Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tefsir Ibn Kesir - El-Felek [Svitanje]

Tefsir Ibn Kesir - El-Felek [Svitanje]

Ratings: (0)|Views: 40 |Likes:
Published by Father_of_Zacharias
113 El - Felek / Svitanje

1599 Rije~i Uzvi{enog: "...od zla onoga {to On stvara", zna~e: od zla svih Njegovih stvorenja, a rije~i: "...i od zla mrkle no}i kad razastre tmine", po Mud`ahidu zna~e: od no}ne tmine koja

OBJAVLJENA U MEKI*, IMA 5 AJETA

113 EL - FELEK / SVITANJE

Imam Ahmed od Zerr b. Hubej{a navodi da je rekao: "Ubej b. Kabu rekao sam da Ibn-Mes'ud u svome Mushafu ne pi{e poglavlja "pa mi je rekao: /719/ 'Svjedo~im da mi je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao da mu je D`ibril, a.s.,
113 El - Felek / Svitanje

1599 Rije~i Uzvi{enog: "...od zla onoga {to On stvara", zna~e: od zla svih Njegovih stvorenja, a rije~i: "...i od zla mrkle no}i kad razastre tmine", po Mud`ahidu zna~e: od no}ne tmine koja

OBJAVLJENA U MEKI*, IMA 5 AJETA

113 EL - FELEK / SVITANJE

Imam Ahmed od Zerr b. Hubej{a navodi da je rekao: "Ubej b. Kabu rekao sam da Ibn-Mes'ud u svome Mushafu ne pi{e poglavlja "pa mi je rekao: /719/ 'Svjedo~im da mi je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao da mu je D`ibril, a.s.,

More info:

Published by: Father_of_Zacharias on Jun 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2011

pdf

text

original

 
113 El - Felek / Svitanje
1599
 
113 EL - FELEK / SVITANJE 
 
OBJAVLJENA U MEKI 
 , IMA 5 AJETA
 
Imam Ahmed od Zerr b. Hubej{a navodi da jerekao: "Ubej b. Kabu rekao sam da Ibn-Mes'ud usvome Mushafu ne pi{e poglavlja "pa mi je rekao:/719/ 'Svjedo~im da mi je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,rekao da mu je D`ibril, a.s., rekao:
'Reci: 'Utje~em se Gospodaru svitanja'',
pasam rekao. Onda mi je rekao: 'Reci:
'Reci: 'Tra`im za{titu Gospodara ljudi'' 
, pasam i to rekao. Mi izgovaramo ono {to je izgovarao i Vjerovjesnik, s.a.v.s." Ovo prenosi El-Buhari i En-Nesai. Vjerovatno ova dva poglavlja Ibn-Mes'ud nije bio~uo od Vjerovjesnika, s.a.v.s., ni svojim u{ima nisigurnim predanjem i vjerovatno je kasnije promjeniomi{ljenje i priklonio se mi{ljenju ve}ine (d`ema'a), jer su njihovo postojanje u mushafima potvrdili ashabi,r.a., i tako ih prenijeli u druge krajeve.Muslim u svome Sahihu od Ukbe b. Amira navodida je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: /720/'Zar ne vidi{ da su no}as objavljeni ajeti kakve nikadanije vidio:
'Reci: 'Utje~em se Gospodaru svitanja'' 
 i
'Reci: 'Tra`im za{titu Gospodara ljudi.''" 
OdEbu-Seida prenosi se: /721/ "Da je Poslanik, s.a.v.s.,tra`io za{titu od o~iju d`ina i ljudi." Za ovo predanjeEt-Tirmizi ka`e da je hasenun-sahihun.
"U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!" "Reci: 'Utje~em se Gospodaru svitanja, /1/ od zla onoga {to On stvara, /2/ i od zla mrkle no}i kad razastre tmina, /3/ i od zla smutljivca kad smutnje sije, /4/ i od zzavidljivca kad zavist ne krije.'" /5/ 
 
