Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5668, 11.6.2011]

Dnevni avaz [broj 5668, 11.6.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 2,368|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
EP
E
P
---
OSfIA
OeIZGlIBm
~..BMI
GDOtItJ
iHA.PUTUKA
UNUI
Strankeodlucuiu
0
angazmanupomilovanihjatakazlocinaCa,alnckoupozoravadase'radi
0
tesluzrelostipolitickogeslablismenla
V
is.oki
p.
f.edstavni.kV3.1e-
nLinInckoponistiojejucermjerezabraneza58osobazakojesesu-rnnjalociasupruzalepodrskukrvnicimaRadovanuKaradzi-dasevratenapnlitickuscenucu
i
RatkuMladicu
i
zadrugenitisenjirnadajeautornarskooblikenesaradnjesHagom.pravonavracanjenapozicijusNo,ukidanjezabrananepre-kojesusmijenjeni.dstavljapodrskutimosobama
BiHGUBInOUIH60
,MILIOnAHM,RADIOAHTIUnA'RIBAU·PRODAUnlCAMA
7.•
!T.
REAKCIJAKDMSIJA
Lopovi~uhvacen:i
!
doksukrali
AK(U5KA
KUPDV'NA
UDJElABEl
ULA2NENAIUtADE
01.0ti..30.09.2011.
 
mirMoSarOUiC
Kose
rnoze
vratitiujavni
zivot
..MitkoSarovicb
i
sije
clan
Predsiednisrva
BiH,
p
redsi
ednik
RS
i
porpre-dsjednik
S
D
s-a
U
redvise-kogpredstavnikagajesu-spendiraozbog"akuvaostiprotivnih
v
ladavinizakona"kao
i
odrskeRadovanu
Karadficu,PredSudorn
BiHsudenomujeupre"drnetu"PrivrednabankaSrpskoSarajevo",alijeoslo-boden,apotomiedonesenaodluka
i
amuseisplatiodstetaod44.000eurazbog
neosnovanogprirvora,
RadOmirLuMic
..RadomirLukic,.iporedsankcijeOHa,
2005.
sc-dinenesmetanoieobavliao
funkci
j
u
dekana
i
profesora
naPravnornfakulieru
Sveucilista
II
IsrocnomSar-
ajevu,Nakoncu,podpriti-skom
U
edavisokogpre-dstavnika,ipak,sklo
[I
je
[I
jestepozicije,Smijenjenjezbogtogastonijedopriniohapsenjuoptuzenih
7-B
ra-
tnezlocine,
BoiidarUUCUreUIC
..RaminacelnikDubro-vnikaBoli:darVucur~viepocerkomaprilaovegodi-neuhapsenjeuSrbijinaosnovupotjernieekojujeraspi5alaHrVll
IS
ka.1edanjeodosnivacaSDS·a,abiojeidugogodis!ljicionGla.ynogodboraEestranke.lupanijskodriavnoodvje-rniSrvauDubrovnikuuokmbru2008.podiglojeprori
v
n
i
egaopruznicuzbogrunogzlocinapmriveivilnogst3novnistvaiuni:ltavanjakultumihihi-storijskihspomenika....MilovanCickoBjelicapoznatjekaoozloglaseni
b
iznismen
i
atni
predsje-
dn
ikod
boraSDS
-ana
So"
kocu,
Takoder,
bio
jeiclanope;us
ko
g
Kriznogstaba,
jednog
0
d
mnogihad-hoctijelakoiesuodmemure
sr-
pskevlastioformilenapocetkuratadabipreuzelekontrol
U
nadsvimsegme-ntimadrusrva,UHaskorntri
b
unalusv]edoci
0
jeu
odbranuMorncilaKra-
jisnika...PantelijaCurguziepre-ds
i
ednikBoraekeorganiza-c:ijeRS(BORS),auvrije-mekadajesrniienjen,nala-
zi
0
se
113
pozici
j
i
potpre-
dsjednikaSDS-a.Poznatjepotvrdnjidaje"VoishRSbilajednaodnajcasniiih
i
naiefikasnijihoruzanihsilakojejesrpskinarodikadaijnaonaovimprosrorima".CurguziniegovBORSbilisuorganizatorinedavn
i
protestapodrskezlocincu
RatkuMladicuuKalinovi-
ku
i
Banjo]Luci,..DuskoKornjaea,bivsiclanGlavnogodboraSDS·
'!
i
naeelnikopcineCajnice,pocetkomagresije
naBiHizdaojebosnjackomslanovni,tvuu
Iti
rnarumzapredajuoruzj3.Cajnieanisuu
to
vrijemepokuiialipronaCispasbjcieCiuGorai:deiiipremaPljevljimauCmojCori.Cajnicekaoop6nasaskorouvjerIjivomsrpskomvetinomnijezaobisloma-sotlnoproljerivanjeBosnjaka,uZullis[vaipljacke.
clanmrezepodrskeratnimzlocincima".Uljero
pronegodinei<lrajkovaoje
gladu
sazahtjevornda
OHRsa-
gledaokolnosti
podkojima
je
srnijenjen,
alii
damu
buduvracenidokurnenti.
