Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tefsir Ibn Kesir - El-Enam [Stoka]

Tefsir Ibn Kesir - El-Enam [Stoka]

Ratings: (0)|Views: 90|Likes:
Published by Father_of_Zacharias
6 El - En′am / Stoka

417 stvaranje tmine i svjetla, kojima se ljudi koriste no}u i danju. Tminu spominje u mno`ini, a svjetlost (nur) u jednini, jer je svjetlost odabranija. Kao {to Allah, d`.{., ka`e: "Zdesna i sa lijevih stra-na." (16:47) Zatim Allah, d`.{., ka`e: "...pa opet oni koji ne vjeruju druge sa Gospodarom svojim izjedna~uju!"; i pored svega toga, pojedini Njegovi robovi Njega ne vjeruju, druge Mu ravnim smatraju i dijete i suprugu pripisuju. Daleko je Allah iznad svega toga! "On vas
6 El - En′am / Stoka

417 stvaranje tmine i svjetla, kojima se ljudi koriste no}u i danju. Tminu spominje u mno`ini, a svjetlost (nur) u jednini, jer je svjetlost odabranija. Kao {to Allah, d`.{., ka`e: "Zdesna i sa lijevih stra-na." (16:47) Zatim Allah, d`.{., ka`e: "...pa opet oni koji ne vjeruju druge sa Gospodarom svojim izjedna~uju!"; i pored svega toga, pojedini Njegovi robovi Njega ne vjeruju, druge Mu ravnim smatraju i dijete i suprugu pripisuju. Daleko je Allah iznad svega toga! "On vas

More info:

Published by: Father_of_Zacharias on Jun 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2011

pdf

text

original

 
6 El - En
′  
am / Stoka
417
 
EL-EN'AM / STOKA
OBJAVLJENA U MEKI,165 AJETA
 
El-'Avfi prenosi da je Ibn-'Abbas rekao: "Sura El-En'am objavljena je u Meki." A Et-Taberani prenosi daje Ibn-'Abbas rekao: "Sura El-En'am objavljena jekompletna no}u u Meki, i sa njom je si{lo 70. 000meleka koji su naglas tesbih ~inili Allahu." A El-Hakimu svom "Mustedreku" prenosi od D`abira da je rekao:(195) "Kada je objavljena sura El-En'am, AllahovPoslanik, s.a.v.s., izgovorio je: "subhanallah", a zatimrekao: "Ovu je suru dopratio toliki broj meleka da supotpuno zatvorili horizont." El-Hakim ka`e da je ovopredanje vjerodostojno i odgovara kriterijimaMuslimovim.Ibn-Merdewejh prenosi od Enesa ibn Malika da jePoslanik, s.a.v.s., rekao: (196) "Sura El-En'am si{la je sapovorkom meleka koja je prekrila obzorje, njihovi suglasovi brujali, a zemlja se tresla od njihovog (tesbiha)veli~anja Allaha. A Poslanik, s.a.v.s., izgovarao je:Subhanallahil 'Azim, Subhanallahil 'Azim."
U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog "Hvaljen neka je Allah, Koji je nebesa i Zemlju stvorio i tmine i svjetlo dao, pa opet oni koji ne vjeruju - druge sa Gospodarom svojizjedna~uju"/1/ 
 
"On vas od zemlje stvara i ~as smrti odre|uje,i samo On zna kada }e Smak svijeta biti, a vi opet sumnjate." /2/ "On je Allah na nebesima i na Zemlji, On zna i {to krijete i {to pokazujete, i On zna ono {to radite." /3/ 
 Allah, d`.{., hvali Svoje uzvi{eno bi}e za stvaranjenebesa i Zemlje kao prebivali{ta Svojih robova istvaranje tmine i svjetla, kojima se ljudi koriste no}u idanju. Tminu spominje u mno`ini, a svjetlost (
nur
) ujednini, jer je svjetlost odabranija. Kao {to Allah, d`.{.,ka`e:
"Zdesna i sa lijevih stra-na." (16:47) 
Zatim Allah, d`.{., ka`e:
"...pa opet oni koji ne vjeruju - druge sa Gospodarom svojim izjedna~uju
; ipored svega toga, pojedini Njegovi robovi Njega nevjeruju, druge Mu ravnim smatraju i dijete i suprugupripisuju. Daleko je Allah iznad svega toga!
 
