Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Derventski list [broj 2184, 11.3.2010]

Derventski list [broj 2184, 11.3.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 24|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
BROJ 2184
GODINA 
XCVIII
DERVENTA, ~etvrtak, 11. mart 2010. godine CIJENA 0,70 KM
www.derventskilist.net
Na "Rampi":
preseqena u krugDoma zdravqa
U kruguDoma zdravqa:
7 - 18 ~asova(subotom 8 - 16)053/333-535
 ApotekarskastanicaKalenderovci
(u objektu ambulante)
Bronhoklir
(sirup za ka{aq)6,20 KMSeptolete5,00 KMLijekovi s"pozitivne liste"na receptInsulinna recept
OPTIKA FOKUS
 
SVE NA JEDNOM MJESTU 
- Test dioptrije- Izrada nao~ara- Veliki izbor okvira- Sve vrste stakala- Najbr`a usluga

333-530
Ul. kraqa Petra
I
(na Rampi)
8 - 18
8 - 18
h
h
NA^ELNIK OP[TINE MILORAD SIMI], ODBOR ZA RAVNOPRAVNOSTPOLOVA I UDRU@EWE @ENA DERVENTA ORGANIZOVALI
U ponedjeqak je i u na{oj op{tini na sve~an na~inobiqe`en 8. mart - Me|unarodni dan `ena. Bila jeto prilika da svim majkama, suprugama, k}erima, dje-vojkama i svim `enama za`elimo sre}an praznik, uzkaranfil i poklon, ma koliko vrijedan bio. Bilo je iorganizovanih slavqa, po preduze}ima i ustanovama,udru`ewima gra|ana, restoranima i drugim mjesti-ma. Op{irniji izvje{taj objavqujemo na 6. i 7 stranilista.
PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA 
GENERALNI [TRAJK - POSQEDWA [ANSA
GENERALNI [TRAJK - POSQEDWA [ANSA 
strana 2.
strana 2.
strana 4.
POSJETA LIDERA 
OSMOMARTOVSKA DRU@EWA 
 
2. STRANA "DERVENTSKI LIST" 11. mart 2010. BROJ 2184
IZDAJE: JP DERVENTSKI LIST I RADIO DERVENTA 
Uredni{tvo i administracija: Derventa, Ulica cara Lazara 45Redakcija, tel: 053/312-050, 312-051Direktor i glavni urednik:
mr
 
Rade Samarxi}
, tel: 053/332-283Ra~unovodstvo/administracija: Tel/faks 053/331-832
E-mail
:
dervlist@teol.net, derventskilist@gmail.com,miroslav.radanovic.dl@gmail.com, www.derventskilist.net
 @iro ra~uni: NLB Razvojna banka 5620050000367783,Bobar banka: 565-355-42000001-20List izlazi ~etvrtkom. Rukopisi se ne vra}aju.Oglasi i li~ne vijesti primaju se svakim radnim danom,a za svaki slijede}i broj do utorka u 10 ~asova.Redakcija:
Edin Dizdarevi}
odgovorni urednik,
^edo Vuji~i}
 tehni~ki urednik,
Miroslav Radanovi}
novinar,
Milo{ Asenti}
fotoreporter[tampa: "Grafika" Derventa. Za {tampu:
Du{ko Mali}
Re{ewem Ministarstva informacija Republike Srpske broj 01-65/95 od 06. marta 1995. godine,list je upisan u registar javnih glasila pod rednim brojem 97."Derventski list" je 1977. godine odlikovanORDENOM ZASLUGA ZA NA-ROD SA SREBRNOM ZVIJE-ZDOM za naro~ite zaslugena poqu javne djelatnosti ko- jom se doprinosi op{temnapretku zemqe.
