Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tin Vo -1972 Mua He Do Lua - Mat Tran Tay Nguyen

Tin Vo -1972 Mua He Do Lua - Mat Tran Tay Nguyen

Ratings:
(0)
|Views: 947|Likes:
Published by Ben Huynh
Tin Vo -1972 Mua He Do Lua - Mat Tran Tay Nguyen
Tin Vo -1972 Mua He Do Lua - Mat Tran Tay Nguyen

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Ben Huynh on Jun 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2012

pdf

text

original

 
M
t Tr 
n Tây Nguyên 1
 
Binh Ch
ng Nh
y Dù
20 N
 
ă
m Chi
ế
n S
ự 
 
C
p nh
t 5/20/2011
 
Mùa Hè
Đỏ
L
ử 
a
 N
ă
m 1972 là n
ă
m b
u c
c
a n
ướ 
c M
x
y ra vào tháng 11, CSBV hy v
ng m
t bi
ế
n c
quân s
 l
ớ 
n nh
ư
T
ế
t M
u Thân s
t
o
đượ 
c thu
n l
ợ 
i m
ớ 
i cho h
. Nên CSBV
đ
ã phát
độ
ng chi
ế
n d
ch t
ng côngkích vào gi
a n
ă
m 1972 là th
ờ 
i
đ
i
m v
n
độ
ng tranh c
c
a các
ng c
viên T
ng Th
ng và Qu
c H
iM
nh
m vào nh
ng thành ph
n ph
n chi
ế
n ng
ườ 
i dân chán ghét chi
ế
n tranh. Chi
ế
n d
ch này
đượ 
c
đị
nh th
ờ 
i gian cho trùng v
ớ 
i giai
đ
o
n
đầ
u c
achi
ế
n d
ch b
u c
 T
c h
i M
, v
ớ 
ihy v
ng
ng chi
ế
n s
leo thang s
gây ra áp l
cm
nh m
t
i M
 
để
thành ph
n ph
n chi
ế
n s
v
n
độ
ng
đ
òi h
i hòa bình và ch
m d
t chi
ế
n tranhTh
c hi
n
ế
ho
ch n
y, c
ũ
ng nh
ư
Tr 
nT
ng T
n Công T
ế
t M
u Thân n
ă
m 1968, T
ướ 
ngGiáp
đ
ã l
i "thí quân" và l
n này quy
ế
t
đị
nh t
ncông v
ớ 
i ba m
t tr 
n l
ớ 
n
đượ 
c bùng n
vào mùa Hè1972.1- M
t Tr 
n Quân Khu 2 VNCH: hay còng
i là m
t tr 
n Tây Nguyên, kh
ở 
i
đầ
u ngày3/4/1972, CS tung 3 S
ư
 
Đ
oàn chính quy S
Đ
2,S
Đ
F10 và S
Đ
320 và m
t Trung
Đ
oàn chi
ế
n xa v
ượ 
t biên gi
ớ 
i Lào Vi
t t
n chi
ế
m Kontum và Pleiku v
ớ 
is
y
m tr 
ợ 
c
a các
đơ 
n v
 
đị
a ph
ươ 
ng nh
ư
S
Đ
3 SaoVàng ho
t
độ
ng trong vùng Bình
Đị
nh cùng S
ư
 
Đ
oàn 968 t
H
Lào v
a kéo sang làm thành ph
ntr 
b
.2- M
t Tr 
n Quân Khu1 VNCH : ngày4/4/1972, CS tung ba S
ư
 
Đ
oàn chính quy 304, 308,325, cùng v
ớ 
i 4 Trung
Đ
oàn bi
t l
 p 31, 246, 270 và126
đặ
c công, hai Trung
Đ
oàn xe t
ă
ng 202 & 203 và3 Trung
Đ
oàn Pháo 36,38 & 84 do M
t Tr 
n B5 ch
 huy v
ượ 
t khu Phi Quân S
t
n công tr 
c di
n vàot
nh Qu
ng Tr 
và các T
nh thu
c Quân Khu 1 c
aVNCH v
ớ 
i s
ph
i h
ợ 
 p c
a các
đơ 
n v
 
đị
a ph
ươ 
ngnh
ư
S
Đ
324B các Trung
Đ
oàn 5 và 6 t
i vùng Th
aThiên và
Đ
à N
ng
để
c
m chân QLVNCH.3- M
t Tr 
n Quân Khu 3 VNCH: ngày 5/4/1972, C
ng S
n tung 4 S
ư
 
Đ
oàn 5, 7, 9 và Bình Longv
ớ 
i s
y
m tr 
ợ 
c
a 200 chi
ế
n xa và m
t s
ư
 
đ
oàn pháo v
ượ 
t biên gi
ớ 
i t
n chi
ế
m L
c Ninh và An L
c nh
mra m
t cái g
i là Chính ph
bù nhìn Gi
i Phóng Mi
n Nam.Chi
ế
n dich n
y
đượ 
c nhà v
ă
n Phan Nh
t Nam
đặ
t tên trong bút ký chi
ế
n tr 
ườ 
ng c
a ông
đượ 
c m
i ng
ườ 
i
đồ
ng ý là :
 Mùa Hè
 Đỏ
L
ử 
a
 
