Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
30 Type Fruit Food

30 Type Fruit Food

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by suriya

More info:

Published by: suriya on Jun 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2014

pdf

text

original

 
ðöƒèO™ 30 õ¬è àí¾èœ!
ÝŠHœ ¬ð
«î¬õò£ù¬õ:
ÝŠHœ & 4, ꘂè¬ó & º‚裙 èŠ, Hªó† & 12 ºî™ 15 v¬ôv, 犪ów ‚g‹ & 1èŠ, ªõ‡ªíŒ & 1 «ìHœvÌ¡.
ªêŒº¬ø:
ÝŠH¬÷ «î£™, M¬î c‚A ªð£®ò£è ïÁ‚A ꘂè¬ó «ê˜ˆ¶ Ü´ŠH™ ¬õˆ¶
 
A÷Áƒèœ. A÷Á‹«ð£«î êŸÁ ñCˆ¶M´ƒèœ. ꘂè¬ó ï¡° è¬ó‰¶, «ê˜‰î£Ÿ«ð£ô õ‰î¶‹Þø‚°ƒèœ. Hªó†®¡ æóƒè¬÷ c‚A I‚RJ™ ªð£®»ƒèœ. å¼ «ð‚Aƒ ð£ˆFóˆF™ ªõ‡ªí¬òï¡° î쾃èœ. Üî¡ «ñ™ Hªó† ɬ÷ ܬó ܃°ô èùˆ¶‚° «ð£†´ ï¡° Ü¿ˆ¶ƒèœ. Üî¡«ñ™ ÝŠHœ èô¬õ¬ò ðóMù£Ÿ «ð£™ «ð£´ƒèœ. Üî¡ «ñ™ e‡´‹ Hªó† ɬ÷ 裙 ܃°ôèùˆ¶‚° ÉM êŸÁ Ü¿ˆ¶ƒèœ. 180 ®AK ªê¡®A«ó®™ ªð£¡Qø ñ£°‹ õ¬ó «ð‚ ªêŒ»ƒèœ.犪ów ‚gºì¡ ðKñ£Áƒèœ.‘«è‚ Üõ¡’ Þ™ô£îõ˜èœ èì£J™ ñí™ «ð£†´ Å´ð´ˆF, Üî¡ «ñ™ «ð‚Aƒ ð£ˆFóˆ¬î ¬õˆ¶,ܬóñE «ïó‹ Í® ¬õˆ¶ ‘«ð‚’ ªêŒò¾‹. «ñŸ¹ø‹ ªð£¡Qøñ£ù¶‹ ⴂ辋.
¬ðù£ŠHœ «èêK
«î¬õò£ù¬õ:
Ü¡ù£CŠ ðö‹ & 裙 ð£è‹, ó¬õ & 1 èŠ, ꘂè¬ó & 2 èŠ, ªïŒ & 裙 èŠ,â‡ªíŒ & 1 «ìHœvÌ¡, Ü¡ù£C âê¡v & 2 ¯vÌ¡, 繆 èô˜ (ñ…êœ) & 裙 ¯vÌ¡,º‰FKŠð¼Š¹ & 6.
ªêŒº¬ø:
Ü¡ù£CŠ ðöˆ¬î «î£™, ºœ c‚A ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ÜîÂì¡ ê˜‚è¬ó èô‰¶,ܬó ñE «ïó‹ ¬õ»ƒèœ. ó¬õ¬ò 2 ¯vÌ¡ ªïŒ «ê˜ˆ¶ õÁˆªî´ƒèœ. e÷ ªïŒ,⇪í¬ò è£ò ¬õˆ¶ º‰FKŠð¼Š¬ðŠ «ð£†´ î£Oˆ¶, 3 èŠ î‡a˜ «ê¼ƒèœ. ÜF™ ñ…êœèô˜ «ê˜ˆ¶, î‡a˜ ªè£Fˆî¶‹ õÁˆî ó¬õ¬ò„ «ê˜ˆ¶ 膮 ðì£ñ™ A÷Áƒèœ. ï¡° A÷PòH¡,b¬ò‚ °¬øˆ¶ 5 GIì‹ ï¡° «õèM´ƒèœ.H¡ù˜ Ü¡ù£C, ꘂè¬ó èô¬õ¬ò»‹ ÜF™ «ê¼ƒèœ. Þ¶ êŸÁ Þ÷A, e‡´‹ ªè†®Šð´‹.ܬî ï¡° A÷P, âê¡v «ê˜ˆ¶ èô‰¶ ðKñ£Áƒèœ. M¼‰¶èÀ‚° ãŸø, ²¬õò£ù vi† Þ¶.
Ýó…² Hvè†
 
 
«î¬õò£ù¬õ:
¬ñî£ & 1 èŠ, ªõ‡ªíŒ & 75 Aó£‹, ꘂè¬ó & 裙 èŠ, Ýó…² âê¡v & 2¯vÌ¡, «ð‚Aƒ ð¾ì˜ & 裙 ¯vÌ¡, Ýó…² ü¨v & 裙 èŠ.
ªêŒº¬ø:
«ð‚Aƒ ð¾ì˜, ¬ñî£ Þó‡¬ì»‹ å¡ø£è êLˆ¶‚ªè£œÀƒèœ. ꘂè¬ó, ªõ‡ªíŒÞó‡¬ì»‹ å¡ø£è «ê˜ˆ¶ ï¡° °¬ö»ƒèœ. ÜîÂì¡ ¬ñî£ «ê˜ˆ¶ HêÁƒèœ. è¬ìCJ™ Ýó…²ü¨v «ê˜ˆ¶ ï¡° H¬ê‰¶, êŸÁ èùñ£ù êŠð£ˆFè÷£è Þ´ƒèœ.êŠð£ˆFè¬÷ Hvè† è†ìó£™ ªõ†®, ªõ‡ªíŒ îìM, ¬ñî£ ÉMò †«óJ™ Ü´‚A, ‘«è‚ Üõ¡’Þ¼Šðõ˜èœ 160 ®AK ªê¡®A«ó®™ «ð‚ ªêŒ»ƒèœ.‘Üõ¡’ Þ™ô£îõ˜èœ, ‘ÝŠHœ ¬ð’ ªêŒº¬øJ™ °PŠH†´œ÷¶ «ð£™ ‘«ð‚’ ªêŒ»ƒèœ.
ꊫð£†ì£ I™‚ «û‚

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->