Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Finansal-Tablolar-Analizi-KPSS-A–zet-1

Finansal-Tablolar-Analizi-KPSS-A–zet-1

Ratings: (0)|Views: 512 |Likes:
Published by Onur Kaplan

More info:

Published by: Onur Kaplan on Jun 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
FİNANSAL (MALİ) TABLOLAR ANALİZİ
Finansal tablolar
; muhasebe sistemi içinde kaydedilen ve toplanan bilgilerin, belirli zamanaralıklarıyla bu bilgileri kullanacak olanlara iletilmesini sağlayan araçlardır.
Temel Finansal Tablolar: Ek Finansal Tablolar:
- Bilânço,- Satışların Maliyeti Tablosu,- Nakit Akım Tablosu,- Gelir Tablosu, - Fon Akım Tablosu, - Kar Dağıtım Tablosu,- Öz Kaynaklar Değişim Tablosu,
Finansal tablo kullanıcıları,
- Yöneticiler, - Yatırımcılar, - Kredi kurumları, - İşçi ve İşçi Kuruluşları, - Devlet, - Mali analistler,
Finansal tabloların genel nitelikleri,1)
Yarar Maliyet İlişkisi,
2)
Önemlilik,
3)
Muhasebe bilgilerinin niteliksel özellikleri(Anlaşılabilir olma ve ihtiyaca uygun olma),
4)
Güvenilir olma (Temsilde doğruluk,kanıtlanabilir olma, tarafsız olma),
5)
Karşılaştırılabilir olma
BİLANÇO:
İşletmenin belli bir tarihteki mali durumunu yani varlık ve kaynak durumunugösteren tablodur. Bilânço Özellikleri ve içeriği;1- Bilânço, aktif ve pasif olarak iki bölümden oluşur. Aktifte işletmenin sahip olduğuekonomik değerler (VARLIKLAR), pasifte ise KAYNAKLAR (borç ve sermaye) yer alır.2- Bilanço aktif toplamı ile pasif toplamı birbirine eşittir.VARLIKLAR = KAYNAKLAR ,ya daVARLIKLAR = BORÇ + ÖZKAYNAK .3- Bilançoda varlıklar likiditeyegöre kaynaklar isevade yapılarınagöre sıralanır. 4- Bilançoda aktif ve pasif kalemler brüt tutarları ile kaydedilir.5- Aktifte, aktif düzenleyici hesaplar pasifte ise pasif düzenleyici hesaplar indirim kalemleriolarak yer alırlar.Düzenleyici hesapların kullanımıile aktif ve pasinet değerleriile gösterilmiş olur.6- Aktifte,Dönen Varlıklar ileDuran Varlıklar yer alır. 7- Pasif,Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (KVYK),Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar (UVYK) veÖz Kaynaklardanoluşur.
Bilançoların Düzenlenmesiyle ilgili ilkelera) Varlıklara İlişkin İlkeler :1.
Bir yıl içinde paraya dönüşebilecek varlıklar, bilançoda dönen varlıklar grubunda gösterilir. 
2.
Bir yıl içinde paraya dönüşemeyen, hizmetlerinden uzun süre yararlanılan uzun vadelivarlıklar, bilançoda duran varlıklar grubunda gösterilir. Dönem sonunda bu grupta yer alanhesaplardan vadeleri bir yılın altında kalanlar dönen varlıklar grubuna aktarılır.
3.
Bilançoda varlıkları, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleriyle gösterebilmek için,varlıklardaki değer düşüklüklerini göstererek karşılıkların ayrılması zorunludur.
4.
Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile cari dönemde tahakkuk edenancak, gelecek dönemlerde tahsil edilecek olan gelirler bilançoda ayrıca gösterilmelidir.
5.
Dönen ve duran varlıklar grubunda yer alan alacak senetlerini, bilanço tarihindeki gerçeğeuygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır. 
6.
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların maliyetini çeşitli dönem maliyetlerineyüklemek üzere ayrılan amortismanların birikmiş tutarları ayrıca bilançoda gösterilmelidir.
7.
Özel tükenmeye tabi varlıkların maliyetini çeşitli dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla,her dönem ayrılan tükenme paylarının birikmiş tutarları ayrıca bilançoda gösterilmelidir.
8
. Alacaklar, menkul kıymetler, bağmenkul kıymetler ve diğer ilgili hesaplardan veyükümlülüklerden işletmenin sermaye ve yönetim bakımından ilişkili bulunduğu ortaklara, personele, iştiraklere ve bağlı ortaklıklara ait olan tutarlarının ayrı gösterilmesi temel ilkedir.1
 