SAVEZ SINDIKATA REPUBLIKE SRPSKE
Odr`avawe generalnog {t-rajka radnika u RepubliciSrpskoj je nu`no i neizbje`no,izjavila je na konferenciji zanovinare
Ranka Mi{i}
,predsjednik Saveza sindikataRS, nakon sastanka rukovod-stva sindikata sa predstavni-cima sindikalnih organiza-cija op{tina dobojske regije.Sastanak je odr`an u pro{li~etvrtak u Derventi, a poredrukovodstva republi~kog sin-dikata, u raspravi su u~estvo-vali predstavnici sindikataop{tina iz Doboja, Broda,[amca, Modri~e, Tesli}a iDervente. Razmatrani su za-htjevi Saveza sindkata RS kojisu upu}eni Vladi RS i Unijiudru`ewa poslodavaca RS, akoji se odnose na po{tovaweprava radnika i ispuwavaweobaveza prema wima po osno-vu rada.U izjavi novinarima, Mi-{i} je naglasila da su radni-ci u RS dovedeni u bezizla-znu situaciju i da vi{e nemaju{ta da izgube. Ona je reklada, zbog straha, velika ve}inaradnika ne smije javno da go-vori o svojim problemima, inaglasila da je bahatost vla-sti i poslodavaca prevr{ilasvaku mjeru.- Prinu|eni smo da se umnogim preduze}ima organi-zujemo i radimo u ilegali,kao prije stotinu godina, jernam poslodavci ne dozvojavajuda {titimo radni~ka prava.Istovremeno, oni formirajusvoje, takozvane `ute sindika-te, koji rade po wihovom na-logu i koji nemaju veze sa rad-nicima. Vlada i Unija poslo-davaca RS dozvolili su vla-snicima i direktorima pre-duze}a da iza|u pred radnikei da ka`u: Ovo je moje, kome sene svi|a mo`e da ide. Mi smogospodari `ivota i smrti, aako to ne prihvatate, mi }emoda zaposlimo Kineze kojihima kao pqeve i koji }e da ra-de onako kako mi ka`emo. Utakvim okolnostima, a imaju}ina umu da Vlada, Unija poslo-davaca i inspekcije ne ~ineni{ta kako bi za{titili rad-nike, mnogi se pla{e i }ute.Postali su robovi nemilo-srdnih i nezaja`qivih poslo-davaca kojima je jedini ciqda se obogate na tu|oj muci inesre}i, ka`e Mi{i}.Ona je navela nekolikopreduze}a u kojima je eviden-tno drasti~no kr{ewe zakonai prava radnika, a me|u wimapomenula je i preduze}e "Bajakompani" iz Dervente.- Zajedni~ki imenilac zavlasnike i direktore takvihpreduze}a je da su iznad Usta-va, iznad zakona i iznad sve-ga. Svako od tih preduze}a jete{ka `ivotna pri~a za rad-nike koji nemaju platu, nemajudruga prava po osnovu rada ikoji, uz sve to, ne smiju javnoni da se pobune protiv robo-vlasni{tva, isti~e Mi{i}.Postoji bezbroj zabiqe- `enih slu~ajeva gdje se, uzizbjegavawe pla}awa obavezaprema dr`avi i radnicima,radni~ka plata ispla}uje ufri`iderima, ve{ ma{inamai drugim stvarima.- Mjesecima, pa i godina-ma, u nekim preduze}ima rad-nicima nisu upla}eni dopri-nosi za zdravstveno i penzio-no osigurawe, tako da mnoginemaju mogu}nost da odu qeka-ru, bez obzira na potrebu inu`nost. Mnogi menaxeri, kojisu se obogatili na grba~iradnika, dobili su priznaweza menaxera godine na raznimnivoima, a da se zna da kr{ezakon i prava radnika. Kako jeto mogu}e, pitamo se?! Nikood onih koji bi to trebali dau~ine ne pita menaxere kakosu stekli toliki imetak, na-gla{ava