nisu razrije{eni.^lan 16.^lan uprave privrednog dru{tva sa ve}inskim u~e{}emdr`avnog kapitala kojem je mandat istekao ili je razrije{endu`nosti prije isteka mandata du`an je izvr{iti primopredajudu`nosti u roku i na na~in kako je to utvr|eno aktom organa Federacije ili aktom nadzornog odbora tog privrednog dru{tva.
V - Kaznene odredbe
^lan 17.Za prekr{aj kaznit }e se nov~anom kaznom u iznosu od500,00 KM do 7.000,00 KM privredno dru{tvo u kojemovla{tenja po osnovu u~e{}a dr`avnog kapitala vr{e organiFederacije koje ne dostavi poziv za zakazanu skup{tinu sa dnevnim redom i materijalima za svaku ta~ku dnevnog reda uskladu sa ~lanom 5. stav 1. ove Uredbe.Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kaznit }e se i odgovornolice u privrednom dru{tvu nov~anom kaznom u iznosu od 50,00KM do 2.000,00 KM.^lan 18.Zaprekr{ajkaznit}esenov~anomkaznomuiznosuod50,00KM do 2.000,00 KM ~lan nadzornog odbora privrednog dru{tva u kojem ovla{tenja po osnovu u~e{}a dr`avnog kapitala vr{eorgani Federacije, imenovan ispred dr`avnog kapitala, koji:1) postupi protivno ~lanu 10. ove Uredbe,2) ne izvr{i primopredaju du`nosti u skladu sa ~lanom 12.ove Uredbe.Zaprekr{ajkaznit}esenov~anomkaznomuiznosuod50,00KM do 2.000,00 KM ~lan nadle`nog organa privrednog dru{tva u kojem ovla{tenja po osnovu ve}inskog u~e{}a dr`avnogkapitala vr{e organi Federacije, imenovan ispred dr`avnogkapitala, koji glasa za razrje{enje i imenovanje ~lanova upravebez pribavljene prethodne saglasnosti Vlade Federacije Bosne iHercegovine iz ~l. 13., 14. i 15. ove Uredbe.^lan 19.Zaprekr{ajkaznit}esenov~anomkaznomuiznosuod50,00KM do 2.000,00 KM ~lan uprave privrednog dru{tva sa ve}inskim u~e{}em dr`avnog kapitala koji ne izvr{iprimopredaju du`nosti u skladu sa ~lanom 16. ove Uredbe.
VI - Prelazne i zavr{ne odredbe
^lan 20.Nadle`ni organi u Federaciji Bosne i Hercegovine koji vodeslu`bene evidencije o podacima koji se odnose na nadzorneodbore i uprave privrednih dru{tava u kojim ovla{tenja poosnovu u~e{}a dr`avnog kapitala vr{e organi Federacije,evidentiranje prvog sastava i evidentiranje svakog novogimenovanjairazrje{enja~lanovanadzornihodboraiupravaovihprivrednih dru{tava mogu vr{iti isklju~ivo ukoliko podnosilaczahtjeva za evidentiranje promjena pored ostalih potrebnihdokumenata dostavi i odgovaraju}i akt Vlade Federacije Bosne iHercegovine iz ~l. 7., 8., 11., 13., 14. i/ili 15.^lan 21.Nadzor nad provo|enjem ove Uredbe vr{e organi FederacijekojiuskladusaListomvr{eovla{tenjauprivrednimdru{tvimasa u~e{}em dr`avnog kapitala, svako u okviru svojih ovla{tenja.^lan 22.Privredna dru{tva u kojim ovla{tenja po osnovu u~e{}a dr`avnog kapitala vr{e organi Federacije du`na su uskladitiodredbe statuta sa ovom Uredbom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.^lan 23.Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da va`i Uredba ovr{enju ovla{}enja organa Federacije Bosne i Hercegovine uprivrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala i Lista privrednih dru{tava prema kojima ovla{tenja po osnovudr`avnog kapitala vr{e organi Federacije Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06,27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09,26/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10).^lan 24.Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 491/1130. maja 2011. godineSarajevoPremijer 
Nermin Nik{i}
, s. r.Natemelju~lanka3.stavak2.i~lanka19.stavak1.ZakonaoVladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacijeBiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06i8/06), VladFederacije Bosne i Hercegovine, na 8. sjednici odr`anoj 30.svibnja 2011. godine, donosi
UREDBU
O VR[ENJU OVLASTI ORGANA FEDERACIJE BOSNEI HERCEGOVINE U GOSPODARSKIM DRU[TVIMA SASUDJELOVANJEM DR@AVNOG KAPITALAI - Temeljne odredbe
^lanak 1.Ovom uredbom ure|uje se vr{enje ovlasti na temeljusudjelovanja dr`avnog kapitala u gospodarskim dru{tvima ukojim ove ovlasti vr{i Vlada Federacije Bosne i Hercegovineneposredno ili putem federalnih organa uprave ili putemfederalnih upravnih organizacija (u daljnjem tekstu: organiFederacije).^lanak 2.Organi Federacije koji vr{e ovlasti iz ~lanka 1. ove Uredbe igospodarska dru{tva u kojim se vr{e ovlasti iz ~lanka 1. oveUredbe utvr|uju se Odlukom Vlade Federacije Bosne iHercegovine o utvr|ivanju liste gospodarskih dru{tava u kojimovlasti na temelju sudjelovanja dr`avnog kapitala vr{e organiFederacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Lista).
II - Sudjelovanje u radu i odlu~ivanju skup{tinagospodarskih dru{tava sa sudjelovanjem dr`avnog kapitala
^lanak 3.Pravo sudjelovanja u radu i odlu~ivanju skup{tingospodarskih dru{tava sa sudjelovanjem dr`avnog kapitala organi Federacije ostvaruju putem punomo}nika koji je u svemudu`an postupati sukladno dobijenim obvezuju}im naputcima organa Federacije koji vr{i ovlasti na temelju sudjelovanja dr`avnog kapitala u tom gospodarskom dru{tvu.^lanak 4.Organ Federacije koji pravo sudjelovanja u radu iodlu~ivanju skup{tine gospodarskog dru{tva sa sudjelovanjemdr`avnog kapitala ostvaruje putem punomo}nika, za svakusazvanu skup{tinu punomo}niku daje punomo} u pisanoj formi,koja obvezno sadr`i: – naziv i sjedi{te davaoca punomo}i/organa Federacijekoji putem punomo}nika ostvaruje ovlasti u radu iodlu~ivanju skup{tine gospodarskog dru{tva, – ime i prezime punomo}nika, ime jednog roditelja,adresa stanovanja, JMB, broj osobne iskaznice i nazivorgana koji je izdao osobnu iskaznicu, – dnevniredsazvaneskup{tinesaobvezuju}imnaputkomo na~inu glasovanja po svakoj pojedinoj to~ki dnevnogreda, tako da pored svake to~ke dnevnog reda mora izri~ito biti navedeno: "glasovati za" ili "glasovati

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ilmich Dedich liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->