Predrag
Ceranic
obavjesraiacratnihzlocina-ca,
U
vrijemekadajesmi-jenjen,radioje
II
Oba-vjestajno-sigurnosnojage-ncijiCOSAlBiH.Bioje
osurnnjicendajeukonta-
k
tusrstn
i
m
zlocincernStojanornZuplja.ninom,koii
ie
ubijegu,tedajediemrezekojamupornaze.Smijenjeniezbogpruzanjarnaterijalnepcdrske
i
po-rnaganjapojedincirnaoptuzenirnzaTamezlocine...Bivsiministarunu-rrasniihposlovaRSloranDericsmiienjenjenaosno-vuministarske,anelieneodgovornostizanehapsenjeosobaosumn
j
icenihza
fa~
mezlocine,Deric
je
clanPDP"a,atrenutnoobavlja
funkcijulief.;Klubaposla-
nihovestrankeuNaro-dnojskupst;"
i
RS_Derieiesmijenjenuv·jemo,slOmujeomoguCiloda0bavljaovufunk(:iju.
Zoran2uzamUouanBlenca
..Naredbompre--ds[avnika
S
funkcijezamje-nihdirektorapolicijeRSsmijenjenjeiDragomirAndankakobibiospri-jecen"dakoris
[i
~vojpo"lozaji!!astavidjelovatiho..NovinarloranuZa3.jUna2004.godineodlllkomladdnjegvisokogpredsta-vnikaPediiaESdau.!!a(PaddyAshdow!l)smije-!lje!ljesfunkcijeserahili·neta[adas!!jegpredsjedni-
](a
NaradneskupstineRSDraganaKali!liea,zajed!losKalinicemijos57
Sr·
pskihfilnkcionera..TokomrataradiojezaSrpskuu
0-
vinskuagenciju(Sma)_
2
Onevnlavsz.su..
Io.ta,
a.
k
tuelno
1_
jtrnVtipanj
2011_
OHRNakon
hapsenla
RatkaMladicavisokipredstavni.k
KO
iesuepomnouan
VisokipredstavnikVale-ntinIncko(Inzko)ponistio
je
jucerrnjerezabraneza
58
osobazakojesesurnnjalodasupruzalepodrskubasKimbjeguncirnaRadovanuKar-adZifu
i
RackuMladicu
i
<I
drugeoblikeaesaradniesHaskirntribunalom.
Uslupak
i
sns-e
Osimtoga,odblokiranisuracuniza34osobekojesubileosumnjiceneciapruzajumaterijalnupoclrlkuosobamaoptulenim
7..ll
raIDezloeine.KakojepojasnioInc,ko,nekiadovibslueajevaseprekl"pa.iu,odnosnopoiedincimeclupomilovanin1asu
imali
imje--rezabra!ledaabavIiaj
II
biloZabranajeukinutaslj
eo-
decimosobama:Milov:mCickoBjelica,DojoArseno·vic,DragomirVasi':,Dra-ganBa'evic,.yeljkoBar"oveanin,IvanSarae,MirkoSarovic,Deja!!Mileric,CvjetkoS"vic,.PautelijaCurguz,NedjeljkoBek·3no';;c,BoiidarVucurevie,Cvjeta.nNikic,.MilanNi·nKovic,DuskoKornjaca,MilanTupajie,RodoljullDukano
vi
c,
ZoranPe
tr
ie,Mile'pejcie,ZoronDerie,PeroSakota,MirkoVojino·vic,Sverislav10kie,Drag
mir
K'eserovic~
Ves,na
Ecim"Zlojmro,MomciloKomljenov;c,Mil.enkoSta.uie,MomirTosie,MihajJoMija!lovie,RadomirLu-
poJedinci
OdgOUOrni
Prijen"go.hojeob
j
a-vio
svojuodlukuIncko
jekazaodahapsenie
i
eksrradiciiaMladicauHagimajuposebnoznacenjezaporodice
zrtavauSrebrenici,za
onekojisuizdrzaliopsa-duSarajevatezaIjudeusvimgradovimauBiHkoj;
su
bilinametiMIa-dlta.Ismkaojedasupojedinci,anenamdiodgovornizazloCioe.kic,DragomirLjubojevic,Milo;;Lawvic,AleksandarSavic,SlavoCelikovic,Liu-bisavSimie,DraganVucko-vic,PredragPerkovic,Mi~,koDelic,SlavkoTosovic,LjubomiIErie,StevanTa"dic_!;NovakGojkovi';,Zor-allL.uiia,DragutinDUl'aSill'ovi6,ZvonkoBajagic,Pa-ntelijaDamjanovic,
J
ovanCizmovic,RadenkoDamj!lovie,MiloradMarie,Mi-lornirMali_,Predrag
J
0-
vicie,PerkoPavlovic,Milo-radBilbija,CedomirPo-povic,NadeRadovic,Mrk.saSkoeajie,DragomirAndaniPredragCeranic.Racunisuodblokira.niovirnosobarna:Mom
Ci
1.0
Mandie,MilovanBjeliea,
kojusluzbenu,izbornuili
irnenovanu[avnufunkciju,
dasekandidirajuna
izborimakao
i
blokadu
racuJ)".
