Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
P. 1
my work (mushroom cultivation)

my work (mushroom cultivation)

Ratings: (0)|Views: 234|Likes:
Published by Ani Rudh
MUSHROOM Types Suitable for cultivation At present 3 mushrooms are being cultivated in India. These are : the white mushroom (Agaricus bisporus), the paddy-straw mushroom (Volvariella vovvacea) and the oyster mushroom (Pleurotus sajor-caju). Of these, A. bisporus is the most popular and economically sound to grow and is extensively cultivated throughout the world. However, due to its low temperature requirement, its cultivation is restricted to the cool climatic areas and to the winter in the pl
MUSHROOM Types Suitable for cultivation At present 3 mushrooms are being cultivated in India. These are : the white mushroom (Agaricus bisporus), the paddy-straw mushroom (Volvariella vovvacea) and the oyster mushroom (Pleurotus sajor-caju). Of these, A. bisporus is the most popular and economically sound to grow and is extensively cultivated throughout the world. However, due to its low temperature requirement, its cultivation is restricted to the cool climatic areas and to the winter in the pl

More info:

Published by: Ani Rudh on Jun 11, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2013

 
 
BVWDYOOB
 
Z{pfw Wvkzhilf moy gvlzk}hzkoc
 
 Hz pyfwfcz 7 bvwdyoobw hyf ifkcn gvlzk}hzfj kc Kcjkh# Zdfwf hyf 1 zdf ~dkzf bvwdyoob $Hnhykgvw ikwpoyvw+, zdfphjj{"wzyh~ bvwdyoob $]ol}hykfllh }o}}hgfh+ hcj zdf o{wzfy bvwdyoob $Plfvyozvw whaoy"ghav+# Om zdfwf, H#ikwpoyvw kw zdf bowz popvlhy hcj fgocobkghll{ wovcj zo nyo~ hcj kw ftzfcwk}fl{ gvlzk}hzfj zdyovndovz zdf ~oylj#Do~f}fy, jvf zo kzw lo~ zfbpfyhzvyf yfxvkyfbfcz, kzw gvlzk}hzkoc kw yfwzykgzfj zo zdf gool glkbhzkg hyfhw hcj zo zdf~kczfy kc zdf plhkcw om Coyzdfc Kcjkh# Kc wvbbfy, zdf zyopkghl phjj{"wzyh~ bvwdyoob kw wvkzhilf moy nyo~kcn kcbowz phyzw om Kcjkh# F}fc zdfc kz kw lfww hzzyhgzk}f gobbfygkhll{ o~kcn zo }fy{ lo~ {kflj pfy vckz ~fkndz om zdfwviwzyhzf hcj hc ftzyfbfl{ wdoyz wdflm"lkmf# Ivz, hw h ekzgdfc"nhyjfc gyop kz kw pyfmfyyfj ifghvwf kz kw }fy{ jflkgkovw hcjcvzykzovw#O{wzfy bvwdyoob ghc nyo~ hz bojfyhzf zfbpfyhzvyf yhcnkcn myob 99
0
zo 94
0
G# zdfyfmoyf, kz kw wvkzhilf moy bowz om zdf plhgfw om Kcjkh# Kz kw h mhbklkhy kzfb kc zdf bfcv om bowz dozflw kc Ihcnhloyf ~dfyf kz kw ifkcn nyo~c gobbfygkhll{#Kc coyzd Kcjkh, zdf glkbhzf gocjkzkocw pyf}hklkcn jvykcn jkmmfyfcz wfhwocw ghc if ftplokzfj moy nyo~kcn bvwdyoob zdyovndovz zdf{fhy# Zo zdkw h {fhy"~kwf pyojvgzkoc wgdfjvlf kw wvnnfwzfj 1
Bkj"Co}fbify 
z
o
 
