Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
3-1954

3-1954

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by Alen Mujagic

More info:

Published by: Alen Mujagic on Jun 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

 
Ing. arh. DŽEMAL ČELIĆ
SPOMENICI KULTURE I URBANIZAM
NEKA ISKUSTVA I ZAPAŽANJA 
LES MONUMENTS CULTURELS ET L'URBANISME
Svaki čovjek nosi u svojoj fizionomiji, u svomkarakteru, nešto specifično, karakteristično zanjega, nešto za što je asocijativno vezan i što onprenosi i na svoj rad. Isto važi i za grupu, narod,za nešto kolektivno proizvedeno, kao i za historijsko djelo čitave jedne nacije. Ujedno, svako ljudsko djelo u sebi nužno sadrži i odnos čovjeka prema prirodi, stepen do kojeg je savladao prirodu i— jer samo po sebi znači pobjedu nad prirodom— ono se asocijativno nameće u prvi plan. Kad sespomene New-York, nužno pomislimo na njegovenebodere; Paris je asocijativno vezan za Notre-Dame i i Eiffelov toranj, Carigrad za Aja-Sofiju,Mostar za Stari most. Možete li predočiti sebikako bi krnjavo izgledao mostarski Stari most bez svojih kula? Ja osjećam da je rečenica nedovršena ako uz most ne spomenem i kule. Akose duže zadržimo, naprimjer, na pojmu Moskve, uzKremlj, nameće nam se i crkva Vasilija Blaženog,Crveni trg, Lenjinov mauzolej . . . Najvredniji spomenici kulture jednog naroda psihički daleko potiskuju prirodne ljepote njegove zemlje, pa čak idruštvena zbivanja više dolaze do izražaja ako su vezana uz materijalne spomenike.Šta je spomenik kulture? Često se čulo to pitanje na koje je zaista teško odgovoriti, osim, možda, suprotnim pitanjem: a šta, zapravo, nije spomenik kulture? I komad stare haljine, i nečija bilježnica, i primitivni seoski kokošinjac, i monumentalni arhitektonski objekt podjednako govorei svjedoče o zbivanjima, naporima i dostignućima jednog naroda.Kod nas je po svršetku rata bila prilično izrazita tendencija da se ono sjajno, monumentalno isolidno po materijalu i konstrukciji, iscizelirano idekorirano, smatra kao jedino vrijedno, a da sesve ostalo čak ni ne prepusti zubu vremena, nego,naprotiv, da se što prije ukloni. Da je ovakav stav bio pogrešan, mislim da je danas prilično jasno. Zanas i buduća pokoljenja, jer želimo svjedoke istine, podjednako su važni spomenici sjaja i bogatstva; znanja i umjetnosti, kao i oni koji nam govore o bijedi i nevolji, neznanju i nespretnosti — oekonomskoj i kulturnoj nadgradnji, kao i o borbiza goli život i opstanak. Jer, konačno, čitava povi jest naših naroda, pa i cijelog čovječanstva, nijeništa drugo do očajna borba čovjeka sa čovjekomi čovjeka s prirodom, borba sa zmajevima i lavo vima (nije slučajno vezanje pojma Mletačke Republike i Velike Britanije za predodžbu lava) i, akoiz takve borbe jedan narod konačno ipak izlazikao pobjednik, onda se, sigurno, istine o njegovoj vjekovnoj borbi ne treba stidjeti, ne lagati i neuljepšavati je, nego je svjesno i ponosno, bez sramežljivosti, pokazati potpuno golu. Arhitektura i čovjek se u svojoj biti dopunjuju.Čovjek stvara arhitekturu da bi zadovoljio svojepotrebe, ali on se u arhitektonskom okviru i rađa, razvija i odgaja, djeluje i umire, pri čemuarhitektura vrši snažan utjecaj na oblikovanje njegove psihe, njegovih pogleda, njegova načina ži vota, štaviše njegovog likovnog gledanja i obliko vanja. Čak i tamo gdje je život već davno napustio izvjesnu arhitektonsku ljusku kao socijalnopreživjelu, ona još uvijek sadrži, pored svoje histo-rijsko-dokumentarne vrijednosti, i izvanrednusnagu odgoja koji se stiče boravkom u formiranojsredini. Vidjeli smo na početku da su najznačajniji arhitektonski spomenici u jednom gradu ustvari njegova personifikacija. Ali ne samo to. Vidjeli smoda mostarski Stari most nužno izaziva predodžbukula, spomenika sekundarne vrijednosti, koji samipo sebi ne mogu biti personifikacija grada, ali sunužni za ispravnu predodžbu i razumijevanje kul-turno-historijskog objekta primarnog značaja. Ni jedan spomenik kulture nije slučajno postavljenna mjesto na kome se nalazi, već je produkt dugogprocesa vezanog za ljudsku djelatnost na tom mjestu, kompleksnog procesa, od koga su neke komponente direktno, a neke indirektno, djelovale nanastajanje samog spomenika. Pod pojmom »spomenik« u ovom slučaju podrazumijevam kuću,hram, most, utvrđenje — uglavnom, arhitektonskiobjekt nastao u jednom historijski danom momentu, a po sređenoj ideji jednog čovjeka — graditelja, kome je investitor povjerio taj zadatak. Odnostakvog objekta prema okolini može biti dvostruk:
23
 
