Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Anne Mccaflrey - Ejder Uçuşu

Anne Mccaflrey - Ejder Uçuşu

Ratings: (0)|Views: 79 |Likes:
Published by Behram Bazo

More info:

Published by: Behram Bazo on Jun 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2011

pdf

text

original

 
Ejder Uçu
ş
uAnne McCaffreyISBN 975-6902-04-3Özgün Ad
ı
: Dragonflight-Anne McCaffreyÇeviri: Ferhan ErtürkYay
ı
na haz
ı
rlayan: Sava
ş
K
ı
l
ı
çKapak Tasar 
ı
m
ı
: Füsun Alt
ı
neTeknik Haz
ı
rkk: Penguen Kitap Kaset Bas. Yay. Ltd.
Ş
ti.Kapak ve iç bask
ı
: Mart Matbaac
ı
l
ı
k1. Bask
ı
 
İ
stanbuL OCAK 1999
İ
thaki Yay
ı
nlanCaferaga Mal
ı
. Sak
ı
zgülü Sk. 33/2 Kad
ı
köy 81300
İ
stanbulTelefon/Faks: 0 216 338 26 33EJDER UÇU
Ş
UAnne McCaffreyÇeviri: Ferhan Ertürkt h a k iSUNU
Ş
 Bir efsane ne zaman efsane olur? Bir mit niçin mittir? Bir olay 'Peri Masal
ı
' kategorisine girmek için ne kadar eski ve terk edilmi
ş
 olmal
ı
d
ı
r? Ve niye baz
ı
olaylar eski, de
ğ
i
ş
ken bir karakter kazanma geçerlili
ğ
ini kaybederlerken baz
ı
olaylar tart
ı
ş
ı
lmaz kal
ı
rlar?Sagittarian bölgesindeki Rukbat alt
ı
n rengi G-tipi bir y
ı
ld
ı
zd
ı
. Be
ş
gezegeni vard
ı
. Ba
ş
ı
bo
ş
olanlardan biri, son bin y
ı
ll
ı
k dönemdeonun çekimine girmi
ş
ve orada kalm
ı
ş
t
ı
. Üçüncü gezegeninin etraf 
ı
insan
ı
n soluyabilece
ğ
i havayla kapl
ı
yd
ı
. Bir insan
ı
n içebilece
ğ
isuya ve de kendine güvenerek dik yürüyebilece
ğ
i yerçekimine sahipti.
İ
nsano
ğ
lu onu ke
ş
fetti ve çabucak kolonile
ş
tirdi. Bunu bütünya
ş
anabilir gezegenlere yapt
ı
lar. Sonra -duygusuzluktan ya da imparatorlu
ğ
un çökmesinden dolay
ı
, kolonistler aslabulamad
ı
klar 
ı
ndan ve en sonunda da unuttuklar 
ı
ndan- kolonileri kendi ba
ş
la
ı
n
ı
n çaresine bakmaya terk ettiler.