Bkj"Bhygd
 
1 Hn
hykgvw
 
 ikwpoyvw
 
M
fiyvhy{
z
o
 
Bkj"
H
 pykl
 
1 P
lfvyo
z
vw
 
whaoy"ghav
 
Bkj"Avcf
z
o
 
Bkj"Wfp
z
fbify 
 
1 ]
ol}hykfllh
 
}ol}hgfh
 
Wfp
z
fbify 
z
o
 
 Co}fbify 
 
1 P
lfvyo
z
vw
 
whaoy"ghav
 
G
VLZK]HZKOC
 
8# Wflfgzkoc om Wzyhkcw
 Moy wvggfwwmvl bvwdyoob pyojvgzkoc, kz kw cfgfwwhy{ moy fhgd nyo~fy zo pyojvgf hw fgocobkghll{ hcj fmmkgkfczl{ hw powwkilf zdfdkndfwz xvhlkz{ om bvwdyoobw# Zdkw ghc if hggobplkwdfj hbocn ozdfy yfxvkyfbfczw, i{ wflfgzkcn zdf ifwz wzyhkcw ~dkgd wdovljif dknd {kfljkcn , }kwvhll{ hzzyhgzk}f, dh}kcn jfwkyhilf mlh}ovy, hcj yfwkwzhcgf zo hj}fywf glkbhzf hcj pfwzw hcj jkwfhwfw#Pyfwfczl{, zdfyf hyf bhc{ wzyhkcw om ~dkzf, gyfhb hcj iyo~c }hykfzkfw kc gvlzk}hzkoc# Zdf iyo~c }hykfz{ kw zdf chzvyhl bvwdyoobhcj gocwkjfyfj zo if zdf bowz }knoyovw moyb# Kz zolfyhzfw hcj hj}fywf gocjkzkocw ifzzfy zdhc zdf ~dkzf }hykfz{# H wco~ ~dkzfbvwdyoob mkywz hppfhyfj hbocnwz h ifj om bvwdyoob kc zdf VWH hcj f}fy wkcgf zdf }hykfz{ dhw jobkchzfj zdf bvwdyoobkcjvwzy{ zdyovndovz zdf ~oylj, hlzdovnd kz dhw h }fy{ dknd lkbkzfj wdflm"lkmf# ^dfyf nyo~kcn gocjkzkocw zfcj zo if oc zdf jy{ wkjfhcj dvbkjkz{ ghccoz if goyyfgzl{ goczyollfj zdf iyo~c bvwdyoob wdovlj if nyo~c# Cf~ wvpfykoy wzyhkcw hyf zdyovnd wflfgzkoc,d{iykjkqhzkoc hcj kcjvgfj bvzhzkocw goczkcvhll{ kczyojvgfj i{ bvwdyoob yfwfhygd lhioyhzoykfw hcj wph~c bhefyw# Kc Kcjkh, W88, W =:; hcj W>;8 hyf zdf nooj wzyhkcw h}hklhilf# Zdfwf wzyhkcw ~fyf oyknkchll{ kczyojvgfj myob yfo~cfj gobbfygkhl wph~cbhefyw, Wob{gfl hcj jhylkcnzoc# Co~ zdfwf wzyhkcw hyf ~fll hjhpzfj kc zdf Kcjkhc glkbhzf hcj hyf }fy{ popvlhy ~kzd zdfnyo~fyw#
 
9
# Bhkczfchcgf om Wzyhkcw#
 Zdyff bfzdojw hyf eco~c i{ ~dkgd wzyhkcw ghc if pyophnhzf# zdfwf hyf bvlzkwpoyf gvlzvyf, zkwwvf gvlzvyf hcj b{gflkvbzyhcwmfy# I{ pfykojkg wvigvlzvykcn om zdf b{gflkvb oc h wvkzhilf hnhy bfjkvb, zdf wphc wzyhkcw ghc if efpz moy bhc{ {fhyw kc hmhkyl{ nooj wzhzf# Do~f}fy, zdf myfxvfcz wvigvlzvykcn om zdf wzyhkc bh{ yfwvlz kc kzw jfnfcfyhzkoc# Bhkczfcfcgf om wzyhkc i{bvlzkwpoyovw gvlzvyf kw ocl{ powwkilf km cf~ bvlzkwpoyf gvlzvyfw hyf gobphyfj ~kzd zdf oyknkchl wzyhkc ifmoyf zdf oyknkchlbvlzkwpoyovw gvlzvyf ~ovlj wdo~ bvgd nfcfzkg }hykhzkoc# Kc zdf zkwwvf gvlzvyf, wbhll pkfgfw om myvkz iojkfw hyf gvz vcjfy wzfyklfgocjkzkocw hcj kcogvlhzfj oc h cvzykfcz bfjkvb# B{gflkvb nyo~kcn ovz om zdfwf zkwwvf ghc pyo}kjf zdf wzhyzkcn pokcz moy wviwfxvfcz wph~c pyojvgzkoc# Do~f}fy, kz kw gobbocl{ oiwfy}fj zdhz zkwwvf gvlzvyfw omzfc nk}f lo~fy {kfljw zdhc zdf oyknkchl
 
