Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Služb.putov.Ripup 3.10

Služb.putov.Ripup 3.10

Ratings: (0)|Views: 6,403 |Likes:
Published by Valentina Bocak
stručni članak (plaće i naknade) objavjoen u časopisu "Računovodstvo i porezi u praksi" broj 3/2010
stručni članak (plaće i naknade) objavjoen u časopisu "Računovodstvo i porezi u praksi" broj 3/2010

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Valentina Bocak on Jun 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2013

pdf

text

original

 
3 / 2010
P a ć  en an a d  e
124
Izdaci za službenaputovanja u zemlji iinozemstvu
Pravo radnika na naknadu troškova nastalih na službenom putovanju može biti reguliranokolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili odlukom poslodavca. Neoporeziviiznosi naknade troškova putovanja te visina dnevnica regulirani su odredbama Pravilnika oporezu na dohodak. Kod obračunavanja službenog putovanja u inozemstvo primjenjuju sepropisi za korisnike državnog proračuna, a ti se propisi odnose i na poduzetnike.Autorica u nastavku članka detaljnije piše o nastanku, obračunu i isplati izdataka nastalih kodslužbenog putovanja u zemlji ili inozemstvu, te daje veći broj praktičnih primjera.
 Valentina Bocak
, dipl. oec.
Pravo na naknadu troškova službnog puta i nain obraunavanjatroškova nastali prilikom
službenog putovanja
mogu biti urđnisu odrdbama kolktivni ugovora
1
, pravilnika o radu
2
, ugovora oradu ili nkim drugim aktom poslodavca.Troškovi koji nastaju kod
službenog putovanja u inozemstvo
obraunavaju s prma odrdbama Urdb o izdacima za službnaputovanja u inozmstvo koji s korisnicima državnog prorauna pri-znaju u matrijaln troškov
3
(u nastavku lanka Urdba o izdacimaza službna putovanja u inozmstvo).
1 Važno j napomnuti da iako nki od poslodavaca nisu potpisnici kolktivniugovora – propisana j obvzna primjna kolktivni ugovora za djlatnostigraditljstva, trgovin, ugostitljstva, putnik agncij, umanitarnog razmi-niravanja t drvn i papirn industrij i to na sv poslodavc i radnik koji radu tim djlatnostima. To znai da svi poslodavci koji s bav navdnim djlat-nostima, novisno o broju zaposlni radnika, moraju primjnjivati kolktivnugovor za pojdinu djlatnost. U kojim su Narodnim novinama objavljnipojdini kolktivni ugovori t o pravima radnika koja proizlaz iz odrđnikolktivni ugovora možt vidjti u svakom broju Ripup-a na potku rubrikRiPup INFO.2 Sukladno odrdbi l. 130. st. 1. Zakona o radu, poslodavac koji zapošljavaviš od 20 radnika dužan j donijti i objaviti pravilnik o radu kojim s urđujuplać, organizacija rada, postupak i mjr za zaštitu dostojanstva radnika idruga pitanja važna za radnik zaposln kod toga poslodavca, ako ta pitanjanisu urđna kolktivnim ugovorom.3 Urdba j objavljna u Nar. nov., br. 50/92 i 73/93. Sukladno odrdbama Pra-vilnika o porzu na doodak, odrdb urdb s primjnjuju kod utvrđivanjanoporzivi iznosa po osnovi nsamostalnog rada što i poslodavci isplaćujusvojim radnicima.
UDK: 336.2/657.1
Uvjti i odrdb za noporzivu isplatu izdataka službnog putova-nja propisani su Pravilnikom o porzu na doodak
4
.
1. Nalog za službenoputovanje
Prije nego što radnik krene
na službni put, poslodavac mu jdužan izdati nalog za službno putovanj (putni nalog). Nalog za služ-bno putovanj minimalno
 mora sadržavati slijedeće podatke
5
: nadnvak izdavanja,
 im i przim osob koja s upućuj na službno putovanj,
 mjsto u koj osoba putuj,
 svra putovanja,
 vrijm trajanja putovanja,
 vrijm krtanja na put,
 podatk o prijvoznom srdstvu kojim s putuj (ako s putuj
automobilom potrbno j navsti marku i rgistarsku oznakuautomobila, potno i završno stanj brojila – kilomtar/sat), vrijm povratka s puta,
 potpis i pat ovlaštn osob,
 obraun troškova,
 likvidaciju obrauna t
 izvjšć s puta.
4 Pravilnik o porzu na doodak objavljn j u Nar. nov., br. 95/05, 96/06 i68/07.5 Prma odrdbama l. 14. st. 2. Pravilnika o porzu na doodak.
 