İ
nsanlar Rukbat'
ı
n üçüncü gezegenine yerle
ş
tiklerinde ona Pern ismini verdiler. Benimsedi
ğ
i de
ğ
i
ş
ken, eliptik yörüngede etraftadolan
ı
p duran yabanc
ı
gezegene fazla dikkat etmemi
ş
lerdi. Birkaç nesil sonra var-l
ı
ğ
ı
n
ı
unuttular. Her iki yüz Dünya y
ı
l
ı
nda bir, bu gezginin izledi
ğ
i tehlikeli yol onu üvey k
ı
zkarde
ş
inin yak
ı
nma getiriyordu.Cepheler uygunsa ve karde
ş
gezegenle bulu
ş
ma yeteri kadar yak
ı
ndansa, ki ço
ğ
u zaman öyle olurdu, gezginin üzerindeki yerliya
ş
am, uzay bo
ş
lu
ğ
undan, daha s
ı
cak ve konuksever gezegene geçecek köprü arard
ı
. Pern'in gö
ğ
ünden gümü
ş
iplikler gibi dökülenbu tehlike ile yap
ı
lan ç
ı
lg
ı
n sava
ş
s
ı
ras
ı
nda Pern'in ana gezegenle olan zay
ı
f ba
ğ
lant
ı
s
ı
tamamen koptu. Dünya'n
ı
n hat
ı
ralar 
ı
, Perntarihinde birbirini izleyen nesillerle köklerinin an
ı
la
ı
yozla
ş
mcaya kadar önce efsane veya mit oldu, ard
ı
ndan unutuldu.Korkunç
İ
pliklerin sald
ı
ı
la
ı
na kar 
ş
ı
önlem almak için Pernliler unutulmu
ş
Dünyal
ı
atalar 
ı
n
ı
n beceriklilikleriyle, uyum sa
ğ
lad
ı
klar 
ı
 gezegenlerinde ya
ş
ayan bir canl
ı
türünün a
ş
ı
ı
uzmanla
ş
m
ı
ş
bir biçimini geli
ş
tirdiler. Pern'i
İ
plik'ten kurtarmak için verilen korkunçsava
ş
ta büyük önem ta
ş
ı
yan
ı
ş
ı
nlanma gibi bir yetene
ğ
e sahip bu s
ı
rad
ı
ş
ı
hayvan
ı
kullanmak ve korumak için yüksek empati ve içtelepati yetene
ğ
ine sahip baz
ı
insanlar e
ğ
itildi.Kanatl
ı
, kuyruklu olan, ate
ş
püskürten ejderler (isimlerini Dünya efsanelerindeki benzerlerinden alm
ı
ş
lard
ı
), onlar 
ı
n ayr 
ı
bir 6soy olan ejderadamlan, ve sava
ş
t
ı
klar 
ı
tehlike, hepsi birlikte yepyeni bir efsane ve mit yaratt
ı
lar.Pern yak
ı
n olan tehlikeden kurtulduktan sonra daha rahat bir ya
ş
am tarz
ı
na geçti. Efsanelerin ad
ı
n
ı
n kötüye ç
ı
kmas
ı
ilekahramanlar 
ı
n torunlar 
ı
gözden dü
ş
tüler.7Weyr Aray
ı
ş
ı
 Davulcu, vur; gaydac
ı
, üfle;Vur, arpçi; asker, gitAte
ş
i özgür b
ı
rak
ı
n ve otlar 
ı
da
ğ
lay
ı
n,Do
ğ
an K
ı
z
ı
l Y
ı
ld
ı
z geçinceye dek.Lessa ü
ş
ümü
ş
tü, buz gibi uyand
ı
. Hem de oldum olas
ı
rutubetli, yap
ı
ş
kan ta
ş
duvarlar 
ı
nkin-den daha fazla bir so
ğ
uk içinde. Tam onDevir önce onu deh
ş
etten inleyerek nöbetçi wherin pis kokulu yuvas
ı
nda saklanmak zorunda b
ı
rakan tehlikeden daha büyük bir tehlikeyi önceden sezdiren bir ü
ş
ümeydi bu.Tortop yatmaktan kaskat
ı
kesilmi
ş
olan Lessa, yana
ş
malar ile uyku yeri olarak payla
ş
t
ı
ğ
ı
, kokan peynirhanedeki samanlar 
ı
nüzerinde yat
ı
yordu. Bu kötü alamette di
ğ
er herhangi bir önseziye benzemeyen bir acillik hissi vard
ı
. Avluda kendi dairelerinin içindey
ı
lan gibi k
ı
v
ı
larak ilerleyen nöbetçi wherin dikkatini yoklad
ı
