Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tefsir Ibn Kesir - El-Hašr [Progonstvo]

Tefsir Ibn Kesir - El-Hašr [Progonstvo]

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by Father_of_Zacharias
59 El - Hašr / Progonstvo

1409 Uzvi{eni Allah obavje{tava da sve {to je na nebesima i na Zemlji slavi Ga, hvale}i Ga, veli~a Ga i o~ituje Njegovu jedinost, kao {to Allah, d`.{., ka`e:

OBJAVLJENA U MEDINI+, IMA 24 AJETA

59 EL - HA[R / PROGONSTVO

U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog! "Allaha slavi sve {to je na nebesima i {to je na Zemlji, On je Silni i Mudri": /1/ "On je prilikom prvog progonstva iz domova njihovih protjerao one sljedbenike Knjige koji nisu vjerovali. Vi niste mislili da }e
59 El - Hašr / Progonstvo

1409 Uzvi{eni Allah obavje{tava da sve {to je na nebesima i na Zemlji slavi Ga, hvale}i Ga, veli~a Ga i o~ituje Njegovu jedinost, kao {to Allah, d`.{., ka`e:

OBJAVLJENA U MEDINI+, IMA 24 AJETA

59 EL - HA[R / PROGONSTVO

U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog! "Allaha slavi sve {to je na nebesima i {to je na Zemlji, On je Silni i Mudri": /1/ "On je prilikom prvog progonstva iz domova njihovih protjerao one sljedbenike Knjige koji nisu vjerovali. Vi niste mislili da }e

More info:

Published by: Father_of_Zacharias on Jun 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2014

