Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giáo Trình Kế Toán Thương Mại Dịch Vụ

Giáo Trình Kế Toán Thương Mại Dịch Vụ

Ratings: (0)|Views: 532 |Likes:
Published by hiephoiketoan
Chia sẻ bởi http://hiephoiketoan.vn
Chia sẻ bởi http://hiephoiketoan.vn

More info:

Published by: hiephoiketoan on Jun 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2012

pdf

text

original

 
http://www.ebook.edu.vn
1
ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP.HCMKHOA TAØI CHÍNHKEÁ TOAÙNBieân soaïnTh.s Vuõ Thò Thuyø Linh
Chuû bieânTh.s Nguyeãn Thò Thu Hieàn
Hieäu ñínhTS. Nguyeãn Trung Tröïc
Th.S Ñoaøn Vaên ÑínhGIAÙO TRÌNHKEÁ TOAÙN THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ
Lưu hành nội bộ
-
năm 2007
 
 
http://www.ebook.edu.vn
2
LÔØI MÔÛ ÑAÀU
Keá toaùn Thöông maïi
dòch vuï laø moät trong nhöõng moânhoïc chuyeân ngaønh cuûa hoïc sinh
sinh vieân chuyeân ngaønhKeá toaùn. Ñeå giuùp sinh vieân coù kieán thöùc chuyeân saâu veàhaïch toaùn ñaëc thuø cuûa hoaït ñoäng kinh doanh thöông maïi
 dòch vuï taïi caùc doanh nghieäp, khoa Taøi Chính Keá Toaùn
 Tröôøng Ñaïi hoïc Coâng Nghieäp TP. HCM xin giôùi thieäu giaùotrình naøy.Noäi dung cuûa giaùo trình ñaõ caên cöù vaøo luaät Keá toaùn, heäthoáng chuaån möïc keá toaùn vaø caùc chính saùch keá toaùn cuûaVieät Nam ñaõ ban haønh trong thôøi gian qua ñeå toång hôïp vaø
bieân soaïn neân giaùo trình “Keá toaùn thöông maïi –
 
dòch vuï ”
vôùi caùc chöông nhö sau :Chöông 1 : Toång quan veà doanh nghieäp thöông maïi -dòch vuïChöông 2 : Keá toaùn cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùiChöông 3 : Keá toaùn mua baùn haøng hoaù trong nöôùcChöông 4 : Keá toaùn xuaát nhaäp khaåuChöông 5 : Keá toaùn kinh doanh dòch vuïChöông 6 : Keá toaùn xaây döïngGíao trình do Th.s Traàn Phöôùc
Phoù khoa Taøi chính keá toaùn,Th.s Nguyeãn Thò Thu Hieàn
Tröôûng boä moân keá toaùn
 
http://www.ebook.edu.vn
3
Khoa TCKT, Th.s Vuõ Thò Thuøy Linh, TS. Nguyeãn TrungTröïc giaûng vieân cuûa khoa bieân soaïn .Maëc duø Taùc giaû ñaõ coù nhieàu coá gaéng, song khoâng theåtraùnh khoûi nhöõng khieám khuyeát, raát mong nhaän ñöôïc nhöõngyù kieán ñoùng goùp cuûa baïn ñoïc vaø ñoàng nghieäp ñeå taøi lieäuñöôïc hoaøn chænh hônTraân troïng caùm ônCaùc Taùc giaû

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Chíp Hà liked this
hiephoiketoan added this note
Tài liệu hữu ích cho các bạn học kế toán

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->