9.
Tutarları kesinlikle saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz. Butür alacaklar bilanço dipnot veya eklerinde gösterilir.
10.
Verilen rehin, ipotek ve bilanço kapsamında yer almayan diğer teminatların özellikleri vekapsamları ile işletme varlıkları ile ilgili toplam sigorta tutarları bilanço dipnot veya eklerindeaçıkça belirtilmelidir.
b) Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler :1.
Bir yıl içinde vadesi gelen borçlar, kısa vadeli yabancı kaynaklar grubunda gösterilir.
2.
Bir yıl içinde vadesi gelmemiş borçları, bilançoda uzun vadeli yabancı kaynaklar grubundagösterilir. Dönem sonunda bu grupta yer alan hesaplardan vadeleri bir yılın altında kalanlar kısa vadeli yabancı kaynaklar grubundaki ilgili hesaplara aktarılır.
3.
Tutarları kesinlikle saptanamayanlar veya durumları tartışmalı olanlar dahil, bilinen vetutarları uygun olarak tahmin edilebilen tüm yabancı kaynaklar bilançoda gösterilmelidir.Bilinen ancak tutarları uygun olarak tahmin edilemeyen borçlar dipnotlarda gösterilir.
4.
Gelecek dönemlere ait olarak önceden tahsil edilen hasılat ile cari dönemde tahakkuk edenancak, gelecek dönemlerde ödenecek olan giderler bilançoda ayrıca gösterilmelidir.
5.
Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alan borç senetlerini bilançotarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır.
6.
Borçlar, alınan avanslar ve diğer ilgili hesaplardan işletmenin sermaye ve yönetim bakımından ilgili bulunduğu ortaklara, personele, iştiraklere ve bağlı ortaklıklara ait olantutarlarının ayrı gösterilmesi temel ilkedir.
c) Özkaynaklara İlişkin İlkeler:1.
İşletme sahip veya ortaklarının işletme varlıkları üzerindeki hakları özkaynaklar grubunuoluşturur.
2.
İşletmenin ödenmiş sermayesi bilançonun kapsamı içinde tek bir kalem olarak gösterilir.Ancak, esas sermayenin ayrıntıları bilançonun dipnotlarında gösterilmelidir.
3.
İşletmede herhangi bir zararın ortaya çıkması, herhangi bir nedenle özkaynaklarda meydanagelen azalmalar; hem dönemsel, hem de kümülatif olarak izlenmeli ve kaydedilmelidir.
4.
Özkaynakların bilançoda net olarak gösterilmesi için geçmiş yıllar zararları ile dönemzararı, özkaynaklar grubunda indirim kalemleri olarak yer alır.
5.
Özkaynaklar; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmyıl kârla(zararları) ve dönem net kârı (zararı)ndan oluşur.
Kâr yedekleri
yasal, statü ve olağanüstüyedekler ile yedek niteliğindeki karşılıklar, özel fonlar gibi işletme faaliyetleri sonucu eldeedilen kârların dağıtılmamış kısmını içerir.
Sermaye yedekleri
ise hisse senedi ihraç primleri,iptal edilen ortaklık payları, yeniden değerleme değer artışları gibi kalemlerden meydanagelir. Sermaye yedekleri, gelir unsuru olarak gelir tablosuna aktarılamaz.
GELİR TABLOSU:
İşletmenin bir faaliyet dönemindekifaaliyetlerinin sonucunu kar veyazarar olarak gösteren tablodur.1-
Brüt Satış Karı:
İşletmenin ana faaliyet konusuna ilişkin satışlarından elde edilen kardır.2-
Satış İndirimleri
: Brüt satışlarından indirilen satış iadeleri ve satış ıskontolarını kapsar.3-
Satışların Maliyeti
: İşletmenin dönem içindeki satışlarının maliyetidir.4-
Faaliyet Giderleri
: İşletmenin ana faaliyetleri ile ilgili olan ve üretim maliyetlerineyüklenmeyenAR-GE,P, S& D, veGY Giderlerinin oluşturduğu gider grubudur. 5-
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar
: İşletmenin esas faaliyeti dışındaki olağanfaaliyetlerle ilgili gelir ve karlardan oluşur.2
 