gvlzvyfw# Om zdfwf 7 bfzdojw, b{gflkvb zyhcwmfy kw bowz yflkhilf ivz kz kw fwwfczkhl zdhz zdf pfymoybhcgf om zdf b{gflkvb kwgoczkcvhll{ gdfgefj kc oyjfy zo jfzfgz hc{ jfnfcfyhzkoc"lkef wlo~"nyo~kcn bhzzfj b{gflkvb oy mlvmm{ b{gflkvb ~kzd hicoybhlnyo~zd yhzf#
 
Wph~c
 Zdf pyoponhzkcn bhzfykhl vwfj i{ zdf bvwdyoob nyo~fyw moy plhczkcn ifjw kw ghllfj wph~c# Zdf wph~c kw fxvk}hlfcz zo}fnfzhzk}f wffj om dkndfy plhcz# Xvhlkz{ om wph~c kw ihwkg moy zdf wvggfwwmvl bvwdyoob gvlzk}hzkoc# Hz pyfwfcz, zdf pvyf gvlzvyf wph~c dhw iffc zdf ihwkw om bojfyc wph~c pyojvgzkoc vckzw hll o}fy zdf ~oylj# Zdf bhcvmhgzvyf om zdf pvyf gvlzvyf wph~c kw jocf vcjfy wgkfczkmkghll{ goczyollfj gocjkzkocw ~dkgd jfbhcj h wzhcjhyj om d{nkfcf hw kc h dowpkzhlopfyhzkoc zdfhzyf# Fxvkpbfcz hcj wviwzyhzf vwfj moy wph~c hyf hvzoglh}fj hcj mklzfyfj hky kw phwwfj jvykcn zdf kcoglvhzkocfcwvyfw gobplfzf myffjob myob goczhbkchzkoc#$h+ Bhcvyf wph~cIozd gobpowzfj doywf"jvcn oy w{czdfzkg gobpowz bh{ if vwfj# Zdf gobpowzfj bhcvyf kw zdoyovndl{ ~hwdfj zo yfbo}f wvgdwviwzhcgf kc gobpowz ~dkgd yfzhyj nyo~zd# Zdf ftgfww ~hzfy kw wxvffqfj ovz hcj bokwzvyf goczfcz hjavwzfj zo =0&# Zdfbhcvyf kw phgefj kc dhlm"lkzyf bkle iozzlfw oy dfhz"yfwkwzhcz pol{pyop{lfcf ihnw ow wvkzhilf wkqf# Zdf iozzlfw oy ihnw plvnnfj~kzd coc"hiwoyihcz gozzoc"~ool hcj wzfylkqfj kc hc hvzogvlh}f hz 898
0
G moy 9 dy oy oc 9 gocwfgvzk}f jh{w moy hc dovy fhgd#Zdf{ hyf zdfc kcogvlhzfj ~kzd h lhynf ikz om hnhy"goczhkckcn b{gflkvb hcj kcgvihzfj hz 99
0
"9:
0
G kc h jhye plhgf# zdf wph~c ghcif vwfj zo kcogvlhzf myfwd iozzlfw oy ihnw zo oizhkc zdf wfgocj nfcfyhzkoc wph~c#$i+ Nyhkc wph~cZfc eklonyhbw om ~dfhz nyhkcw hyf ioklfj moy 86 bkc kc 86 lkzyfw om ~hzfy hcj zdfc hllo~fj zo wohe moy hcozdfy 86 bkc ~kzdovzdfhzkcn# zdf ftgfww ~hzfy kw jyhkcfj omm hcj zdf nyhkcw hyf gollfj kc wkf}fw# Zvyc zdf nyhkcw wf}fyhl zkbfw ~kzd h wpooc moy xvkgegoolkcn# Zdf gollfj nyhkcw, hyf bktfj ~kzd ghlgkvb ghyiochzf# zdf n{pwvb $GhWO
:
#9D
9
O+ hcj 70 n mo ghlgkvb ghyiochzf# Zdfn{pwvb pyf}fczw zdf nyhkcw myob wzkgekcn zonfzdfy hcj ghlgkvb ghyiochzf kw cfgfwwhy{ zo goyyfgz zdf pD# zdf pyfphyfj nyhkcwhyf mkllfj kczo dhlm"lkzyf bkle iozzlfw oy pol{pyop{lfcf ihnw $hz zdf yhzf om 860"900 n pfy iozzlf oy ihn+ hcj hvzoghl}fj moy 9 dy hz898
0
G# Hmzfy wzfylkqhzkoc, zdf bhzfykhl wdovlj dh}f h pD }hlvf om =#6 zo =#># zdf iozzlfw hyf kcogvlhzfj ~kzd nyhkcw wph~c oy ~kzdikzw om hnhy bfjkvb golockqfj ~kzd b{gflkvb hcj kcgvihzfj hz 99
0
"9:
0
G kc h jhye plhgf# zdf b{gflkvb gobplfzfl{ pfybfhzfwzdf nyhkcw kc hiovz 9 ~ffew# Ozdfy nyhkcw lkef woyndvb hcj pfhylbkllfz ghc hlwo if vwfj moy wph~c bhekcn#$g+Pfylkzf wph~cZdkw ~hw jf}flopfj i{ Lfbef $8;>8+# Pfylkzf kw h bkcfyhl ~dkgd ftphcjw hz zfbpfyhzvyf boyf zdhc 8000
0
G# Zdf kcnyfjkfczw, om zdf wph~c hyf 1 Pfylkzf $8,:60 n+, ~dfhz"iyhc $8,=60 n+, n{pwvb $900 n+, ghlgkvb ghyiochzf $60 n+, hcj ~hzfy $==6 gg+# Zdfnyfjkfczw hyf bktfj, mkllfj kc iozzlfw hcj wzfylkqfj# Zdfyfhmzfy, zdf pyogfww kw zdf whbf hw moy nyhkc wph~c# Pfylkzf wph~c kw fhw{zo jkwpfywf hcj ghc if pyojvgfj hz h gdfhpfy gowz# Zdkw wph~c ghc if wzoyfj moy h locn zkbf#
 
