Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ผลดีของการมีผู้เลี้ยง 12 มิ.ย

ผลดีของการมีผู้เลี้ยง 12 มิ.ย

Ratings: (0)|Views: 56|Likes:
Published by pnp_au

More info:

Published by: pnp_au on Jun 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
คริสตจักรความหวั นครปฐม
 
เปาหมายบทเรียน
เพื่อให้ผ้ เรียนตระหนักถึงผลดีของการมีผ้ เลียง และสามารถแสดงออกตอผ้ เลียงอยางดี  ในภาคปฏิบัติ 
บทกล่าวนำ
สดด
.100:3
กลาวว
พระเจ้าทรงเป็นพระผ้ เลียง
และคนของพระเจ้าเป็นเหมือนแกะในความดแลของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงดแลพวกเขาผานทางผ้ อภิบาลที่ทรงตังไว้เป็น ชันๆ หากเราจะพิจารณาวาผ้ เลียงที่ดีปฏิบัติตอแกะอยางไร เราสามารถพิจารณา จากแบบอยางที่ดีเลิศคือ ‘พระเจ้า’ ได้ผานทางบทเพลงสดุดีซึ่งกษัตริย์ดาวิดได้ พรรณนาไว้ ในบทที่ 
23
ซึ่งมีอยางน้อย
4
ประการ
เนื อหาบทเรียน
1
 ได้รับการดูแลเอาใจใส่ 
สดด
.23:1
พระเจ้าทรงเลียงดข้าพเจ้าดุจเลียงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน
 
สดด
.23:6 
แน่ทีเดียวทีความดีและความรักมันคงจะติดตามข้าพเจ้าไป 
สดด
.23
นีกษัตริย์ดาวิดได้กลาวถึงพระลักษณะของพระเจ้าประการหนึ่งที่เดนชั  ในชีวิตของทาน นั่นคื
พระเจ้าทรงเป็นพระผ้ เลียง
 
(
สดด
.100:3)
และทานได้กลาว ถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหวางพระเจ้ากับทานวาเป็นเหมือนผ้ เลียงแกะกับแกะ  ในฐานะที่ดาวิดเป็นเหมือนแกะ ทานได้รับการเลียงดอยางดีจากพระเจ้า ซึ่งใน ภาษาเดิมกลาวว
ท่านไม่ต้องการสิงใดอีกเลย 
เพราะพระเจ้าทรงดแลชีวิตของ ทานอยางดี 
~
1
~
 
นั่นเป็นสิ่งที่ทำาให้ทานดแลประชากรของพระเจ้า คือคนอิสราเอล เหมือนผ้ เลียง แกะที่ดแลแกะของตน
แกะที่มีผ้ เลียงคือ แกะที ได้รับพระพร เพราะวาจะได้รับการดแลเอาใจใส ในชีวิตด้าน ตางๆ แตกตางจากแกะที่ปราศจากผ้ เลียง ซึ่งไมมีผ้  ใดเอาใจใส 
นำาพระทัยของพระเจ้าคือ ปรารถนาให้ผ้ เลียงดแลเอาใจใสแกะที่พระองค์ฝากให้ ดแลเป็นอยางดี ในอีกด้านหนึ่ง พระเจ้าปรารถนาให้แกะแสวงหาการปกคลุ จากผ้ เลียง
คริสเตียนจะเติบโตในทางพระเจ้าได้ ไมดีนัหากปราศจากผ้ เลียงที่ดีซึ่งคอยดแล เอาใจใสหากเรามีผ้ เลียงที่ดีที ใส ใจดแลชีวิตของเรา นั่นเป็นพระพร สำาหรับชีวิตของเรา โดยเฉพาะในสังคมที่มีลักษณะแขงขันกัน ตัวใครตัวมัน เช นีเราควรมี ใจขอบพระคุณสำาหรับ การพยายามดแลกันอยางจริงใจ การ สละเวลาหรือสิ่งอื่น เพื่อจะเป็นพระพรตอชีวิตของเรา
ฉะนัน ผลดีประการแรกคือ ได้รับการดแลเอาใจใส 
2
 ได้รับสวัสดิภาพฝ่ายวิญญาณ
สดด
.23:2
พระองค์ทรงกระทำาให้ข้าพเจ้านอนลงทีท่ ุงหญ้าเขียวสด พระองค์ทรง นำาข้าพเจ้าไปริมนำาแดนสงบ  สดด
.23:4-5
แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตราย  ใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้ พระองค์พระองค์ทรงเตรียมสำารับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยนำ ามัน ขันนำาของข้าพระองค์ก็ล้นอย่  
สดด
.23:2
 ได้บรรยายให้เห็นภาพพระเจ้าได้นำาทานให้ ‘นอนลง’ ใน ‘ท ุงหญ้าเขียว สด’
ตามธรรมชาตินัน แกะมีนิสัยหวาดกลัว ทำาให้แกะไมยอมนอนลงที่ ใดงายๆ จนกวาจะร้ สึกสงบและแน ใจวาปลอดภัยแล้
ผ้ เลียงจึงมีบทบาทสำาคัญในการทำาให้แกะได้รับสวัสดิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ สวัสดิภาพในฝายวิญญาณ นั่นคือ มีความมั่นคงในการเดินติดตามพระเจ้า มี ความปลอดภัย มีความสงบสุพ้นจากอันตราย
~
2
~
 
