Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
30 Samiya Recipes

30 Samiya Recipes

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by suriya

More info:

Published by: suriya on Jun 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2013

pdf

text

original

 
30 õ¬è «êIò£ àí¾èœ!
 
«êIò£ çŠÏ† W˜
«î¬õò£ù¬õ:
«êIò£ & ܬó èŠ, 𣙠& 3 èŠ, ꘂè¬ó & å¡«ø裙 èŠ, ð£î£‹ 𼊹 & 8,º‰FKŠð¼Š¹ & 8, ðö‚èô¬õ & 1 èŠ, ªïŒ & 2 ¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø:
«êIò£¬õ CÁ¶‡´è÷£è Ý‚°ƒèœ. ªïŒ»ì¡ èô‰¶ õÁˆ¶‚ ªè£œÀƒèœ (õ£íLJ™ªïŒ¬ò‚ è£ò¬õˆ¶, «êIò£¬õŠ «ð£†´ õÁˆî£™ å«óñ£FK õÁð죶. ºîL«ô«ò «êIò£M™ªïŒ¬òŠ HêP¬õˆ¶M†´ õÁŠð¶ ï™ô¶). ð£¬ô ªð£ƒè‚ 裌„C, ÜF™ «êIò£¬õ «ê¼ƒèœ.ªðKò bJ™ 2 GIì‹ «õèM†´, b¬ò‚ °¬øˆ¶ ï¡° «õè M´ƒèœ. «êIò£ ï¡° ªõ‰î¾ì¡ê˜‚è¬ó «ê˜ˆ¶, 5 GIì‹ ªè£F‚èM´ƒèœ. Ü´ŠHL¼‰¶ Þø‚A, ªð£®ò£è ïÁ‚Aò ð£î£‹º‰FK¬ò «ê¼ƒèœ. ÝPò¾ì¡ ðöˆ ¶‡´èœ, ‚g‹ «ê˜ˆ¶ °Oó ¬õˆ¶ ðKñ£Áƒèœ.
 
«è£õ£ «êIò£ ®¬ô†
«î¬õò£ù¬õ:
«êIò£ & ܬó èŠ, «è£õ£ & 50 Aó£‹, «èó† & 1, º‰FKŠð¼Š¹ & 10, ꘂè¬ó &å¡«ø裙 èŠ, ªïŒ & 4 ¯vÌ¡, ãô‚裌ɜ & 1 ¯vÌ¡, ªõœ÷K M¬î Ü™ô¶ ꣬óŠð¼Š¹ & 1¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø:
«èó†¬ì‚ è¿M, ¶¼M‚ªè£œÀƒèœ. «êIò£¬õ CÁ ¶‡´è÷£‚A ªïŒ «ê˜ˆ¶õÁˆªî´ƒèœ (2 GIì‹). å¼ Ü´ŠH™ å¡ø¬ó èŠ î‡a¬ó ªè£F‚èM´ƒèœ.ñÁ Ü´ŠH™ å¼ èì£J™ ªïŒ áŸP, ªð£®ò£è ïÁ‚Aò º‰FK¬ò„ «ê˜ˆ¶, ܬó GIì‹ õÁˆ¶,ªè£F‚°‹ c¬ó «ê¼ƒèœ. ÜF™ õÁˆî «êIò£¬õ «ê˜ˆ¶ ï¡° «õèM´ƒèœ.«êIò£ ï¡° ªõ‰î H¡ù˜ ¶¼Mò «èó†¬ì «ê˜ˆ¶, «ñ½‹ CP¶ A÷P ꘂè¬ó, «è£õ£ «ê˜ˆ¶A÷Áƒèœ. ꘂè¬ó «ê˜‰¶ ï¡° ²¼‡´ õ‰î¶‹, ãô‚裌ɜ, ªõœ÷K M¬î «ê˜ˆ¶ ï¡° A÷PÅì£è ðKñ£Áƒèœ.
ªè£ˆîñ™L «êIò£ 
 
