Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5670, 13.6.2011]

Dnevni avaz [broj 5670, 13.6.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,349|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2013

pdf

text

original

 
BritancituziliNIFzbogjednostranograskidaugovoraonajmuspremnikauPlocamazahlUevajucinadoknadusteleod116milionadolaraKomecepripastidrzavna.imovina
P
TvaraspravaII
arbitra-teklesedmice
u
Zagrebu,
ugovcr
izmedubritanske
1<0"
inomsporuizrnedu
j.Na-
TroclanovijecesTiboromrnpanije
i
NTF-a.ftnihterminalaFBiH"Varadijemnacelupokusalo
ie
Konacnuodluku
0
sporunece(NTF)Ploce
i
britanskeutvrditicinlenicnostanje
i
ra-izrecivijeceuZagrebu,
vee
Arbi-firme"Deltagrip"odrzanajepro-zlogezbogkojihjeraskinuttrain!suduCirihu,
4.
Slra!!a
Samijijedinazeuadasevratisvojoj
~eci
imuzu
.
strana
MlnISTRIC.AALICnAPARFE.MEPOTROSILA
CAK4.858HM!?
2.srrafla
OEMIJBILlSAt.11BORelGRAIlEVINARSTVO
Trazeuvodenjeborackogdodatka
 
Munnakouferenciji:Usposlavilivlasl
Pocelakonterencila
0
zapadnomBalkanu
mun:naoredaHIeledlnaDOCila!
Uradukonferencijeucestvovatcevelikibrojzvanitnikaizregije,SADiEU
URektora
[U
Univerzi
leta
\J
Sarajevusinoc
i
eorvorenakonferencija"ZapadniBa-lkan:Napredak,stagnacija
ili
regresiia",koi
\J
organiziraiu
Americko-bosanskafondacijaiSAIScentarzarransatla-ntskeodnosepriUniverzitetu,JohnsHopkins"..Uradukonferencije,kojacetrajatido
15.
jl,!I13,
ucesrvo-
val
eevelikibrojzvanicnika
iz
regije,SAD
i
Evropskeuniie(EU)tepredstavnicicivilnogdrustva,akademskezajednice
i.
politickih
grupa,
ArnbasadorSAD
U
BiHPatrikMun(patrickMoon)kazaoieuobrscaniudaseovakonferencijadesavau»hismri-jskomtrenutkuzaBiH"te
da
se(rebafokusiratiprimarno
samenaiedno
j
temi-napre-
tku,ier,kazao
je,
nakonneko-
likogodinastagnacijenapre-dakje[edinaopcijaRegresi-
ja,porucuie,nesmije
bil.iopcija.
SDBe
Onjenaglasiodapoliticki
lideriBiHrreba]uznaticiaje
zadatakdaseuspostavivlast
i
ciaonafunkcionirava~nijigradanimaBiHodsporeniazbogtogaizkoje
te
stranke
docikojiminisrar,
-Politicaribisetrebali£0-kusiratinaono5mspajaljude,umiestonaone
SIO
ihrazdva-
ia,Vieruierndasesvi:ilaiuda
jeovajcil]plernenitiji,vainiji
i
visedrzavnickinegonapori
politicaradapostignupoeneu
medusobnimkonfronraciia-
rna,
cia
dobijukomprornisjercuvaj
U0
braz,ana
steW
svih
gradana-
kazaojeMun
i
odao
dasu
"SAD
ovdjedaosranu",
DanijelHamilton(Daniel)
i
MaiklHalcel(MichaelHa-ltzel)
iz
SAIS,~teSasaTope-ric,predstavn
i
kAmericko-
bosanskefondacije,upozdra-vnirngovorimaiskazalisuna-
duda
ce
ovajskuppokrenuri!lOVUvrstudiialcgaSAD,EUiz.emaljazapadnogBalkana.Ddnosizmeduparlamenataivladauprocesuevro-pskih
i
megracijaos
I!
