Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Op 263 a i An Organ Ska Hemija 1. Dio Op 263 a Hemija

Op 263 a i An Organ Ska Hemija 1. Dio Op 263 a Hemija

Ratings:
(0)
|Views: 682|Likes:
Published by senaid

More info:

Published by: senaid on Jun 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

 
DUBRAVKA
OESENIC
Slru<!-lli
slirndnik
prut:
dr.
TOMISLAV
C\,ITA~
Rccl.'n7.cnli
prof.
Jr.
DRAGO GRDENtC
dr.
N!KOLA KALLAY
PI"{If.
dr. IVAN
rlUAC
prnf.
dr.
nOl.IOAR
GRABAn!(
Grafil!ki
urednik
BRUNO
ABRAMOVIC
Lektor
VLADIMIR STROJNY
KorektoricaSONJA BABlC.l0VQV1C
Crld.c
iZf;lctio
KRUNQSLAV
SPOUAHIC'
Urcdnik p.rvog izdnnja
I
AO"L'V
IVAN@
Odobrili: Odbor
zn
izdavllekll
djclnll1MI
Sycuciliilll u
Z:lgrcbH
odlukom
hr.
(r.H!2Rn.I')~(l.
i
SYCll~ilt~lc
II
Splill1 odluklll11
hl"nj
013·JJ4/2.jlnl.
lJl)K
541(075.N)
54(>(07.Qn
FIUI'OV1C,I\'I.n
0l'';n
i
nl'lofclInska
kcmiji)
!
n:lpi,;ili
IVim
PiJipnvil:.
Stjcpnn
Lirnl1n\'i~
;
!crlc·;'c
izrndin
Knt,,,,~!,,v
Spnljal·ic)
tJ.
iz,L •
Zllgrch
: fikolskll
knjig~l.
!
<)'J.:'.
-
2
~V.
:
ihl:'lf. :
25
CllL
(Ud;).bL'Il;<:i
S\''''lI';jli~11I
II
Zagp:bu)
(UllzhL'II'.("i
~\'~utili.~I;l
\t
Splilll)
Di,l 1 Opt'a
h'1111in
.•
(ll.l
!2
s11
lIihlt(1~r;lfij;;:
sir.
!1'll~)
dlHJ,:c
par
I
ISilN
t).~3-n·WIH)~.1\
I
!.
IIp'Ml(wii:.
SljcP:lll
I
j
950J1
Hl?:7
_'
________
~
___
__
ISHN
-
951-(]·)(l'.105-R
ISON KOMI'LETA
953-0-1(
1
)07-4
Napisllli
Dr.
IVAN FIUPOVle
redovni profesor
Tehnoloskog fakulteta
SvcuCililla
u
Zagrebu
I
Dr.
STJEPAN LlPANOVIC
I
redovni profesor
Tehnolo~kog
fakuheta
Sveucili!ta
u
Splitu
OPCA
I AN'ORGANSI(A
KEMIJA
r.
oro
OPCA
KEMIJ,A.
IX.
izdanjeSKOLSKA
KNJIGAZAGREB
1995.
 
