Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tefsir Ibn Kesir - Ez-Zelzele [Zemljotres]

Tefsir Ibn Kesir - Ez-Zelzele [Zemljotres]

Ratings: (0)|Views: 172|Likes:
Published by Father_of_Zacharias
99 Ez-Zelzele

/ Zemljotres

1571 Imam Ahmed od Ebu-Hurejrea navodi da je rekao: /676/ "Allahov Poslanik, s.a.v.s., je prou~iv{i ajet: '..toga Dana }e ona vijesti svoje kazivati', rekao: 'Znate li {ta su njene vijesti?' Rekli su: 'Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju', pa je rekao: 'Njene vijesti bit }e da }e svakom ~ovjeku i `eni svjedo~iti {ta su na njoj po~inili i govoriti: 'Taj i taj je tada i tada uradio to i to.' To }e biti njene vijesti i kazivanje.'" Ovaj hadis prenosi i Et-Tirmizi i k
99 Ez-Zelzele

/ Zemljotres

1571 Imam Ahmed od Ebu-Hurejrea navodi da je rekao: /676/ "Allahov Poslanik, s.a.v.s., je prou~iv{i ajet: '..toga Dana }e ona vijesti svoje kazivati', rekao: 'Znate li {ta su njene vijesti?' Rekli su: 'Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju', pa je rekao: 'Njene vijesti bit }e da }e svakom ~ovjeku i `eni svjedo~iti {ta su na njoj po~inili i govoriti: 'Taj i taj je tada i tada uradio to i to.' To }e biti njene vijesti i kazivanje.'" Ovaj hadis prenosi i Et-Tirmizi i k

More info:

Published by: Father_of_Zacharias on Jun 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2011

pdf

text

original

 
99 Ez-Zelzele
/
 Zemljotres
1571
 
99 EZ-ZELZELE /ZEMLJOTRES 
 
OBJAVLJENA U MEKI 
 , IMA 8 AJETA"U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!" "Kad se Zemlja naj`e{}im potresom svojim zatrese" /1/ "i kada Zemlja izbaci terete svoje"  /2/ "i ~ovjek uzvikne: '[ta joj je?'", /3/ "toga Dana }e ona vijesti svoje kazivati" /4/ "jer }e  joj Gospodar tvoj narediti", /5/ "Toga Dana ljudi }e se odvojeno pojaviti da im se poka`u djela njihova": /6/ "onaj ko bude uradio koliko trun dobra - vidjet }e ga", /7/ "a onaj ko bude uradio i koliko trun zla - vidjet }e ga."  /8/ 
Ibn-Abbas ka`e da rije~i Uzvi{enog:
"Kada se Zemlja naj`e{}im potresom svojim zatrese",
zna~e: Kad ga odozdo pokrene, a
"...i kad Zemlja izbaci terete svoje",
kad iz sebemrtve izbaci. Ovakvo mi{ljenje zastupa vi{e ranijihu~enjaka. U ovom zna~enju, Uzvi{eni na drugommjestu ka`e:
"I kada se Zemlja rastegne i izbaci ono {to je u njoj i potpuno se isprazni." /84:3-4/ 
 U Muslimovom Sahihu od Ebu-Hurejrea navodi seda je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: /675/ "Zemlja }esvoja blaga izbacivati u vidu zlatnih i srebrenihstupova. Ubica }e do}i i re}i: 'Zbog ovoga samubijao.' Zatim }e do}i onaj koji je prekidao rodbinskeveze i re}i: 'Zbog ovoga su prekinute moje rodbinskeveze.' Zatim }e do}i kradljivac i re}i: 'Zbog ovoga sumi odsje~ene ruke.' Zatim }e biti pozvani, ali nikoni{ta ne}e uzimati."
"...i ~ovjek uzvikne: '[ta joj je?'" 
, tj. za~udit }ejoj se kako je, nakon {to je bila mirna i stabilna,postala uznemirena. Zatim }e iz svoje utrobe izbacitisva ranije i kasnije pomrla tijela.
"...toga Dana }e ona vijesti svoje kazivati" 
,tj. kazivat }e {ta je sve na njoj ~injeno.
*
Objavljena nakon sure Žene."
Imam Ahmed od Ebu-Hurejrea navodi da je rekao:/676/ "Allahov Poslanik, s.a.v.s., je prou~iv{i ajet:
'..toga Dana }e ona vijesti svoje kazivati' 
,rekao: 'Znate li {ta su njene vijesti?' Rekli su: 'Allah iNjegov Poslanik najbolje znaju', pa je rekao: 'Njenevijesti bit }e da }e svakom ~ovjeku i `eni svjedo~iti {tasu na njoj po~inili i govoriti: 'Taj i taj je tada i tadauradio to i to.' To }e biti njene vijesti i kazivanje.'" Ovajhadis prenosi i Et-Tirmizi i ka`e: "Ovo je hasen, sahih igarib hadis."
"...jer }e joj Gospodar tvoj narediti",
tj.naredit }e joj da se rascijepi pa }e se rascijepiti, i dagovori pa }e govoriti.
"Toga Dana ljudi }e se odvojeno pojaviti" 
, tj.u razli~itim grupama i skupinama, sretni i nesretni",
"...da im se poka`u djela njihova",
tj. da vi{e {tasu radili i budu nagra|eni za dobro dobrim, aka`njeni za zlo zlim.Zato Uzvi{eni ka`e:
"Onaj ko bude uradio koliko trun dobra - vidjet }e ga, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla - vidjet }e ga." 
 Imam Ahmed preko El-Hasana navodi da je /677/Sa
saa ibn Muavija, El-Ferezdekov amid`a do{aoBo`ijem Poslaniku, s.a.v.s., i da mu je prou~io:
"Onaj ko bude uradio koliko trun dobra vidjet }e ga, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla - vidjet }e ga" 
, pa je rekao: "Dovoljno mi je ovo dadrugo ni{ta nisam ~uo."U Buharijinom Sahihu nalazi se hadis u kome stoji:/678/ "Sa~uvajte se od Vatre, makar sa jednompolovicom hurme, ili lijepom rije~i!"U Buharijinom Sahihu, tako|er, stoji hadis u komese ka`e: /679/ "Nipo{to ne potcijeni u~injeno dobro,ma koliko sitno bilo; makar da isprazni{ kofu vode usud onoga ko tra`i vodu, ili da svoga brata sretne{vedra i nasmijana lica."U vjerodostojnom hadisu, tako|er, stoji: /680/ "O`ene, vjernice! Neka nipo{to kom{inica ne potcjenjujepru`enu pomo} od svoje kom{inice, makar to bioov~iji papak!"U jednom drugom hadisu stoji: /681/ "Podajteprosjaku makar izgorjeli papak!"Imam Ahmed od Ai{e prenosi da je AllahovPoslanik, s.a.v.s., imao obi~aj re}i:/682/ "Ai{a, nipo{tone potcijeni sitne grijehe! I za njih }e neko pred Allahom tra`iti svoje pravo."Imam Ahmed od Abdullah ibn Mesuda navodi daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: /683/"^uvajte sepotcjenjivanja sitnih grijeha. Oni se nagomilavaju dok~ovjeka ne uni{te..."
Ovim se, zahvaljuju}i Allahu i Njegovoj pomo}i,zavr{ava kratki komentar  poglavlja "Zemljotres" 
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->