O'vnajetema9.konferenc:ijep,e·dsjednikaparlamenaraProc:esasarudnjejugoislocneEvrope(SEECP),n.akojojceucestvovatipredsjedllva-jue;PredstavnickogdomaParlamemaBosne
i
Kerce-govine(PSBiH)DenisBeCirovic,prenosiFe!1~.SkupseoclrZava
14.
i
15.
junauBeCicima,uernojGori,saopeenoiei2PSBiH_
Do30.septembraavegodine
otuorengraniCnipriielazDnHa
GranitniprijebzUnkauMetkovifu,i7..meduHrvawkeiBill,kojijeodredenzaprome!stanovnistva
iz
pogranicnogpoclrllcja,do30.septembraovegodineprivremenojepre-kategoriziranugranieniprije-
laz
7:a
medunarodnipromet,sa-opee!lOie
iz
Dubrovacko-!ler-etvanskepolicijskeuprave_Takasetimgro.nicnimprijelazommogllkoristi[isvihrva[skidrza.vljaniistr-and,aizlamo:;njegPUza-molilisugradanedasenji-me
sto
eeScekoristekakobisesmanjileguhenagranie;uMe[kovicu.
M.Sm.
PORTAL-komentardana
AklJFERKprihvatizahlj;;v"EI~kltoprivrede
BiH.:Stnllaza
d{)maCinstvaskuplja
za
47,4
pOSIO!
-Zaloseposlovanje"ElektroprivredeBiH"nar-odnije,nidmozebitikriv.Mojpriiedlog:svimzapo-slenimauEPBiHsmanjil!pIateshodnoslepenuodgovornosti.iduznoS[ikojuobavljaju.Akonepdsta-nu,panabiroimaima.dovoljnoonihkojijedvaceka-jl.!bilokakavposao.
(Bruce
Lee)
2
Onevni.vaz.~Qnedielia~.
aktueln
0
13.
iu
nV)ipanj
2011.
RASTROSNOST
Bfa
suutvrdiliIederalni
revizori
MiislriCaAlie
naDarleme
Dlrl-IaCaB
4.656MI?
Izdac;zauslugep6jevo-za
i
gorivotakodersu
punj
ne1ogicnosti.Tako
Sll1I
ne-Itolikoslucajevarevizorilltvrdilineuskladenoslpu-miltnalogazavozila
S
!la-lozimazasluzbenapUWVa-n
i
.Istovremeno,utvrdenoje
da
II
poiedinimsluCajevi-rnadVapotpunoiSlavozilaunsernzliCitekolicinebe-
PariemepodijelilauposlenicimaZakupovinukravatapotrosena1.141markaUtrosakzalihahraneucentralnomskladistu401.069KM
Dok
[ebrojriezaposle-
nih
II
BiH
odavnopresaopo-
I
am
iii
0
na,a
redov
i
ispred
narodnihkuhiniapcstaliskorouepregledni,
i'elnici
federalnihinsrirucijarazba-cuiusedrzavnim
parama.
Federalnirevizoriskoro
svaki
dan
objay
Iiu
j
urezul
ta-
tefinansijskekonrroleIe-
deralnihinsriruciia,kojese,sudecipremarezultatimaizvjesta]a,takrniceura-
strosnosti.
Ojecauposl.enika
BivSaIederalnarninistr-
icaobrazovan
ia
i
nauke
FBiHMeJihaAlieuvrhu
[e
lisrerastrosniheelnikafed
e-
ralnihinstirucijaTakosure-
vizoriutvrdil
i
da
j
esamozaobiljezavanje
8.
mana,Danazena,ovorninistarsrvoizdvo-
j
i
0
viseodI
.000
m
araka,
Tokomvjerskihblagdaua
postrosenesu1.683marke,azakupovinunovogodisnjih
paketicazadjecuuposlenika
izdvoieno1.600
KM
iii
80
marakapokomadu,
Minisrrica
Alie
ocitoimaprefinjenllku
S,
pajesam
0
za
kupovinukravatapOIToWa
1.141
KM,dokiezakupovi-nuIuksuznihparfernaiz
budzetaizdvojilacak4.656
KM.
Parfernejenakrajuposlovnegodineministrica