U
nekimslucaievimasa-nkcioniranimosobarnabili
suoduze
ti
i
icni
dokumenti
koiicebirivraeeni.-Sada,kadajeRarkoMladic,kcnacno,pred
suo
domuHagu,ispunilisuseuvjetizaukidanjesankcijazasvezvanicnikekojisubilismijenjeniodvisokcgpre-dstavnika-istahojeIncko.Poiasnioie
cia
ukicianjeza·brallaninakojiua.finnepr·edsta
v
Ijapoddkubilokojojodovihosobadase"ralenapolluckllseen
U
!l.i.tisenjimadajeaUlomatskopravonaSlavkoRoguljit,DraganLalovic,DraganSpasoje-vic,MilenkoVraear,Drago"mirVasie,AleksandarSa,aKaradiic,LukaKaradiiC,SonjaKaradzie,LjiljanaZclen·Karadiic,BojoArse.ItOVe,ZvOllko,Bajagi6,.Bo-gdanSubotic,ZarkoNiko-
lic,
10vanDogo,Dra.gallBaSevic,VeljkoBoroveanin,SamojkoBorda,LjubanECim,Radomi!"Koic,To-mislavKovaC,PredragKu-jundiie,MilovanMarija-novie,IvanSarac,MirkoSarovic,ZoranPerrie,Mi-lePejCic,LjubisaBeara,MiroslavBraIo,Vla.slimirDoIdevie,GOfallHadliic,VladimirLazarev;ciSre
t~1t
Lukic.
 
Komentardana
3
ktuelno
Dne\llliavaz,subota,
....11.junl/l'lllmj2011.
Pife:Svjel[atlaSALOM(svjetlana@avaz_ba)
daniaodJukeKamesuodblokirani
racunl
mOmCIIDm'andiC
UlastimirDOI'IteUiC
Leulleua
DOrUNa
NakoDosammje-secislide-nja,nilst-
otinepri-
!ozenih
materija-
lnihdoka-
za
i
zjavanekolikodeserinasvjedo-
ka
MomCiloMandie
[e
oslobodenop
tw.bi
U!
~locine.
0
ptu7.nica
g.
j
e
teretiladajekaoministar
pravdetadasnje
»SrpskeRepublikeBi1992.go-dinebioodgovoranzaosnivanjesvihkazneno-
popravnihinstitucijau
dijelovimaSaraievakoji
su
biLipod
kontrolomsr-pskihvlasri,aimale
SII
funkcijuIogcra.UHagujesviedocioukoristR.·
devanaKara
dZica.."Ha.~kisudosudio
[epenzio-nisancgsr-
pskogge-
neral..VIa-
stimira
Dordevica
na
27
godi-
na
VI
rvora,Proglasenje
krivimza
ZIQcine
pocinje-
nenadkosovskim
Alba-ncima1999.Proglalenjekrivim
po
svimtllckamaoptuzn!Ce,zaprisilnopr-emjestanje,deportacije,
ubistvaiprogonA1bana-
ell
sKosova,dokjeoba-
v
lj
aoduznose
nacelnikaResora
j
avnesigurnostiMUP-aSrbije
i
pomccni-
kaministraunutrasnjlhposlova,
UUban
EGim
~-__IiiI"Bjvsicl-anDrzav-nebezbie-dnostiRS,
osudenielanina
dvijegcdi-ne
i
cetjri
rnjeseca
zatvorauPosebnornodje-
lieniu
.1I
organizovanih-imin
al
OkruznogsudauBeograduzbognedozvo-Iienogdrzan]a
i
oseniaoruzialfalsificiranjado-kumenata.