. Hayvan, zincirinin bo
ğ
ma s
ı
n
ı
ı
nda döneniyordu. Huzursuzdu, ama
ş
afak öncesi karanl
ı
ğ
ı
nda s
ı
rad
ı
ş
ı
olabilecek herhangi bir 
ş
eye kar 
ş
ı
da ilgisizdi.Lessa tutulmu
ş
omuzlar 
ı
ndaki gerginli
ğ
i azaltmak için kendine s
ı
ms
ı
k
ı
sa
ı
lm
ı
ş
t
ı
. Sonra, kendini adele adele, eklem eklemrahatlamaya zorlayarak, onu uyand
ı
ran ama daha hassas nöbetçi wheri rahats
ı
z etmeyen, sinsi belay
ı
hissetmeye çal
ı
ş
t
ı
.Tehlike kesinlikle Ruatha Kalesi'nin içinde de
ğ
ildi. Ne de bir zamanlar ba
ş
tan a
ş
a
ğ
ı
p
ı
ı
l p
ı
ı
lnEjder Uçu
ş
u
 
olan Kale'nin bozulu
ş
unun ye
ş
il tan
ı
ğ
ı
olan, ac
ı
mas
ı
z otlar 
ı
n eski harçlar 
ı
n içinden zorla yeniden büyüdü
ğ
ü Kale'nin kald
ı
ı
mdö
ş
enmi
ş
çevresinden geliyordu. Tehlike ne vadideki art
ı
k pek kullan
ı
lmayan geçitten, ne de Kale'nin uçurumunun dibindekizanaatkarlar 
ı
n ta
ş
kalelerinden yakla
ş
ı
yordu. Rüzgar, Tillek'in so
ğ
uk k
ı
y
ı
la
ı
ndan geliyormu
ş
gibi kokmuyordu. Ama hâlâ Lessa'n
ı
nnarin bedeninin bütün sinirlerini titreterek, duyular 
ı
n
ı
sertçe sars
ı
yordu. Tamamen aya
ğ
a kalk
ı
p, önsezili ruh hali kaybolmadan onunne oldu
ğ
unu bulmaya çal
ı
ş
t
ı
. D
ı
ş
a
ı
, daha önce zorlad
ı
klar 
ı
ndan çok daha öteye, Geçit'e do
ğ
ru yöneldi. Tehdit her ne ise Ruatha'dade
ğ
ildi . . .
ş
imdilik. Tan
ı
d
ı
k bir havas
ı
da yoktu. O halde, Fax da de
ğ
ildi.Fax'm kendini tam üç Devir'den beri Ruatha Kalesi'nde göstermemesinden Lessa temkinli bir 
ş
ekilde ho
ş
nuttu. Zanaatkârlannkay
ı
ts
ı
zl
ı
ğ
ı
, çürüyen çiftlik kaleleri, hatta Kale'nin ye
ş
eren ta
ş
la
ı
, kendisinin unutmay
ı
tercih etti
ğ
i, bir zamanlar 
ı
n gösteri
ş
li vebay
ı
nd
ı
r Kale'sini yenip boyun e
ğ
dirmesinin nedenini hat
ı
rlatt
ı
klar 
ı
için Doruklar Bölgesi'nin kendine özgü Lordu Fax'
ı
k
ı
zd
ı
rm
ı
ş
t
ı
.Bu bunalt
ı
c
ı
tehditi tan
ı
mlamaya umutsuzca zorlanan Lessa, sandaletlerini bulmak için samanlar 
ı
elleriyle yoklad
ı
. Keçele
ş
mi
ş
 saçlanndan samanlar 
ı
fark
ı
nda olmadan silkeleyerek aya
ğ
a12Weyr Aray
ı
ş
ı
 kalkt
ı
, sonra da çabucak kaba bir dü
ğ
üm att
ı
ensesinde .Is
ı
nmak için s
ı
k
ı
ş
m
ı
ş
uyuyan yana
ş
malar 
ı
n aras
ı
ndan kendine bir yol açt
ı
ve ana mutfa
ğ
ı
n a
ş
ı
nm
ı
ş
basamaklar 
ı
ndan yukar 
ı
 kayarcas
ı
na süzüldü. A
ş
ç
ı
ve yard
ı
mc
ı
s
ı
y
ı
ğ
ı
l
ı
ate
ş
in s
ı
ca
ğ
ı
na s
ı
rtlar 
ı
dönük, büyük oca
ğ
ı
n önündeki uzun masan
ı
n üzerindeuzanm
ı
ş
kulak t
ı
rmalay
ı
c
ı
biçimde hor-luyorlard
ı
. Lessa ma
ğ
aralardan olu
ş
an mutfa
ğ
ı
geçip ah
ı
ı
n kap
ı
s
ı
na do
ğ
ru süzüldü. Kap
ı
y
ı
 sadece narin vücudunun geçebilece
ğ
i kadar aralad
ı
. Sandaletlerinin ince tabanlar 
ı
n
ı
n alt
ı
ndaki avlunun parke ta
ş
la
ı
buz gibiso
ğ
uktu.