 
M
t Tr 
n Tây Nguyên 2
 
Mùa Hè
Đỏ
L
ử 
a
M
t Tr
n Tây Nguyên
T
17/3/1972
đế
n 28/5/1972
B
t
đầ
u t
ngày 27-1-1972. L
c l
ượ 
ng CSBV t
i cao nguyên do m
t tr 
n B3
, Tö leänh laø TöôùngHoaøng Minh Thaûo
ch
huy g
m có s
ư
 
đ
oàn 320 B
c Vi
t, v
a di chuy
n vào t
Thanh Hoá, s
ư
 
đ
oàn 2 BV,
đơ 
n v
c
ơ 
h
u F10 c
a m
t tr 
n B3, và m
t Trung
đ
oàn chi
ế
n xa. Ngoài các
đơ 
n v
trên CSBV còn
đ
i
u
độ
ng s
ư
 
đ
oàn 3 Sao vàng và các
đơ 
n v
 
đị
a ph
ươ 
ng t
ă
ng gia ho
t
độ
ng t
i vùng duyên h
i t
nh Bình
Đị
nhvà mi
n Nam quân khu II và S
ư
 
Đ
oàn 968 t
H
Lào v
a kéo sang làm thành ph
n tr 
b
. Nh
ng m
c tiêuchính trong chi
ế
n d
ch t
n công cao nguyên c
a CSBV là Tân C
nh, Dakto, các c
ă
n c
h
a l
c d
c theod
y Rocket Ridge, th
tr 
n Kontum và Pleiku.
 
M
t Tr 
n Tây Nguyên 3
 
Rocket Ridge là dãy núi có các cao
đ
i
m ch
y dài t
B
c xu
ng Nam, n
m d
c theo qu
c l
14, kéodài t
Tân C
nh
đế
n Kontum. Các
đơ 
n v
 
đị
a ph
ươ 
ng c
a CS th
ườ 
ng t
n kích khu
y
i nh
m m
c
đ
ích
đ
ánh l
c h
ướ 
ng các
đơ 
n v
Quân l
c VNCH,
đồ
ng th
ờ 
i h
tr 
ợ 
cho hai s
ư
 
đ
oàn chính quy CSBV t
n côngvào Kontum. M
i c
g
ng c
a CSBV trong giai
đ
o
n n
y là nh
m th
c hi
n cho
đượ 
c m
ư
u
đồ
nh
m chiac
t Vi
t Nam C
ng Hoà làm 2 ph
n.Kho
ng
đầ
u tháng Ba n
ă
m 1972, vào m
i
đ
êm t
Ben Het h
ướ 
ng v
ph
ươ 
ng B
c, ng
ườ 
i ta có th
nhìnth
y ánh
đ
èn pha và nghe th
y ti
ế
ng
độ
ng c
ơ 
n
vang r 
n c
a
đ
oàn c
ơ 
gi
ớ 
i C
ng S
n di chuy
n v
h
ướ 
ng Nam trên
đườ 
ng mòn H
Chí Minh bên Lào. Trong khi
đ
ó, t
i Vùng 2 Chi
ế
n Thu
t, theo tài li
u t
ch thucho bi
ế
t S
ư
 
Đ
oàn 320 C
ng S
n B
c Vi
t và Trung
Đ
oàn 54 Pháo
đ
ã xu
t hi
n t
i vùng Tam Biên, nh
ư
ngc
v
n tr 
ưở 
ng c
a Quân
Đ
oàn 2 là
John Paul Vann,
lúc
y v
n còn
đặ
t nghi v
n.Khi bi
ế
t tin s
ư
 
đ
oàn 320 CSBV và trung
đ
oàn 54 pháo binh BV
đ
ã xu
t hi
n t
i vùng ba biên gi
ớ 
i vào
đầ
u tháng 3/72, B
T
ng Tham M
ư
u QLVNCH
đ
i
u
độ
ng LÐ2ND t
ă
ng phái cho QÐ2 hành quân t
othanh VC
ở 
vùng phía Tây Tân C
nh. BCH/LÐ2ND
đế
n tr 
n
đ
óng t
i làng Võ Ð
nh, c
nh QL14 gi
akho
ng Kontum và Dak To. Các
đơ 
n v
tr 
c thu
c
đượ 
c b
trí trên các cao
đ
i
m
ở 
d
y núi Rocket Rigde v
  phía Tây QL14 v
ớ 
i các c
ă
n c
Alpha, Yankee, Charlie, Delta, Hotel...
 
