Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tefsir Ibn Kesir - Et-Tahrim [Zabrana]

Tefsir Ibn Kesir - Et-Tahrim [Zabrana]

Ratings: (0)|Views: 32 |Likes:
Published by Father_of_Zacharias
66 Et -Tahrim / Zabrana

1449 Komentatori Kur’ana razi{li su se o pitanju povoda objavljivanja po~etka ove sure. Po jednima objavljen je zbog Marije, majke Ibrahimove, ropkinje Allahova Poslanika, s.a.v.s., koji ju je smatrao sebi zabranjenom, te je objavljeno;

OBJAVLJENA U MEDINI+, IMA 12 AJETA

66 ET - TAHRIM / ZABRANA

"O Vjerovjesni~e, za{to sebi zabranjuje{ ono {to ti je Allah dozvolio, `ele}i zadovoljstvo svojih `ena?” En-Nesai prenosi od

od Ibn-Abbasa (466) da je on pitao Omera b. elHat
66 Et -Tahrim / Zabrana

1449 Komentatori Kur’ana razi{li su se o pitanju povoda objavljivanja po~etka ove sure. Po jednima objavljen je zbog Marije, majke Ibrahimove, ropkinje Allahova Poslanika, s.a.v.s., koji ju je smatrao sebi zabranjenom, te je objavljeno;

OBJAVLJENA U MEDINI+, IMA 12 AJETA

66 ET - TAHRIM / ZABRANA

"O Vjerovjesni~e, za{to sebi zabranjuje{ ono {to ti je Allah dozvolio, `ele}i zadovoljstvo svojih `ena?” En-Nesai prenosi od

od Ibn-Abbasa (466) da je on pitao Omera b. elHat

More info:

Published by: Father_of_Zacharias on Jun 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2013

pdf

text

original

 
66 Et -Tahrim / Zabrana
1449
66 ET - TAHRIM / ZABRANA
OBJAVLJENA U MEDINI 
+
 , IMA 12 AJETA"U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!" "O Vjerovjesni~e, za{to sebi zabranjuje{ ono {to ti je Allah dozvolio - `ele}i zadovoljstvo svojih `ena? A Allah mnogo pra{ta i milostiv  je."/1/"Allah vam je propisao kako da svoje zakletve iskupite; Allah je va{ Gospodar; On sve zna i mudar je."/2/"A kad Poslanik jednoj `eni svojoj tajno govor povjeri, pa ona obavijesti o njemu a Allah mu to obznani, a on je bio dio tajne kazao, a od dijela odustao.Pa kad je on o tome obavijesti, ona re~e: 'Ko tebe o tome izvijesti?' On re~e: 'Izvijestio me  je Sveznaju}i, Koji sve poznaje .'"/3/ "Ako vas dvije u~inite pokajanje Allahu, pa, vi ste bile u~inile ono zbog ~ega je trebalo da se  pokajete. A ako se protiv njega udru`ite, pa,Allah je za{titnik njegov, i D`ibril, i ~estiti vjernici; najposlije, i svi meleki }e mu na  pomo}i biti."/4/ "Ako vas on pusti, Gospodar njegov }e mu dati umjesto vas boljih `ena od vas; muslimanki, muminki, poslu{nih Allahu, pokajnica, koje se Allaha boje, koje poste,udovica i djevojaka."/5/  ,
 