125
3 / 2010
 
P a ć  en an a d  e
 Valentina Bocak
, dipl. oec.
125
Uz putni nalog
obvezno
s
prilažu isprave
kojima s dokazujunastali izdaci i to osobito:rauni za cstarin,
 prslik ili potvrd putni karata,
 rauni za smjštaj i drugo.
1.1. Sadržaj naloga za službeno putovanjeu inozemstvo
Sadržaj naloga za službno putovanj
u inozemstvo
propisan jUrdbom o izdacima za službna putovanja u inozmstvo
6
. Uzimaju-ći u obzir i odrdb kojima j u Pravilniku o porzu na doodak propi-san sadržaj putni naloga, nalog za službno putovanj u inozmstvo
treba sadržavati slijedeće podatke
: rjšnj tmljm kojg s nalog izdaj,
 im i przim osob koja putuj,
 poslovi i zadaci koj obavlja osoba upućna na službni put,
 cilj putovanja,
 naziv držav i mjsta u koj s putuj,
 dan polaska i povratka odnosno trajanj službnog putova-
nja, katgorija otla u kojm ć osoba upućna na službni put
boraviti (noćiti), vrsta prijvoznog srdstva (ukoliko s putuj osobnim auto-
mobilom trba navsti rgistarsk oznak vozila, podatk opotnom i završnom stanju brojila) podaci o (vntualno) osiguranom smjštaju i rani,
 uvjti obraunavanja izdataka za službno putovanj i
 izvjšć s puta (ovjrno od stran nadlžnog nardbodav-
ca).
2. Izdaci za službenoputovanje
Izdaci za službno putovanj obraunavaju s na tmlju urdnog ivjrodostojnog putnog naloga i priložni isprava kojima s dokazujuizdaci i drugi podaci navdni na putnom nalogu
7
Izdaci za službno putovanj obuvaćaju:troškov smjštaja,
 troškov prijvoza,
 troškov koji s nadoknađuju iz dnvnic:
prrana ia)prijvoz u mjstu u koj j osoba upućna na službnob)putovanj, tostal troškov službnog puta.
3. Dnevnice
Dnvnic in naknadu
8
kojom s radniku nadoknađuju izdaci
prehrane
,
pića
i
prijevoza u mjestu
u kojm j radnik upućn naslužbno putovanj.
3.1. Uvjet minimalne udaljenosti zaisplatu dnevnica
Dnvnic za službno putovanj u zmlji ili inozmstvu isplaćujus
9
za putovanj
iz mjesta
u kojm j mjsto rada ili mjsto pr-bivališta / uobiajnog boravišta radnika
u drugo mjesto
(u kojmnij njgovo prbivališt ili uobiajno boravišt) koj j udaljno
6 Prma odrdbi l. 3. Urdb o izdacima za službna putovanja u inozmstvo.7 Prma odrdbi l. 14. st. 2. Pravilnika o porzu na doodak (Nar. nov., br.95/05, 96/06 i 68/07).8 Sukladno odrdbi l. 13. st. 3. Pravilnika o porzu na doodak.9 Sukladno odrdbi l.13. st. 3. Pravilnika o porzu na doodak.
najmanj 30 kilomtara, radi obavljanja poslova (vzani uz radnomjsto radnika i djlatnost poslodavca) koji su navdni u nalogu zaslužbno putovanj.Ukoliko s
prebivalište
(ili uobiajno boravišt) radnika
razlikujeod mjesta rada
, a radnik na službni put polazi iz mjsta svog prbi-vališta (ili uobiajnog boravišta) propisanu udaljnost od najmanj30 kilomtara trba raunati od mjsta prbivališta ili uobiajnogboravišta
10
.
 Primjerice, ukoliko poslodavac sa sjedištem u Zagrebu, Ilica bbupućuje na službeni put u Vrbovec svog radnika koji stanuje u Du- gom selu i koji će na službeni put krenuti iz mjesta svog stanovanja – propisana udaljenost računati će se od mjesta stanovanja. Iako jeudaljenost od Zagreba (Ilica) do Vrbovca veća od 30 km, a od Dugog sela do Vrbovca manja od 30 km – radnik neće imati pravo na isplatudnevnice jer je udaljenost od mjesta s kojeg je krenuo na službeni  put (mjesta stanovanja) do mjesta u koje ga poslodavac šalje manjaod 30 km.
Ukoliko s na službni put mora putovati
morem
–n mož sizravno primijniti uvjt udaljnosti od 30 kilomtara, vć s ta mjr-na jdinica trba prraunati u morsk milj (1 morska milja = 1852mtra). U takvim sluajvima, poslodavci mogu umjsto udaljnostiod 30 kilomtara priznati udaljnost od
16,20 morskih milja
(30 km= 30.000 m / 1852 m = 16,2) ili u odgovarajućm dijlu udaljnostiu morskim miljama, a u prostalom u kilomtrima
11
.
3.2. Isplata dnevnice za radnika upućenogna seminar
Pravilnikom o porzu na doodak propisano j da poslodavac
 (pravna ili fizička osoba)
može
svom radniku
 ,
kojg šalj na
semi-nar ili savjetovanje
(
 a
 