pdf

text

original

 
59
 
 El - Hašr / Progonstvo
 
1409
59 EL - HA[R / PROGONSTVO 
OBJAVLJENA U MEDINI 
+
 , IMA 24 AJETAU ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog! "Allaha slavi sve {to je na nebesima i {to je na Zemlji, On je Silni i Mudri": /1/ "On je  prilikom prvog progonstva iz domova njihovih protjerao one sljedbenike Knjige koji nisuvjerovali. Vi niste mislili da }e oti}i, a oni su mislili da }e ih utvrde njihove od Allaha odbraniti, ali im je Allahova kazna do{la odakle se nisu nadali i On je u srca njihova strah ulio; vlastitim rukama i rukama vjernika svoje domove su ru{ili. Zato uzmite iz toga  pouku, o vi uvi|avni!" /2/ "A da Allah nije ve} bio propisao njima izgnanstvo , On bi ih kaznio jo{ na ovom svijetu! A njima na onom svijetu pripada kazna Vatre."/3/ "Zato {to sse Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljali; a onoga ko se Allahu suprotstavi Allah }e,zaista, `estoko kazniti." /4/ "To {to ste neke  palme posjekli ili ih, da uspravno stoje,ostavili - s Allahovim dopu{tenjem ste u~inili, i zato da On nevjernike ponizi." /5/ 
+
Objavljena nakon sure "El-Bejjine".
Uzvi{eni Allah obavje{tava da sve {to je nanebesima i na Zemlji slavi Ga, hvale}i Ga, veli~a Ga io~ituje Njegovu jedinost, kao {to Allah, d`.{., ka`e:
"Njega veli~ajusedmera nebesa, i Zemlja, i oni na njima, i ne postoji ni{ta {to Ga ne veli~a,hvale}i Ga; ali vi ne razumijete veli~anje njihovo."(17:44) "On je Silni" 
, tj. Sna`ni, Mo}ni
"i Mudri" 
u odredbii zakonodavstvu.
"On je protjerao one sljedbenike Knjige koji nisu vjerovali",
tj. jevreje plemena Benu-Nadir, {toisti~u Ibn-Abbas i dr. Spomenimo sa`etak o bici saplemenom Benu-Nadir, u kratkim crtama, a samo od Allaha pomo} tra`imo. Autori djela o ratnimpohodima i bitkama Allahovog Poslanika, s.a.v.s.,bilje`e: "Povod za to je slu~aj kada je ubijenosedamdeset ashaba kod bunara Me'une.
1
Jedino seizbavio Amr ibn Ummejje ed-Dameri, i dok je bio naputu vra}aju}i se u Medinu, ubio je dvojicupripadnika plemena Benu -Amir, a koji su imaliugovor o nenapadanju i garanciju o slobodnomkretanju od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., za koje Amr nije znao. Kada je do{ao u Medinu, izvijestio je Allahovog Poslanika, s.a.v.s., o tome, a on mu re~e:"Ti si ubio dvojicu, a ja }u, zasigurno, za njih datikrvarinu." Izme|u plemena Benu-Nadir i Benu-Amir bio je savez i ugovor o nenapadanju, pa se AllahovPoslanik, s.a.v.s., uputio plemenu Benu-Nadir dazatra`i od njih pomo} u isplati krvarine za tu dvojiculjudi. Naselje plemena Benu-Nadir bilo je na periferijiMedine na njenim isto~nim padinama. Pa kada im jedo{ao Allahov Poslanik, s.a.v.s., tra`e}i od njih pomo}pri isplati krvarine za tu dvojicu ubijenih, oni reko{e:"Da, Ebu-Kasime, pomo}i }emo ti kako `eli{ u onomza {to tra`i{ pomo}." Zatim se osami{e i jedandrugom reko{e: "Doista, ne}e vam ovaj ~ovjek do}i upovoljniju priliku za smaknu}e od ove, a Allahov jePoslanik, s.a.v.s., pokraj zidova njihovih ku}a, pa ko }ese popeti na onu ku}u da baci na njega stijenu i da se,tako, oslobodimo njega?" Za to se javi Amr ibnD`ahha{ ibn Ka'b, jedan od njih, koji re~e: "Ja sam zatoga", pa se pope da bi bacio stijenu na njega, kao {tobi re~eno. Allahov je Poslanik, s.a.v.s., bio sanekolicinom svojih ashaba, me|u kojima su bili: Ebu-Bekr, Omer, Alija, r.a. Tada je do{la obavijest sa neba Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., o tome {ta jevrejismjeraju, pa on ustade, izi|e iz ku}e i uputi se kaMedini, a zatim se njegovim putem uputi{e ashabi paga stigo{e, a on im re~e kakvu su izdaju jevreji skovali.Resulullah, s.a.v.s., naredi pripreme za rat protiv njih,
1
U
č
esnici doga
đ
aja kod bunara Me'une su oni koje je poslaoAllahov Poslanik, s.a.v.s., Amiru ibn et-Tufejlu sa svojim pismom. Pasu oni pismo poslali sa jednim izme
đ
u sebe, a Amir ubi tog
č
ovjeka inahu
ć
ka protiv njih plemena, pa stupi
ć
e u borbu sa ashabima. Sviashabi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., uze
ć
e sablje i bori
ć
e se dok ne bijahu pobijeni sve do posljednjeg, osim Amra ibn Umejje ed-Damerija. Ražalostio se žestoko Allahov Poslanik, s.a.v.s., zbog njih,a i ostali muslimani su bili vidno uzbu
đ
eni zbog njihove bra
ć
e u vjeri.Jedina im je utjeha bila da njima, zbog toga, pripada Džennet.
 