O tome {ta zna~i rije~ dato je mnogo mi{ljenja.Ipak, najispravnije je ono koje ka`e da se pod njommisli na svitanje. Za ovakvo mi{ljenje opredjeljuje se iEl-Buhari u svome Sahihu, neka mu se Uzvi{eni Allahsmiluje.
*
Objavljena nakon sure "Slon".
Rije~i Uzvi{enog:
"...od zla onoga {to On stvara" 
, zna~e: od zla svih Njegovih stvorenja, arije~i:
"...i od zla mrkle no}i kad razastre tmine" 
, po Mud`ahidu zna~e: od no}ne tmine kojaobavije Zemlju kad za|e Sunce. Ovakvo mi{ljenjeprenosi se i od El-Buharije i Ibn-Abbasa, kao i drugih.Neki ka`u da se pod ovim misli na Mjesec. Oni se uovakvom tuma~enju oslanjaju na Imama Ahmeda kojiod Harisa b. Ebi-Seleme prenosi da je Ai{a, r.a., rekla:/722/ "Poslanik me je uzeo za ruku i pokazao naMjesec kad je iza{ao i rekao: 'Zatra`i od Allaha da tesa~uva od ovoga kad se pomoli.'" Ovaj hadis prenoseBuhari i Nesai. Zastupnici prvog mi{ljenja ka`u da jeto znak no}i kad iza|e. Ovo se ne kosi sa na{immi{ljenjem, jer je Mjesec znak no}i i jer on samo unjoj dolazi do izra`aja. Takav je slu~aj i sa zvijezdamakoje sijaju samo no}u. Radi se najvjerovatnije oonome {to smo ve} ranije rekli. Allah, opet najboljezna!Rije~i Uzvi{enog:
"...i od zla onih koji u ~vorove pu{u" 
zna~e one koji ~araju i u uzlove pu{u.Buhari u svome Sahihu u poglavlju o lije~enju od Ai{e,r.a., prenosi da je rekla: /723/ "Allahov Poslanik bio jeop~aran do te mjere da mu se ~inilo da prilazi svojim`enama, a zapravo im nije prilazio." Sufjan ka`e: "Ovoje najte`i vid ~arolije, kad do nje do|e." AllahovPoslanik, s.a.v.s., rekao je: "Ai{a, zna{ li da mi je Allahdao rje{enje za ono {to sam Ga molio? Do{la su midva ~ovjeka, pa je jedan sjeo pored moje glave, adrugi pored nogu. Onaj koji je sjedio kod glave rekaoje onom drugom: '[ta je ovom ~ovjeku?' 'Op~aran je',odgovorio je. 'A ko ga je op~arao?', upitao je. 'Lubejdb. Asam, ~ovjek iz plemena Beni-Zurejk, dvoli~njak isaveznik jevreja', odgovorio je. Ovaj je upitao: 'A~ime?' '^e{ljom i dlakama', odgovorio je. 'Gdje?',upitao je. 'U kori mu{kog izdanka palme ispod jedneplo~e u bunaru Zervan.'" Ai{a je dalje rekla: "Oti{ao jetamo, izvadio ono {to je u njemu bilo i rekao: 'Ovo jetaj bunar koji sam u snu vidio. Voda mu je bilaustajala baru{tina, a palme oko njega, oblika{ejtanskih glava.' Kad je to izvadio, upitala sam: 'Jesi liozdravio?' pa je rekao: 'Tako mi Allaha, On me jeizlije~io. Ne volim da ikome od ljudi nanosim bilokakvo zlo.'" Ovaj hadis prenose Muslim i Ahmed.Komentator Kur 
ana Es-Sa
lebi u svome tefsiru navodida su Ibn-Abbas i Ai{a, r.a., pri~ali da je jedan jevrejskimladi} slu`io Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i da sejevreji nisu okanili dok mladi} nije uzeo ~e{ljanjemopale dlake od Poslanika, s.a.v.s., i nekoliko zubaca od~e{lja Allahovog Poslanika koje je dao jevrejima da gaop~araju. Imam Ahmed od Zejda b. Erkama prenosida je rekao: /724/ "Jedan jevrej op~arao je AllahovogPoslanika, s.a.v.s., pa ga je to mu~ilo nekoliko dana,kad je do{ao D`ibril i rekao: 'Jedan te je jevrej op~arao,spleo ti uzlove u tom i tom bunaru, pa po{alji nekogada ti to donese.' Allahov je Poslanik poslao da mu seto donese, pa je kad mu je bilo doneseno uzeo irazvezao uzlove, ustao i ustao kao da je oslobo|enokova. Jevrejinu to nije spomenuo niti ga je vidio dok

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->