a) primarno se pojavio objekt, napr. utvrđenje,i sve ono što nastaje kasnije u njegovoj okolininastoji već pri svom postavljanju da dobije nekakve funkcionalne i prostorne odnose s onim što je već sagrađeno — b) objekat dolazi kasnije u većoformljenu aglomeraciju i nužno se prilagođujeonome što postoji. U jednom i drugom slučaju vidimo da se radi o usklađivanju međusobnih odnosa unutar historijske aglomeracije. Spomenik kulture tek unutar ovakvog sačuvanog okvira imasvoj puni funkcionalni i estetski izraz, kao i svojupunu dokumentarnu vrijednost.UNIŠTAVANJE U IME PROGRESA I REPREZENTACIJEOgromna većina arhitektonskih kulturno-histo-rijskih spomenika su svojevremeno bili sastavni diosloženog gradskog organizma i, ako takav spomenik želimo sačuvati, onda je to ne samo problemkonzervatora da zaštiti od razaranja takav objekat, nego isto tako i problem urbaniste da sačuvanjegove prostorne i funkcionalne odnose s okolinom. Problemi se postavljaju svakodnevno, kakou vezi s konsolidacijom građevina, tako i u vezis njihovom urbanističkom prezentacijom. Ne postoje nikakvi principi i nikakva se pravila ne mogu postaviti, zadaci se moraju rješavati od slučajado slučaja. Solucije su različite kao i sami spome
nici.
»Grad treba da živi«, suprotstavlja se često naprvi pogled vrlo ozbiljna primjedba. I poslije togaobično slijedi uništavanje spomenišnih vrednota bez ikakvog stvarnog razloga. To pogotovo ne ideteško kod nas, gdje su nas u periodu kolonijalnogi polukolonijalnog stanja uvjeravali i skoro uvjerili da je i najlošija import-roba još uvijek boljaod najkvalitetnijeg domaćeg produkta.U Sarajevu je 1947 godine porušena kamenagradska kapija iz sedamnaestog stoljeća na Jekov-cu, jer nisu mogla prolaziti neka vozila; srušili su je dakle zahtjevi savremenog urbanizma, ili boljerečeno neelastičnost urbaniste, jer — većini nam je poznato — orsan jednog dvorca na putu od Gru-ža ka Dubrovniku nije srušen, premda su postojaliisti razlozi za rušenje, štaviše intenzitet prometa je bio kudikamo veći. Problem je riješen jednommalom devijacijom prometnice.Također poslije rata uslijedilo je rušenje vezir-skog konaka i hamama u Travniku, da bi se proširio gradski park. Danas Travnik podiže zgradu ukoju će smjestiti zavičajni muzej, iako se sa mnogo manje sredstava mogao restaurirati konak, koji bi za tu svrhu izvanredno poslužio i bio već sampo sebi muzejski predmet. Prešlo bi, međutim,okvir ovoga članka pitanje da li je u Travniku,gradu zelenila i vrtova, jednoobiteljskih kuća sa baštama i avlijama, bilo uopće potrebno stvaranjenovih javnih zelenih površina i baš na tom mjestu,ili je to nepotreban obol šablonski shvaćenommodernom urbanizmu.U Prilepu je u septembru 1953 godine porušenkrasan kameni bezistan, koji je mogao služiti i kaoprostor za izložbe, i kao tržnica, robna kuća, gimnastička ili kino-dvorana valjda opet samo zatoda se stvore nekakve javne površine i parkovi.Nama su po pravilu potrebne javne površine istvaraćemo ih tamo gdje nedostaju, međutim, stvaranje javnih površina, stvaranje gradilišta za noveobjekte, a pogotovo stvaranje kamenoloma za no vogradnje (Lala-pašina džamija u Duvnu, brojnenekropola stećaka po Bosni i Hercegovini) ne može i ne smije biti razlog uništavanja spomenikakulture.Pored direktnog uništavanja, vrlo česti su slučajevi potpunog zanemarivanja spomenika i njegovih prostornih relacija zbog pretpostavke da tajspomenik ima da nestane u skoroj budućnosti.Period austro-ugarske okupacije obiluje ovakvimprimjerima spomenika unaprijed osuđenih na uništenje. Postavljanje Hotel Europe kraj Ferhadijadžamije u Sarajevu pokazuje jasno da je projektant hotela pretpostavljao u budućnosti rušenjedžamije i postavljanje jedne zgrade koja bi se shotelom povezala u jedinstven blok. Isti slučajimamo i kod Gazi Husrefbegova hamama i bezbrojdrugih historijskih spomenika. Taj duh, iako vjero- vatno potsvjesno, odrazio se i poslije 1945 na no-
 Vezirski konak uTravniku neposrednoprije rušenja
 