6-
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar
: İşletmenin esas faaliyeti dışındakiolağan faaliyetlerle ilgili gider ve zararlardan oluşur.7-
Finansman Giderleri
: İşletmenin borçlarından dolayı katlandığı ve varlık maliyetlerineeklenmemiş bulunanfaiz,kur farkları,kredi komisyonlarıve benzeri giderlerden oluşur. 8-
Olağandışı Gelir ve Karlar
: İşletmenin olağan faaliyetleri dışında arızi nitelikteki (duranvarlık satışı gibi) karlar ile olağandışı olay/gelişmeler sonucu ortaya çıkan gelir ve karlardır.9-
Olağandışı Gider ve Zararlar
: İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız, sık ve düzenliolarak ortaya çıkmayan gider ve zararlardır.
GELİR TABLOSU İLKELERİ1.
Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve karlar; gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler gerçek tutarından fazla veya az gösterilmemelidir. Belli bir dönemin gerçeğe uygun faaliyetsonuçlarını göstermek için, dönem başında/sonunda doğru hesap kesim işlemleri yapılmalıdır.
2.
Belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan satışların maliyeti vegiderleri ile karşılaştırılmalıdır. Belli bir dönemin maliyet ve giderlerini gerçeğe uygun olarak gösterebilmek için stoklarda, alacak ve borçlarda doğru hesap kesimi işlemleri yapılmalıdır.
3.
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygunamortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır.
4.
Maliyetler; maddi duran varlıklar, stoklar, onarım ve bakım ve diğer gider grupları arasındauygun bir şekilde dağıtılmalıdır.
5.
Arızi ve olağanüstü niteliğe sahip kâr ve zararlar meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilmeli, fakat normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir.
6.
Bütün kâr ve zararlardan, önceki dönemlerin mali tablolarında düzeltme yapılmasınıgerektirecek niteliktekiler dışında kalanlar, dönemin gelir tablosunda gösterilmelidir.
7.
Karşılıklar, işletmenin kârını keyfi bir şekilde azaltmak veya bir döneme ait kârı diğer döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır.
8.
Dönem sonuçlarının tespiti ile ilgili olarak uygulana gelen değerleme esasları ve maliyetyöntemlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde, bu değişikliğin etkileri açıkça belirtilmelidir.
9.
Bilanço tarihinde var olan ve sonucu belirsiz bir veya bir kaç olayın gelecekte ortaya çıkıpçıkmamasına bağlı durumları ifade eden, şarta bağlı olaylardan kaynaklanan, makul bir şekilde gerçeğe yakın olarak tahmin edilebilen gider ve zararlar, tahakkuk ettirilerek gelir tablosuna yansıtılır. Şarta bağlı gelir ve karlar için ise gerçekleşme ihtimali yüksek de olsaherhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz; dipnotlarda açıklama yapılır.
FON AKIM TABLOSU:
Bir dönem içinde işletmenin sağlamış olduğu tüm mali kaynaklarıve bunların kullanım yerlerini göstererek  bilânço ve gelir tablosunda görülmeyen fon akımınıortaya koymak amacıyla düzenlenenfinansal tablodur.
Fon kaynakları
basit anlatımla, her türlüaktif azalışı ile borçlar ve öz sermayedeki artıştır .
Fon kullanımları
ise genel olarak aktiflerdeki artış, pasifteki azalıştır . NET ÇALIŞMA (İŞLETME) SERMAYESİ TABLOSU:
Bir faaliyet döneminde netçalışma sermayesindeki ortaya çıkan artış veya azalışlar ve net çalışma sermayesininkaynaklarını ve kullanım yerlerini göstermektedir.
Brüt çalışma sermayesikavramı, dönen varlıkları ifade etmektedir. Net çalışma sermayesikavramı, nen varlıklar ile sa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki olumlu farkıanlatmaktadır. Başka bir anlatımla, öz sermaye ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı olan
devamlı sermaye
ile duran varlıklar arasındaki fark belirlenmektedir.3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ibo San liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->