Mi{i}.Pora`avaju}a je ~iwenicada 60 odsto poslodavaca u Re-lubici Srpskoj ne po{tuje Za-kon o pravima radnika i ko-lektivne ugovore, isti~eMi{i} uz napomenu da su satim podatkom upoznati i Vla-da i Unija poslodavaca i in-spekcije, koje su previ{e pla}-ene s obzirom da ne radeni{ta, ka`e ona.Predsjednik Saveza eindi-kata RS izrazila je veliko ne-zadovoqstvo raspolagawemsredstvima iz Investicione-razvojne banke RS, odnosnosredstvima iz buxeta RS, tepostavila nekoliko pitawa nakoja, po wenom mi{qewu, tre-ba da odgovori Vlada RS: Ko-me su dati povoqni krediti i jesu li sredstva investiranau namjene za koje su planira-na? Jesu li milioni marakaoti{li u razvoj i unapre|eweprivre|ivawa, ili u zado-voqavawe nekih drugih (li-~nih) apetita? Kome su datesubvencije i podsticaji i jesuli zabiqe`eni rezultati ta-kvih ulagawa???Nije se smjelo desiti dapostoje desetine miliona ma-raka mawka u buxetu RS zbogneupla}enih obaveza premaradnicima i za to Vlada RS idruge institucije moraju sno-siti odgovornost, konstatujeMi{i}. Ona dodaje da radni-ci vi{e nemaju {ta da izgubei da je jedini na~in da seza{tite organizovawe gene-ralnog {trajka u RS.- Postoji jasna spremnostradnika i predstavnika sin-dikata na svim nivoima za tumjeru, a kona~nu potvrdu i od-luku o odr`avawu {trajka unarednim danima treba da do-nese Generalno vije}e sindi-kata. Planirano je da, prijegeneralnog {trajka, budu odr- `ani {trajkovi upozorewa,posebno u preduze}ima kojanajdrasti~nije kr{e zakon iprava radnika, a ukoliko ta-kve mjere ne budu dale rezul-tat i}i }emo u generalni {t-rajk, naglasila je na kraju Mi{i}. mr
GENERALNI [TRAJK - POSQEDWA [ANSA 
JEDNOM MJESE^NO RADI ORTOPED- ZAKAZIVAWE PREGLEDA!
BORA^KA ORGANIZACIJA 
^lanovi porodica Der-ven}ana poginulih u Vlase-nici, predstavnici Bora~keorganizacije i op{tine De-rventa, u subotu su posjetiliovaj grad i prisustvovaliparastosu slu`enom za pokojdu{a pripadnika Drugog ba-taqona 327. brigade poginu-lih u borbi za odbranu Re-publike Srpske. U ponedje-qak, 9. marta, navr{ilo se{esnaest godina od kada je `ivote, na rati{tu kod Vla-senice, samo tokom jednogdana izgubilo trinaest Der-ven}ana. Ina~e, na vlaseni-~kom rati{tu stradalo jeukupno 15 boraca iz Dervente.Vijence i cvije}e na spo-menik izgra|en u znak sje}-awa na wihovu `rtvu, osim~lanova porodica, polo`ilisu na~elnici op{tina Der-venta i Vlasenica,
Milo-rad Simi} i Mladen Po-povi}
, te predstavnici Bo-ra~kih organizacija Derven-te i Vlasenice, kao i narod-ni poslanik iz ovog kraja
Miroslav Kraqevi}
.Prije slu`ewa parastosadelegacija iz Dervente ob-i{la je i spomen sobu, a ukwigu utisaka upisano jesje}awe na pripadnike Dru-gog bataqona koji su izginu-li u neposrednoj bliziniovog grada.Jedinstven zakqu~ak kojise, tokom posjete, nametnuo je potreba produbqivawaveza izme|u Dervente i Vla-senice, ~emu slu`i i pokre-nuta inicijativa bratimqe-wa ove dvije op{tine, te na-stavak ~uvawa uspomena napoginule Derven}ane i opl-emewivawe ovih susreta.~.v.