Alie
pcdijelilasvimsluzbe-nicirna
i
namjestenicirna,-U
okviru
izdatakaza
rna
rerii
al
i
sluge,iskazan
i
u
troskovireprezentacijeu
iznosuod
25.681
KM,.stouodnosunaprethodnugodi-nu,kadasuovit[oskoviiznosili
16.936
KM,predsta-vljapovecanieza8.336KM
il~
a33
peste-
urvrdilisu
re-
V1ZOrl.
Dauposlenicifederalnih
instirucijavoleidobrapoje-s
ti,
nesekira
j
ueisekoce
to
sveplatiti,pokazujeizvjestajorevizijiposlovanjaSluzbe
zazaiednickeposloveorganaitijelaPBiH.Takosurevi-zoriurvrdilidaseuGla-
vnoikn
i
iziiskazu
i
uizdaci
loa
nabavkuhrane
i
stanjezali-haucentralnornskladisru
besvodenjazaduzenja
i
a-
zduzenjakuhinja
i
bifeazapreuzetirnaterijal.
Zalihehrane
-U
rrosa
kzalihahraneucentralnomskladistujeiska-zanuiznosuod
4t1l.069
KM,
JadnaosobauIslourllamauoraUUalasduauozila
nzina,iedno:lest,dmgo11litam.-lovegodineje,kaoipre[hodne,.konstatovanodajeismo.obauvisenavc-ampotpisalaistovremenoupravljanjesdvavozilanarazli~itimrelacijama,ani-
5U
poduzetemiereuciljuotklanjalljaoavede.nogpr-opus
ta-
navoderevizori.a8tanjezalihahrane
ria
dan
31.
decembar
2010.
godineuizuosuod
15.787
KM.lma-juCiuvidudaseuGlavnojknjizinevodievideneijaza-duzenja
i
azduzenja,nismournogu';nostipotvrditiish-znostanjeutroskamaterija-la
i
obe,kao
i
tanjazalihanakrajugodine-navodere-vizori.
F.JG4RALIC
GodisnjicastradanjaneduznihMostaraca
DeuelnaeSi
g
dinaOdZIOCinabezMazne
Agresorskejedinicesvirepoubile
114
Mostaracabosnjatkeihrvats.kenacionalnosti
Danasse
flavrSa
va19godi-naodsrra5nog
ziOCin3
kada
sujedinieesrpsko-crnogorskogagresora,uzpomoelokalnihSrba,
iz
atomskogsklornsta
Za·
likodvele
114
neduznihMO-"staracabosnjackeihrvatshnacionaJnostiipotomsvirepoubilekodGradskoggrobljaSutina
i
nadeponiiiUborak.TrudeCi.sedaovaj·datumneotrgnu
0
dzaborava,pom-dicenastradaIihidanasce,kaoprethodnill
18
godina,pobganjemcvijeca,ueenjemFatihe
i
paljeojemsvijeta
Hasic:Porodiceogorliene
odao
poCas
rnevinimmvama.No,porodicestradalihnaUborkuiSutin';ogoreenesuzbogcinienicedazaovajziocin,iakojerijec
0
prvimmasovnimgrobnicamauBiH,kojesuotkrivenejosuavgustu
1992.
godine,josni·konijeodgovarao.-Nazalost,nadldnatuzi!astvaisudovinisuni.stauradiliuvezish.apsenjemiprocesuiraujemnalogodava-ca
i
izvdilacaovog
sU'a-
vicnogzlocina.Dokseuei-ielojBiHzlociniproeesuir-aju,kada8UupitanjuSutinaiUborak,s!Varisenisupo-maklesmrtvetai"ke"ogorcenjeAdninHasi';'.pr"edsjednikUdruZenjaCiano-vapOl;odIcastradalihnaUborkuiSUlini
1992.
Porodicesuposebnora-zocaranezbogeinjeniceS
[0
jeovajzloCi!lskinu[soprninicegeneraluMomciluPerisicu[esmsvevrijemeodnadlemihruZilai'ilavadobiva-ju
0
dgovorda"osumn
i
i
en
j
nisudosrupni
0
rganimago-njenja".
M.Sm.
 
