Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
P. 1
Menghilangkan Derau Citra Additive Dengan Filter Mean (Spatial Filtering)

Menghilangkan Derau Citra Additive Dengan Filter Mean (Spatial Filtering)

Ratings: (0)|Views: 712 |Likes:
Published by Jans Hendry

More info:

Published by: Jans Hendry on Jun 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2014

pdf

 
Pfcnolhdhc gkzyh jknkzhl i{ Ahcw Dfcjy{ / Flfezyo VNB, Kcjocfwkh
8
 
BFCNDKLHCNEHC JFYHV GKZYH JFCNHC MKLZFY BFHC$
wphzkhl mklzfykcn 
+
Efdhjkyhc jfyhv jhlhb oiafe pfcflkzkhc jhlhb dhl kck gkzyh jknkzhl zkjhe ikwh jkpvcnekyk# Efdhjkyhcc{hikwh bfc{fihiehc efwhlhdhc jhlhb bfcnfwzkbhwk kcmoybhwk {hcn zfyehcjvcn jhlhb gkzyh zfywfivz#Jfyhv wfifchyc{h bfbklkek }hykhwk {hcn ifyhnhb, chbvc ififyhph afckw jfyhv zflhd jkjfweykpwkehcwfghyh bhzfbhzkw vczve bfcnfzhdvk “zkcnehd lhev‒ c{h jhc ihnhkbhch ghyh bfcnhzhwkc{h# Zfczv iklhwfghyh bhzfbhzkw zflhd jkyvbvwehc, bheh ekzh ikwh bfcnfbihcnehc “hczk jfyhv‒ wfghyh bhzfbhzkw pvlh#Wfivhd gkzyh {hcn zflhd zfyghbpvy jfyhv hehc bfbklkek pfywhbhhc vbvb, {heck1
n$t,{+ 2 m$t,{+ % c$t,{+
jfyhv ikwh zhbphe phjh eh~hwhc yvhcn"~hezv hzhv avnh jhlhb eh~hwhc myfevfcwk# Iklh bfbhcn wvjhdzhbphe jhlhb eh~hwhc yvhcn"~hezv, bheh ikwh lhcnwvcn jknvchehc zhpkw vczve bfcndklhcnehc jfyhvzfywfivz# Chbvc, jfyhv ikwh whah dhc{h zhbphe phjh eh~hwhc myfevfcwk# Bheh pfylv jkifylhevehchlkdyhnhb vczve bfcjfzfewk jfyhv zfywfivz vczve bfcnfzhdvk afckwc{h# Lhlv jkifylhevehclhd zhpkw {hcnwfwvhk# Jhlhb eh~hwhc myfevfcwk gkzyh bfbklkek ifczve pfywhbhhc1
N$v,}+ 2 M$v,}+ % C$v,}+
Jfyhv {hcn ifywkmhz eoczkcv jhphz jklkdhz jhyk wkmhz pfykojfwkzhwc{h bflhlvk eh~hwhc myfevfcwk# Zfczvwhah ekzh zhv jkivzvdehc hlkdyhnhb movykfy vczve bfcnvihd eh~hwhc ef myfevfcwk# Iklh jfyhv zfyivezkpfykojkw, bheh {hcn jklhevehc hjhlhd bfcnvyhcnk jfyhv jhyk gkzyh vczve bfcjhphzehc fwzkbhwk gkzyh hwlkhzhv oyknkchl# Jfcnhc bfcnnvchehc
wphzkhl mklzfykcn,
jfyhv ikwh jk evyhcnk dhc{h jfyhv zfywfivz ifywkmhz
hjjkzk}f
hzhv zhbihdhc# Jfcnhc hyzk lhkc, ihd~h ekzh bfbifykehc jfyhv zhbihdhc phjh gkzyh oyknkchllhlv jklhevehc pfchpkwhc jfcnhc bfcnnvchehc mklzfy"mklzfy zfyzfczv# Ifykevz kck hehc jkdhjkyehc afckw" afckw mklzfy Bfhc jhc efnvchhcc{h#
 
Hykzdbfzkg bfhc mklzfy
 Mklzfy kck bfyvphehc afckw {hcn phlkcn wfjfydhch# Jhlhb opfyhwkc{h, mklzfy kck hehc bfcndkzvcnyfyhzh jhyk gkzyh ifyjfyhv
n$t,{+
jhlhb hyfh {hcn jkefchk olfd afcjflh# Jhfyhd {hcn jkefchk afcjflh kck jkwfivz avnh wfihnhk
wvikbhnf
{hcn jklhbihcnehc jfcnhc W
t{
# Wfdkcnnh jkdhyhpehczkjhe hehc bfckbivlehc efikcnvcnhc efzkeh wkbiol kck jknvchehc jhlhb bfc{fivzehc
wvikbhnf
jhlhb hyzkefl kck# Iklh jkbkwhlehc ihd~h
 