«î¬õò£ù¬õ:
«êIò£ & 1 èŠ, ñ™Lˆî¬ö & 1 膴, «îƒè£Œ ¶¼õ™ & 裙 èŠ, ð„¬ê I÷裌 &5, àÀˆî‹ð¼Š¹ & 1 «ìHœvÌ¡, ¹O & ªï™L裌 Ü÷¾, â½I„ê‹ðö„ ê£Á & 1 «ìHœvÌ¡,àŠ¹ & ¼C‚°, â‡ªíŒ & 2 «ìHœvÌ¡, ªïŒ & 1 «ìHœvÌ¡.
î£O‚è:
è´° & 1 ¯vÌ¡, àÀˆî‹ð¼Š¹ & 1 ¯vÌ¡, èì¬ôŠð¼Š¹ & 2 ¯vÌ¡, ªïŒ & 1«ìHœvÌ¡.
ªêŒº¬ø:
ªïŒ»ì¡ «êIò£¬õ èô‰¶ èì£J™ õÁˆ¶ îQ«ò â´ˆ¶‚ªè£œÀƒèœ. 6 èŠ î‡a¬óè£ò ¬õˆ¶ «êIò£¬õ «ê˜ˆ¶ ï¡° «õè M†´ õ®»ƒèœ. ⇪í¬ò‚ è£ò ¬õˆ¶àÀˆî‹ð¼Š¹ «ê˜ˆ¶, CP¶ õÁˆ¶ ÜF™ WPò ð„¬ê I÷裌, «îƒè£Œ ¶¼õ™, ²ˆî‹ ªêŒîñ™Lˆî¬ö, ¹O «ê˜ˆ¶ 2 GIì‹ õî‚A Ýø ¬õˆ¶ ܬó»ƒèœ. ªïŒ¬ò è£ò ¬õˆ¶, î£O‚°‹ªð£¼†è¬÷„ «ê˜ˆ¶, õÁˆ¶ ܬóˆî M¿F™ ªè£†´ƒèœ. Þ‰î M¿¶ì¡ àŠ¬ð»‹ «êIò£¬õ»‹èô‰¶ ðKñ£Áƒèœ. (°PŠ¹: ⊫𣶫ñ «êIò£¬õ «õè¬õ‚°‹«ð£¶, î‡a˜ ï¡°ªè£FˆîHø°î£¡ «êIò£¬õŠ «ð£ì«õ‡´‹. ÜŠ«ð£¶î£¡ å¡«ø£´ å¡Á 冮‚ªè£œ÷£ñ™ ï¡°«õ°‹).
èP«õŠH¬ô «êIò£ 
«î¬õò£ù¬õ:
«êIò£ & 1 èŠ, èP«õŠH¬ô & 1 èŠ, «îƒè£Œ ¶¼õ™ & 裙 èŠ, C芹 I÷裌 &6, ð„¬ê I÷裌 & 2, ¹O & 1 CPò ¶‡´, àŠ¹ & «î¬õ‚°, â‡ªíŒ & 1 ¯vÌ¡, ªïŒ & 1¯vÌ¡.
î£O‚è:
è´° & 1 ¯vÌ¡, àÀˆî‹ð¼Š¹ & 2 ¯vÌ¡, èì¬ôŠð¼Š¹ & 2 ¯vÌ¡, º‰FKŠð¼Š¹ &1 ¯vÌ¡, ªð¼ƒè£ò‹ & ܬó ¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø:
«êIò£¬õ ªïŒ»ì¡ èô‰¶ CÁ bJ™ ¬õˆ¶ 3 GIì‹ õÁˆ¶‚ªè£œÀƒèœ. H¡ù˜Ü¬î 6 èŠ î‡aK™ «õè ¬õˆ¶ õ®ˆ¶‚ªè£œÀƒèœ. ⇪í¬ò‚ è£ò ¬õˆ¶ èP«õŠH¬ô,«îƒè£Œ, I÷裌, ¹O «ê˜ˆ¶ õÁˆ¶‚ªè£œÀƒèœ. Ýø M†´, àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬó»ƒèœ.⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶, î£O‚°‹ ªð£¼†è¬÷ î£Oˆ¶ ܬóˆî M¿F™ «ê¼ƒèœ. «êIò£M™Þ‰î M¿¬î ï¡° èô‰¶ ðKñ£Áƒèœ.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->