PARASTOS POGINULIM DERVEN]ANIMA
INICIJATIVNI ODBOR UDRU@EWA RVIOP[TINE DERVENTA 
OBAVJE[TEWE
OSNIVA^KA SKUP[TINA 
Rje{ewem Osnovnog suda u Bawa Luci, od 22.08.2008. godine i odlukom Saveza organizacija i udru- `ewa RVI RS od 12.12.2009. godine, Udru`ewe RVIop{tine Derventa 1991.-1995. iskqu~eno je iz Saveza.Rukovodstvo Udru`ewa radilo je suprotno Statutui ostalim aktima Saveza, ote`alo rad Savezu, te svo- jim djelovawem naru{ilo ugled Saveza i svih ~lanova.S tim u vezi, dana 16.02.2010. godine, formiran jeinicijativni odbor od 14 ~lanova, koji je izradio ak-cioni plan.
Inicijativni odbor obavje{tava RVI op{tineDerventa da do|u na osniva~ku Skup{tinu Udru- `ewa, koja }e se odr`ati dana 19.03.2010. godineu Sali Doma penzionera Derventa, sa po~etkom u12 ~asova.
 
BROJ 2184 "DERVENTSKI LIST" 11. mart 2010. STRANA 3.
Nakon proceduralnog usva- jawa dnevnog reda i zapisnikasa prethodne sjednice, pa`wunekolicine odbornika pobudio je prijedlog odluke o dono{ewurevizije dijela Regulacionogplana "Industrijska zona". Pr-edstavnik projektantske ku}eobjasnio je najva`nije detaqeplana, te naglasio da se proje-kat odnosi na period od desetgodina i da je planirana iz-gradwa 40 novih objekata, od~ega 27 individualnih.
Du{anRa{i}
interesovao se za mogu-}nost promjene namjene plani-ranih objekata (iz stambenih uposlovne), a potpredsjednik Sk-up{tine op{tine
Milan \u-ki}
smatra da je prije usvajawaplana trebalo usvojiti Stra-te{ki plan razvoja op{tine.Prijedloge i pitawa imali su jo{
Nusret Dizdarevi}, Fa-dil Pelesi}
i
Grozdan Ru- `i~i}
, no, na kraju, dokument jeusvojen bez izmjena i dopuna.Lokalni plan akcije inva-lidnosti (LPAI) za period2010-2014. godina usvojen jebez rasprave i uz zahvalnost
Drage Tadi}a
Skup{tini op-{tine i ~lanovima radne grupeza izradu plana.Povodom izvje{taja o raduSkup{tine op{tine i izvje-{taja o radu stalnih radnih ti- jela Skup{tine op{tine za2009. godinu oglasili su se sa-mo Du{an Ra{i} i
Nade Pla-nin~evi}
. Ra{i} je relativnozadovoqan ukupnim rezultatomi smatra da su mnoga pitawaostala neobra|ena i nedovr{e-na. On je izrazio nezadovo-qstvo ~iwenicom da su stalnaradna tijela Skup{tine op-{tine ~e{}e referisala stra-nkama nego Skup{tini. NadePlanin~evi} konstatovao je da je u pro{loj godini Skup{tinaop{tine bila lo{ servis i pa-ravan aktuelne vlasti, te na-glasio da `ivot u Derventi idedrumom, a Skup{tina op{tine{umom.Uz izvje{taj o sopstvenomradu, odbornici su bez raspra-ve usvojili i izvje{taje o rea-lizaciji programa ure|ewagradskog gra|evinskog zemqi-{ta, odnosno o realizaciji pr-ograma sanacije i odr`avawalokalnih puteva za 2009. godinu.Strasti su, pak, podgrijaneve} na narednoj ta~ki dnevnogreda, kada se razmatrao iz-vje{taj o realizaciji programapodsticawa poqoprivredneproizvodwe za 2009. godinu.Nade Planin~evi} je konstato-vao da je u tom periodu obe-zbije|eno duplo mawe sredsta-va za poqoprivrednike, negogodinu dana ranije, naglasiote`ak polo`aj poqoprivredni-ka i neizvjesnu budu}nost, terekao da odgovornost za te{kostawe snose Vlada RS i op{t-inska vlast. Reagovao je na~e-lnik op{tine