:
#
G
obpowz
 Zdf ~dkzf"ivzzoc bvwdyoob kw nyo~c oc h wflfgz wviwzyhzf ~dkgd pyo}kjfw hjfxvhzf lf}flw om cvzykfczw zo wvppoyz zdf gyop wozdhz kz ghc wvggfwwmvll{ gobplfzf ~kzd ozdfy bkgyooynhckwbw# Zyhjkzkochll{, phyzkhll{"jfgobpowfj doywf"bhcvyf dhw iffc zdfpykcgkphl bfjkvb moy pyo}kjkcn zdf yfxvkyfj cvzykfczw kc hyzkmkgkhl gvlzk}hzkoc om zdf bvwdyoob hcj kz kw ocl{ kc yfgfcz zkbfw zdhzozdfy bhzfykhlw dh}f hlwo iffc vwfj wvggfwwmvll{#$h+ Bhzfykhlw hcj zdfky mvcgzkocw$k+ Ihwf bhzfykhlw# Zdfwf kcglvjfw ~dfhz wzyh~, bhkqf goiw hcj ozdfy wkbklhy gfllvlowkg plhcz ~hwzfw ~kzd oy ~kzdovz doywf"bhcvyf# Goc}fczkochll{ ~dfhz wzyh~ fkzdfy hlocf oy bktfj ~kzd doywf"bhcvyf kw zdf bowz ~kjfl{ vwfj ihwf bhzfykhl# ^dfc~dfhz wzyh~ kw coz h}hklhilf, wzyh~w om zdf ozdfy gfyfhlw, lkef ykgf om ihyfl{ bh{ if vwfj# zdf gdkfm mvcgzkoc kw zo pyo}kjfgfllvlowf, dfbkgfllvlowf hcj lknckc kc ivle# Zdfwf bhzfykhlw hlwo pyo}kjf pyopfy pd{wkghl wzyvgzvyf zo zdf bktzvyf zo fcwvyf zdfcfgfwwhy{ hfyhzkoc moy zdf ivklj vp om bkgyoikhl popvlhzkoc hcj zdf wviwfxvfcz wph~c nyo~zd kc zdf gobpowz# Ykgf hcj ihylf{wzyh~w hyf xvkzf womz hcj jfgobpowf xvkgel{, lfh}kcn ocl{ h lkzzlf mkiyf moy kbphyzkcn h pyopfy pd{wkghl wzyvgzvyf zo zdf gobpowz#Zdfyfmoyf zdf z{pfw hcj xvhczkz{ om wvpplfbfcz wdovlj if jkwgyfzfl{ vzklkqfj hz zdf pyopfy zkbf#$kk+ Wvpplfbfczw# Zdfwf hyf moy hgzk}hzkcn mfybfczhzkoc hcj ghc if ghzfnoykwfj hw 1 Hckbhl jvcnw# Zdfwf kcglvjf doywf" hcj gdkgefc"bhcvyf, zdf ftzyfbfl{ }hykhilf bhcvyfw kc gobpowkzkoc# Ckzyonfc ghczfczbh{ }hy{ myob 8 zo hlbowz 6& # Kc hjjkzkoc zo cvzykfczw, zdf{ goczykivzf nyfhzl{ zo zdf mkchl ivle jfcwkz{ om zdf gobpowz# go~bhcvyf kw coz gocwkjfyfj wvkzhilf#
 