 Ngày 15/3/1972, TÐ1ND
đượ 
c tr 
c th
ă
ng v
n
đư
a vào vùng ho
t
độ
ng thi
ế
t l
 p c
ă
n c
Alpha phía B
c c
a Charlie, b
o v
Pháo Ð
i A1 c
a Ð/U Nguy
n Thành T
u v
ớ 
i 4 kh
u d
i 105 ly. V
a
đ
ápxu
ng m
c tiêu TÐ1ND
đ
ã
đụ
ng m
nh v
ớ 
i các l
c l
ượ 
ng chánh quy c
a CSBV quanh c
ă
n c
.
L
ự 
c l
ượ 
ng Ð
ch :
Theo tin t
c khai thác t
các tù binh CS thì m
t tr 
n QK2 s
bùng n
vào trung tu
n tháng3/1972, nh
ư
ng Hà N
i
đ
ã ra l
nh cho T
ướ 
ng Hoàng Minh Th
o t
n công vào
đầ
u tháng 4/1972
để
ph
ih
ợ 
 p nh
 p nhàng v
ớ 
i các m
t tr 
n khác t
i Quân
đ
oàn I (Qu
ng Tr 
) và Quân
đ
oàn III (Bình Long). T
ướ 
ngHoàng Minh Th
o s
x
d
ng S
ư
 
đ
oàn 2 c
a CS B
c Vi
t
đươ 
ng
đầ
u v
ớ 
i các
đơ 
n v
c
a S
ư
 
đ
oàn 22BBc
m chân s
ư
 
đ
oàn này t
i Tân C
nh,
để
S
ư
 
đ
oàn 320 c
a CS s
ti
ế
n quân vào Kontum.- M
t tr 
n B3: T
ư
L
nh là T
ướ 
ng Hoàng Minh Th
o- S
ư
Ðoàn 320A g
m 3 trung
đ
oàn 52, 64 và 48 di chuy
n t
Thanh Hóa vào.- S
ư
Ðoàn 2 CSBV g
m 2 trung
đ
oàn 1 và 141- S
ư
 
đ
oàn 10 g
m có b
n trung
đ
oàn b
binh: 24, 28, 66 và 95 do Nguy
n M
nh Quân làm T
ư
L
nh,
y.- S
ư
 
đ
oàn 968 làm thành ph
n tr 
b
v
ớ 
i 3 trung
đ
oàn b
binh.- 1 trung
đ
oàn
đặ
c công 400- 1 Trung Ðoàn chi
ế
n Xa- 2 Trung Ðoàn Pháo Binh và 6 ti
u
đ
oàn pháo phòng không- Ngoài ra còn s
tham gia c
a các l
c l
ượ 
ng v
ũ
trang t
i
đị
a ph
ươ 
ng. T
ng công quân s
tham chi
ế
nkho
ng 20.000 ng
ườ 
i.
L
ự 
c l
ượ 
ng B
n
:
Để
 
đố
i phó v
ớ 
i tình th
ế
, T
ướ 
ng Ngô Du
đ
ã x
d
ng L
 
Đ
oàn 2 Nh
y Dù và các
đơ 
n v
t
ă
ng pháiv
a
đượ 
c B
TTM t
ă
ng c
ườ 
ng, ti
ế
n chi
ế
m dãy
đồ
i phía Tây sông Poko và thi
ế
t l
 p 2 c
ă
n c
h
a l
c m
ớ 
ilà “Charlie” và “Delta”
để
ng
ă
n ch
n S
ư
 
đ
oàn 320 c
a CS. K 
ế
ho
ch ph
i trí này r 
t t
t
đẹ
 p lúc
đầ
u.- SÐ22BB g
m 4 Trung Ðoàn 40, 41,42 và 47BB- SÐ23BB g
m 3 Trung Ðoàn 44, 45 và 53 BB.- L
Ðoàn 2
 
 ND.v
ớ 
i các TÐ 1,2,3,7,9,11ND do
Đạ
i Tá Tr 
n Qu
c L
ch ch
huy l
 p vòng
đ
ai t
TânC
nh
đế
n Võ Ð
nh.
 
- T
Đ
2PBND,
ĐĐ
2TSND và các
đơ 
n v
y
m tr 
ợ 
.
-
Thi
ế
t
Đ
oàn 14 K 
Binh- BTL/SÐND Ti
n Ph
ươ 
ng
đ
óng t
i Kon Tum.- TÐ5 B
Đ
Q Biên phòng t
i Ben Het.
để
c
ng c
v
ng ch
c
đồ
n c
a ngõ
đ
i vào lãnh th
Quân
Đ
oàn II vàQuân khu II- Không
Đ
oàn 72/ S
ư
 
Đ
oàn 2 Không Quân – Pleiku v
ớ 
i 1 phi
đ
oàn quan sát (O-1, O-2), 1 phi
đ
oànc
ườ 
ng kích (A-1H), 2 phi
đ
oàn và 2 phi
độ
i tr 
c th
ă
ng võ trang (UH-1H).

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tubodu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->