Milorad Si-mi}
, rekav{i da je govor Pla-nin~evi}a izborna kampawa.Simi} je naglasio da je pri-vrednik od malih nogu i da zna{ta zna~i zaraditi pare i udr`avnoj i u privatnoj firmi,{to, po wegovim rije~ima Pl-anin~evi} ne zna, jer je nau~ioda raspola`e tu|im. Na to jePlanin~evi} uzvratio rekav{ida su on i wegova porodicaproizvo|a~i, te da je neko dru-gi nau~io da tro{i ono {todrugi zara|uju. U ovom verbal-nom obra~unu potegnuta su ipitawa ko je od wih dvojice navi{em nivou, ~ija je ve}ina uSkup{tini op{tine kvalifiko-vanija i druga, a poku{aji neko-licine odbornika da raspravuvrate u okvir dnevnog reda inisu dali ba{ neki rezultat, sobzirom da je i ve}ina wih"vuklo" na svoju stranu. Du{anRa{i} je rekao da treba na}ina~in da se otkupi tr`i{nivi{ak, da poqoprivrednicipostanu robni proizvo|a~i ida se omogu}i prihod od poqo-privredne djelatnosti za malai nezaposlena doma}instva, nakoji na~in bi i dr`avi bilolak{e, jer bi smawila socijal-na davawa.
Mihajlo Ze~evi}
 smatra da izdvajawa iz repu-bli~kog i op{tinskog buxeta zapoqoprivredu moraju biti ve-}a, bez obzira na probleme ikrizu.
Sini{a Jefti}
je kon-statovao da se vodi rasprava oneva`nim pitawima i da sepri tom zaboravqaju konkretniproblemi, a u raspravu se uk-qu~ila i narodni poslanik
Ve-sna Jungi}
. "Optu`ila" je Pla-nin~evi}a da nije uradio ni-{ta da pomogne poqoprivred-nicima, iako je u dva mandatabio poslanik u NSRS, te doda-la da je sve {to Vlada RS pre-duzima u ovoj oblasti poku{ajda se uspostavi sistem. Ona jenaglasila da poqoprivredanije socijalna, ve} privrednagrana i da treba tra`iti dru-ga~ija rje{ewa od dosada{wih.Nakon svega, izvje{taj je usvo- jen ve}inom glasova, no nemo`e se zanemariti ~iwenicada su problemi poqoprivred-nih proizvo|a~a ostali u dru-gom planu.Kako to obi~ano biva, nakon{to se malo "izduvaju", odbor-nici su potom bez raspraveusvojili izvje{taj o realizaci- ji projekta "Lokalno je prima-rno" za period oktobar-decem-bar 2009. godine, kao i prijed-log istog plana za 2010. godi-nu. Dva prijedloga odluka o pr-ometovawu gradskog gra|evi-nskog zemqi{ta su prihva}ena,a dva odbijena. Bez raspraveusvojeni su prijedlog odluke ouskla|ivawu osniva~kog aktaJZU "Dom zdravqa" i prijedlogodluke o izmjenama odluke oosnivawu JU "Centar za kultu-ru", dok je prijedlog odluke oupotrebi simbola i imenaop{tine Derventa usvojen uzmawe izmjene i dopune.U raspravi povodom prijed-loga odluke o utvr|ivawu izno-sa naknade za rad ~lanova up-ravnih i nadzornih odbora u javnim ustanovama i preduze-}ima, ~iji je osniva~ Skup{tinaop{tine, u~estvovali su na~e-lnik op{tine Milorad Simi},zamjenik na~elnika op{tine
Igor @uni}
, te odbornici Gr-ozdan Ru`i~i}, Du{an Ra{i},Sini{a Jefti},
 AleksandarJamexija