ZaBrise:bibiloskandaloznodanag.radicentar
kojijszlocinca
proizveo
U
istom
danuukojem
je
o~susj
ed
Hrvarska
dobiodatumprijemauEvropsku
uniju,Bernsr-Anri
Levi(Bernard-HenriLevy},
fra-
ncuskiintelekrualacsvje-
rskogrenornea
i
zvrsni
po-
znavalacnasenedavne
rnracne
historije,porucuje
sa
stranica"AVlIza"daBosna
i
Hercegovina,kakoie
on
ow-
Lira-"olljsvjetliji
primjer
u
Evropi",treba
binprimljenakao
claaica
ueli
mi
briselski
krugprijenegoSrbiia,
DokjeLevipisaoovaj
rekstekskluzivnozanasli-
st,nijemcgao
cutirijeei
evropskogkornesarazaprosirenjeStefauaFilea
(Fuele)kada
[e
jucer,ces-
titajucizvanienomZagre-
bunauspjehu,kazaodaceKomisijapredloziticIani-camada
i
drugedriaveu
regijiuzmekaokandi
date.
Bosna
i
Hercegovinauromkonteksruniiespome-
nuta,
I
drugisumedunaro-dni
zvanicniciuglavnornpr-
oteklihdanagovorili,
lIZ
hva-Ledrugirnauregionu,daihsiruacijauBiH
zabrinjava,
Ibaskaosto
[e
i
spocetkadevedese
ti
hLevibiojedanodrijetkihglaso-vasavjesriuEvropi,kadajeotVOr~nOgovori
00
kara-kreruramuBosniiHerce-govini,
00
to
izgledaosta-jebitiiuovimmiroodo-
pskimgodinama,
On
istrsjnooporninje
srrategemiradanasnaBa-
lkanu,
b.s
kaosto
je
neka-
d.
stratege
okone"niarata,
da
ue
ci!!eis
ru
greskuosta-
vliaiuciBiHuzapeckusvo-
i
i
serateski
h
inieresa.Evropairnamoralnidug
premanaso]zernlji,
koia
ie,
za
razliku
od
nasih
sus
i
da,devedese
tih
rato-valazasvo]opstanak,pro1iv
jela
genocid,egzodus
naccigledsv]etskepcli-rickeelite
koja
jereagiralasuvisekasno,
0
cemusvie-docebroiIIi
IJ
i
sanidanas
diliemciielezeml
j
e.
Koliko
j
ezaista
II
ucila
nestoizteernemrljevla-
stilesaviesti,postar
Ce
jasnoakoLeviievglasopelosta-neskoropaus
aml
j
eouevropskimkrugovima,
Srbijanskipredsjednik
BorisTadicisrrajnona-srojiovihdan.osiguraris
La
tuskandida
(a
drzavinacijernjeceLu,
ria
talasima
izruceniaRatkaMladica,
Zabriselskezvanicnike,rnedutim,bilebiskandalo-
zn
Q
danagradecentarkoji
jezloCiJ10!proizveo
i
Zl\gu-bio"n315godina,akazniope[osrnvLianjemposnaninjegoVllhtvu(BiH)kojaiecetirigodinenaevropskompurn"izgubila"boreeisezapreiivljavanje..
SI8UMORogUInC
--.."...,,--..Za
boga-
rasanavi-
knutcgna
bezakonje
SlavkaRo-guljida
srnatralose
dajeCov.
.._.---=...J
jekblizak
RadovanuKaradi;eu
i
i-
nansiiernjegovemreze,CuvenitaikunizTrnakedBanieLukegodina-rna
j
eugcseavacpal
j
a-nskogmonstrurnakadabiovajsvratiouBanjuLu-ku.RoguJ
j
iesebaviosvim
i
vat;m-odnaftedova
j
neliferacije.
mnenMDlft'acarUUbliaBeara
"Ljubi~aBearaosudenjeuHaskom[ribunalun3dozivo-mukaznu
1::i3:tvor.B
zboggello-cidll.uSrebre!lici.Onje
0
maju1992.imenovan.zonacelrrikazobezbjednostGlavnogslabaVojskeRS(VSR).Uvrijemcnapada
03
srebreoickueoklavu
Ie
ubijanjaipogub!jenjako-jasuuslijedilaBeamjeimaoCillpukovnikaibio!IscelnikzabezbiedllostGlavnagstabaVRS.Od
B.
jul.do16.jul;'1995.godioebiojeprisulallnapodrutjimaBi:alLlllcaiZvornika.