Izuzev ajeta broj: (20), (23), (91), (93), (114), (141), (151), (152) i(153) koji su objavljeni u Medini nakon sure El-Hidžr.
"On vas od zemlje stvara." 
Ovdje se misli na Adema, a.s., praoca svih ljudi.
"...i ~as smrti odre|uje i samo On zna kada }e Smak svijeta biti".
Se'id ibn D`ubejr prenosi da je Ibn-'Abbasrekao:
"...i ~as smrti odre|uje",
zna~i smrt.
"...i samo On zna kada }e Smak svijeta biti" 
, zna~iSudnji dan. A Allahove, d`.{., rije~i:
 / kod Njega 
,zna~e da to niko ne zna osim Njega. To potvr|ujeajet:
"To zna jedino Gospodar moj, On }e ga u Njegovo vrijeme otkriti..." (7:187) "...a vi opet sumnjate".
Es-S'ad
î
i drugi ka`u:"Zna~i, sumnjate u Sudnji dan."
"On je Allah na nebesima i na Zemlji, On zna i {to krijete i {to  pokazujete, i On zna ono {to radite." 
Mufesirise razilaze u tuma~enju ovog ajeta, ali su svi saglasnida se ne mo`e prihvatiti tuma~enje prvih "d`ehmijja",koji ka`u, a Allah je daleko iznad onoga {to onigovore, da se On nalazi na svakom mjestu.
 Najispravnije je tuma~enje onih koji ka`u: "On, Allah,Taj je Kome se dove upu}uju i na nebesima i naZemlji", tj. Njega obo`ava i Njemu pripisuje svojstvasavr{enstva sve {to je na nebesima i Zemlji. Svi ga oninazivaju imenom Allah i njemu se obra}aju sastrahopo{tovanjem, izuzev onih koji su nevjerniciizme|u ljudi i d`ina. Po ovom tuma~enju ovaj ajetima isto zna~enje kao i ajet:
"On je Bog i na nebu i na Zemlji..." (43: 84) 
 Zna~i: On je Bog onih koji su na Zemlji i onih koji suna nebesima.
"On zna i {to krijete i {to  pokazujete" 
, bilo da su rije~i ili stanja (djela).
"O
272
Ova zabludjela sekta pripisuje se njenom osniva
č
u, Džehm ibnSafvanu. Njeni pripadnici smatraju da je Allah, dž.š., na svakommjestu! Me
đ
utim, neispravnost je tog mišljenja o
č
ita, i ono pada pred prvim suo
č
avanjem sa jasnim i nepobitnim dokazima iz Kur'ana isunneta, koji jasno potvr 
đ
uju da je Allah, dž.š., iznad Svojihstvorenja, nad Arš se uzvisio. Allah, dž.š., daleko je iznad onoga što o Njemu džehmijje govore. Nažalost, još i danas ima me
đ
umuslimanima onih koji to mišljenje zagovaraju, i njih je, nažalost,mnogo. Allah, dž.š., kaže:"Ako bi se ti poko-ravao ve
ć
ini onih koji žive na Zemlji, oni bi te odAllahova puta odvratili." (6:116) Ova opasna novotarija do nas jedošla od jevreja, Allah ih prokleo, na
č
elu sa Džehm ibn Safvanom,koji ju je naslijedio od Dž'ad ibni Dirhema, a ovaj od Eban ibnSemana, a on od Taluta, sestri
ć
a Lebida ibn El-'Asama, a on od svogadaidže Lebid ibn El-'Asama, jevreja koji je napravio sihr Poslaniku,s.a.v.s. Iz ovoga se jasno vidi da je sened ovog pravca sazdan natminama koje se isprepli
ć
u sve do prokletog šejtana. Allahu seutje
č
emo od poniženja, propasti i lošeg svršetka. Iz svega navedenog jasno se dâ vidjeti da je neis-pravno mišljenje koje kaže da je Allahna svakom mjestu,
č
ak da je ono i kufr. Allah nas zaštitio od toga!
273
Tj. Njega obožavaju oni koji su na nebesima i oni koji su naZemlji.
 