i Milan \uki}. Za- jedni~ka konstatacija je da ubuxetu op{tine nema novca zavisoke nov~ane naknade i da jeprijedlog od 60 KM mjese~no po~lanu odbora realan iznos. Ia-ko se ~inilo da postoji dogo-vor oko iznosa naknada, za pri- jedog je glasalo tek 13 odbor-nika, pa }e ovo pitawe uskoroponovo do}i na dnevni redSkup{tine op{tine.Informacije o stawu op{tebezbjednosti i o radu Policij-ske stanice za bezbjednost sa-obra}aja usvojene su bez ra-sprave i ve}inom glasova. Do-sta rasprave izazvala je in-formacija o stawu javne ra-svjete, a diskusije i primjedbeodbornika odnosile su se naplan aktivnosti za poboq{a-vawe i racionalizaciju potro-{we elektri~ne energije. Nai-me, na~elnik Odjeqewa za sta-mbeno komunalne poslove
Dra-gan Paji}
predo`io je da sedugovawa op{tine za javnu ra-svjetu podmire i iz xepovagra|ana. Po wegovom, od gra-|ana bi trebalo tra`iti daplate polovinu ukupnog duga odnekoliko stotina hiqada mara-ka, jer }e u suprotnom, ka`e Pa- ji}, Elektrodistribucija po~e-ti sa iskqu~ewem struje i nagradskom i na seoskom podru-~ju. Ve}ina odbornika, uspro-tivila se prijedlogu da se gr-a|ani obavezuju na izmirivaweduga za javnu raspravu. NadePlanin~evi} i Miroslav Mi-li~i} smatraju da se u{tedemogu posti}i iskqu~ewem ra-svjete u podru~jima u kojima `ivi veoma mali broj qudi.Mili~i} je iznio podatak da u @eravcu ima 36 rasvjetnih ti- jela (sijalica), a da su u tomdijelu naseqene samo tri ku}e.Planin~evi} je konstatovao da je uli~na rasvjeta izgra|ena upustopoqinama u kojima ne `ivi niko, a da pri tom velikibroj doma}instava povratnika,od Mi{inaca prema Johovcu,nema struju.
Drago Kisi}
sma-tra da se u{tede mogu posti}ikupovinom {tednih `aruqa,dok je Du{an Ra{i} naglasiopotrebu uzvr|ivawa priorite-ta i potvdrio zapa`awe Pla-nin~evi}a da se na pojedinimmjestima uli~na rasvjeta ne ga-si ni tokom dana. Nakon dugerasprave, usvojen je zakqu~akda informacija bude prihva}ena, a da se za jednu od nared-nih sjednica pripremi drugiprijedlog mjera za racionali-zaciju potro{we struje i izmi-rivawe dugovawa.Bez rasprave, odbornici suprihvatili informaciju o upi-su u~enika i stru~noj zastupqe-nosti nastavnog kadra u {kol-skoj 2009/10. godini, kao i pri- jedloge rje{ewa o imenovawuKomisije za verifikaciju iz-bora u mjesnim zajednicama,odnosno o razrje{ewu i imeno-vawu Savjeta za izradu regula-cionih planova. Izvje{taj Ko-misije za izbor za provo|ewepostupka po ponovqenom javnomkonkursu za izbor i imenovawe~lanova Upravnog odbora JZU"Dom zdravqa", kao i prijedlo-zi rje{ewa o razrje{ewu ~la-nova Upravnog i Nadzornog od-bora, odnosno imenovawu ~la-nova Upravnog odbora u ovojustanovi, niti nakon nekolikopauza i ponovqenog glasawa,nisu dobili potreban broj gla-sova. Kao kompromisno rje{e-we usvojen je zakqu~ak da ta~keo razrje{ewu i imenovawu bu-du skinute sa dnevnog reda, aovo pitawe bi}e ponovo predodbornicima na jednoj od na-rednih sjednica.mr
DISKUSIJE PRO@ETE IZBORIMA
DISKUSIJE PRO@ETE IZBORIMA 
Predsjednik SO IlijaZirdum ~estitao je svimpripadnicima qep{eg pola8. mart, Me|unarodni dan `ena, te tim povodom, uz~estitku, jedinoj `eni od-borniku Nedeqki \ali}, uru~io i buket cvije}a.