 na službenom je putu proveo minimalno 8odnosno 12 sati 
) noporzivo
isplatiti dnevnicu
12
.Mđutim, poslodavac koji j obvznik porza na doodak (fizikaosoba - obrtnik ili drug osob koj obavljaju samostalnu djlat-nost
13
), a koji svog radnika šalj na
školovanje i stručno usavrša-vanje
-
ne
mož tom radniku (
 neovisno o broju provedenih sati na službenom putu
) noporzivo isplatiti dnvnicu
14
.U navdnom sluaju, poslodavac „doodaš“ mož za svog rad-nika, kojg j poslao na školovanj i struno usavršavanj, u izdatkpriznati: - troškov prijvoza na i sa školovanja i strunog usavršava-nja, do visin cijn karata srdstava javnog prijvoza i – troškovsmjštaja u visini stvarni izdataka
15
.Poslodavci poduztnici (pravn osob) nmaju ograninja vzanaza isplatu dnvnica kada svog radnika šalju na školovanj i strunosavjtovanj, tj. mogu noporzivo isplatiti dnvnicu tim radnicima(koji su poslani na školovanj ili struno usavršavanj koj j vzanoza djlatnost poslodavca).
10 Prma mišljnju Ministarstva financija od 3. studnog 2005. godin, Klasa:121-02/05-01/7, Ur. broj: 513-07-21-01/05-2.11 Prma mišljnju Ministarstva financija – Porzn uprav od 13. rujna 2001.godin, Klasa: 410-01/01-01/794, Ur.broj: 513-07/01-2.12 Prma odrdbi l. 17. st. 2. Pravilnika o porzu na doodak.13 Sukladno odrdbi l. 17. Zakona o porzu na doodak (Nar. nov. br. 177/04)– samostalna djlatnost obuvaća: obrt i s obrtom izjdnan djlatnosti,slobodna zanimanja i poljoprivrdu i šumarstvo.14 Prma odrdbama l. 25. st. 1. t. 2.3. Pravilnika o porzu na doodak.15 Prma odrdbama l. 17. st. 2. Pravilnika o porzu na doodak, a vzano zaodrdb l. 25. st. 2. t. 2.3.istog Pravilnika.
 