6 El - En’am / Stoka
418
zna ono {to radite" 
, zna sve {to ~inite, bilo dobroili lo{e.
"A nevjernicima ne do|e ni jedan dokaz od Gospodara njihova od koga oni glave ne okrenu." /4/ "Oni smatraju da je la` istina koja im dolazi,ali njima }e sigurno sti}ivijesti onoga ~emu se rugaju." /5/  "Zar oni ne znaju koliko smo Mi naroda prije njih uni{tili, kojima smo na Zemlji mogu}nosti davali kakve vama nismo dali i kojima smo ki{u obilatu slali i u~inili da rijeke pored njih teku, pa smo ih, zbog grijehova njihovih,uni{tavali, i druga pokoljenja, poslije njih,stvarali." /6/ 
 Allah, d`.{., u ovim ajetima govori nam omu{ricima koji uporno nije~u tewhid Allaha, i da oni,svaki put kada im do|e dokaz ili nadnaravno djelokao potvrda Allahovog tewhida, okre}u svoje glave iuop}e se na to ne osvr}u. Allah, d`.{., ka`e:
Oni smatraju da je la` istina koja im dolaz,ali njima }e sigurno sti}ivijesti onoga ~emu se rugaju." 
Ovo je prijetnja za njihovo poricanje istine,tako {to }e im neminovno sti}i vijesti o onome {to suporicali. Njih }e sti}i njihova zabluda i sigurno }eiskusiti njene posljedice. Zatim ih Allah, d`.{.,upozorava na to da }e ih zadesiti velika patnja i kaznana ovom svijetu, koja je zadesila njima sli~ne izprija{njih pokoljenja, koji su bili sna`niji i bogatiji odnjih, imali vi{e potomaka i bili na ve}em stupnjurazvoja, pa im ka`e:
"Zar oni ne znaju koliko smo Mi naroda prije njih uni{tili, kojima smo na Zemlji mogu}nosti davali kakve vama nismo dali" 
, a zatim ka`e:
"...i kojima smo ki{u obilatu slali i u~inili da rijeke pored njih teku",
zna~i,pove}ali smo im koli~inu ki{e sa neba i broj izvoravode na zemlji, odga|aju}i im kaznu i prepu{taju}i imda jo{ vi{e grijeha zarade. A zatim:
"...pa smo ih,zbog grijehova njihovih uni{tavali" 
. Rije~ ovdjezna~i, tj. zbog grijehova njihovih,
"...i druga  pokoljenja, poslije njih, stvarali" 
, tj. drugapokoljenja nakon njih stvarali kako bismo i njihisku{ali. Oni su, me|utim, postupali isto kao i njihoviprethodnici i bili poput njih uni{tavani. Zato se i vi~uvajte da vas ne zadesi ono {to je njih zadesilo, jer, viniste Allahu dra`i od njih, a va{ je Poslanik na ve}emstupnju kod Allaha od njihovog poslanika. Vi ste,dakle, pre~i za kaznu od njih, da nije Allahove milosti iNjegove dobrote.
A i da ti Knjigu na papiru spustimo i da je oni rukama svojim opipaju, opet bi sigurno rekli oni koji ne}e da vjeruu "Ovo nije ni{ta drugo do prava vrad`bina." /7/  j  j
Oni govore: "Trebalo je da mu se po{alje melek!" A da meleke po{aljemo, s njima bi svr{eno bilo, ni jedan ~as vremena im se ne bi vi{e dao.
” 
/8/ "A da ga melekom u~inimo, opet bismo ga kao ~ovjeka stvorili i opet bismo im u~inili nejasnim ono {to im nije jasno." /9/ "Poslanicima su se i prije teberugali, pa jeone koji su im se rugali stiglo ba{ ono ~emu su se rugali." /10/ 
Reci: "Putujte po svijetu, zatim pogledajte kako su zavr{ili oni koji su poslanike la`nim smatrali!" /11/ 
 Allah, d`.{., obavje{tava nas o mu{ricima injihovom upornom odbijanju istine, te o njihovimizmi{ljotinama i polemikama o tom pitanju.
"A i da ti Knjigu na papiru spustimo i da je oni rukama svojim opipaju" 
, tj. da je oni svojim o~imavide i budu direktni svjedoci njena silaska,
"...opet bi sigurno rekli oni koji ne}e da vjeruu "Ovnije ni{ta drugo do prava vrad`bina." 
Ovimnam Allah, d`.{., govori o njihovom nijekanju pojavakoje se opa`aju osjetilima.
"Oni govore: "Trebalo  je da mu se po{alje melek!" 
da bi zajedno sa njimopominjao ljude. Allah d`.{. im odgovara:
"A da meleke po-{aljemo, s njima bi svr{eno bilo, ni  jedan ~as vremena im se ne bi vi{e dao." 
Zna~i,kada bi meleki si{li, a oni ostali u svom nevjerstvu,sna{la bi ih kazna od Allaha. Kao {to Allah, d`.{., udrugom ajetu ka`e:
"Onoga dana kada ugledaju meleke grje{nici se ne}e radovati..." (25:22) 
Dalje Allah,d`.{., ka`e:
"A da ga melekom u~inimo, opet bismo ga kao ~ovjeka stvorili i opet bismo im u~inili nejasnim ono {to im nije jasno." 
Ed-Dahhak prenosi od Ibn- 'Abbasa: "A da im je melek
 