+
Objavljena nakon sure "El-Hudžurat".
Komentatori Kur 
ana razi{li su se o pitanju povodaobjavljivanja po~etka ove sure. Po jednima objavljenje zbog Marije, majke Ibrahimove, ropkinje AllahovaPoslanika, s.a.v.s., koji ju je smatrao sebi zabranjenom,te je objavljeno;
"O Vjerovjesni~e, za{to sebi zabranjuje{ ono {to ti je Allah dozvolio, `ele}i zadovoljstvo svojih `ena?” 
En-Nesai prenosi odEnesa (465) da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., imaoropkinju s kojom je imao spolne odnose, pa ga se Ai{ai Hafsa, r.a., nisu htjele okaniti dok je nije sebizabranio, te Allah, d`.{., objavi:
"O Vjerovjesni~e, za{to sebi zabranjuje{ ono {to ti je Allah dozvolio." 
Ibn-D`erir prenosiod Ibn-Abbasa (466) da je on pitao Omera b. el-Hattaba: "Ko su `ene o kojima se govori u gornjemajetu?" On re~e: "Ai{a i Hafsa." Po~etni govor seodnosi na Mariju, majku Ibrahimovu, ropkinju skojom je Vjerovjesnik, s.a.v.s., spavao u Hafsinoj ku}i iu vremenu kada je bio red da on spava sa Hafsom.Hafsu je to pogodilo i tada re~e: "Allahov Poslani~e,u~inio si mi {to nisi nijednoj drugoj svojoj supruzi umom danu, kada je na mene red i na mojoj postelji!" -"Ho}e{ li biti zadovoljna ako je sada u~inim za sebezabranjenom i vi{e joj se nikada ne pribli`im?""Naravno!", pa je to Allahov Poslanik, s.a.v.s., u~inio itada joj je jo{ rekao: "Ne spominji ovo nikome!"
1
Onaje to ipak ispri~ala Ai{i, a Allah je, d`.{., SvogaPoslanika upoznao s tim, pa je tada objavio:
"O Vjerovjesni~e, za{to sebi zabranjuje{ ono {to ti je Allah dozvolio, `ele}i zadovoljstvo svojih `ena." 
Saznali smo da se Allahov Poslanik, s.a.v.s., iskupio za izre~enu zakletvu inastavio spolni `ivot sa svojom ropkinjom. Zejd ibnEsleme smatra da su rije~i ~ovjeka `eni: "Ti si menizabranjena" - nepromi{ljen, bezvrijedan govor. El-Hejsem ibn Ka
b prenosi od Omera, r.a., (467) da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao Hafsi: "Nemoj nikome oovome govoriti, majka Ibrahimova, Marija, meni jezabranjena."
"Zar }e{ sebi zabraniti ono {to ti je Allah dozvolio?" "Tako mi Allaha, ja joj se ne}u  pribli`iti!" 
, i nije joj se pribli`io sve dok Hafsa nije oovome obavijestila Ai{u, te je Allah, d`.{., objavio:
"Allah vam je propisao kako da svoje zakletve iskupite." 
(Kod ovog predanja sened je ispravan, aliga ne navodi niko od autora {est hadiskih zbirki.Odabrao ga je hafiz Ed-Dija el-Makdisi u svom djeluEl-Mustahred`.) Ibn-D`erir prenosi da je Seid ibnD`ubejr rekao: "Ibn-Abbas je govorio:
Zakletva kojomsebi ne{to zabranjujemo mo`e se iskupiti.'" Ibn-Abbaska`e: (468) "Ajet:
'Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor' (33:21) 
odnosi se na slu~aj kada se Poslanik,
1
Tj. nemoj nikome spominjati da je smatram sebi zabranjenom.
 
