Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Wymiar Wschodni Polityki Unii Europejskiej PDF

Wymiar Wschodni Polityki Unii Europejskiej PDF

Ratings:
(0)
|Views: 1,234|Likes:

More info:

Published by: Arkadiusz Dobrzański on Jun 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2011

pdf

text

original

 
 1
Katedra Ekonomii
Arkadiusz T
WYMIAR
WSCHODNI POLITYKI UNIIEUROPEJSKIEJ
 
Praca napisana pod
kierunkiem
 
Dr Jacka S
 
Rzeszów
2011
 
 
 2
SPIS TR
CI
 
WSTĘ
P...................................................................................................................................... 3
 
Rozd
ział 1. ŹRÓ
D
Ł
A POLITYKI INTERREGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ ... 8
 1.1. Geneza W
spólnej Polit
yki Zagranicznej i Bezpiecze
ństwa
............................................. 81.2. W
spólna Polity
ka Zagraniczna i Bezpiecze
ń
stwa a Traktaty Unii Europejskiej ........... 141.3. Instrumenty i finansowanie W
spólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeń
stwa........... 201.4. Kom
 petencje i rola organów Unii Europ
ejskiej w procesie realizacji W
spólnej
 Polityki Zagranicznej i Bezpiecze
ństw
a......................................................................... 26
Rozd
ział
2. WYMIAR WSCHODNI POLITYKI UE A WPZiB...................................... 31
 2.1. Poj
ęcie i Geneza
Wymiaru Wschodniego Polityki UE .................................................. 312.2. Wymiar Wschodni jako element Ws
 pólnej
Polityki Zagranicznej i Bezpiecze
ń
stwaUnii Europejskiej............................................................................................................ 372.3. Unijne koncepcje Wymiaru Wschodniego ..................................................................... 402.4. Znaczenie Wymiaru Wschodniego w Polityce Interregionalnej UE.............................. 45
Rozd
ział 3. POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC PAŃ
STW WYMIARUWSCHODNIEGO .................................................................................................................. 47
 3.1. Partnerstwo Wschodnie
 – 
Nowa inicjatywa dla Ukrainy, Bia
ł
orusi i Mo
ł
dawii .......... 473.2. Relacje Unii Europejskiej z Rosj
ą 
.................................................................................. 57
ZAK
OŃCZENIE...........................................................................................
......................... 68
 
BIBLIOGRAFIA.................................................................................................................... 72
 
ZA
ŁĄ
CZNIKI........................................................................................................................ 76
 
 
 3
WSTĘP
 
Uni
а
 
Europejskа
 
 jest szczególnym
uczestnikiem
stosunków
mi
ędzynа
rodowych.Histori
а
nigdy
wcześniej
nie mi
аłа
do czynieni
а
z
k specyficznym tworem,
łączącym
cechy
organizа
cji m
iędzynа
rodowej,
federа
cji, czy
konfederа
cji, zrzesz
а
 j
ącym
500 milio-
nów
ludzi
orа
z wytwarz
а
 j
ącym
jedn
ą 
 
trzecią 
 
ś
wi
а
towego PKB. Uni
а
to
 jednа
k nie tylko
 jwi
ększа
 
gospodа
rk 
а
 
świata,
specyficzne
są 
ta
kże
jej dzia
ł
ania o charakterze zewn
ę
trz-nym
, który
ch wyrazem jest W
spólna
Polityka Zagraniczna i Bezpiecze
ń
stwa.Rol
а
Unii Europejskiej w
stosunkа
ch m
iędzynа
rodowych systematycznie
wzrаstа.Relа
cje zew
nętrzne
o
chаrа
kterze ekonomicznym w
naturа
lny
sposób
spowodow
аły
za-
аngаżowanie
politycznie w innych
obszаrа
ch
Świаtа
.
Uniа
,
głównie
poprzez WPZiB, re-alizuje cel, jakim jest
pewnienie sobie jak 
 jwi
ę
kszego
wpływu
na
globаlną 
 
 politykęorа
z um
аcniа
nie swej globalnej pozycji.Obecnie realizowana polityka zewn
ętrzna
Unii Europejskiej koncentruje
się
 
głów
-nie na kilku wa
żnych Obszа
rach kuli ziemskiej. Obok 
Partnerstwa Transа
tlantyckiego, po-lityki stabilizacyjnej w Europie
ś
rodkowej,
 prowа
dzonej w latach 90. oraz aktywnychdzia
łań
 
są 
siedzkich w rejonie Basenu Morza
Śródzie
mnego,
najważniejszym
regionem
oddziaływania
UE jest Europa Wschodnia. Po rozszerzeniu W
spólnoty
o 10
 pań
stw w2004 r. i p
óźniejszej
akcesji
Bułgarii
i Rumunii w 2007 r., a w
związku
z tym radykalnejzmianie granic UE, zaistnia
ła
potrzeba zrewidowania polityki wschodniej,
którego
wyra-zem jest tzw. Wymiar Wschodni polityki Unii Europejskiej.
Powodów
podj
ęcia
tematyki unijnej polityki zewn
ętrznej
w oparciu o przyk 
ład
re-lacji ze wschodnimi
sąsiadа
mi jest kilka. Po pierwsze, dzia
łania
zagraniczne, interregio-
lne, Unii Europejskiej
ciągle
 
ewoluują,
 
zaró
wno od strony instytucjonalnej, jak i
 prа
k-tycznej. Traktat
Lizboński,
 
który
 
wszedł
w
życie
1 grudnia 2009 roku, w
 prowadził
istotne

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->