Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tefsir Ibn Kesir - El-Kari'a [Smak Svijeta]

Tefsir Ibn Kesir - El-Kari'a [Smak Svijeta]

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by Father_of_Zacharias
101 El - Kari'a / Smak svijeta

1575 re~eno "majka", jer onaj ko se u nju surva, drugog boravi{ta, do nje, ne}e imati. Zato Uzvi{eni, obja{njavaju}i {ta je provalija, ka`e: "A {ta ti zna{ {ta }e to biti? - Vatra u`arena!", tj. u`arena, rasplamsala vatra, nepodnosive vru}ine. Ebu-Mus’ab od Ebu-Hurejrea navodi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: (685) "@estina vatre koju ljudi na ovom svijetu potpaljuju samo je sedamdeseti dio d`ehenemske vatre." Ovaj hadis navode i Buharija i Muslim. U jednoj od
101 El - Kari'a / Smak svijeta

1575 re~eno "majka", jer onaj ko se u nju surva, drugog boravi{ta, do nje, ne}e imati. Zato Uzvi{eni, obja{njavaju}i {ta je provalija, ka`e: "A {ta ti zna{ {ta }e to biti? - Vatra u`arena!", tj. u`arena, rasplamsala vatra, nepodnosive vru}ine. Ebu-Mus’ab od Ebu-Hurejrea navodi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: (685) "@estina vatre koju ljudi na ovom svijetu potpaljuju samo je sedamdeseti dio d`ehenemske vatre." Ovaj hadis navode i Buharija i Muslim. U jednoj od

More info:

Published by: Father_of_Zacharias on Jun 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2011

pdf

text

original

 
101 El - Kari'a / Smak svijeta
1575
 
101 EL - KARI'A / SMAK SVIJETA
 
OBJAVLJENA U MEKI 
 , IMA 11 AJETA
 
”U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!” "Smak svijeta."/1/ "[ta je Smak svijeta?" /2/ "i {ta ti zna{ o Smaku svijeta?"/3/ "Toga dana }e ljudi biti kao leptiri ra{trkani",/4/ "a  planine kao {arena vuna i{~upana."/5/ "Onaj u koga njegova dobra djela budu te{ka"/6/ "u ugodnu `ivotu }e `ivjeti", /7/ "a onaj u koga njegova dobra djela budu lahka", /8/ "boravi{te }e mu bezdan biti."/9/ "A zna{ li ti {ta }e to biti?"/10/ "Vatra u`arena!"/11/ 
El-Kari
atu jedno je od imena Sudnjeg dana, kao{to su i: El-Hakkatu, Et-Tammetu, Es-Sahhatu, El-Ga{ijetu it.d. Pridaju}i veliki zna~aj ovom doga|aju,Uzvi{eni dalje ka`e:
"[ta je Smak svijeta? I {ta ti zna{ o Smaku svijeta?" 
, a zatim to obja{njavasljede}im rije~ima:
"Toga dana }e ljudi biti kao leptiri ra{trkani" 
,tj. u svom bunilu i ra{trkanosti ne}e znati kuda }eudariti, kao {to Uzvi{eni na drugom mjestu ka`e:
"...kao da su skakavci rasuti" 
 
"...a planine kao {arena vuna i{~upana" 
, tj. kao{arena vuna koja se po~ela kidati. Uzvi{eni, zatimgovori do kakve }e sve po~asti ili poni`enja, ljudenjihova djela dovesti, pa ka`e:
"Onaj u koga njegova dobra djela budu te{ka" 
, tj. kod koga njegova dobra djela pretegnulo{a
"...u ugodnom `ivotu }e `ivjeti" 
, tj. uD`ennetu.
"...a onaj u koga njegova dobra djela budu lahka" 
, tj. kod koga lo{a djela pretegnu dobra,
"...boravi{te }e mu bezdan biti",
tj. naglava~ke}e se strmoglaviti u D`ehennem. Neki ka`u da tozna~i da }e mu poput majke kojoj se vra}a na Onomsvijetu biti provalija, i da je to jedno od imenad`ehenemske Vatre. Ibn-D`erir ka`e da je za provalijure~eno "majka", jer onaj ko se u nju surva, drugogboravi{ta, do nje, ne}e imati. Zato Uzvi{eni,obja{njavaju}i {ta je provalija, ka`e:
*
Objavljena nakon sure "Kurejšije".
"A {ta ti zna{ {ta }e to biti? - Vatra u`arena!" 
,tj. u`arena, rasplamsala vatra, nepodnosive vru}ine.Ebu-Mus
ab od Ebu-Hurejrea navodi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: (685) "@estina vatre kojuljudi na ovom svijetu potpaljuju samo je sedamdesetidio d`ehenemske vatre." Ovaj hadis navode i Buharijai Muslim. U jednoj od verzija ovog hadisa stoji:(686)"Ona je od nje ja~a {ezdeset devet puta." UBuharijinom Sahihu i Muslimovom Sahihu navodi seda je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: (687) "Vatra sepo`alila i rekla: 'Gospodaru, sama sebe jedem', pa jojje dozvolio da dvaput uzdi{e; jednom zimi i jednomljeti. Najve}a hladno}a koju osje}ate zimi je od nje, anajve}a vru}ina koju osje}ate ljeti je od nje."
Ovim se,zahvaljuju}i Allahu i uz Njegovu  pomo},zavr{ava kratki komentar  poglavlja "Smak svijeta" .

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->