66 Et -Tahrim / Zabrana
1450
s.a.v.s., ustegnuo od svoje ropkinje", pa je Allah, d`.{.,objavio:
"O Vjerovjesni~e, za{to sebi zabranjuje{ ono {to ti je Allah dozvolio, `ele}i zadovoljstvo svojih `ena? A Allah pra{ta i milostiv je." "Allah vam je propisao kako da svoje zakletve iskupite" 
, te se tada Poslanik, s.a.v.s., iskupio zasvoju zakletvu kojom je sebi zabranio ono {to mu jedopu{teno. (El-Buhari, Muslim, En-Nesai)Pojedini {erijatski pravnici smatraju da je obavezaniskup onom ko sebi uskrati pravo na svoju ropkinju ili`enu, ili bilo {ta drugo, {to je dozvoljeno: jelo, pi}e,odje}u i sl. To je mi{ljenje Imama Ahmeda i drugih.[afija smatra da je jedino obavezan iskup onome kosebi zbilja uskrati pravo na `enu ili ropkinju ili iska`erije~ju to svoje uskra}ivanje prava. Me|utim, ako timuskra}ivanjem prava prema `eni ima nakanu razvestise s njom, odnosno uskra}ivanjem prava premaropkinji, oslobodit }e je, to }e trebati izvr{iti. Ispravnoje tuma~enje da je, ustvari, povod za objavljivanjegornjih ajeta Poslanikovo, s.a.v.s., zabranjivanje sebiuzimanja meda, {to navodi El-Buhari nakon ovihajeta, prenose}i to od Ai{e, r.a.: (469) "Vjerovjesnik,s.a.v.s., jeo je med kod Zejnebe bint D`ah{ i ostao jekod nje, a ja i Hafsa smo se dogovorile da mu ka`eona od nas dvije kojoj prvo do|e Allahov Poslanik,s.a.v.s.:
Jesi li to jeo smolu; ja osjetim neugodan mirissmole.
Kad je o ovome upitan, Allahov je Poslanik,s.a.v.s., rekao:
Ne, nego sam uzeo meda kodZejnebe bint D`ah{ i nikada ga vi{e ne}u jesti!
A jasam te zakletvom obavezao da o ovome nikom negovori{."
"…`ele}i zadovoljstvo svojih `ena?" 
Izraz(el-megafir) upotrijebljen u gornjem hadisu ozna~avane{to sli~no smoli, a nalazi se u biljci omakalj, koja usebi ima {e}era. Koristi se izraz kada se `eli re}i da sesmola izlu~ila. Jednina je od gornjeg izraza, {to jemi{ljenje El-D`evherija. Pojam (er-rems) ozna~avaispa{u deva koja je puna gorkoslanog bilja. Smatra seda su ovo dva zasebna doga|aja
2
, {to nije mogu}e.Jedino {to ostaje diskutabilno jeste da su oba slu~ajabila povod objavi predmetnog ajeta. U svakomslu~aju, Ai{a i Hafsa su te dvije Poslanikove supruge okojima se u ajetima govori. Na to, izme|u ostalogukazuje sljede}e predanje koje prenosi Imam Ahmedu svom Musnedu od Ibn-Abbasa, da je sli~no pitaoOmera: "Zapovjedni~e pravovjernih, ko su dvije `eneizme|u Poslanikovih supruga za koje Allah, d`.{.,ka`e:
'Ako vas dvije u~inite pokajanje Allahu, pa va{a srca su se priklonila.' 
Omer mu re~e: 'Kakvogli ~uda, Ibn-Abbasu!' Ez-Zuhri ka`e: 'Tako mi Allaha!Nije mu bilo drago ono {to ga je pitao i nije to krio.'On je rekao: 'To su bile Ai{a i Hafsa.'"
"A kad Poslanik jednoj `eni svojoj tajno govor povjeri, pa ona obavijesti o njemu, a  
2
Slu
č
aj sa Marijom i drugi sa medom, te i sam preferiram mišljenjeda se radi o dva doga
đ
aja.
Allah mu to obznani, a on je bio dio tajne kazao, a od dijela odustao. Pa kad je on o tome obavijesti, ona re~e: "Ko tebe o tome izvijesti?" On re~e: "Izvijestio me je Sveznaju}i,Koj sve poznaje." 
Tj. kada je Allahov Poslanik,s.a.v.s., rekao: Nikada ga vi{e ne}u jesti, a ja sam tezakletvom obavezao da o ovome nikom ne govori{.'"
3
To je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao Hafsi, ali je onato prenijela Ai{i. Na ovaj na~in spomenuto predanjebilje`i El-Buhari u poglavlju "Et-Talak".
 
