Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
30 type fry

30 type fry

Ratings: (0)|Views: 81|Likes:
Published by suriya

More info:

Published by: suriya on Jun 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2012

pdf

text

original

 
èóèó.. ªñ£Á ªñ£Á.. 30 õ¬è õÁõ™!
«êŠðƒAöƒ° ꣊v
«î¬õò£ù¬õ:«êŠðƒAöƒ° & 裙 A«ô£, 裘¡çŠ÷£˜ & 2 ¯vÌ¡, àŠ¹, â‡ªíŒ &«î¬õò£ù Ü÷¾. ܬó‚è: I÷° & ܬó ¯vÌ¡, «ê£‹¹ & ܬó ¯vÌ¡, ̇´ & 5ð™, Þ…C & å¼ ¶‡´, ð†¬ì & 1.ªêŒº¬ø:ܬó‚è‚ ªè£´ˆ¶œ÷õŸ¬ø ¬ïú£è ܬ󈶂ªè£œÀƒèœ. «êŠðƒAöƒ¬è°¬ö‰¶Mì£ñ™ «õè¬õˆ¶, «î£™ àKˆ¶ c÷õ£‚A™ Þó‡ì£è ïÁ‚°ƒèœ. ܬóˆîñê£ô£, àŠ¹, 裘¡çŠ÷£˜ ÝAòõŸ¬ø AöƒA™ «ê˜ˆ¶Š HêP, 裻‹ ⇪íJ™«ð£†´, ªð£¡Qøñ£èŠ ªð£Kˆªî´ƒèœ.
«ê¬ù‚Aöƒ° I‚꘠
 
 «î¬õò£ù¬õ:«ê¬ù‚Aöƒ° & 裙 A«ô£, ªð£†´‚èì¬ô & 3 ¯vÌ¡, õÁˆî«õ˜‚èì¬ô & å¼ H®, I÷裌ɜ & 裙 ¯vÌ¡, ñ…êœÉœ & å¼ C†®¬è, àŠ¹ &ܬó ¯vÌ¡, â‡ªíŒ & ªð£K‚è «î¬õò£ù Ü÷¾, èP«õŠH¬ô & å¼ ¬èŠH®.ªêŒº¬ø:«ê¬ù‚Aöƒ¬è ï¡° ñ‡ «ð£è‚ è¿M, èì¬ôŠð¼Š¹ Ü÷¾‚° CÁ CÁê¶óƒè÷£è ªõ†®‚ªè£œÀƒèœ. ñ…êœÉœ, àŠ¹ «ð£†´ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ Ü´ŠH™¬õ»ƒèœ. å¼ ªè£F õ‰î¶‹, Þø‚A î‡a¬ó õ®ˆ¶M´ƒèœ. ⇪í¬ò‚è£ò¬õˆ¶, Aöƒ¬èŠ «ð£†´ ªñ£Áªñ£ÁªõùŠ ªð£Kˆªî´ƒèœ. èP«õŠH¬ô¬ò»‹«ð£†´Š ªð£Kˆ¶ ÜœÀƒèœ. å¼ ð£ˆFóˆF™, ªð£Kˆî Aöƒ°, ªð£†´‚èì¬ô, õÁˆî«õ˜‚èì¬ô, I÷裌ɜ «ð£†´ ï¡° èô‰¶¬õ»ƒèœ. ªè£KŠð‚ A¬ìˆ¶M†ì¶è£óñ£ù èóèó I‚ê˜
àÁ¬÷‚Aöƒ° õÁõ™ 
.«î¬õò£ù¬õ:༬÷‚Aöƒ° & 裙 A«ô£, I÷裌ɜ & ܬó ¯vÌ¡, àŠ¹ & 裙¯vÌ¡, 裘¡çŠ÷£˜ & å¼ ¯vÌ¡, ÜKC ñ£¾ & å¼ ¯vÌ¡, â‡ªíŒ & «î¬õò£ùÜ÷¾.ªêŒº¬ø:༬÷‚Aöƒ¬è, CÁ ê¶óˆ¶‡´è÷£è ïÁ‚A‚ªè£œÀƒèœ. ªè£F‚Aøªõ‰cK™ «ð£†´, àì«ù â´ˆ¶M´ƒèœ. ÜF™ 裘¡çŠ÷£˜, I÷裌ɜ, àŠ¹,ÜKCñ£¾ ÝAòõŸ¬øŠ «ð£†´, «ôê£èˆ î‡a˜ ªîOˆ¶Š HêP‚ªè£œÀƒèœ. õ£ê¬ù
 
H®‚°‹ â¡ø£™, CP¶ «ê£‹¹ˆÉœ «ê˜ˆ¶Š Hêøô£‹. Hø°, ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶HêP¬õˆî Aöƒ¬èŠ «ð£†´Š ªð£¡Qøñ£èŠ ªð£Kˆªî´ƒèœ. ªð£Kˆ¶ ¬õˆîGIìˆF™ ‘ªð£²‚’ªèù‚ è£Lò£AM´‹ 𣼃èœ.
èˆFK‚裌 ꣊v 
«î¬õò£ù¬õ:èˆFK‚裌 (ð„¬ê‚ èˆFK‚裌 â¡ø£™ ²¬õ ôîô£è Þ¼‚°‹) & 裙A«ô£, èì¬ôñ£¾ & ܬó ¯vÌ¡, 裘¡çŠ÷£˜ & å¼ ¯vÌ¡, ñ…êœÉœ & 裙¯vÌ¡, àŠ¹, â‡ªíŒ & îô£ «î¬õò£ù Ü÷¾. ܬó‚è: I÷° & ܬó ¯vÌ¡,«ê£‹¹ & 裙 ¯vÌ¡, ð†¬ì & 1, Þ…C&̇´ M¿¶ & ܬó ¯vÌ¡.ªêŒº¬ø:èˆFK‚裬ò c÷ c÷ñ£è, èùñ£ù ¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ. ܬó‚肪裴ˆ¶œ÷ ªð£¼†è¬÷ ï¡° ܬóˆªî´ƒèœ. èˆFK‚裬ò ñ…êœÉœ «ê˜ˆ¶«õèM´ƒèœ. Ýù£™ å«ó ªè£FJ™ â´ˆ¶, c¬ó õ®ˆ¶Mì«õ‡´‹. Þ™¬ôªòQ™°¬ö‰¶M´‹. ܬóˆî ñê£ô£, 裘¡çŠ÷£˜, èì¬ôñ£¾, àŠ¹ «ê˜ˆ¶Š HêP,⇪íJ™ ªð£Kˆªî´ƒèœ. Hóñ£îñ£è Þ¼‚°‹ Þ‰î èˆFK‚裌 ꣊v.
ñwÏ‹ ꣊v 
«î¬õò£ù¬õ:ð†ì¡ è£÷£¡ & 10, C¡ù ªõƒè£ò‹ & 10, ´ î‚è£O & 2,èP«õŠH¬ô & 5, ñ…êœÉœ & 裙 ¯vÌ¡, àŠ¹, â‡ªíŒ & «î¬õò£ù Ü÷¾.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->