Ş
afak öncesi havas
ı
n
ı
n yamal
ı
giysilerinin içine nüfuz etmesi ile titredi.Nöbetçi wher onu kar 
ş
ı
lamak için, sürünerek avluyu geçti, her zaman yapt
ı
ğ
ı
gibi onu serbest b
ı
rakmas
ı
için yalvar 
ı
yordu. Onuavuturcas
ı
na, sivri uçlu kulaklar 
ı
n
ı
n k
ı
ı
ş
ı
klar 
ı
n
ı
düzeltir gibi ok
ş
ad
ı
. O korkutucu kafaya sevecen bir 
ş
ekilde bakarak, ona birazdandaha iyi bir ok
ş
ama sözü verdi. Lessa Kale'nin kocaman, kal
ı
n kap
ı
s
ı
n
ı
n üstündeki burca do
ğ
ru giden oyulmu
ş
basamaklardanyoluna devam edince, wher zincirinin sonunda inleyerek çömeldi. Lessa kulenin tepesinde, yakla
ş
an güne kar 
ş
ı
siyah bir rahatl
ı
kiçinde yükselen Geçit'in ta
ş
ba
ğ
ı
rlar 
ı
n
ı
n bulundu
ğ
u do
ğ
uya do
ğ
ru gözlerini dikti.Tehlike hissi o yönden de geldi
ğ
i için karars
ı
z-13Ejder Uçu
ş
uca sola döndü. Yukar 
ı
do
ğ
a
ı
bir göz att
ı
, gözleri
ş
afak gö
ğ
ünü henüz egemenli
ğ
i alt
ı
na almaya ba
ş
layan k
ı
z
ı
l y
ı
ld
ı
za tak
ı
lm
ı
ş
t
ı
.Gözlerini dikip bakarken y
ı
ld
ı
z, Pern'in do
ğ
an güne
ş
inin parlakl
ı
ğ
ı
nda görkemini kaybetmeden önce son bir yakut par 
ı
lt
ı
s
ı
yayd
ı
.Masallar 
ı
n ve baladlann k
ı
z
ı
l y
ı
ld
ı
z
ı
n
ş
afak vakti belirmesi ile ilgili tutars
ı
z bölümleri, bir anlam ç
ı
karamayacak kadar çabuk gelipgeçti zihninden. Üstelik içgüdüsü, tehlike her ne kadar kuzeydo
ğ
udan da gelebilirse, tam do
ğ
uda ba
ş
edilmesi gereken daha büyükbir tehlike oldu
ğ
unu söyledi. Sanki görme gücü tehlike ile insan aras
ı
ndaki aç
ı
kl
ı
ğ
ı
kapatacakm
ı
ş
gibi gözlerini iyice k
ı
sarakdikkatlice do
ğ
uya bakt
ı
. Önsezi tam yok olurken nöbetçi wherin hafif,
ı
sl
ı
ğ
a benzer somsu ona ula
ş
t
ı
.Lessa iç çekti.
Ş
afakta çeli
ş
kili alametler d
ı
ş
ı
nda hiçbir cevap bulamam
ı
ş
t
ı
. Beklemesi gerekiyordu. Uyar 
ı
gelmi
ş
ve o da onu kabuletmi
ş
ti. Beklemeye al
ı
ş
ı
kt
ı
.