3 / 2010
P a ć  en an a d  e
Izdaci za službena putovanjau zemlji i inozemstvu
126
3.3. Isplata dnevnice i drugih troškovaslužbenog putovanja obrtnicima
Obrtnici
, osob koj obavljaju
djelatnost slobodnih zanimanja
16
 t osob koj obavljaju
djelatnost poljoprivrede i šumarstva
17
 mogu
u troškove
priznati sv troškov
službenog putovanja
kojuin
oni osobno
18
i to pod istim uvjtima (visini i na nain) koji supropisani po osnovi nsamostalnog rada tj. pod kojima i poslodavciisplaćuju svojim radnicima
19
.Ukoliko si navdni poduztnici
 isplate
naknad za troškov služ-bnog puta iznad propisani iznosa,
 razlika
 
s
ne smatra poreznopriznatim izdatkom
20
, pa s niti n knjiži u Knjizi primitaka i izdata-ka.Isto tako, nma zaprk da si i obrtnici koji su istovrmno zaposl-ni kod nkog poslodavca (tj. koji uz nsamostalni rad obavljaju obrtili dr. samostalnu djlatnost), priznaju u izdatk troškov službnogputovanja (do noporzivog iznosa) koj su obavili za potrb svogobrta, novisno o tom što su zaposlni kod nkog poslodavca.
3.4. Razlikovanje dnevnice i terenskogdodatka
Kako j u Pravilniku o porzu na doodak, osim noporzivogiznosa dnvnica propisana i noporziva isplata
terenskog dodat- ka
u tuzmstvu i inozmstvu (
 koji se isplaćuje kada radnik boravi  izvan mjesta svog prebivališta ili uobičajenog boravišta radi poslova koje obavlja izvan sjedišta poslodavca, izdvojene poslovne jedinice i  kada poslodavac obavlja djelatnost koja je vezana za rad na terenu, pri čemu je mjesto rada udaljeno od tih mjesta minimalno 30 kilo- metara
), u praksi s sto postavlja pitanj trba li radniku isplatitidnvnicu
ili
trnski dodatak.
21
Isplata dnvnic iskljuuj mogućnost isplat trnskogdodatka
21
, tj.
radnik ne može u isto vrijeme primiti i te-renski dodatak i dnevnicu, već samo jedno od toga
.
Terenski dodatak
u zmlji i inozmstvu isplaćuj s kada radnikboravi izvan mjsta svog prbivališta ili boravišta radi poslova kojobavlja izvan sjdišta poslodavca ili izdvojn poslovn jdinicposlodavca –
kada poslodavac obavlja takvu vrstu djelatnostikoja je po svojoj prirodi vezana za rad na terenu
(mjsto rada srazlikuj od mjsta sjdišta poslodavca ili njgov poslovn jdinici od uobiajnog prbivališta ili boravišta radnika, pri mu j mjstorada udaljno od ti mjsta minimalno 30 kilomtara).Viš o trnskom dodatku možt proitati u RiPup-u broj5/2009.
Dnevnice
za službna putovanja u zmlji i inozmstvu isplaćujus za putovanja iz mjsta u kojm j mjsto rada ili iz mjsta uobi-ajnog boravišta ili prbivališta radnika koji s upućuj na služb-no putovanj u drugo mjsto udaljno najmanj 30 kilomtara odnavdni mjsta, radi
obavljanja određenih poslova
 
