Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
30 Types Thideer Samayal - receipe from Aval vikatan

30 Types Thideer Samayal - receipe from Aval vikatan

Ratings: (0)|Views: 3,373|Likes:
Published by GomathiRamki
30 Types Thideer Samayal - receipe from Aval vikatan
30 Types Thideer Samayal - receipe from Aval vikatan

More info:

Categories:Types, Recipes/Menus
Published by: GomathiRamki on Jun 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2013

pdf

text

original

 
 
30
வக
 
த 
 
சமய
 
''
அபள
...
பகட
 
ழ
...
எறல
 
கவப
 
கற
.
இப
 
த
 
எ
 
சம
 
க
 
ய
 
உணகள
 
சவ
 
எப
 
எத
 
தயவல
!’'
என
 
வசகக
 
சல
 
நமட
 
க
 
வக
,
அத
 
ஆதகத
 
அபய
 
'
சமய
 
கலஞ
'
வசத
 
வஜயரகவ
 
பக
 
தபவ
ட
.
அவ
, '
ஆக
...
ப
 
ப
'

 
 
ப

 
பவ
  
 
அள

 
வக
 
வகயக
 
30
வக
 
த

 
ரசப
  
கள
 
ச

 
க

 
அச
தய
  
கற
.
அவ
,
ச
ஃ
 
ரஜன
  
  
 
அழகன
 
அல
 

  
 

 
இட
 
ப
 
க
றன
.
டவ
,
வச
த
 
  
ஜயரகவ
 
ச

 
அச
 

 
- ''
   
 
  
,
  
ச

 

 

ப
 

தல
 
சம
ப
.
ஆன
,
அத
ல
 
ம
ச
 
பய
  
ன
...

க
 
   
சம
,
 
ரசப
  

 
பய

த
,

பரன
 
அய
  
கள
 
தய

,
   

 
ளவ
கள
 
அச
தல
!''
வசககள
  
 

 
ரசப
  
! 

பரன
 
ம


!

 
வகயன
 
ம


 
வ

ம
?
ந
 
ப
 
ந
ல
கய
 


 
வக
 
வ

,
க
ட
 
   
க
,
சற
 
த
க
,
ச
 
மளக
 
ச

 
அர

.
 
  
த
,
க

யன
 
ம

 
கல
க
,

  
 
வ

 
ஒ
 
கத
 

 
இற
க
...

,
கறவ
  
ல
 
தள
  
த
,

 
ட

 

வக
 
ம


 
ர
!
-
எ
.
ஜன
 
ப
,
தபன
 
ர
ம
 
பயச
!
அவ
,
பச

 
ஆகயவ
ற
 

 
ப
 
ச

.
 

 
2

 

 
   
 
கல
க
 
கத
 
வ

 
ப
,

கர
 
க
,

 

த
 
ச

த
...
ந
  
 
பயச
 
ர
.
 
ப
ய
 
சம

 
வ

 
பயச
 
தவ

பத
ல
 
பய

தல
!
-
இதர
 
சதர
,
தச
 
வழ

 
-

டக
 
ப
!
வழ

 
ப
 
ச

ப
,

டக

 
ம
லய
 
   
த
 

க
,
அத
 
கல

 
சம

.
வழ

 
ச
  
வத

 
அட
 
  
 
தக

,
சம

தக
 
ச
  
வ
.
-
சல
 
நதம
,
பகண
 
ச
ல
 
ச
 

!
க
  
 
ச
 
மளகய
 
ம
  ய
  
 
கரகர
பக
 
அர

,
ல
ணய
  
 

 
வத

.
மளகய
  
 
அள

 
 
  
ய
 
சற
 
   
 
க

யக
 
கர

 
ச


.
டவ
 
வ
தய
ப
,

,
ப

கய

 
ஆகயவ
ற

 
சறதள
 
ச

 
கத
கவ
  

.

 
தய
  
 
சத

,

பரன
 
ச
ல
 
ச
 

 
ர
!
-
.
சவய
 
டக
,
கரக
 
PDF created with pdfFactory trial versionwww.pdffactory.com
 
வழ

 
வய
!
ம

 
 
வ
 
வழ

வ
 
சற
 
ந
  
 
வத
க
,


,
க

 
மளக
,
  
 
ச

 
அர
த
,
வயன
 
வய
 
தய
.
சத

 
  
ச

 
ச
  
 
மயக
 

!
-
ப
.
பயக
,
கட
 
கட
 
(
)

 

 
தவயனவ
:
கட
 
(
)

 
- 10,
  
 
-
ந
ல
க
 
அள
,

 
ப
 
- 2

,

 
-
க
 

,
ப

கய

 
-
அர
 

,
கடல

,


,

 
-
தல
 
 

,
க
தம
ல
,
கறவ
  
ல
 
-
சறதள
,
ண
,

 
-
தவயன
 
அள
.
சற
:
கடய
  
 
ண
 
  
 

,
ப

கய

,
கடல

,


 
தள
  

.
  
ய
 
சற
 
   
 
கர

 
இத
 
ற
,

,

 
ச

 
கத
கவ
  

.
  
 
வசன
 
பன

 

 
ப
 
ச

,
ம

 
கத
 
வ

,
கடவ
 
(
)

 
ப

 
றக
 
கத

 
இற
க
...
க
தம
ல
,
கறவ
  
ல
 

.
வடகற
 
தவயனவ
:
வட
 
- 10,
வ
கய
 
- 2,
கள
  
 
- 1,
ச
 
-

 
  
 
-
 

,
மளக

 
-
றர
 

,
கர
 
மசல

,

,
ச

 
-
தல
 
அர
 

,
கறவ
  
ல
,
க
தம
ல
,
ண
,

 
-
தவயன
 
அள
.
PDF created with pdfFactory trial versionwww.pdffactory.com
 
 
சற
:
வ
கய
,
கள
  
ய
 
ப
யக
 


.
கடய
  
 
ண
 
ற
 
ச

 
தள
  
,
வ
கய
த
 
ச

 
வத
க
...
ச
-

 
  
,
கள
  
,
கர
 
மசல

,
மளக

,

,

 
ச

 
றக
 
வத

.
அத
 
தவயன
 
அள
 
   
 
ற
,
கத

 
வடகள
 
க
  
 
பட

.
சற
 
நர
 
கத
கவ
  
...
க
தம
ல
,
கறவ
  
ல
 
  
 
மற

.
ப
 

 
தவயனவ
:
ம
,
ச
ப
 
-
தல
 
100
கர
,
வ
கய
,
கள
  
 
-
தல
 
1,
   
 
  
 
(
ப

பழ
 
வ
 
  
 

ற

 
ச

 
அர
 
  
),
கர
 
  
 
(
க
தம
ல
 
தன
 
ச
 
மளக
 

 
ச

 
அர
 
  
),
ப
யக
 

கய
 
க
தம
ல
 
-
தவயன
 
அள
.
சற
:
க


 
லவ
ற

 
 
அகலமன
 
ப
தர
த
 
ச

 
றக
 
கல

.
க
த
 
கற
 
தவயனவ
:
 
சத
 
-
 
ப
 

,
சண
  
க
 
 
  
 
(
)
ப

 
த

க
 
-
பத
,
ப
யக
 

கய
 
க
தம
ல
 
-
சறதள
,
க
ம
 
ம
,
மளக

 
-
தல
 
 

,
ண
,

 
-
தவயன
 
அள
.
PDF created with pdfFactory trial versionwww.pdffactory.com

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mpcd07 liked this
sankirthi liked this
sraj6631 liked this
Sowmiyia liked this
rasiga6735 liked this
johnsontilak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->