I
z
predgovqra rrvom
izdail}u
Qvaj
udtbenik
cpee
i
anorganske
kemije za
studente
prve godine
kcmije plod je dugogodi!nje nastave
tog
predmeta
oa
Tehoolo!kom fakul·
(ctu
\l
Zagrebu
i
KemUslw.tehnolo§kom
r
.
kultelll U
Splitu. Obrndeno
je
grndivo. kojc se predaje
i
!.
semestrll (opca kemija)
i
11.
semestru (anor·ganskn kcmija)
tih
fakultctn. Knko
su
nastuvni programi
opec
i
anorganske
kemijena
ostaJim ketnijskim
fakultctima
u
na~oj
zemlji slicni, uvjereni
smo
da
ce ova knjiga posluziti
i
studentim<t ostalih kemijskih fakulteta
pa
i
kemie:arima
opcenito' u nastavi
i
praksi.
OpCi
dio udibenika napisao
je
Ivan
Filipovic, a
sistematiku anorganske
kemijc
Stjcpan
Lip:lIlov
ic.
Opseg grad iva
je
takav da
ol1loguclije
nastnvnicimn
i
studentima
izbor
premn
kOl1kretnom
n!lsttlYnOIl1
prognl!nu.
U
opccm dijclu
(u
I.
se·
mestru studija)
upoznRje
student
kell1ijskc
znkone, strukturu
tvnl'i,
struk·
turu
i
clektronsku konfigurnciju ntomn, vrste
kel'l1ijske
veze, vrste kemijskih
reakcija,
tijck
kemijskih
renkcijn,
kemijsku ravnole2u
i
cnergctske promjene
pd
kcmijskim reakcijfima.
Na
kraju toga dje!a
Slt
nuklenrne reakcije.
S!ekavsi
tn
znfinja
student
mo~c
u II. semcstru stlluija 2nalno lakse
pd.
stupHi
proucavanju
syojstava
kemijskih
e!emenata
i
njihoy'ih
spojeva na
temelju
opcih
zakonitosti, e1cktronskc konfisurncije
i
ve!icinc
·aloma
i
vrste
Yeze
izmedu
stoma. Time
se
znatno smanjuje
I!esto
kritiziranopisni
karakter studija
anorgan~ke
kemije.
Svim poglavljima
u
kojima
se
opisuju
elementi
sistematizirani premn pcriodnom
sistemu
prcthodi
preglcd njj·
hovih
zajednickih
svojstava
i
svojstnva njihovih
spojeva.
Takav
ce
pristup
omoguciti
da udfbenik
.poslu:.!i
j
za
studij
prema
nastavnom
programu
U
kojem
je
manje
nagla~ena
sistematika
anorganske
kemije.
Pojam
opea
kcmija
U
ovorn
udzbeniku
ima evropsko
'znacenje,
za
razliku
od
americkog
gdje se
uz
elementarni prikaz anorganske
kemije
daju
i
elementi
organske
~'emjje
i
biokemije.
Moramo nng,lnsiti
<ltI
!"nsporctl
i
rnina
grauiva
tI
ovoj
knjlz!
zalllijl'\'<l
prcdzl1anjc
mntclTIutikc. fizikc
i
kcmije
31c~~no
l!
srednjoj
~koli.
Nastojnlj
SOlO
da rnzina
ud::1:bcnikanc pn.:!a7.i
!llogucnosti
s!Udennla
prv!! godine.
No,l.bogtogn
sto
nn
nascm
jcziku
neillu
dovoljno
litenlllll"t!
kojn
obrndlljc
HI
mntcrijll
na
visoj
r(1:zini.
knjiga
jc
prilngotlcnn
i
potrcbnlll:J naprcdnijih
'studenata
i
kemicara
u
praksi: Smatramo
danacin
ria
koji
je
iznesenamaterija U
ovoj
knjizi omogucuje studentima i
n~stavnicima
da
se
preda.
vanja
i
seminari
poveiu
u cjelinu,
tj.
u
predavanja
seminarskog
karaktera,koja
!lktivno
uklapaju
studenta
u
nastavni
proces,
pobudujuci
u njemuin
teres za samostaJan rad.
Zagreb. svibnja
1973.
Autori
Predgovor
petol1l· izdol1jtl
. Premdu
5U
i
u prcthodnim
izdanjim<t
bili
navedeni brojni primjcri numerickog
rjdavanja
problema
v~~zanih
zn
odredeni
tekst.
U
ovom
smo
izdanju
dali
znatno
veci
broj
rije§enih
primjera
i
zadatakas rjdenjima koje
je
sastavio profcsor
Stjepan
Lipanovic. Zbog toga je povec,n i broj stranica
pa
je
bilo potrebno ova izdanje
tiskati
u
dvije
knjige koje
tine
jednu
cjeli!ll1. N:lslojali
smo
d'l
se
!sprave
pogrcSke
uoc:ene
u tekstu
pro~log
iz-danja.
Striktno jc provedenu -
koHko
je
bilo
moguce
u nepreradenom izdanju -razlika
izmedu
pojrnova kemijski
element
i
jed
no·
 