İ
natç
ı
l
ı
k, dayan
ı
kl
ı
l
ı
k ve kurnazl
ı
k onun kinci, bitmez tükenmez sabr 
ı
ile doldurulmu
ş
di
ğ
er silahlar 
ı
yd
ı
lar.A
ğ
aran günün
ı
ş
ı
klar 
ı
a
ş
a
ğ
ı
daki vadinin sürülmemi
ş
tarlalar 
ı
n
ı
n karmakar 
ı
ş
ı
k panoramas
ı
n
ı
ayd
ı
nlatt
ı
. I
ş
ı
klar, da
ğ
ı
n
ı
k bahar çimlerinde otlayan da
ğ
ı
n
ı
k süt hayvan
ı
sürülerinin bulundu
ğ
u e
ğ
imli meyve bahçelerinin üzerine dü
ş
tü. Lessa Ruat-ha'da otlar 
ı
nbüyümemeleri gereken yerlerde yeti
ş
tikleri ve yeti
ş
meleri gereken yerde de öldük-14Weyr Aray
ı
ş
ı
 lerini dü
ş
ündü kara kara. Lessa o an Ruatha Va-disi'nin bir zamanlar ne kadar mutlu, ne kadar bereketli oldu
ğ
unu zar zor hat
ı
rlayabildi. Bir zamanlar, yani Fax gelmeden önce. Tuhaf 
ş
eyler kuran bir gülümseme, böyle bir deneyime al
ı
ş
ı
k olmayandudaklar 
ı
n
ı
n k
ı
v
ı
lmas
ı
na yol açt
ı
. Fax Ruatha'y
ı
fethinden hiçbir kâr sa
ğ
layamad
ı
... ve de Lessa ya
ş
ad
ı
ğ
ı
müddetçe bu böylesürecekti. Ve de bu felaketlerin kayna
ğ
ı
hakk
ı
nda en ufak bir fikri bile yoktu Fax'
ı
n.Yoksa var m
ı
yd
ı
, diye merak etti, Lessa. Zihni hâlâ tehlikenin ac
ı
mas
ı
z varl
ı
ğ
ı
yla yank
ı
lan
ı
yordu. Bat
ı
da Fax'
ı
n atalar 
ı
na ait ve yasalolan tek Kale duruyordu. Kuzeydo
ğ
uda küçük ama ç
ı
plak, kayal
ı
k da
ğ
lar ve de Pern'i koruyan Weyr bulunuyordu.Lessa sinini kamburla
ş
t
ı
ı
p, sabah
ı
n tatl
ı
, temiz rüzgar 
ı
n
ı
içine çekerek gerindi.Bir horoz ah
ı
ı
n bahçesinde öttü. Lessa h
ı
zla döndü, yüzünde tetikte oldu
ğ
unu gösteren bir ifade vard
ı
, ki
ş
ili
ğ
ine uygun olmayanböyle bir pozda görülmemek için d
ı
ş
Kale'yi tar 
ı
yordu gözleri. Saçlar 
ı
n
ı
aç
ı
p, gür y
ı
ğ
ı
n
ı
yüzünü örtmesi için b
ı
rakt
ı
. Vücudu rol yapt
ı
ğ
ı
 özensiz duru
ş
a geçti. Tak tak sesler ç
ı
kararak h
ı
zla basamaklardan a
ş
a
ğ
ı
inip, nöbetçi wherin yan
ı
ndan geçti. Hayvan ac
ı
kl
ı
ac
ı
kl
ı
 inledi, kocaman gözleri do
ğ
an gün
ı
ş
ı
ğ
ı
ka
ş
ı
s
ı
nda k
ı
rp
ı
ş
ı
p duruyordu. Lessa pis kokan keskin nefesine ald
ı
rmadan pullu15Ejder Uçu
ş
ukafay
ı
kucaklay
ı
p, kulaklar 
ı
n
ı
vegözlerinin kenarlar 
ı
n
ı
ka
ş
ı
d
ı
. Nöbetçi wher zevkten mest olmu
ş
tu, uzun gövdesi titriyor, kesilmi
ş
 kanatlar 
ı
h
ı
ş
ı
rt
ı
l
ı
seslerle oynuyordu. Lessa'n
ı