Bezistan u Prilepu u toku rušenja. Stoje još bočni zidovi sa prozorima u tri reda zatvorenim ornamentalno perforiranimkamenim pločama
 vogradnji stambenog objekta kraj banjalučke kapije u Jajcu, kao i u projektu stambenog blokakraj Roznamedžijine džamije u Mostaru.Uništavanja o kojima je dosada bilo riječi su,uglavnom, produkt nerazumijevanja i neuvažavanja značaja i vrijednosti spomenika kulture i njegove historijsko-dokumentarne i društveno-odgojneuloge u savremenom životu. Ovakvi slučajevi danas su sve rjeđi i rjeđi. Jedna druga forma uništa vanja odnosno oštećivanja spomenika još uvijek  je, međutim, vrlo akutna i utoliko opasnija što proizlazi iz brige i nastojanja oko očuvanja spomenika, a događa se redovito tamo gdje kreativna komponenta savremenog Urbanizma nastupa bez do voljno poznavanja historijske podloge spomenika,odnosno gdje tu podlogu namjerno zanemaruje ucilju zadržavanja veće kreativne slobode.Manija za otvaranjem vidika, gdje treba i gdjene treba, može se nazvati pravom bolešću i to nesamo kod nas. Tendencija da se »uklanjanjem irušenjem bezvrijednog«, te »dodavanjem novih vrijednosti« spomenici kulture u savremenom gradu reprezentiraju u »do sada neviđenom sjaju« veoma često — iako ne po pravilu -— ne samoupropasti istinske vrijednosti u okolini nekog spomenika, nego i samom spomeniku oduzme mogućnost pune prezentacije. Nažalost, mi obično uviđamo grešku kad je već učinjena.Početkom ovog stoljeća srušena je Bakačevakula sa srednjevjekovnim zidom ispred zagrebačke katedrale da bi se otvorili vidici na neogotskugrađevinu. Već godinu dana kasnije raspisan jenatječaj da se nekako popravi što se pogriješilo. Viktor Kovačić, Mladen Kauzlarić, Juraj Neid-hardt i čitav niz drugih arhitekata već skoro pedeset godina vraćaju se problemu ponovnog zatvaranja katedrale, a da sretno rješenje do danas nije
pronađeno.
U centru Bitolja »uklanjenjem bezvrijednog«stvoren je ogroman trg na kome strše dvije džamije i jedna sahatkula bez ikakvih relacija saogromnim praznim prostorom, bez okoline koja biim dala mjerilo. Vrlo lijepi i vrijedni spomeniciizvedenim urbanističkim zahvatom, gubljenjemsvojih prostornih odnosa, izgubili su vrlo mnogood svoje estetske i dokumentarne vrijednosti.Desilo se već nekoliko puta da pojedinci kaoprotuargumenat našem nastojanju da očuvamohistorijske ambijente pojedinih spomenika, na vode kao primjer s r e ć n o g urbanističkog rješenja okoline historijskog objekta Ali-pašinu džamiju u Sarajevu. Ona je potpuno izgubila svoj pr votni historijski ambijent, te se po mišljenjumnogih — srećno uklopila među savremene monumentalne građevine administrativnog centra današnjeg Sarajeva. Ustvari, ako podvrgnemo analizislučaj Ali-pašine džamije, onda vidimo da se tu zapravo radi o dobro uređenom gradskom centru ukome se nalaze najreprezentativniji objekti podignuti u Sarajevu od austrijske okupacije do danas,raskošno aranžirani u meandru parkova koji ihposvuda okružuju, dok je sam spomenik kulturesekundarnog, dekorativnog značaja. Džamija, iakoarhitektonski vrlo kvalitetna, ustvari je izgubljenau prostoru, ona je u ovom široko riješenom urbanističkom sklopu kao pepeljara na stolu. Ona i nedjeluje danas drugačije nego kao neka minijatura,model ili ukras parka, premda po svojim dimenzijama u poredbi sa sličnim spomenicima i nije takomalena. Među objektima prvotne izgradnje ovogdijela grada ona je bila neosporna dominanta; da-
25

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->