."Ako vas dvije u~inite pokajanje Allahu, pa va{a srca su se priklonila." 
Ovo se odnosi na Ai{u iHafsu, r.a., tj. ako se pokajete Allahu za ono zbog~ega ste se udru`ile protiv Allahovog Poslanika,s.a.v.s., time ste upravile va{a srca prema istini.Muslim navodi sljede}e Omer ibn el-Hatabove rije~i:(470) "Kada se Allahov Poslanik, s.a.v.s., povukao odsvojih `ena, u{ao sam u d`amiju, a ljudi baca{ekamen~i}e na zemlju govore}i:
 Allahov Poslanik,s.a.v.s., pustio je svoje `ene.
To je bilo prije nego jeobjavljena naredba o pokrivanju (hid`abu), a ja rekohsam sebi:
To }u, zasigurno, danas saznati!
Daljegovori kako je do{ao Ai{i i Hafsi i kako ih je savjetovao,a zatim je rekao:
Do|oh, a ispred mene je stajaoRebbah, poslu`itelj Allahova Poslanika, s.a.v.s., napragu ~ardaka, pa ga zovnuh:
Rebbahu, tra`i od Allahova Poslanika, s.a.v.s., dozvolu da u|em, a zatimdalje kazuje:
 Allahov Poslani~e, {ta ti je te{ko kod`ena tvojih? Pa ako }e{ se razvesti s njima, uz tebe su Allah, Njegovi meleci, D`ibril, Mikail, ja, Ebu-Bekr ipravovjerni.' Kada god sam ne{to govorio, Allahuhvala, uvijek sam se nadao da }e Allah kroz objavupotvrditi moje rije~i." Tako je objavljen ajet:
"Ako vas on pusti, Gospodar njegov }e mu dati umjesto vas boljih `ena od vas." "A ako se protiv njega udru`ite, pa Allah je za{titnik njegov, i D`ibril, i ~estiti vjernici; najposlije, i svi meleki }e mu na pomo}i biti." 
 Nakon toga ga upitah: "Jesi li ih pustio?" "Ne", re~e.Stadoh tada na vrata d`amije i iz sveg glasa viknuh:"Nije pustio svoje `ene! ", pa je objavljen ajet:
"Kada saznaju za ne{to va`no, a ti~e se sigurnosti ili opasnosti, oni to razglase. A da se oni s tim obrate Poslaniku ili  predstavnicima svojim, saznali bi od njih ono {to `ele saznati." (4:83) 
Ja sam bio taj koji je tra`ioda sazna vi{e o tom slu~aju direktno od Poslanika,s.a.v.s. Ibn Ebi-Hatim prenosi od Enesa da je Omer b.el-Hattab rekao: "^uo sam da se ne{to desilo izme|umajki pravovjernih i Vjerovjesnika, s.a.v.s., pa sam ihisku{ao, govore}i im: Ili }ete prestati uznemiravati Allahova Poslanika, s.a.v.s., ili }e mu Allah, d`.{., dati`ene bolje od vas, tako sam do{ao do posljednjemajke pravovjernih koja mi re~e: 'Omere, zar AllahovPoslanik, s.a.v.s., nema ~ime posavjetovati svoje `ene
3
Tj. o uzimanju meda ili možda o ustezanju svome prema Mariji.
 