 AKTUELNI ^AS
Pitawa i primjedbe:
Fadil Pelesi}:
Vlasnici trgova~kih radwi pored magi-stralnog puta Derventa-Brod tra`e dozvolu da rade nedjeqom, jer tada imaju mogu}nost da zarade!
Pero \uri}:
Kada }e biti dovr{ena uli~na rasvjeta u Jasikova~i? Kada }e Derventa dobiti davno obe}anu gradsku toplanu? 
 Drago Kne`evi}:
Mo`e li se stati u kraj ga`ewu zelenih islobodnih povr{ina oko kru`nog saobra}aja na Rampi? 
Mihailo Ze~evi}:
Kada }e po~eti realizacija projekta iz-gradwe kanalizacije na lijevoj obali Ukrine? 
Nade Planin~evi}:
Nisam zadovoqan radom zimske slu`bena odr`avawu puteva i ulica i kada }e biti uklowen pijesak sagradskih ulica nasut tokom zime? 
Vlado Kova~evi}:
Stipendije trebaju biti ve}e.
Ilija Zirdum:
Gra|ani iz takozvane zgrade EHTA-R pitaju  ho}e li objekat ~ija je izgradwa u planu zaklawati wihovu zgra- du i wihove balkone? 
Odgovori:
Mirsad Be}irovi}:
Ne mo`emo udovoqiti zahtjevu grupetrgovaca, jer }e to isto onda tra`iti i drugi (pored puta Der-venta-Prwavor), i u gradu.
 Dragan Paji}:
Rasvjeta u Jasikova~i gradi se na isti na~inkao i u drugim ulicama. Bi}e zavr{eno kada budu obezbije|enapotrebna sredstva. Uskoro }e biti done{ena odluka o parkin-zima i to }e biti rje{ewe za za{titu povr{ina oko kru`nog saobra}ajnog toka. U radu zimske slu`be imamo prioritete, aove zime obezbije|eno je duplo mawe novca u op{tinskom buxe-tu nego ranije. Vi{e od ovoga {to smo u~inili ne mo`e. Abra-zivni materijal bi}e uklowen kada prestane da pada snijeg.
Milorad Simi}:
O projektu kanalizacije sve je ve} re~eno,a za vi{e detaqa treba se obratiti direktoru "Komunalca" \or|i Petkovi}u. I ja bih volio da su stipendije ve}e, ali u buxetu nema dovoqno novca. U toku su pregovori sa kompanijomiz Austrije koja }e uraditi studiju za gradsku toplanu. Vi{e detaqa zna}emo nakon toga.
Qubica Be}arevi}:
Stanari iz zgrade EHTA-R bili su kodmene. Nije ta~no da }e budu}a zgrada zaklawati wihovu, a jo{ uvijek nema ni gra|evinske dozvole za novi objekat.
15. SJEDNICA SKUP[TINE OP[TINE
 
Uz izvje{taj o radu Skup{tine op{tine za 2009.godinu, odbornici usvojili i izvje{taje o stawu op{tebezbjednosti i radu Policijske stanice za bezbjednostsaobra}aja
Nisu prihva}eni prijedlozi kadrovskihrje{ewa u upravqa~kim strukturama Doma zdravqa
Strasti na relaciji pozicija i opozicija podgrijaoizvje{taj o realizaciji programa podsticawa poqo-privrede za 2009. godinu, a u verbalnom obra~unupredwa~ili na~elnik op{tine Milorad Simi} i pred-sjednik Kluba odbornika SDS Nade Planin~evi}
Odba~en prijedlog da u pla}awu tro{kova javne ra-svjete u~estvuju i gra|ani

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->