Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
115Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
C# - DHKH Hue

C# - DHKH Hue

Ratings: (0)|Views: 13,609|Likes:
Published by Hoang Tran

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Hoang Tran on Jun 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2014

pdf

text

original

 
 
Giáo trình Visual Studio .NET 
1
ĐẠ
I H
C HU
 
ĐẠ
I H
C KHOA H
CKHOA CÔNG NGH
THÔNG TIN
GIÁO TRÌNH C# VÀ
Ứ 
NG D
NG
NGUY
N HOÀNG HÀ – NGUY
ỄN VĂN TRUNG
 HU
- 2008
 
 
Giáo trình Visual Studio .NET 
2
CCHH
Ư Ư Ơ Ơ 
NNGG
 
11
 
TT
NNGG
 
QQUUAANN
 
VV
 
..NNEETT
 
FFRRAAMMEEWWOORRKK 
1.1 T
ổng quan về k 
i
ến trúc của .NET Framework 
 
.NET Framework đượ 
c thi
ế
t k
ế như là môi trườ 
ng tích h
ợp để đơn giả
n hóa vi
c pháttri
n và th
c thi các
ng d
ụng trên Internet, trên desktop dướ 
i d
ng Windows Forms, ho
cth
m chí là trên c
các thi
ế
t b
ị di độ
ng (v
ớ 
i Compact Framework). Các m
c tiêu chính mà.NET framework
hướng đế
n là:-
 
Cung c
p m
ột môi trường hướng đối tượ 
ng nh
t quán cho nhi
u lo
i
ng d
ng-
 
Cung c
p m
ột môi trườ 
ng gi
m t
i thi
u s
ự xung độ
t phiên b
n (“DLL Hell” –
Đị
a ng
c DLL) t
ừng làm điêu đứ
ng các l
p trình viên Windows (COM), và
đơn
gi
n hóa quá trình tri
ển khai/cài đặ
t.-
 
Cung c
p m
ột môi trườ 
ng
linh độ
ng, d
a trên các chu
ẩn đ
ã
đượ 
c ch
ng nh
ận để
 có th
ch
a trên b
t c
h
ệ điề
u hành nào. C# và m
t ph
n chính c
ủa môi trườ 
ngth
c thi .NET, CLI (Common Language Infrastructure – H
t
ng ngôn ng
 
chung) đ
ã
đượ 
c chu
n hóa b
ở 
i ECMA.-
 
Để
cung c
p m
ột môi trườ 
ng qu
ản lý được, trong đó m
ã
đượ 
c d
dàng xác th
ực để
 th
c thi an toàn.Ki
ến trúc của .NET Framework được thiết kế th
ành 2 ph
ần: CLR (Common Language
Runtime – Kh
ối thức thi ngôn ngữ chung) v
à FCL (Framework Class Library –
Thư viện
l
ớp khung) như h
 ình d
ưới
 
 Hình 1.1 – Ki
ến trúc .NET Framework 
 
 
 
Giáo trình Visual Studio .NET 
3CLR, ph
ần cài đặ
t CLI c
a Microsoft, làm nhi
m v
qu
n lý s
th
c thi mã l
nh và t
t c
 các tác v
ụ liên quan đế
n nó: biên d
ch, qu
n lý b
nh
ớ 
, b
o m
t, qu
n lý tuy
ến đoạ
n, vàth
c thi an toàn ki
u. Mã l
nh th
ực thi trong CLR đượ 
c g
i là
đượ 
c qu
n lý (managed code)
, phân bi
t v
ớ 
i
mã không
đượ 
c qu
n lý 
 
(unmanaged code)
, là mã l
ệnh không cài đặ
tnh
ng yêu c
ầu để
th
c thi trong CLR – ch
ng h
ạn như COM hoặ
c các thành ph
n d
atrên Windows API.
FCL là thư việ
n ki
u d
li
u có th
tái s
d
ng (g
m các class, structure, …) dành chocác
ng d
ng th
c thi trong .NET. T
t c
các ngôn ng
h
tr
ợ .NET Framework đề
u s
 d
ụng thư việ
n l
ớ 
p dùng chung này.
1.2
Môi trường thực thi ngôn ngữ chung CLR (Common Language Runtime)
 
CLR (Common Languge Runtime –
Môi trườ 
ng th
c thi ngôn ng
chung) qu
n lýtoàn b
vòng
đờ 
i c
a m
t
ng d
ng: nó n
p các l
ớ 
p có liên quan, qu
n lý s
th
c thi c
acác l
ớp, và đả
m b
o qu
n lý b
nh
ớ 
m
t cách t
ự độ
ng. Ngoài ra, CLR còn h
tr
ợ 
tích h
ợ 
pgi
a các ngôn ng
ữ để
cho phép mã l
ệnh đượ 
c sinh ra b
ở 
i các ngôn ng
khác nhau có th
 
tương tác vớ 
i nhau m
t cách li
n m
ch.
1.2.1 Biên d
ịch m
ã l
ệnh .NET
 
Trình biên d
ịch tương thích vớ 
i CLR s
sinh mã th
ực thi cho môi trườ 
ng th
c thich
không ph
i là mã th
c thi cho CPU c
th
. Mã th
ực thi này đượ 
c bi
ết đế
n qua tên g
iCIL (Common Intermediate Language – Ngôn ng
trung gian chung), hay MSIL(Microsoft Intermediate Language – Ngôn ng
trung gian c
ủa Microsoft); đó là ngôn ngữ
 ki
ểu assembler được đóng gói trong các file EXE hoặ
c DLL. Các file này không ph
ithu
c d
ng file có th
th
ực thi như thông thườ 
ng, chúng c
n
trình biên d 
ch JIT (Just-in-Time)
c
a
môi trườ 
ng th
ự 
c thi
 
để
chuy
ển đố
i IL ch
a trong nó sang d
ng
l
nh c
th
ể 
 c
a máy
khi
ng d
ng th
c s
th
c thi.Quá trình biên d
ch, th
c thi m
ột chương tr 
 ình trong .NET framework có th
tóm t
ắt như
sau:-
 
Chương tr 
 ình ngu
ồn trướ 
c h
ế
t s
ẽ đượ 
c biên d
ịch và đóng gói thành mộ
t kh
i g
ilà assembly. Kh
i này s
ch
a các mã l
nh ngôn ng
trung gian và các metadatamô t
thông tin c
n thi
ế
t cho s
ho
ạt độ
ng c
a kh
i.-
 
M
i khi có yêu c
u th
c thi assembly nói trên, CLR s
chuy
ển đố
i mã l
nh ngônng
trung gian trong assembly thành mã l
ệnh tương thích vớ 
i CPU c
th
ể trướ 
c

Activity (115)

You've already reviewed this. Edit your review.
One Click Login liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
bangocdam liked this
Kaka Haru liked this
Tuan Dang liked this
Thanh Truong liked this
Hoang Nhat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->