66 Et -Tahrim / Zabrana
1451
pa ti to ~ini{?' Nakon toga sam se ustegao od daljnjegsavjetovanja, ali je Allah, d`.{., objavio:
'Ako vas on pusti, Gospodar njegov }e mu dati umjesto vas boljih `ena od vas; muslimanki, muminki, pokajnica, koje se Allaha boje, koje poste, udovica i djevojaka.'" 
 @ena koja je Omera, r.a., odvratila od daljnjegsavjetovanja je Ummu-Selema
,
{to je pouzdanoutvr|eno u Sahihu El-Buharije. Iz svega toga {to jenaprijed re~eno sasvim je jasno tuma~enje ovih ajeti-kerima. Zna~enje Allahovih
,
d`.{., rije~i:
"…muslimanki, muminki, pokajnica, koje se Allaha boje" 
, jasno je, kao i pojma
"koje poste".
 To je stav velikog dijela ashaba, tabiina i drugih. Oovome je ranije bio naveden mefu
hadis kod Allahovih, d`.{., rije~i:
"i poste" 
u suri "Et-Tevbe", akoji glasi: "Isposni~ko je putovanje (sijaha) ove ummeu postu."
"…udovica i djevojka" 
, tj. me|u njimaima i udovica i djevojka, sve s ciljem da du{a ja~u`udnju osjeti. Neki ka`u da }e Allah, d`.{., o`enitiMuhammeda, a.s., u D`ennetu Asijom i Merjemom.
"O vi koj vjerujete, sebe porodice svoje ~uvajte od vatre ~ije }e gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj }e se meleki strogi i sna`ni brinuti, koji se onome {to im Allah zapovjedi ne}e opirati, i koji }e ono {to im se naredi izvr{iti."/6/ "O vi koji niste vjerovali, danas se ne pravdajte, ka`njavate se samo za ono {to ste zaslu`ili." /7/ "O vi koji vjeruete u~inite  pokajanje Allahu iskreno, da bi Gospodar va{  preko ru`nih postupaka va{ih pre{ao i da bi vas u d`enetske ba{~e, kroz koje }e rijeke te}i,uveo, na Dan u kojem Allah ne}e osramotiti Vjerovjesnika i one koji su zajedno s njim vjerovali; svjetlo njihovo }e i}i ispred njih s njihove desne strane. 'Gospodaru na{', govorit }e oni, 'u~ini potpunim svjetlo na{e i oprosti nam jer Ti, doista, sve mo`e{.'"/8/ 
 Allah, d`.{., ka`e:
"O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje ~uvajte od vatre" 
, tj. naredite samima sebi, svojim`enama, djeci, bra}i, rodbini, poslu`iteljima iposlu`iteljkama da Allahu budu pokorni, odnosnozabranite sebi i svima koji su skrenuli sa pravog putada grije{e Allahu, d`.{.; tako|er, podu~ite ih iodgajajte ih. Brinite se o njima po Allahovimpropisima, nare|ujte im da ih izvr{avaju i poma`ite imu tome. Kada vidite da neko grije{i prema Allahu,d`.{., izgrdite ga i odvratite ga od toga. To je obavezasvakog muslimana da upozna one koji su podnjegovom nadle`no{}u s onim {ta im je Allah, d`.{.,naredio i {ta im je zabranio. U vezi s ovim ajetom jestehadis koji prenose Ahmed i Ebu-Davud od Sebre - daje Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: (471) "Nareditedjetetu kada mu bude sedam godina da obavljanamaz, a kada navr{i deset godina i udarite ga zbognamaza." Ovo je verzija Ebu-Davuda, a Et-Tirmizi ka`eda je ovaj hadis hasen. [erijatski pravnici smatraju dase isto odnosi i na post, da bi se dijete naviklo naizvr{avanje ibadeta, te da bi, kada postanepunoljetno, stalno ~inilo ibadet, bilo pokorno Allahu,d`.{., klonilo se grijeha i napu{talo sve {to je ru`no, a Allah upu}uje.
"…~ije }e gorivo ljudi" 
, tj. gorivo }e mu bitiljudi i d`ini
"...i kamenje biti" 
; prema jednommi{ljenju misli se na kipove, a Ibn-Mesud i drugi ka`u:"Misli se na sumporno kamenje", a Mud`ahid dodaje
da
}e zaudarati vi{e od le{ine. (Navodi Ibn Ebi-Hatim)
"I o kojoj }e meleki strogi i sna`ni brinuti" 
,grube }udi, iz njihovih srca Allah je is~upao samilostprema nevjernicima.
"…sna`ni" 
, tj. izuzetno su~vrsto gra|eni i veoma su sna`ni, a njihov je izgleduznemiruju}i. Lica su im crna, a o~njaci im izobli~eni.U srcu nijednog od njih nema ni trun samilosti premanevjernicima.
i  j, "Koji se onome {to im Allah zapovjedi ne}e opirati, i koji }e ono {to im senaredi izvr{iti" 
,tj. ne odga|aju izvr{enje Allahove naredbe ni za trenoka, iako su oni sposobni za takvo {to; to su zebanijje, Allah nas njih sa~uvao.
"O vi koji niste vjerovali, danas se ne  pravdajte, ka`njavate se samo za ono {to ste zaslu`ili" 
, tj. re}i }e se nevjernicima na Sudnjemdanu. "Ne pravdajte se danas, pravdanje vam ne}ebiti usli{eno. Bit }ete danas ka`njeni za svoja djela."Potom Allah, d`.{., ka`e:
"O vi koji vjerujete, u~inite pokajanje Allahu iskreno" 
, tj. odlu~no u~inite potpuno kajanje kojim}ete izbrisati ranija lo{a djela, urediti va{unesre|enost, koja }e vas u~initi ~vrstim i postojanim i

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->