navedenih
16 Prma l. 18. st. 2. Zakona o porzu na doodak (Nar. nov. br. 177/04), djlat-nostima slobodni zanimanja smatraju s : samostalna djlatnost stomatolo-ga, lijnika, vtrinara, odvjtnika, javni biljžnika, rvizora i td.17 Prma l. 18. st. 3. fizik osob koj su po osnovi djlatnosti poljoprivrdi šumarstva obvznici porza na doodak i porza na dodanu vrijdnost poposbnom zakonu, a poticaj ostvaruju prma posbnim zakonima.18 Prma l. 25. st. 1. t. 8. Pravilnika o porzu na doodak.19 Prma l. 13. Pravilnika o porzu na doodak, vzano za l. 10. t. 10. Zakonao porzu na doodak.20 Prma odrdbi l. 22. st.1. t. 4. Zakona o porzu na doodak.21 Prma odrdbi l. 14. st. 3. Pravilnika o porzu na doodak.
u nalogu
za službno putovanj, a koji su
vezani za djelatnost po-slodavca
.
4. Službeno putovanje uzemlji
4.1. Izdaci za smještaj
Kada radnik na službnom putu provd viš dana, mora imatiosigurano noćnj.Poslodavac mož svom radniku isplatiti troškov noćnja na služ-bnom putovanju u visini
stvarnih
izdataka
22
.Poslodavac mož svom radniku isplatiti trošak noćnja u otlubilo koj katgorij tmljm priložn vjrodostojn isprav (rau-na) – budući u Pravilniku o porzu na doodak nij propisana kat-gorija otla.Ukoliko poslodavac žli ograniiti troškov smjštaja do odrđnkatgorij (primjric za otl sa tri zvjzdic), odrdba o tom morabiti ugovorna u kolktivnom ugovoru, ugovoru o radu ili pravilnikuo radu.Kako s u izdatk priznaju samo izdaci za noćnj
23
(jr s izdaci zaprranu nadoknađuju iz dnvnic), osoba koja na službnom puto-vanju koristi puni ili polu pansion
24
, trba u ugostitljskom objktu ukojm boravi (npr. otlu) zatražiti raun u kojm ć
trošak noćenja
 biti iskazan
 posebno
.
 Primjerice, ako je radnik upućen na službeni put u trajanju od 3dana, te u ugostiteljskom objektu (u kojem je smješten) osim usluge noćenja s doručkom, koristi i uslugu punog pansiona (ručak i veče- ru), treba od ugostitelja zatražiti da na računu odvojeno iskaže trošak  noćenja (s doručkom) od troškova punog pansiona (ručak i večera). Na primjer ako usluga punog pansiona iznosi 1.500,00 kuna, na računu treba biti iskazana cijena noćenja s doručkom u iznosu od 1.100,00 kuna i cijenu ručka i večere u iznosu od 400,00 kuna. Poslodavac će radniku nadoknaditi trošak noćenja s doručkom u iznosu od 1.100,00 kuna, dok će se trošak ručka i večere nadokna-diti iz isplaćene dnevnice.Ukoliko poslodavac radniku nadoknadi puni trošak smještaja (svih1.500,00 kuna) i isplati dnevnicu, razlika od 400,00 kuna (porezno nepriznat trošak) čini plaću radnika
 25
U sluaju da osoba upućna na službni put boravi kod rodbinili prijatlja, n mož u nalogu za službno putovanj iskazati trošaksmjštaja budući za smjštaj nma vjrodostojn dokumntacij(rauna) kojom bi dokazala trošak smjštaja.
4.2. Izdaci za prijevoz
Izdaci za prijvoz obraunavaju s u visini cijn prijvoznog srd-stva koj j korištno na službnom putovanju i
označeno na nalogu za službeno putovanje,
a tmljm priložn vjrodostojn doku-mntacij (kart za prijvoz, raun za gorivo i sl.).Ukoliko j na nalogu za službno putovanj, odobrno korištnjjavnog prijvoza (
 primjerice autobusa
), radnik uz nalog za službnoputovanj trba priložiti izdani raun ovlaštnog prijvoznika (
 primje- rice, putnu kartu ili račun izdanu od strane „Samoborček“-a
).Iznimno, ukoliko j radnik, u pojdinanim izvanrdnim okolnosti-ma (primjric, gubitak izvornog rauna, njgovo uništnj, krađa i
22 Prma odrdbi l. 13. st. 2. Pravilnika o porzu na doodak.23 Noćnj (u našoj zmlji) podrazumijva noćnj s dorukom.24 Puni pansion obuvaća doruak i 2 obroka (ruak i vru), a polupansiondoruak i 1 obrok (ruak
ili
vru).25 Dobivni iznos ini nto iznos (plaću), t ga j potrbno prraunati u brutoiznos plać i obraunati propisan doprinos i porz (+ prirz, ako j propi-san).

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Iskrimir liked this
cirussi liked this
nines2102 liked this
slatkica22 liked this
slatkica22 liked this
skribd_racun liked this
Ivanka Grizelj liked this
igorh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->