Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ugovor o Radu s Pripravnikom Na Neodredjeno Vreme

Ugovor o Radu s Pripravnikom Na Neodredjeno Vreme

Ratings: (0)|Views: 583|Likes:
Published by agencijalibris7041
Ugovor o Radu s Pripravnikom Na Neodredjeno Vrem http://www.knjigovodstvena-agencija.rs
Ugovor o Radu s Pripravnikom Na Neodredjeno Vrem http://www.knjigovodstvena-agencija.rs

More info:

Published by: agencijalibris7041 on Jun 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2014

pdf

text

original

 
 
Knjigovodstvena agencija Libris : Kontakt 065/514-53-53 : http://www.knjigovodstvena-agencija.rs
Уговор о раду с приправником на неодређено време
 
Закључен
 
дана __________ године, у __________________, између:
 
1. _______________________________________________________________ (пословноиме, седиште, матични број, ПИБ правног лица, у даљем тексту: Послодавац), које заступа
_______________________,
с једне стране и
 
2. _____________________________________________________________ (име, презиме,пребивалиште, ЈМБГ, број личне карте, у даљем тексту: Приправник), с друге стране.
 
Уговорне стране на основу чл. 30. и 47. Закона о раду споразумно утврђују следећеодредбе:
 
1. Послодавац _________________, из _________, ул. __________________, заснива радниоднос са запосленим _____________________, из ___________, ул. _____________________. Запослени заснива радни однос први пут, у својствуприправника, ради оспособљавања за самосталан рад у занимању за које је стекаоодређену врсту и степен стручне спреме, ако је то као услов за рад на одређенимпословима утврђено законом или правилником, за обављање послова из тачке 4. овогуговора.
 
2. Запослени има завршен ___________________ факултет Универзитета у Београду, а позанимању је дипломирани ____________________.
 
3. Запослени има радну књижицу број __________.
 
4. Запослени ће обављати послове _______________________________ за _________________________, у Сектору за __________________________.
 
 
 
Knjigovodstvena agencija Libris : Kontakt 065/514-53-53 : http://www.knjigovodstvena-agencija.rs
5. Запослени ће обављати послове у ______________, у централи Послодавца.
 
6. Запослени је дужан да ступи на рад __________ године.
 
7. Запослени заснива радни однос у својству приправника.
 
8. Приправнички стаж траје ___ (_______) месеци.
 
9. Запослени заснива радни однос с пуним радним временом, у трајању од 8 (осам) сатидневно, односно 40 (четрдесет) сати недељно.
 
10. По истеку приправничког стажа Запослени полаже приправнички испит, под условимаутврђеним Појединачним
 
колективним уговором _____________________. Запослени једужан да пријави полагање стручног испита, најкасније у року од месец дана пре истека рока из тачке 8. овог уговора.
 
Уколико Запослени положи приправнички испит, наставља да обавља послове из тачке
4.
уговора на неодређено време.
 
Уколико Запослени не положи приправнички испит, престаје му радни однос закључно сданом када је полагао испит.
 
11. Запослени има право на одмор и то:
 
а) одмор у току дневног рада у трајању од 30 (тридесет) минута, који не може да секористи на почетку и на крају радног времена;
 
б) дневни одмор у трајању од 12 (дванаест) сати непрекидно;
 
ц) недељни одмор у трајању од 24 (двадесет четири) сата непрекидно;
 
д) годишњи одмор сразмерно времену проведеном на раду, тако што му за сваки месецпроведен на раду припада по __ дана годишњег одмора.
 
12. Послодавац је дужан да одмах по ступању Запосленог на рад поднесе прописанепријаве на обавезно социјално осигурање и благовремено уплаћује доприносе запензијско, инвалидско и здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености.
 
13. Послодавац ће обрачунавати зараду Запосленог тако што ће цену рада занајједноставнији рад утврђену Појединачним колективним уговором ___________________, помножити коефицијентом ____, а потом умањити за
20%.
14. Послодавац ће Запосленом исплаћивати зараду два пута месечно: у виду аконтације,до 15. у месецу, и у виду коначног обрачуна, последњег дана у месецу. Послодавац сеобавезује да Запосленом приликом сваке исплате зараде, у смислу претходног става,достави обрачун зараде.
 
 
 
Knjigovodstvena agencija Libris : Kontakt 065/514-53-53 : http://www.knjigovodstvena-agencija.rs
15. Запослени има право на додатак на зараду:
 
а) за рад на дан државног и верског празника – 
110%;
б) за рад ноћу и рад у сменама, ако такав рад није вреднован при утврђивању основнезараде – 
 
најмање 26% од основице;
 
ц) за рад дужи од пуног радног времена (прековремени рад) – 
26%;
д) по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радномодносу – 
 
0,4% од основице.
 
16. Запослени има право на накнаду зараде у висини просечне зараде у претходна тримесеца, коју би остварио да ради за време одсуствовања с рада, у следећим случајевима:
 
а) на дан празника који је нерадни дан;
 
б) за време коришћења годишњег одмора;
 
ц) за време одсуства с рада уз накнаду зараде;
 
д) ради одазивања на позив државног органа.
 
17. Запослени има право на накнаду зараде за време одсуствовања с рада због привременеспречености за рад до 30 (тридесет) дана, и то:
 
а) најмање у висини од 65% од зараде коју би остварио у месецу у којем је наступилапривремена спреченост за рад;
 
б) у висини од 100% од просечне зараде у претходна три месеца, у којем је наступилапривремена спреченост за рад, нити може бити мања од минималне зараде по ЗОР
-
у, ако је она проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу.
 
18. Запослени има право на накнаду зараде у висини од 60% од зараде коју би остварилада ради, за време прекида рада до којег је дошло без њене кривице, најдуже 45 (четрдесетпет) дана у календарској години.
 
19. Запослени има право на накнаду зараде и друга примања у складу са законом
 
иПојединачним колективним уговором _________________________.
 
20. Послодавац се обавезује да обезбеди и спроводи заштиту на раду у складу са законом,прописаним мерама и нормативима заштите на раду, актом послодавца, односноПојединачним колективним уговором _________________________. Запослени је дужанда се придржава прописаних мера заштите на раду.
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->