PrcdgQvor
stavna
iIi
elementarna tvar. Smatramo da
je
to bitno ne sarno za
oastaV\l
kemije
na
fakultetirna,
vee
i
za
e!ementarnu
nastavu
kemije
u
srednjoj
skolL
Zagreb, studenog
1984.
Autori
Predgovor
sedmom
izdanju
Ova
izdanje
je
prosirena dodatkom na kraju
1.
dijela
udibenika.
Uvrstena
su
dva
nova poglnvlja
0
kompleksnim spojcvima
j
to
krunasti
komp!cksi koji su
11
novije vrijeme
sintetizirani
a
teoretski
i
prakticki
su
interesantni te
porfirinski
kompleksi
koji
Sll
vazni u
bioanorganskoj
kemijL
Nadalje
je
dopunjeno
pogJavJje
o
metalnoj
vezi
odlomkom
0
legurama
i
intermetalnim spojevima.
U
poglavlju
0
kemijskoj
vezi
obradene
su
uz
dijamant
i
grafit
daljnje dvijc alotropskc
modifika·
cije ugljika.
Osim toga
izvrScne su
neke
promjene
teksta, pros
re
no
je
kazalo
i
ispravljene
su
uocene pogreske
iz
prethodnih izdanja.
Zagreb, sviboja
1988.
Autori
Predgovor
osmom
izdanju
lako je
osnovno
gradivo
udzbenika
I u
ovom izdanju ostal0nepromljenjeno,obavljene
Sil
promjeneteksta
u vezi s
novim
prijedlogom
Medull<lrodne
unije za
cistu
i
primijenjenu kemiju
(IUPAC)
0
novim
oznakama
skupina
u
periodnom
sustavu
clemenata
(ItJPAC
NomencialUre
of
Inorganic Chemistry,
Recommenda~
tions
1990). -Dana
je
nova
tablica
periodnog
sustaVa
el~menata
na temeljupredJozene nove
definicije Ian tan da
i
aktinida.Provedena
je
i
rcvizija svih
numerickih
podatakaza
fizickR
i
kemijska
svojstva
eJemenata
i
kemijskih
tvari na
temelju najnovije literature:
1.
Ems!ey,
The Elements,
1989.(atomski
i
ionski
radiusi, duljina
kemijske
vcze,
energij<l ionizacije
i
elektronski
Rfinitcti,
sU1l1dardni
potencijali,
taliSta
i
vreJista);
Th. MoeJler
i
dr.,
Chemistry,
1984.
(Icrmodinamicki
podaci)
konstante
ionizacije
kise1ina
i
baza, produkti
topljivosti);
R,
C.
\Veast
(ed.),
CRC Handbook
of
Chemistry and Physics,
1982. (termodinamicki podaei,
jakost kemijske
veze
u
diatomskim molekulama),
U
ovom
izdanju prosiren
je
dodataknakraju
1.
dijc1a
udzbenika
poglavljem
0
superkiselinama,
zatim tablicom
opCih fizickih
konstanti
i
vaznijom
literaturom
s
podrucja opee
i
anorganskekemije,
U
pripremi
osmog izdanja
ovog udzbenika nije,
nah!ost,
sudje!ovao zbogizncnadne
smrti
profesor
dr.
Stjepan
Lipanovic.
Zagreb, sijeoanj
1991.
Ivan
Filipovlc
Saddaj
Predgovor
1.
Uvod
::1;1.
Prirodne
znanosti
i
kemija',. 1.2, Medunllrodni
sust~v
jcdinica1,3. Materija, masa
i
energija
2. elste
tvari
2,1. Vrste tvari
2.2. RastavIJanje
tvarJ
na
ciste
tva:i2.3. Svojstva cistih tvari
2.4.
Vrste
cistih tvari
2A.1.
Etementarne
tv<'lri
i
kcmij:,ld
spojevi
2.4.2.
Atom
i
kemijski
element2.4.3.
Povijest
pojma
clementa
i
kcm:jskog
simbu:a2.5.
Zakoni
kemijskog
spajallja
po
masi
2.5.1. .lakon
0
odrtanju
mast:
2.5.2,
Zakon
stalnih
omjern
mnsn
2.5.3.
Zakan umnofenih
omjera
ffiJSil
2.5.4, Zakan spojnih
maSfl
2.6; Daltonova teorija
aloma2.7.
Zakan
kemijskog
spajanja po
vo\urnenu
i
Avogadrov
zakan
2.7.1. Gsy-Lussacoy
zakan
spojnih volumena2.7.2. Avogadrova hipoteza
0
molcktJlama
3.
Struktura flstlh tvat!
3.1.
Atomska
struktl!ra tVfstih
tVilri
'3.2.
Molekulska slruktura cvrstih tvari
3.3.
Priroda
plina
3.4.
Priroda
tekuCit'.e
3.5. Pojam
temperat:'lre3.6. -Struktura aloma
3,6.1. Elektron
3.6.2. Otkrice
rendgenskih
zraka \
radioaktivnoSli
3.6.3. Atomsbl jezgra
3.6.4.
Proton
3,6.5, Rutherfordov model
atoma
3.7. Rendgenske zrake
i
struktura kristala
3.8.
Suvremeni
pojam
kemijskog
elemeota
3.9, Izotopi
i
struktura
atomske jezgre3.10.
Formule
kemijskih spojeva
i
formulsb
jedinka
3.11. Kemijske reakcije
i
jednadibe
kemijskih reakcija .3:12. Primjeri
i
zadaci .
5
17
17
19
22
25
25
26
28
2929
30
31
33
33
34
3,
35
363737
38
41
41
'"
949
52
53
54
59
60
6l
62
6267
69
70
71
72