n kim oldu
ğ
unu bilen ya da umursayan sadece wherdi. Ve nöbetçi wher, o
ş
afak vaktiRuatha soyunun derinlerine dalan kana susam
ı
ş
k
ı
l
ı
çlardan kaçmak için bilinçsizce pis kokan karanl
ı
k yuvas
ı
nda s
ı
ğ
ı
nacak yer arad
ı
ğ
ı
, bütün Pern'deki güvendi
ğ
i tek yarat
ı
kt
ı
.Yak
ı
nda birisi varsa, di
ğ
er herkese olaca
ğ
ı
kadar ona da gaddar olmas
ı
n
ı
hat
ı
rlatarak, yava
ş
ça aya
ğ
a kalkt
ı
. Nöbetçi wher isteksizli
ğ
ini vurgulamak için ileri geri sallanarak Lessa'ya itaat edece
ğ
ine söz verdi.Güne
ş
in ilk
ı
ş
ı
klar 
ı
Kale'nin d
ı
ş
duvarlar 
ı
nda par 
ı
ldad
ı
ve nöbetçiwher uluyarak karanl
ı
k yuvas
ı
nah
ı
zla dald
ı
. Lessa sessiz amah
ı
zl
ı
ca mutfa
ğ
a ve oradan da peynirhaneye gitti.
 
16Weyr Aray
ı
ş
ı
 VVeyr'den ve Çanak'tanPern'in ejderadamlan yükseliyorlar,Bronz ve kahverengi, mavi ve ye
ş
il,Havadalar, uçuyorlar, bir görünüyorlar, bir kayboluyorlar.F'lar, bronz Mnementh'in boynunda, Doruklar Bölgesi'nin Lordu diye bilinen, Fax'
ı
n esas Kale'sinin üstündeki göklerde ilk defabelirdi. Arkas
ı
nda kendine has kama düzeninde, filo adamlar 
ı
göründüler. F'lar otomatik bir 
ş
ekilde düzeni kontrol etti; arayagirdikleri andaki kadar hassas ve titizdi.Mnementh onlar 
ı
Kale'nin düzlü
ğ
üne indirmek için, bu ziyaretin dostane havas
ı
yla uyumlu
ş
ekilde, bir kavis çizerken, F'lar da
ğ
 s
ı
rt
ı
n
ı
n savunmas
ı
n
ı
n bak
ı
ms
ı
zl
ı
ğ
ı
n
ı
artan bir tiksinti ile inceledi. Ate
ş
ta
ş
ı
oyuklar 
ı
bo
ş
tu. Ocaklardaki kayalardan kesilmi
ş
oluklar 
ı
n
ı
ş
ı
lt
ı
s
ı
yosunlarla ye
ş
ile boyanm
ı
ş
t
ı
.Pern'de Kale'sinin kayalar 
ı
na eski Yasalara uyarak bakan bir Lord bile yok muydu? F'lar'
ı
n dudaklar 
ı
gerilip ince bir çizgiye dönü
ş
.Bu Arama bitip Etkileme yap
ı
ld
ı
ğ
ı
nda, Weyr'de ciddi, çok
ş
iddetli bir Meclis toplant
ı
s
ı
gerekecekti.Ve kraliçenin alt
ı
n kabu
ğ
u ad
ı
na,o, F'lar, durumu düzeltmeye niyetlenmi
ş
ti. Uyu
ş
uklu
ğ
un yerine çal
ı
ş
kanl
ı
k getirecekti. Pern'in zirvelerindeki ye
ş
il ve tehlikelitabakay
ı
, ta
ş
kesimlerdeki otlar 
ı
temizleyecekti. Hiçbir çiftlik kalesinde otlar 
ı
n ye
ş
il örtüsü ba
ğ
ı
ş
lanmayacakt
ı
. Ve a
ş
ı
ı
cimrice, a
ş
ı
-17Ejder Uçu
ş
u
ı
gönülsüzce sunulan ondal
ı
k vergi, ate
ş
ta
ş
ı
ç
ı
karmaman
ı