$t,{+
bfyvphehc cklhk kczfcwkzhw wfzflhd jkzhpkw, bheh yvbvw
hykzdbfzkg bfhc mklzfy 
hjhlhd1
 $,+ 28$,+
$,+∄

 b jhc c bfyvphehc ihykw jhc eolob jhyk wfivhd bhzykew mklzfy# Ikhwhc{h bhzykew kck ifyvevyhcnhcakl t nhcakl hnhy hjh poyow zfcnhd ehyfch dhwkl pfydkzvcnhc yfyhzh hehc jkifykehc phjh zkzke zfcnhd jhyk bhzykew#
 
Pfcnolhdhc gkzyh jknkzhl i{ Ahcw Dfcjy{ / Flfezyo VNB, Kcjocfwkh
9
 
Pfydhzkehc goczod ifykevz vczve bfbpfyaflhw opfyhwk kck#Phjh goczod kck bhzykew pfchpkw {hcn hehc jknvchehc ifyvevyhc 7t7 {hcn wfbvhc{h ifycklhk 8#Bhzykew kck nvchc{h vczve bfcgvplke bhzykew W
t{
jhyk bhzykew oyknkchl {hcn efbvjkhcjkopfyhwkehc jfcnhc yvbvwhc
hykzdbfzkg bfhc mklzfy 
#
: > 49 7 :8 4 ;
bheh dhwkl mklzfyc{h1
$+$+
$:%>%4%9%7%:%8%4%;+
 2
$:=+
 2 6#8888
6
 Bheh bhzykew W
t{
dhwkl mklzfy hjhlhd
: > 49 6 :8 4 ;
 Mklzfy afckw kck, ikwh jknvchehc vczve bfchpkw gkzyh {hcn bfcnhcjvcn jfyhv hghe wfpfyzk
vckmoyb
hzhv
Nhvwwkhc
#
 
Nfobfzykg bfhc mklzfy
 Jfcnhc bfcnnvchehc mklzfy afckw kck, bhzykew gkzyh hehc jkzhpkw ifyjhwhyehc yvbvw ifykevz1
 $,+ 2 $,+
$,+∄


 Yvbvw jk hzhw bfcnhcjvcn hyzk ihd~h wfbvh pkewfl {hcn bf~heklk cklhk kczfcwkzhw jhyk gkzyh{hcn zfyefch afcjflh mklzfy
jkehlkehc
lhlv jkphcnehzehc jfcnhc

#Pfydhzkehc goczod ifykevz vczve bfcaflhwehc pfcnnvchhc yvbvw jk hzhw#
: > 49 7 :8 4 ;
bheh dhwkl mklzfyc{h1
$:∞>∞ 4∞ 9∞7∞:∞8∞4∞;+
/$∞+
 2
74>0>9
/
 2 :#8>>
:
 Bheh bhzykew dhwkl mklzfy hjhlhd1W
t{
 W
t{
 
 
Pfcnolhdhc gkzyh jknkzhl i{ Ahcw Dfcjy{ / Flfezyo VNB, Kcjocfwkh
7
 
:>49::84; Jkihcjkcnehc jfcnhc mklzfy
hykzdbhzkg,
mklzfy kck lfikd gogoe vczve bfchpkw gkzyh {hcnbfcnhcjvcn jfyhv
vckmoyb
hzhv
Nhvwwkhc
# ^hlhvpvc mklzfy wfiflvbc{h avnh ikwh jknvchehc,chbvc jfcnhc bfcnnvchehc mklzfy
nfobfzykg
, dhwklc{h lfikd ihnvw#
 
Dhybockg bfhc mklzfy
 Mklzfy kck jhphz jknvchehc vczve bfcnvyhcnk jfyhv {hcn ifyvph
Nhvwwkhc
jhc
Whlz 
zhpkwh{hcnc{h zkjhe gogoe vczve jfyhv
Pfppfy 
# Mklzfy kck jkyvbvwehc wfghyh bhzfbhzkw bfcahjk1
 $,+28$,+
$,+∄

 Pfydhzkehc goczod ifykevz vczve bfcaflhwehc hyzk yvbvw jk hzhw#
: > 49 7 :8 4 ;
bheh dhwkl mklzfyc{h1
∞
 2
∞#
 2
#
 2 7#8>
7
 Bheh bhzykew dhwkl mklzfy hjhlhd1
: > 49 7 :8 4 ;
 
 
Goczyhdhybockg bfhc mklzfy
 Mklzfy kck bfyvphehc wolvwk vczve bfc{flfwhkehc ehwvw iklh jfyhv
hjjkzk}f
ifyvph jfyhv
whlz - pfppfy 
# Mklzfy kck jkyvbvwehc jfcnhc1
 $,+2$,+
$,+∄

$,+
$,+∄

 W
t{
 

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
504laka liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Danny DanZsu liked this
Danny DanZsu liked this
Danny DanZsu liked this
myudisuhendar liked this
Fitri Ana liked this
Teuku Dermawan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->