6 El - En
′  
am / Stoka
419
do{ao, do{ao bi im u obliku ~ovjeka, jer oni nisu ustanju gledati u meleke zbog njihovog nura."
"...opet bismo im u~inili nejasnim ono {to im nije  jasno",
tj. kada bi do{ao melek u ljudskom obliku,opet bi im bilo nejasno, isto kao {to oni sami sebi nemogu objasniti njihovo neprihvatanje objave. Allah,d`.{., iz Svoje milosti, svakoj skupini stvorenja {aljeposlanika izme|u njih, da bi jedni druge pozivali ikako bi im omogu}io da se koriste jedni drugimarazgovorom i pitanjima. Allah, d`.{., ka`e:
"...kad im je jednog izme|u njih kao  poslanika poslao..." (3:164) 
 Allahove, d`.{., rije~i:
"Poslanicima su se i prije tebe rugali, pa je one koji su im se rugali stiglo ba{ ono ~emu su se rugali 
", predstavljajuutjehu Poslaniku, s.a.v.s., za poricanje i odbijanje istineod strane njegovog naroda i obe}anje njemu ivjernicima da }e oni pobijediti na ovom i budu}emsvijetu. Zatim Allah, d`.{., ka`e: Reci: "Putujte posvijetu, zatim pogledajte kako su zavr{ili oni koji suposlanike la`nim smatrali!", tj. porazmislite u sebi oprija{njim narodima koje je Allah `estoko kaznio i naovom i na onom svijetu zbog njihovog poricanjaposlanika i kako je spasio poslanike i iskrene vjernikeme|u Svojim robovima.
Upitaj: "^ije je sve ono {to jena nebesima i na Zemlji?" - i odgovori: "Allahovo!" On je sebi  propisao da bude milostiv. On }e vas na Sudnjem danu sakupiti, u to nema nikakve sumnje; oni koji su sebe upropastili, pa - oni ne}e vjerovati. /12/  ,"Njemu pripada sve {to postoji u no}i i danu; On sve ~uje i sve zna." /13/ Reci: "Zar da za za{titnika uzmem nekog drugog osim Allaha, stvoritelja nebesa i Zemlje? On hrani, a Njega niko ne hrani!" Reci: "Meni je nare|eno da budem prvi me|u onima koji se pokoravaju",
- i: 
"Nikako ne budi od onih koji Mu druge ravnim smatraju!" /14/ Reci: "Ako ne budem poslu{an svome Gospodaru ja se pla{im patnje na Velikom danu." /15/ "A onaj ko toga dana bude po{te|en, On mu se smilovao, i to je o~iti uspjeh." /16/ 