n ac
ı
s
ı
yan
ı
nda Ejdenveyr'ine yak
ı
ş
ı
r bir cömertlikle akacakt
ı
.Mnementh Fax'
ı
n Kale'sinde otlar 
ı
n kaplad
ı
ğ
ı
parke ta
ş
la
ı
n
ı
n üzerine hafifçe inmek için kanat uçlar 
ı
n
ı
sallarken onaylarcasmaguruldad
ı
. Bronz ejder dev kanatlar 
ı
n
ı
katlad
ı
. F'lar'
ı
n Kale'nin Büyük Kulesi'nin uyar 
ı
çan
ı
n
ı
duydu. F'lar inmek istedi
ğ
ini belirtmesiile Mnementh dizlerinin üzerine çöktü. Bronz binicisi, Kale Lordu'nun gelmesini kibarca bekleyerek Mnementh'in kama
ş
eklindekidevasa kafas
ı
n
ı
n yan
ı
nda ayakta durdu. F'lar 
ı
l
ı
k ilkbahar güne
ş
inin
ı
ş
ı
klar 
ı
yla puslanm
ı
ş
a
ş
a
ğ
ı
daki vadiye öylesine göz gezdirdi.Mazgal yar 
ı
klar 
ı
ve yal
ı
yar pencerelerinden ejderadamla-ra dikkatlice bakan ürkek ba
ş
la
ı
umursamad
ı
. Gelen hava ak
ı
m
ı
gmbungeri kalan
ı
n
ı
n indi
ğ
ini haber verirken dönmedi. Bununla beraber, rastlant
ı
sonucu yan karde
ş
i olan kahverengi binici F'nor'ungeleneksel pozisyonda, solunda, bir ejder boyu geride durdu
ğ
unu biliyordu. F'lar gözünün kenar 
ı
ndan, F'nor'un ta
ş
la
ı
n aras
ı
ndan
ı
ş
k
ı
ran otlar 
ı
çizmesinin topu
ğ
uyla ezdi
ğ
ini bir an için gördü.Aç
ı
k kap
ı
la
ı
n ilerisinde büyük Avlu'dan gelenbir emir gergin bir f 
ı
s
ı
lt
ı
ya dönü
ş
erek bo
ğ
uldu.Bir grup, ba
ş
la
ı
nda orta boylu t
ı
knaz bir adamlanerdeyse uygun ad
ı
m yürüyerek ortaya ç
ı
kt
ı
lar.Mnementh çenesini yere koyabilmek için boy-18Weyr Aray
ı
ş
ı
 nunu kavisle
ş
tirerek kafas
ı
n
ı
e
ğ
di. Mnementh'in F'lar'
ı
n ba
ş
ı
ile ayn
ı
seviyede olan, façetal
ı
gözleri, tedirgin edici bir ilgi ile yakla
ş
angruba tak
ı
lm
ı
ş
t
ı
. Ejderler s
ı
radan insanlar üzerinde niçin böyle ac
ı
nas
ı
bir korku yaratt
ı
klar 
ı
n
ı
asla anlayamazlard
ı
. Hayat
ı
boyuncasadece bir tek durumda ejder insana sald
ı
rabilirdi ve bu da basit bir umursamazl
ı
k gerekçesiyle ba
ğ
ı
ş
lanabilirdi. F'lar, ister Lord ister zanaatkar olsun, kalelilere korku verme gere
ğ
inin arkas
ı
ndaki politikay
ı
ejdere aç
ı
klayamazd
ı
. Mnementh sadece yakla
ş
an tak
ı
m
ı
nyüzlerinde gözüken, kendini rahats
ı
z edip F'lar'
ı
tuhafça ho
ş
nut eden korku ve endi
ş
eyi izleyebilirdi."Doruklar Bölgesi'nin Lordu, Fax'
ı
n Kale'sine ho
ş
geldiniz, bronz binici. Kendisi emrinizdedir," dedi ve adam yeterince sayg