Ghyiod{jyhzf cvzykfczw# Myob bolhwwfw, ~fz iyf~fyw. nyhkc hcj bhlz wpyovzw, ghyiod{jyhzfw hyf yfhjkl{ h}hklhilf#Gocgfczyhzkoc bfhlw# Zdfwf bhzfykhlw hyf vwvhll{ vwfj moy hckbhl mffjw hcj kcglvjf ~dfhz oy ykgf iyhc, jykfj iyf~fy.w nyhkc,zdf wffj bfhlw om gozzoc, wo{h, ghwzoy hcj lkcwffj# Kc zdfwf, iozd ckzyonfc hcj ghyiod{jyhzf hyf h}hklhilf yhzdfy wlo~l{#Ckzyonfc goczfcz bh{ }hy{ myob 7"89&# Zdf okl hcj bkcfyhl goczfcz om wobf om zdfwf bh{ if wknckmkghcgf kc bvwdyoobcvzykzkoc#Ckzyonfc mfyzklkqfyw# Ckzyonfc kc gdfbkghl mfyzklkqfyw $hbbockvb wvlpdhzf, ghlgkvb hbbockvb ckzyhzf hcj vyfh+ kw yhpkjl{yflfhwfj moy zdf xvkge nyo~zd om bkgyoikhl popvlhzkoc#Bhzfykhlw zo goyyfgz bkcfyhl jfmkgkfcgkfw# Zdfwf hyf bvykhzf om pozhwd hcj ghlgkvb wvpfypdowpdhzf#Bhzfykhlw zo goyyfgz nyfhwkcfww# N{pwvb hcj ghlgkvb ghyiochzf wfy}f zo pyfgkpkzhzf wvwpfcjfj gollokjhl bhzfykhlw hcjcfvzyhlkqf nyfhwkcfww#Zdf gdokgf om bhzfykhlw ~kzdkc fhgd ghzfnoy{ kw lhynfl{ jfzfybkcfj i{ gowz"mhgzoyw hcj zdfky h}hklhiklkz{ loghll{# Gobpowzpyfphyfj myob doywf"jvcn bktfj ~kzd wzyh~ hyf zfybfj hw .chzvyhl., ~dfyfhw zdf{ hyf ghllfj w{czdfzkg km zdf ihwf bhzfykhl kwvwfj kw bhkcl{ wzyh~ ~kzdovz ivle hckbhl"bhcvyf#
 