Hadiicuimouina,ostaJeblollirana,
"SljedeCinalislionihkoji·
masu
odb.!okira-ni!>Ieun;jebivilivi-sokopozi-cioniranipoliticaruRepubLiciSr-psko
j
MilenkoVracar,biv'idirektorNoveba-njaluckebanke..Onjeopisanhoosdbakojajeomagu~avalapm!!jeno-ve.mre'1;ekojapodrtavaRadovanaKaraalit..akojujeorganiziraoMomciloMandie.Meduosobamakojimajeodblokirao[acunnalazise
j
haskib
j
egu
OaC
GoranHadzic.-Be.zobziranamojuodluku,njegovaimovinaidaljecebilibLokiranauBiH,jerieVijecemioim-'"BiHdon.ijeloodluku
0
bJokim!!ju!!ateritorijiBiHcjeiokupneimoville,.uklj-ui'ujuCibankovner"cunepreostaJihosobakojeSLIoprufune,akojesunedo-slllpneHaskomrribunaLLI-kazao
i
Incko.vmCanjenapozicijuskojeSLI
srnijenjenL
Takoder,
ne
siva-rajusebilokakve
0
bavezezaojhoveranijeposlodavce.-HoecIiseoniaktivira-(inaoekoj.iavoojfuokciji,piranjeie
0
kojemceodlu~ivatipoEliekestnmke,ins
ti
ltIeijeisiraiavnos
L
Ovoje[estzrelostipolitickogesrnbIisme!llaBiHiznampouzdanodacemnogiuEvropi;sireprotitispa-znjomhoce1
i
zvanifn
iei
uBiHizabratibuduc!!OSIi.liproslosl-kazaojevisokipredstavlliknakonferenci·ji
Zll
novinareuzgradiOHauSarajevu.Doo.ojeo.ukidmjeovilizab!"!!!!aIliukornslu.i;ajulleutjeeeI).atrenlltne
i
buducehivicneposrupkepro
Ii
v
OliO-
bl!nakojeseovezabmneoclnose.Inckoje
j
ucerodluCio
i
a
ukinezahr;evdaSDSpo-dnosim
i
esecocfioansiishizvjclmjeOHR-L1.Premaojegovimrijeeima,sadajevrijemedasepo-dsjetimokolikojeBiHpas
(i-
glauposljednjih15godina
i
aseponovaabavdemo
da
cesvionikojisupotinil;fa-mezlocinebitigonjeni
i
izvedenipreds
II
dove.
Sukobinteresa
Nakon
,[0
j
enovinarimaponudenodap~lavepicanjejavioseZoranZuZaizLisla"PressR,kojiseisamna-lazionaOHR"ovojlisrisa·nkcioniranih.-Kadasampolazionaovukonferenciju,moiisumireklidacobitiunekojvrstisukobainteresa,ajasamimaoporrebudakarem
da
nikadaninakoj;naCinnisarnkriioDejroIlSkisporazumni
ti
po-magaoopruien.imazarame;clocin"-kazaoje
t:
uza.OnsezahvalioI!!ckuzbogoveodluketegaupilaO"kakooviLjudimogudoh-
zati
danisuIImdilionozailtasubilisankcioniraoi".Inckojeodgovoriudasvio"iIjudi
lVrde
dasuneviniIeda
j
ePe-di
ESdann
(PaddyAshdown)imaorazlogekadlljedooiosvojuodluku.
G.
MRKJC-
S.
ROiA,JAC
sretenLUMiC
"Srbijan-skipolie;-jsk.igene-ralSrerenLukicosudenjeo~22go-dineza-
1>-.;:......
tIIO:II_
tvorajefjeimaokoolfolunadsvimjedi-nicamaReserajavnebe-zbjedno.tiMUP-aSrbijenaKosovuikaorakavbiovazaosudiooikudruzenogzioci!lackogpoduhvata.Lukicjeodrl<avaokomunikacijusvojskomzbogpotpLlnekoordinacijedjeJovanjaiimaojeuloguuzdruzenimoperaciiama.
predragKUjUndzIc
,--,..----..Neprav-.omocnom,presudomSudaBiH•PredragKUjUlldiicproglasenjekrivimzaralnizlohnpocinjenLIDobo
j
uiosunennak.aZ!!uzatvo·raod22godine..Pro-gla.sell
i
ekrivimjer
j
ekaokomandallljedinice»Predinivukovi",kojaiedielovalausklopuVojskeRepllblikeSrpske,poC-iniozl.otinprolivcovjecnoninapodeucjuDaboja.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Almir Brkan liked this
Almir Brkan liked this
Esad Velić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->