ı
l
ı
bir selam verdi.Üçüncü
ş
ah
ı
s zamirinin kullan
ı
m
ı
k
ı
l
ı
k
ı
rk yaran biri için örtülü bir hakaret olarak yorumlanabilirdi. Bu F'lar'
ı
n Fax hakk
ı
nda ald
ı
ğ
ı
 bilgilere uyuyordu, bu yüzden umursamad
ı
. Fax'
ı
h
ı
rsl
ı
bir adam olarak tan
ı
mlayan ba
ş
kalar 
ı
ndan ald
ı
ğ
ı
bilgiler de do
ğ
ruydu. Bu,F'lar'
ı
n giysilerindeki bütün ayr 
ı
nt
ı
la
ı
bir anda inceleyip, k
ı
l
ı
c
ı
n
ı
n karma
ş
ı
k oymal
ı
kabzas
ı
n
ı
fark etti
ğ
inde Fax'
ı
n hafifçe çat
ı
lankaslar 
ı
yla huzursuz gözlerinden belliydi.S
ı
ra ona geldi
ğ
inde, F'lar da Fax'
ı
n sol elinde birçok k
ı
ymetli yüzü
ğ
ün parlad
ı
ğ
ı
n
ı
fark etti. De-19Ejder Uçu
ş
urebeyinin sa
ğ
eli profesyonel bir k
ı
l
ı
ç ustas
ı
n
ı
n al
ı
ş
kanl
ı
ğ
ı
ndan dolay
ı
silah
ı
çekmeye haz
ı
r bir durumdayd
ı
hafifçe. K
ı
ymetlikuma
ş
tan elbisesi lekeliydi ve lekelerin hiçbiri yeni de
ğ
ildi. Kal
ı
n wher derisi çizmelerinin içindeki ayaklar 
ı
yere sa
ğ
lam bas
ı
yordu vea
ğ
ı
rl
ı
k ön parmaklarmday-d
ı
. Bu adama be
ş
kom
ş
u Kale'nin fatihi olarak, çok dikkat etmek gerekiyor diye karar verdi F'lar. Böyleh
ı
rsl
ı
bir gözüpeklik kendi içinde bir aç
ı
klamayd
ı
. Fax alt
ı
nc
ı
kaleyi evlenerek alm
ı
ş
t
ı
. . . ve yedinciyi, ne kadar al
ı
ş
ı
lmad
ı
k bir durumolsa da, resmen miras olarak alm
ı
ş
t
ı
.
Ş
ehvet dü
ş
künü bir adam olarak ünü vard
ı
. F'lar bu yedi Kale içinde yararl
ı
bir Aramaolaca
ğ
ı
n
ı
umuyordu. R'gul'un güneyde tembeller aras
ı
nda güzel kad
ı
n var m
ı
diye Arama'ya gitmesine kar 
ı
ş
mam
ı
ş
t
ı
. Weyr'in busefer güçlü bir kad
ı
na ihtiyac
ı
vard
ı
; jora Nemorth ile birlikte i
ş
e yaramazdan bile daha kötü bir performans ortaya koymu
ş
tu. Aksilikku
ş
kuculuk: F'lar'm bir Weyrkadm
ı
'nda istedi
ğ
i nitelikleri do
ğ
uran ko
ş
ullar bunlard
ı
."Biz Arama için dola
ş
ı
yoruz," diye sözcükleri yayarak yava
ş
ça konu
ş
tu F'lar, "ve Kale'nizin misafirperverli
ğ
ini rica ediyoruz, LordFax." Fax'
ı
n gözleri Arama sözünün geçmesi ile bellibelirsiz aç
ı
ld
ı
."Jora'n
ı
n öldü
ğ
ünü duymu
ş
tum," diye sanki F'lar umursamayarak bir tür s
ı
nav
ı
geçmi
ş
gibi üçüncü
ş
ahs
ı
aniden b
ı
rakarak cevaplad
ı
 Fax. "O

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->