59
 
 El - Hašr / Progonstvo
 
1410
pa po|o{e dok se ne spusti{e do njih, a oni se bijahuutvrdili u svojim utvrdama. Tada Allahov Poslanik,s.a.v.s., naredi da se posijeku i spale palme, a oni gapo~e{e dozivati: "Muhammede, nekad si zabranjivao~injenje nereda po Zemlji i prekoravao si one koji suga ~inili, pa za{to sije~e{ i spaljuje{ palme?!" Grupaljudi iz Benu - Avfa ibn el-Hazred`a, me|u kojima subili Abdullah ibn Ubejj ibn Selul, Vedi'a, Malik ibn Ebi-Kavkal, Suvejd, Da'is, poru~ila je Benu-Nadiru daizdr`e i da se brane, jer ih oni ne}e ostaviti na cjedilu.
Ako vas napdanu borit }emo se uz vas; a akonapustite svoje domove i mi }emo s vama to istou~initi." Pa su jevreji ~ekali njihovu pomo}, a oni im jenisu pru`ali, te se u njihova srca ugnijezdi strah. Tra`ilisu od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da se isele i da ih nenapada, s tim {to njima pripada onoliko koliko mogunjihove deve osim oru`ja ponijeti, pa je tako iura|eno. Pa je ponio svako od njih svoga imetkakoliko mo`e deva nositi. Neki od njih bi razvaljivalisvoju ku}u do temelja pa bi je natovarili na le|a svojedeve i odvukli je. Oni su se uputili ka Hajberu, a nekisu oti{li do Sirije, ostavljaju}i imetak AllahovomPoslaniku, s.a.v.s., pa je on postao njegovomsvojinom, kojom je raspolagao kako je htio. Podijelioje to prvim muhad`irima, dok je od ensarija dao samoSehl ibn Hanifu, i Ebu-Dud`ani Semaku ibn Har{i, kojisu spomenuli svoju oskudicu. Njima je Poslanik,s.a.v.s., jedino dodijelio, a iz plemena Benu - Nadir islam su primili: Jamin ibn Amr ibn Ka'b, amid`a Amraibn D`ehha{a, i Ebu-Sa'd ibn Vehb. Islam su primili iimetak svoj zadr`ali i tako ga za{titili. Smatra se da seJamin ibn Amr dogovarao sa nekim ~ovjekom daubije Ibn-D`ehha{a, jednog od zavjerenika protiv(`ivota) Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pa je ovaj tou~inio. (Ovo je bio kraj sa`etka Muhammeda ibnIshaka.) Sura El-Ha{r u cijelosti je objavljena zbogplemena Benu-Nadir.Ovako navodi Junus ibn Bukerj od Ibn Ishakasli~no gore spomenutom sa`etku.
"On je protjerao one sljedbenike Knjige koji nisu vjerovali" 
, tj. pleme Benu-Nadir.
"Prilikom  prvog progonstva iz domova njihovih" 
, tj. uSiriju.
"Vi niste mislili da }e oti}i" 
, tj. u vrijeme kada steih opsjedali, a oni su u utvrdama bili, {to je trajalo{est dana uz jaku utvr|enost i otpor. Stoga, Allah,d`.{., ka`e:
"A oni su mislili da }e ih utvrde njihove od Allaha odbraniti, ali im je Allahova kazna do{la odakle se nisu nadali" 
, tj. do{la im je Allahova odredba koja im nije naumpadala.
"I On je u srca njihova strah ulio" 
, tj. strah,uzrujanost i nemir, a kako i ne bi kada ih je opkolioonaj koji je pobje|ivao strahom na mjesec dana hoda.
"Vlastitim rukama i rukama vjernika svoje domove ru{ili." 
Ve} je spomenuto Ibn-Ishakovotuma~enje ovog doga|aja, tj. obarali su tavanice ivrata koja su im se dopadala i tovarili ih na deve.
"Zato uzmite iz toga pouku, o viuvi|avni!" 
  Alllah, d`.{., ka`e:
" A da Allah nije ve} bio propisao njima izgnanstvo, On bi ih kaznio jo{ na ovom svijetu" 
, tj. kaznio bi ih, ili ubijanjem, ilizarobljeni{tvom, ili sli~nom kaznom, jer je Allahodredio da }e ih kazniti ovim, uz kaznud`ehenemskom vatrom koju im je pripravio nabudu}em svijetu. Zbog toga Allah, d`.{., ka`e:
"A njima na onom svijetu pripada kazna Vatre" 
, tj. koja je kona~na, nu`na i neminovna.
"Zato {to su se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljali" 
, tj. u~inio je s njima {to je u~inio, jer su nijekali radosna navje{tanja o dolaskuMuhammeda, a.s., koja je objavljivao Allah ranijmposlanicima, a oni to znaju, kao sinove svoje. Zatim, Allah, d`.{., ka`e:
"A onoga ko se Allahu suprotstavi, Allah }e,zaista, `estoko kazniti." 
 
