Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
14Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
C# - ITGateVN

C# - ITGateVN

Ratings: (0)|Views: 3,124|Likes:
Published by Hoang Tran

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Hoang Tran on Jun 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2012

pdf

text

original

 
 
 MICROSOFT .NET (C#)
PROFESSIONAL PROGRAMMING FOR REAL LIFE
T
rung tâm đào tạo CNTT chất lượng cao
 C
ỔNG CNTT VIỆT
NAM. WWW.ITGATEVN.COM.VN
 
 
PROFESSIONAL PROGRAMMING FOR REAL LIFE
Ph
ạm Tuấn Anh
- C
ổng CNTT Việt Nam
 
3
 
L
ỜI NGỎ
 
Toàn t
ập giáo tr
ình này là k
ết quả của sự cô đọng những kiến thức cần thiết giúp
b
ạn l
àm ch
ủ nền tảng .NET cho công việc. Chúng tôi đ
ã
đúc kết những kinh nghiệm
th
ực tế, rút gọn những điềm cần lưu
ý, nh
ững kỹ thuật m
à h
ầu hết các công ty
ph
ần mềm phát triển ứng dụng tr
ên n
ền tảng .NET đều y
êu c
ầu thực hiện. Hơn nữađây c
òn là tài li
ệu m
à b
ạn có thể sử dụng để ôn tập lại những kiến thức sau
nh
ững giờ l
ên l
ớp và đặc biệt trong công việc của các bạn.
 Xu
ất thân từ một nh
à phát tri
ển, chuy
ên gia phân tích h
ệ thống, tôi đ
ã gói nh
ững
ki
ến thức cốt l
õi và c
ần thiết nhất trong lập tr
ình trên công ngh
ệ .NET v
ào tàili
ệu n
ày. Nh
ững ví dụ trong t
ài li
ệu l
à nh
ững ví dụ thực tế được tôi trích lọc
t
ừ những dự án mà tôi và đồng sự đ
ã th
ực hiện trong suốt thời gian tham gia l
àmvi
ệc
tài nhi
ều công ty phần mềm lớn, đó l
à các tình hu
ống cụ thể m
à chúng tôig
ặp phải, v
à gi
ờ đây tôi tổng kết lại để giới thiệu đến các bạn như một sự chia
s
ẻ kinh nghiệm.
 Sau th
ời gian l
àm vi
ệc v
à ho
ạt động t
rên m
ạng thông tin Việt Nam
-www.itgatevn.com.vn-
đ
ã có nhi
ều người bạn
làm vi
ệc
t
ại các công ty
tin h
ọctrong nước cũng như
các b
ạn b
è c
ủa tôi tr
ên m
ạng
g
ởi email, hỏi đáp v
à yêu c
ầu
tôi vi
ết một t
ài li
ệu đầy đủ về lập tr
ình .NET, chia s
ẻ những kinh nghiệm thực
t
ế trong công việc để mọi người c
ùng tham kh
ảo, phải ngắn gọn
và th
ật sự thực tế
 
nhưng lại phải chuy
ên sâu và th
ể hiện những kỹ thuật cao trong lập tr
ình
. Tôi đ
ãngh
ĩ về những y
êu c
ầu đó,
và quy
ết định v
i
ết t
ài li
ệu n
ày vào m
ỗi buổi tối sau
gi
l
àm vi
ệc. Đây như một món quà đáp lại sự
tín nhi
ệm, y
êu m
ến m
à các b
ạn đ
ã,
đang và sẽ d
ành cho tôi.Tôi r
ất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các bạn cho t
ài li
ệu n
ày, vàtôi s
ẽ tổng hợp lại để cập nhật cho
tài li
ệu một tốt hơn.
 Tôi mong r
ằng t
ài li
ệu n
ày s
ẽ đồng h
ành cùng các b
ạn trong công việc.
 Tác gi
 
Ph
ạm Tuấn Anh
 
 
 
PROFESSIONAL PROGRAMMING FOR REAL LIFE
Ph
ạm Tuấn Anh
- C
ổng CNTT Việt Nam
 
4
 
B
 ẢN QUYỀN TÁC GIẢ 
 
Tài li
ệu này được Phạm Tuấn Anh thực hiện nhằm phục vụ mục đích đ
ào t
ạo nhân lựctrong chươ
ng trình
đào tạo công nghệ .NET do Cổng Công nghệ thông tin Việt Nam
 th
ực hiện, và được lưu hành nội bộ trong phạm vi không gian đ
ào t
ạo của chương
trình.Tài li
ệu này được xây dựng từ kiến thức v
à kinh nghi
ệm có được trong thời gian
dài ho
ạt động của ông
Ph
ạm Tuấn Anh, có tham khảo một số t
ài li
ệu nước ngo
ài
được liệt k
ê t
ại mục THAM KHẢO cuối t
ài li
ệu n
ày.M
ọi sự sao chép, sao lưu, xuất bản, chuyển giao không được sự cho phép của ông
Ph
ạm Tuấn Anh l
à không h
ợp pháp.
 Tác gi
 
Ph
ạm Tuấn Anh
 

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tuan Viet Tran liked this
Boyloichoi27 liked this
sK_Gm liked this
lucifervnn87 liked this
songbangtinhcam liked this
Koios Vo liked this
johnnypham414 liked this
locxu1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->