อุปกรณ์ชินหนึ่งที่ผ้ เลียงแกะในฝายธรรมชาติจำาเป็นต้องพกติดตัวไว้ตลอดเวลา นั่นคื‘คทา’ ซึ่งมีลักษณะเหมือนไม้เท้าและตรงปลายทำาเป็นรปขอ ผ้ เลียงใช้  ไม้เท้านีเป็นประโยชน์หลายอยาง เชน ใช้ขับไลสัตว์อื่น ใช้ต้อนแกะไม ให้เดินออก นอกทาง ใช้ขอเกี่ยวเกาะรองหิน หรือใช้เคาะพืนดินตอนกลางคืนเพื่อบอกให้ แกะร้ วาผ้ เลียงของมันอย ที ไหน ในยามทีแกะต้องเดินผานหุบเขาแคบๆ มืดๆ ผ้  เลียงจะต้องคอยป้องกันไม ให้มีสัตว์ร้ายมากัดกินและคอยดแลอยางใกล้ชิ
ผ้ เลียงที่ดียอมสงเสริมแกะให้มีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้า เพื่อจะมีสันติสุขในการ ดำาเนินชีวิสงเสริมให้ศึกษาพระคัมภีร์ เพื่อจะมีภมิค้ ุมกันในฝายวิญญาณ ไม สงเสริมให้กระทำาในเรื่องที่เสี่ยงตอสวัสดิภาพฝายวิญญาณ เชน พาตัวเองเข้าไป  ในการทดลอง
ฉะนัน ผลดีทีเกิดขึนเมื่อเรามีผ้ เลียงที่ดี คือ เราจะมีสวัสดิภาพในฝายวิญญาณ
3
 ได้รับการฟื นฟูจิตวิญญาณ
สดด
.23:3
ก ทรงฟืนจิตวิญญาณของข้าพเจ้า…
กษัตริย์ดาวิดบรรยายตอไปวา ในฐานะพระผ้ เลียง พระเจ้าทรงฟืนจิตวิญญาณ ของทานด้วย คือการรือฟืนให้แชมชื่น ให้มีความสดชื่น สดใหมมีกำาลังขึ
 ในการดำาเนินชีวิตในทางพระเจ้านัน ยอมมีการตอส้ อย เสมอ ทังตอส้ กับความ ต้องการในฝายเนือหนังของตนเอง และการตอส้ กับมารที่พยายามขัดขวางไม ให้ เราเดินติดตามพระเจ้า เมื่อมีการตอส้ เชนนี ในแตละวัน เราจึงเหนื่อยล้า ออน แรงไปจนกระทั่งหมดเรี่ยวแรงได้
ผ้ เลียงที่ดีต้องคอยสังเกตวาแกะมีความร้ สึกท้อแท้หดห  ใจ หมดหวังหรือถดถอย  ในฝายวิญญาณ ผ้ เลียงที่ดีควรรีบชวยเหลือเพื่อให้แกะได้รับการรือฟืนอยาง รวดเร็วที่สุด ไมปลอยให้ท้อแท้ ใจเป็นเวลานาน
อยางไรก็ดี พระคัมภีร์กลาววา พระเจ้าทรงฟืนจิตวิญญาณให้กลับมาสดชื่นและมี กำาลังใหม ได้ เชนเดียวกับที่อสย
.40:31
กลาวว
“ผ้ ทีรอคอยพระเจ้าจะได้ รับการเสริมเรียวแรงขึนใหม่…” 
มนุษย์ทีเป็นผ้ เลียงอาจจะชวยหนุนใจทำาให้แกะ มีกำาลังใจได้ แตนั่นเป็นการชวยได้ระดับหนึ่ง คือระดับจิตใจ แตสิงที่อย ลึกกว นัน คือจิตวิญญาณ ผ้ เลียงจำาเป็นต้องพาแกะให้เข้ามาใกล้พระเจ้า มีชีวิตที่ ยำาเกรงพระเจ้า เพื่อเขาจะได้รับการรือฟืนจิตวิญญาณ
~
3
~

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->