"To {to ste neke palme posjekli, ili ih da uspravno stoje ostavili - s Allahovim dopu{tenjem ste u~inili, i zato da On nevjernike ponizi." 
Pojam spomenut u gornjem ajetu 'el-linetu' jesuvrste datula izuzev vrste zvane
el - ud`vetu
. Kada ihje Allahov Poslanik, s.a.v.s., opkolio, naredio je da seposijeku palme da bi ih na taj na~in ponizio i zastra{iosrca njihova, a sve je to bilo uz dozvolu Allahovu,zadovoljstvo i volju Njegovu. U ovome pasusu isti~ese osveta i poni`enje neprijatelja, i sramo}enje onog~ime se on ponosi. Mud`ahid ka`e: "Muhad`iri sujedni drugima zabranjivali sje~enje palmi, govore}i:'To je ratni plijen muslimana', pa je Allah, d`.{.,objavio potvrdu zabrane sje~enja palmi, ali iosloba|anja od grijeha onih koji ih posijeku. Oni su ihsjekli i ostavljali nedirnutim po Njegovoj dozvoli. Sjeklii spaljivali su ih samo da bi ih istjerali iz njihovihutvr|enja. Nare|eno im je sje~enje palmi pa ih je tokopkalo, te se pita{e: 'Neke sije~emo, a nekeostavljamo, pitajmo Allahovog Poslanika, s.a.v.s.,ho}emo li mi biti nagra|eni za one {to smo posjekli, ida li }emo biti odgovorni za one koje smo ostavili?',pa Allah, d`.{., objavi:
'To {to ste neke palme  posjekli…'" 
 (Nadmetali su se muslimaski pjesnici u opisivanjuovog doga|aja, te sje~enja i paljenja palmi, i ubojstvaKa'ba ibn el-E{refa koje se tada desilo. Spjevali suveli~anstvene kaside, izme|u ostalih: Hassan ibnSabit, Ka'b ibn-Malik, Ibnu-Kajjim el-Abesi, Kajs ibnBahr, Ibn-Tarif, a nismo ih spomenuli isklju~ivo iz `eljeza kratko}om. Zadovoljili smo se samo ukazivanjemna njih, a ko `eli da se upozna sa ovim kasidama,neka se obrati na osnovni tefsir Ibn-Kesira.)
2
 
2
Izme
đ
u dvije zagrade moj je tekst, a ne Ibn-Kesirov.
 
59
 
 El - Hašr / Progonstvo
 
1411
"A vi niste kasom tjerali konje ni kamile radi onoga {to je Allah od njih, kao plijen, darovao Poslaniku Svome, nego, Allah prepu{ta vlast  poslanicima Svojim nad onima kojima On ho}e, Allah sve mo`e." /6/ "Plijen od stanovnika sela i gradova koji Allah Poslaniku Svome daruje pripada: Allahu i Poslaniku Njegovu i bli`njima njegovim, i siro~adi, i siroma{nim, i putnicima - namjernicima - da ne bi prelazio samo iz ruku u ruke bogata{a va{ih; ono {to vam Poslanik kao nagradu da,to uzmite, a ono {to vam zabrani, ostavite, i bojte se Allaha jer Allah, zaista, `estoko ka`njava."/7/   ,
 
