Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
18Activity
P. 1
tehnike prenos podataka

tehnike prenos podataka

Ratings: (0)|Views: 2,656|Likes:
Published by Nenad Petrovic

More info:

Published by: Nenad Petrovic on Jun 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

 
Prenos podatka – Tehnike za prenos podataka40
3. Tehnike za prenos podataka
Verovatno najfundamentalniji aspekt sistema za prenos podataka odnosi se na tehniku koja sekoristi za predaju podataka izmedju dve ta
č
ke (predajnika/prijemnika).Prenos podataka izmedju predajnika i prijemnika vrši se preko prenosnog medijuma. Prenosnimedijum može biti:a)
trasiran
(
 guided 
) ili b)
netrasiran
(
unguided 
).U oba slu
č
aja komunikacija se ostvaruje zahvaljuju
ć
i prostiranju elektromagnetnih talasa. Kodtrasiranog prenosa prostiranje talasa (adekvatniji termin u ovom slu
č
aju je elektri
č
ni signal) se usmeravaduž fizi
č
kih puteva kakvi su upredeni kablovi, koaksijalni kablovi, opti
č
ka vlakna, itd. Kod netrasiranog prenosa prostiranje elektromagnetnih talasa se vrši kroz vazduh, vakum, te
č
nost.Prenosni put izmedju dve ta
č
ke naziva se
veza
(
link 
), a deo veze koji je namenjen prenosu podatakazovemo
kanal
. Termin
direktna veza
(
direct link 
) se odnosi na prenosni put izmedju dva uredjaja dužkoga se prostiranje signala izmedju predajnika i prijemnika ostvaruje bez posrednika. U ovom slu
č
aju kao posrednici na prenosnom putu ne smatraju se uredjaji tipa poja
č
ava
č
ili repetitor 
č
ija je osnovna uloga da pove
ć
aju snagu (amplitudu) signala duž prenosnog puta, tj. da kompenziraju slabljenje, signala kroz prenosni medijum. Na slici 3.1 prikazane su dve konfiguracije koje se naj
č
ć
e koriste kod trasiranog prenosa. Kodusmerenog prenosa tipa
ta
č
ka-ka-ta
č
ki
(
 point-to-point 
) prikazan na slici 3.1 a) ostvarena je direktna vezaizmedju predajnika i prijemnika, a kod
višeta
č
kaste
(
multipoint 
) konfiguracije medijum za prenos jedeljiv izmedju ve
ć
eg broja uredjaja (vidi sliku 3.1 b)).
PrenosnimedijumPredajnik/prijemnikPrenosnimedijumPoja
č
ava
č
 ili repetitor Predajnik/prijemnik0 ili više
 
a)
 Point-to-point 
(ta
č
ka-ka-ta
č
ki)
 
Prenosni medijumPredajnik/prijemnikPredajnik/prijemnikPoja
č
ava
č
 ili repetitor Prenosni medijumPredajnik/prijemnikPredajnik/prijemnik0 ili više
  b)
Multipoint 
(višeta
č
kasta)Slika 3.1 Konfiguracije kod usmerenog prenosa
 
Prenos podatka – Tehnike za prenos podataka41
3.1. Na
č
ini komuniciranja
Razlikujemo tri na
č
ina prenosa (vidi sliku 3.2)a)
simpleks
(
 simplex
)- signali se prenose (predaju) samo u jednom smeru; jedna stanica je predajnik,a druga prijemnik. b)
polu-dupleks
(
half-duplex
) - obe stanice mogu vršiti predaju/prijem po istom kanalu, ali neistovremeno, (kada je jedna predajnik druga je prijemnik i obratno).c)
potpuni dupleks
(
 full-duplex
) - obe stanice mogu istovremeno vršiti predaju koriste
ć
i posebnekanale po jedan za svaki smer prenosa.
TxRx jednosmerni kanalRxTxTxRxTxRxTxRxdvosmerni kanala)b)c)
 Slika 3.2 Na
č
ini prenosa signala: a) simpleks; b) polu- dupleks; c) potpuni-dupleks
 Napomena
:
Tx - predajnik (transmitter); Rx - prijemnik (receiver)
 
Signal koji se prenosi duž prenosnog puta funkcija je kako vremena tako i frekvencije. Zbog toga jeneophodno poznavati oba domena, frekventni i vremenski, da bi se vršilo procesiranje signala.
3.1.1. Koncept vremenskog domena
U funkciji vremena, elektromagnetni signal može biti kontinualni ili diskretni. Kontinualni signal jeonaj kod koga se vrednost signala "glatko" menja sa vremenom. Drugim re
č
ima ne postoje prekidi ilidiskontinuiteti signala. Matemati
č
ki posmatrano:Signal
 s(t)
je kontinualan (neprekidan ) ako:
)()(lim
a s s
a
=
 za sve vrednosti
a
.Diskretni signal je onaj kod koga je za odredjeni vremenski period amplituda signala konstantna, azatim se menja na drugi konstantni nivo. Na slici 3.3 prikazana su oba tipa signala. Kontinualni može da predstavlja govor, a diskretnom obi
č
no odgovara prezentacija binarnih jedinica i nula kod digitalnihelektronskih sistema.
 
Prenos podatka – Tehnike za prenos podataka42
Amplituda(V)Vreme
 a) kontinualni
VremeAmplituda
  b) diskretniSlika 3.3 Kontinualni i diskretni signali
3.1.2. Koncept frekventnog domena
U suštini, elektromagnetni signal se sastoji od ve
ć
eg broja komponenata
č
ija je frekvencija razli
č
ita. Na primer, signal:
 ) ) f 32 sin( 31 ) f 2 sin(  ) s
11
π π 
+=
  je prikazan na slici 3.4. Komponente ovog signala su sinusni talasni oblici frekvencije
 f 
1
i
3f 
1
. Slede
ć
azapažanja su važna za sliku 3.4:1. Druga fekvencija je celobrojni umnožak prve. Kada su sve frekventne komponente signalacelobrojni umnošci jedne frekvencije, tu frekvenciju nazivamo osnovnom frekvencijom (osnovniharmonik);2. Perioda ukupnog signala jednaka je periodi osnovne frekvencije. Perioda komponente
 f 2
1
π 
je
1
 f 1
=
, a perioda
( )
 s
je takodje
(vidi sliku 3.4 c)).

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dragan Filipovic liked this
Ena Hadzovic liked this
Dragan Filipovic liked this
Dragan Filipovic liked this
_MISA_ liked this
Delila Dulic liked this
Jovan Jovanovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->