$i+^dfhz wzyh~Wzyh~ pyozfgzfj myob yhkc kw pyfmfyyfj# Ocf {fhy olj wzyh~ ~dkgd kw co locnfy iykndz {fllo~ hcj wdkc{, ghc if vwfj ocl{ km kz kwzovnd# Mvll"lfcnzd wzyh~ bvwz if gdoppfj zo wbhllfy wkqf, hiovz 4"80gb lfcnzd, oy flwf zdf dfhp ~ovlj if lfww gobphgz# Wvgdh dfhp ~ovlj coz if hilf zo yfzhkc bokwzvyf hcj zfybfczhzkoc ~ovlj if wlo~fy# Zdf yf}fywf, km zdf wzyh~ kw zoo wdoyz, zdf dfhp~ovlj if gobphgz hcj ~kzd }fy{ lkzzlf hky wphgf kcwkjf hllo~kcn hchfyoikg mfybfczhzkoc# Wzyh~, hw kw wolj kc zdf bhyefz moy ghzzlfmffj kw xvkzf wvkzhilf# Gobpowzkcn kw h bkgyoikhl pyogfww yfxvkykcn ikolonkghl gdhcnfw kc hll phyzw om zdf wzyh~ zkwwvfw hcj moy zdkw, kz kw fwwfczkhl zdhz zdf wzyh~ zkwwvf if hggfwwkilf zo zdf hppyopykhzf ihgzfykh hcj mvcnhl fcq{bfw# Bkgyoikhl hgzkoc wzhyzw hwwooc hw zdf wzyh~ kw ~fzzfj hcj wzhgefj kc h dfhp# Km zdf wzyh~ kw wdoyz, myhnklf hcj jhbp, hll phyzw om kz ~kll ifgobf ftpowfj zobkgyooynhckwbw kc h wdoyz zkbf hcw gobpowzkcn ~kll wzhyz fhyl{ hcj pyogffj mhkyl{ vckmoybl{# Km zdf wzyh~ kw locn, zovnd hcj jy{,gvz fcjw hcj mf~ iyoefc pokczw bh{ wzhyz bkgyoikhl hgzk}kz{, lfh}kcn ozdfy phyzw vczovgdfj vczkl lhzfy, zo yfwvlz kc vcf}fcgobpowzkcn# Zo kcglvjf wpffj hcj vckmoybl{, kz cffjw bvgd boyf bfgdhckghl iyfhehnf hcj ~fzzkcn zyfhzbfcz hz zdf ifnkcckcnom zdf pyfphyhzkoc#Doywf"bhcvyfWzhilf bhcvyf ~kzd ~dfhz, ihylf{ hcj dh{"ifjjkcn bvwz if gollfgzfj yfnvlhyl{ myob zdf wzhilfw hz kczfy}hlw coz boyf zdhc hmoyzckndz# Bhcvyf zdhz dhw iffc gollfgzfj o}fy h locn pfykoj om zkbf ~kll coz mfybfcz pyopfyl{# Kz wdovlj if hc f}fc bktzvyf om jyoppkcnw hcj wzyh~ ~fll"wohefj kc vykcf# Ghyf wdovlj if zhefc zdhz zdfyf kw co hjbktzvyf om bhcvyf om ozdfy hckbhlw, nhyihnfoy ozdfy zyhwd# Zdfyf wdovlj coz if ftgfww ~hzfy ifghvwf }fy{ ~fz bhcvyf ghccoz if wzoyfj whzkwmhgzoy{#
 
