Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Xây dựng chương trình hỗ trợ giải đáp tự động

Xây dựng chương trình hỗ trợ giải đáp tự động

Ratings: (0)|Views: 23 |Likes:
Published by Thien Nguyen Hoang

More info:

Published by: Thien Nguyen Hoang on Jun 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2011

pdf

text

original

 
1
BÁO CÁOTỐTTỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀIĐỀ TÀI
HỆ THỐNG HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP 116HỆ THỐNG HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP 116TỰ ĐỘNGTỰ ĐỘNG
 
GVHD:
ThsThs.Lương Mạnh Bá
 SVTH :
 Phan Tấn Cường 
 
3
I.BI.BÀI TOÁN ĐẶT RAÀI TOÁN ĐẶT RA
..
Taän duïng haï taàng cô sôû coù saün trongheä thoáng thoâng tin lieân laïc qua maïng ñieänthoaïi. Ñeåå phaùt trieån moät soá öùng duïngmaø cho pheùp ngöôøi söû duïng coù theå khai thaùc thoâng tin chæ qua maùy ñieän thoaïi noái vôùi maùy tính. Caùc loaïi dòch vuï trao ñoåi quamaïng ñieän thoaïi thöôøng ñöôïc thöïc hieängiöõa ngöôøi vaø ngöôøi nhö 108,116.141,151..V.V 
Hieän nay, nhu caàu söû duïng caùc dòch vuï ñoù ngaøy caøng cao ñaët ra cho chuùng ta moät vaán ñeà : laøm sao ñaùp öùng ñöôïc nhu caàuñoù . Coù hai caùch giaûi quyeát:
Thöù nhaát
: taêng cöôøng theâm ñieän thoaïi vaø ñieän thoaïi vieân nhaèm ñaûm baûo caùccuoäc goïi cuûa khaùch haøng ñeán dòch vuï khoâng bò quaù taûi.
Thöù hai
: chuyeån sang höôùng töï ñoäng caùcdòch vuï thoâng tin ñoù döïa treân maùy tính.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->