Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tefsir Ibn Kesir - El-Inširah [Širokogrudnost]

Tefsir Ibn Kesir - El-Inširah [Širokogrudnost]

Ratings: (0)|Views: 12 |Likes:
Published by Father_of_Zacharias
94 El - InšIrah / Širokogrudnost

1561 prilikom sjedio naspram jednog kamena i rekao: 'Kad bi muka do{la i u{la u ovaj kamen, za njom bi do{la i u{la last da je iz njega istjera.'" Na to je Allah, d`.{., objavio:

94 EL-IN[IRAH [IROKOGRUDNOST
OBJAVLJENA U MEKI*, IMA 8 AJETA

" Ta, zaista, s mukom je last, zaista, s mukom je last!" Pjesnik ka`e: "^esto nesre}a pritijesni
mladi}a, ali Allah, svaki put, iz nje da izlaz, I kad se u~ini da je ona neizbje`na, do|e olak{anje kad mu se najmanje nada."

94 El - InšIrah / Širokogrudnost

1561 prilikom sjedio naspram jednog kamena i rekao: 'Kad bi muka do{la i u{la u ovaj kamen, za njom bi do{la i u{la last da je iz njega istjera.'" Na to je Allah, d`.{., objavio:

94 EL-IN[IRAH [IROKOGRUDNOST
OBJAVLJENA U MEKI*, IMA 8 AJETA

" Ta, zaista, s mukom je last, zaista, s mukom je last!" Pjesnik ka`e: "^esto nesre}a pritijesni
mladi}a, ali Allah, svaki put, iz nje da izlaz, I kad se u~ini da je ona neizbje`na, do|e olak{anje kad mu se najmanje nada."

More info:

Published by: Father_of_Zacharias on Jun 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2011

pdf

text

original

 
94 El - InšIrah / Širokogrudnost 
 
1561
 
-I
94
ELN[RAH [IROKOGRUDNOST 
OBJAVLJENA U MEKI 
 , IMA 8 AJETA
 
"U ime Allaha,Svemilosnog, Milostivog!" "Zar grudi tvoje nismo prostranim u~inili" /1/ "i breme tvoje s tebe skinuli", /2/ "koje je  ple}a tvoja pritiskalo", /3/ "i spomen na tebe visoko uzdigli!" /4/ "Ta, zaista, s mukom je last", /5/ "zaista, s mukom je last!"/6/ "A kad zavr{i{, molitvi se predaj", /7/ "i Gospodaru svome te`i!" /8/ 
 
Uzvi{eni ka`e:
"Zar grudi tvoje nismo  prostranim u~inili" 
, tj. Mi smo tvoje grudiprostranim u~inili i prosvjetlili ih, kao {to se nadrugom mjestu ka`e:
"Onome koga Allah `eli da uputi - On srce njegovo prema islamu raspolo`i" (6:125).
Kao{to je Allah tvoje grudi u~inio prostranim, tako je Svojvjerozakon ([erijat) u~inio {irokim, tolerantnim ilahkim, bez ikakvih te{ko}a, tereta i tjeskobe. Rije~iUzvi{enog:
"i breme tvoje s tebe skinuli" 
zna~e:
"...da bi ti Allah ranije i kasnije krivice oprostio." (48: 2) 
 
"Koje je ple}a pritiskalo" 
, tj.koje ti je bilo te{ko nositi.
"...i spomen na tebe visoko uzdigli",
tj. ne}u bitispomenut, a da sa Mnom i ti ne bude{ spomenut,kao {to je u rije~ima kelimei-{ehadeta /Ja svjedo~im danema drugog boga osim Allaha i svjedo~im da jeMuhammed Allahov poslanik/. Hasan ibn Sabit ujednoj svojoj kasidi ka`e: "Najplemenitiji od svih jepe~at vjerovjesni{tva koji sija Allahovim svjetlom isvjedo~i, Bog je ime Vjerovjesnika stavio uz Svoje kadmujezin pet puta poziva i svjedo~i. Da bi ga proslavio,iz svoga je imena izveo njegovo. Vlasnik Prijestolja jehvaljen, a ovaj je pohvaljen."
"Ta, zaista, s mukom je last, zaista, s mukom  je last!" 
Uzvi{eni, dakle, ka`e da je s mukom last, azatim to, ponovno, potvr|uje. Ibn Ebi-Hatim od Aizaibn [urejha prenosi da je rekao: "^uo sam Enesa ibnMalika da je rekao: /652/ 'Vjerovjesnik je jednomprilikom sjedio naspram jednog kamena i rekao: 'Kadbi muka do{la i u{la u ovaj kamen, za njom bi do{la iu{la last da je iz njega istjera.'" Na to je Allah, d`.{.,objavio:
*
Objavljena nakon sure "Jutro."
" Ta, zaista, s mukom je last, zaista, s mukom  je last!" 
Pjesnik ka`e: "^esto nesre}a pritijesnimladi}a, ali Allah, svaki put, iz nje da izlaz, I kad seu~ini da je ona neizbje`na, do|e olak{anje kad mu senajmanje nada."
"A kad zavr{i{, molitvi se predaj i Gospodaru svome te`i!" 
, tj. kad zavr{i{ sasvakodnevnim poslovima i dunjalu~kim brigama,predaj se ibadetu, obavljaj ga ~iste savjesti i budipredan svome Gospodaru u svojim `eljama inamjerama. U ovom smislu su i rije~i Bo`ijegPoslanika, s.a.v.s., izre~ene u hadisu za koji su svisaglasni da je vjerodostojan (sahih): /653/ "Nemanamaza kad je gotovo jelo, niti kad mu~i mokra}a iizmet." U drugom hadisu Vjerovjesnik, s.a.v.s., ka`e:/654/ "Kad do|e vrijeme namaza, a ve~era jespremna, po~nite sa ve~erom!"
Ovim se,zahvaljuju}i Allahu i uz Njegovu pomo},zavr{ava kratki komentar  poglavlja El - In{irah / "[irokogrudnost".

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->