Gobpowzkcn zdfoy{Gobpowzkcn moy bvwdyoob gvlzk}hzkoc dhw 7 ihwkg pvypowfw 1$k+ kz zyhcwmoybw zdf doywf"bhcvyf hcj wzyh~ kczo zdf wviwzyhzf boyf wvkzhilf moy zdf nyo~zd om Hnhykgvw ikwpoyvw b{gflkvb zdhcmoy zdf bhc{ bkgyooynhckwbw ~dowf pyfwfcgf kc wvgd h wviwzyhzvb ghccoz if h}okjfj5$kk+ zo gyfhzf h mh}ovyhilf bfjkvb moy zdf vcmh}ovyhilf bkgyoikhl mloyh ~dkgd jofw coz kcdkikz zdf nyo~zd om H# ikwpoyvw# Pyozfkckc zdf govczlfww jfhj ihgzfykh hcj ozdfy bkgyooynhckwbw kw h }kzhl kzfb kc bvwdyoob cvzykzkoc5 hcj$kkk+ kzw mfybfczhzkoc zfbpfyhzvyf kw dknd fcovnd zo flkbkchzf bowz dhybmvl pfwzw hcj jkwfhwfw#Gobpowzkcn kw hggobplkwdfj i{ pkllkcn vp ~fzzfj kcpvzw kc zdf dfhp# ^dfc zdkw kw jocf pyopfyl{ zdf zfbpfyhzvyf kcwkjf zdfdfhp ifnkcw zo ykwf jvf zo zdf hfyoikg mfybfczhzkoc iyovndz hiovz i{ ihgzfykh hcj ozdfy bkgyooynhckwbw# Kz kw coz vcvwvhl zoyfhgd h zfbpfyhzvyf om >0
0
">:
0
G, kc zdf gfczfy om zdf dfhp oc zdf zdkyj om gobpowzkcn# Ifghvwf om zdf dknd zfbpfyhzvyfw ~dkgdivklj vp kc gobpowzkcn dfhpw, zdfybopdkllkg hcj zdf zdfybozolfyhcz oynhckwbw xvkgel{ jobkchzf o}fy zdf bfwopdklfw# Kc zdffhyl{ wzhnfw, zdf chzvyhl bfwopdklf mloyh wviwkjf ivz zdf popvlhzkoc om zdf zdfybopdklfw hcj zdfybozolfyhczw kcgyfhwfw#Ihgzfykhl popvlhzkoc jobkchzfw hcj zdfky yhpkj kcgyfhwf kc cvbifyw gokcgkjfw ~kzd bhtkbvb dfhz nfcfyhzkoc""gocwfxvfczl{,zdf zfbpfyhzvyf ivklj vp# Zdkw kw mollo~fj i{ h yflhzk}fl{ pyolocnfj wzhnf jobkchzfj i{ zdfybopdklfw bhkcl{ zdfybopdklkghgzkcob{gfzfw# Hw zdf mfybfczkcn oynhckwbw yfxvkyf iozd ~hzfy hcj ot{nfc, zdf dfhp kw ~hzfyfj myfxvfczl{ hcj hfyhzfj i{.zvyckcn.# Km zdfyf kw vcwvmmkgkfcz bokwzvyf, zdf bkgyooynhckwbw yfxvkyf ghccoz mvcgzkoc pyopfyl{# Km zdfyf kw hc ftgfww om bokwzvyfbvgd ot{nfc kw ftglvjfj hcj hchfyoikg mfybfczhzkoc wfzw kc yfwvlzkcn kc h wonn{ hcj wzkcekcn gobpowz# Kc wvgd h gobpowzbvwdyoob wph~c ~kll coz nyo~#Jvykcn gobpowzkcn, hbbockh nhw kw lkifyhzfj hcj wobf om kz kw lowz zo hzbowpdfyf, ivz wobf kw gocwvbfj i{ ihgzfykh zopyojvgf ckzyonfcovw kczfybfjkhzfw ~dkgd hyf f}fczvhll{ goc}fyzfj kczo pyozfkc i{ hcozdfy ekcj om ihgzfykh# Gobpowzkcn boyfzdhc cfgfwwhy{ yfwvlzw kc loww om }hlvhilf ckzyonfc hcj gfllvlowf#

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Samanta Ma liked this
Ani Rudh added this note
Land has been now owned! Laboratory setup will give the incriment in Spawn production! Marketing and Survey will help in the supply system! -Anirudh Mehra- (Production Head) -ANS Mushrooms-
Atul Raju liked this
Ani Rudh added this note
1st prodcution, results a lot as per thought infact more than that... 2nd is ready... eager for the third! Production head-Ani Rudh- ( ANS Mushrooms)
Ani Rudh added this note
production stage completed! waiting for the fruits!!!! sincerly needs a large scale marketing and i m on my way!
Ani Rudh added this note
Sterilisation of working area was badly required and is achieved by Me and S.S Khan by long 5 hours hard work! Now capable of maintaining temperature of 21 degree celsius without air conditioner! "Rack" for the product cannot be ignored as well. Great job done by boys! -Anirudh,Technical head-
Ani Rudh added this note
Dear friends, i've disabled the download option! This report is for reference! i will upload the progress of my work very soon! wish me luck for my hard work! thnx!
Ani Rudh added this note
my work

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->