 Allah, d`.{., obavje{tava nas da On vlada nebesimai Zemljom i svim {to se na njima nalazi, i da seobavezao da }e biti milostiv. To potvr|uje hadis kojegprenose El-Buhari i Muslim preko A'me{a od Ebu-Hurejrea, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: (196)"Kada je Allah stvorio stvorenja, napisao je u knjizi kojase nalazi kod Njega iznad 'Ar{a: Moja milostprevladava Moju srd`bu." A Allahove, d`.{., rije~i: "On}e vas na Sudnjem danu sakupiti, u to nema nikakvesumnje." Odre|eni ~lan (lam) u ovom kontekstu uvodje u zakletvu, pa se Allah, d`.{., kune Svojim uzvi{enimbi}em da }e sve ljude sakupiti na Sudnjem danu, ukoji ne sumnjaju vjernici, a nev-jernici se o tom pitanjuu svojoj sumnji kolebaju. Et-Tirmizi prenosi hadis:(198) "Svaki }e poslanik imati svoje vrelo, a ja senadam da }e najvi{e ljudi biti na mom vrelu."
"Oni koji su sebe upropastili" 
na Sudnjem danu,
"pa - oni ne}e vjerovati".
Oni ne vjeruju u Kijametski dani ne boje se njegovih strahota.
"Njemu pripada sve {to postoji u no}i i danu",
tj. svako stvorenje usvemiru Njegov je rob i On ga je stvorio.
"On sve ~uje i sve zna." 
On ~uje sve {to Njegova stvorenjaka`u i zna za svaki njihov pokret i najskrivenije tajne.Zatim Allah, d`.{., ka`e Svome robu i poslanikuMuhammedu, s.a.v.s., kojeg je poslao saveli~anstvenim tewhidom i pravednim [erijatom inaredio mu da poziva na Allahov pravi put:
Reci: "Zar da za za{titnika uzmem nekog drugog osim Allaha, stvoritelja nebesa i Zemlje?" 
, tj. janikog ne}u uzeti za za{titnika osim Allaha, Kome nikonije ravan, Koji je stvorio nebesa i Zemlju bezprija{njeg uzora.
"On hrani, a Njega niko ne hrani!",
tj. ne jede.
Reci: "Meni je nare|eno da budem prvi me|u onima koji se pokoravaju",
 od ovog ummeta (naroda) - i:
"Nikako ne budi od onih koji Mu druge ravnim smatraju!" Reci: "Ako ne budem poslu{an svome Gospodaru, ja se pla{im patnje na Velikom danu",
zna~i: naSudnjem danu.
"A onaj ko toga dana bude  po{te|en" 
od kazne
"On mu se smilovao, i to je o~iti uspjeh." 
Uspjeh je dobit, suprotno gubitku,kao {to Allah, d`.{., ka`e:
"I ko bude od vatre udaljen i u D`ennet uveden, taj je postigao uspjeh." (3:185) 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->