 Allah, d`.{., obja{njava {ta je "fej", njegovekarakteristike, i propise vezane za njega. Pod fejom sepodrazumijeva svaki imetak koji je uzet nevjernicimabez borbe i bez tjeranja u kas konja i kamila, tj. nisu seborili s neprijateljem u dvoboju i juri{anju, nego je toprodukut straha koji je Allah ulio u njihova srca predpojavom Resulullaha, kao {to se desilo plemenu Benu-Nadir. Njihov imetak kao fej (ratni plijen) koji su oninapustili, darovao je Allah Svome Poslaniku, s.a.v.s., uprivatnu svojinu. Zato je raspolagao fejom plemenaBenu-Nadir po svom htijenju, pa ga je dijeliomuslimanima u razli~itim vidovima dobro~instva isferama interesa koje spominje Allah, d`.{., upredmetnim ajetima:
"[to je Allah, kao plijen, darovao od njih Poslaniku Svome" 
, tj. od plemena Benu-Nadir.
"A vi niste kasom tjerali ni konje ni kamile…" 
; pod pojmom "rikab" spomenutim u ajetumisli se na kamile.
"…nego, Allah prepu{ta vlast poslanicima Svojim nad onima nad kojima On ho}e, Allah sve mo`e",
tj. ne mo`e biti nadvladan, niti sprije~en,ne, On pot~injava sve. Potom Allah, d`.{., isti~e:
"Plijen od stanovnika sela i gradova koji Allah Poslaniku Svome daruje…" 
, tj. svih mjesta koja seosvoje na ovaj na~in, i ona }e imati tretman imovineplemena Benu-Nadir. Zbog toga Allah, Uzvi{eni,saop}ava:
"Pripada: Allahu i Poslaniku Njegovu i bli`njima njegovim, i siro~adi, i siromasima, i  putnicima - namjernicima…" 
, do kraja; i sljede}iajet govori o na~inima podjele feja.Imam Ahmed prenosi od Omera ibn el-Hattaba,r.a., kako je rekao: /387/ "Imovina plemena Benu -Nadir je fej (plijen) koji je Allah darovao SvomePoslaniku i radi kojeg muslimani nisu tjerali ni konje nikamile. Ona je postala privatnom Poslanikovomsvojinom. Od toga je davao godi{nje izdr`avanjesvojoj porodici. Murre ka`e: "To je bila hrana njegovojporodici za godinu dana, a {to bi preostalo tro{io bina jahalice i oru`je koje bi se koristilo na Bo`ijemputu." (Ovako ga u sa`etom obliku citira Ahmed, a iostali sastavlja~i kutubus - sitte bilje`e ga u svojimdjelima, izuzev Ibn-Mad`ea.)Poznato je da je ono {to ostavi Allahov Poslanik,s.a.v.s., iza svoje smrti sadaka i da je niko ne naslje|ujena osnovu rije~i Resulullaha, s.a.v.s.: (388) "Mi se nenaslje|ujemo, {to ostavimo - to je sadaka." Zbog togaEbu-Bekr es-Siddik nije dao Fatimi, r.a., ostav{tinu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., oslanjaju}i se na ovajhadis, i ispravno je postupio.Kada je Ebu-Bekr, r.a., umro, a hilafet preuzeoOmer ibn el-Hattab, r.a., nakon nekog vremenadolaze mu El-Abbas i Alija, pa Abbas re~e: (389)"Zapovjedni~e pravovjernih, dodijeli je meni iovome." Pribli`i im se tada Omer i re~e: "Kunem se Allahom, ^ijom voljom opstoje nebo i Zemlja, znate lida je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 'Mi se nenaslje|ujemo, {to ostavimo to je sadaka.' 'Da!'-odgovori{e. Zatim Omer nastavi: 'Pa kada je AllahovPoslanik, s.a.v.s., preselio na ahiret, Ebu-Bekr re~e: Jasam zastupnik Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pa stedo{li vas dvojica Ebu-Bekru, tra`e}i: Ti, Abbasu,nasljedstvo svoga brati}a, a ti Alija, nasljedstvo svoje`ene od njena oca, pa Ebu-Bekr, r.a., tada re~e: Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao je: Mi se nenaslje|ujemo, {to ostavimo - to je sadaka. Allah znada je Poslanik, s.a.v.s., istinoljubiv, dobro~initelj, kojislijedi pravi put i istinu, pa ga je zamijenio Ebu-Bekr.Kada je i on umro, rekoh: Ja sam zastupnik AllahovogPoslanika, s.a.v.s., i zastupnik Ebu-Bekra, te samupravljao ostav{tinom kako je Allah htio da upravljam.Zatim ste do{li vas dvojica, vas je vi{e, a isti vam jeslu~aj, i tra`ili ste je, a ja vam rekoh: Ako `elite, ja }uvam je dati, s tim da je na vama Allahova obaveza danjome upravljate onako kako je to Allahov Poslanik,s.a.v.s., ~inio. Ostav{tinu ste uzeli od mene s tomobavezom, a zatim ste do{li da vas oslobodimspomenute obaveze. Ja vas ne}u, tako mi Allaha,osoboditi te obaveze sve do nastupa Sudnjeg dana, aako niste u stanju ispuniti {to se od vas tra`i, povratitemi ostav{tinu.'" (Ovo je dio hadisa koji prenosi Ez-Zuhri, a imovina koju su tra`ili ova dvojica, El-Abbas i Ali, jeste imovina plemena Benu Nadir, koja je postalaprivatnom svojinom Allahovog Poslanika, s.a.v.s., a Allah najbolje zna.)
3
 
3
Ovo je dio hadisa koji navodi Ebu-Davud. Citiramo samo jedannjegov dio žele
ć
i sažeti izlaganje i ostvariti željeni cilj.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->