aktuelno
Dnevniavaz,ponedjeljak,13.junYlipanj2011.
3
"Avaz"saznaje
Kounlstavabh...gradevinskefirme
,-
OO]m~J[~rn
.~~wrn~
i@oom
~~OOJrn
gill~
~oooorn~~
Rijec
0
ugQvorimaza1.2.dionica,.cijajeultlp~a'IIrjjednost25miJionaKM-
OdlukaFederalnevladeozaustavljaniuugovora
0
popravcimagistraluihce-St3predstavljadirektanudarnadeserakdomacih
kornpaniia
i
3.004.000fa-
dnikakojeupcsljavaju,ka-zalisusagovomici..Avaza"dobroupoznatisdesavanji-rnauovomsekroru,
Najnizacijena
Vladaie,podsietimo,p.rosiesedmiceprihvarilao·
dlukunovoizabranogNa-
dzornogodbora"CesraFE·iH"
0
prekiduaktivnostinaporpisivan]uugovorasiz-vodacirnaradovanareha-bilitacijicesta,alinikakvidetal
i
i
nisusaop"en
i.
Nasisagovornicikazuda
[e
rijet
0
ugovorima
za
12dionica,eiiaieukupnavrijednost25milionaKM.-Tajposaotrebalesura-ditiuglavnomdomatefir-me,kojimajeovobiojedini
MOgOCaodstupanJa
-Mismoupozorilinamogucaodsrupanjaodkr-iterijakojisubilidefiIlir-anilenderskomdokurne~ntacijom.Redmodaiebilofirmikojemoida
lie
ispulljavajukrireriie,adostavile
$U
ponude-ka.-zalanarnjeMerimaKa·dric.nacin
da
prezive.Gradevi-nskasezcnajepocela,ani-
kakvihposlovanerna.Iovo
srosunase
fi
rrnetrebalera-ditinedozvoljavairnse-kazaojeiedannassagovor-nik,starskefirme"HPInvesti-ng",StOnamieizteko-mpanije
i
potvrdeno,-MismopcslalipismozabrinutcstiDirekcij
i
ce-sta,stojeuskladustende-rskornprocedurorn,
i
izni-jelisvojestavoveucdnosunaevaluacijuponuda.Onisupostuprliuskladuspr-oceduramaiprivremenoobustavilipostupak-ka-zalanamjeMerimaKa-dric,rukovodilac[ebnickepripremeu"HPInvesti·
ngu'!.
Nezvanienosa7.najemoda
5U
ivlasnicinekihdrugihko·mpanijakojenis
tI
dobilenije-
dan
ugovor
mile
pritisakna"CesteFBiH"
i
naVladudadonesuovuodluku.
G.MRKIC
Pismozabrinutosli
Prernanjegovimrt-jeCima,zasvih12dionicakaoizvo<'lacje
ill!
bra.lla
0
nakompanijakojajeponudilanajnizucijenu,osimuje-dnoruslucaju,kadaprvora·ngi,aniparHidacnijeispu"njavaouvjere.Dsimmga,dodaiedasunasveugovoresaglasnosldaleme<'lunafO"dneins
ri
lU
djekojefinami··rajuproiekt.Saznaje
cia
jeovaodlukaNadzornogodboraiVladeu.sJijedilanakonza.lbemo-
niHSiCeuadesetina
UprkosukrasimaukOjesepakuie,
dotazecl
strujnIudaripakjemrljanapoHticIFederalnevlade
"ElektmprivredaBiH"bilajeleglokorupciie
i
ne-strucncgrada,procjenajeskojornseNiksicevavla-dasuocilasproblcmimazatecenimunajmocnijern
javnornpreduzecu,
Pose-
briozvucnoodieknula
je
ujeuanamjeradazadese-tinusmanjiplateuposle-nicimastrujnoggiganta
te
dara]novaeprebacinarudarskikonto.Timebiseublazilodolazecepo-skuplienjeelektricneene-
rgi]e,kojirnsugradanivi-
dnoisprepadani,
J
avnostiepozdravilaovunajavuprernijera
Niksica,
sco
sevidi
i
po
ogrornnoipodrsci
(88,4
po-
sto)kojujeonadobila
rneduanketiranimcitaoci-
rna"Av.azovog«internet-porrala,Sodobravanjemsuprimljene
i
anije
viiesti
aprornjenamauUpravi
i
NadzornemodboruEP-BiH,
iz
kojih
suizbaceni
stari
smutljivci,Okosrca,ipak,nes
[0
zebe.
Novavlast,posvemusudeci,uposprernanje"El-ektroprivredeBiH"sameuvodinoveliude,sdru-gaCijimstranackimdreso-vima.
D
tolikopotrebnoipromjenistilavodenjasa-mekompanije,medurim,nernani
govora,
Nato
upucujenacinnakojije
postavljenanovarukovo-decavrhuska.Dnajefor"miranapoCiSlOstra-nackimkriteriiirna:maloSDP-ovaca,maloSDA"ovaca.Astrucnjaka?Medunovirudirektori-rnavjer~va
tnO
im3iiSli"nskihmaistorasvogaposla,No,bilobiibjosvise,koli-ko
je
i
otrebno,dase
nova
vlas
t
dclabstrtJenihkri
tel"ii
3,
da
j
ebarrukovodenje,
akoveene
moZe
nadzor,pr-
epustilaprofesicnalcima,
bezobzirananjihovupoli-tickuboju.Zarnam
SD
P
to
nije
ob
ecavao?
Usituacijiukoio]
nacingazdovanja"Bek-troprivredornBiH"ostajeisti,dakleuskostranacki,iedino
lito
narnsenudije-
stedapovjeruiemokako
ce
neviupravnici
i
nadzo-midimativisesavjestiodprethcd
0
ih,ogrezlibunerad
i
pljacku.Abclje
i
drugaciiebibilodasmo,um
j
estotakotankena
d
e,
II
najvaznijo]federalnoj
kornpaniii,pokonkursnoi
proceduri,dobilitimisti-nskihsrrucnjaka,sposc-bnihdaodmarkepravedvije,
Prica
0
Niksicevojdese-
tinistogadjelujekaocelo-
fanska,srnisljenada
ul-
j
epsa
ruzno
licejedncgkra-jnjespornogposkuplien]a.DcekujesedaIiudibudusretnistostruiuneceplacati,naprimier,zapede-setak,nego
7.3
"sarno"dva-
desetakpos
to
skuplje!
Uprkosukrasimaukojesepakuje,dolazeci
srruiniudar
ipak
[emrlia
napoliticiNikSicevevla-de.Akonijeustanjudabezposezaniaunarodnidiiepstabilizujeni
1]3"
jmocnijukompaniju,
ja-
sno
je
kakomaloseodnie
mote
ocekivatiudrugim,gOlOVOurusenimdijdo-viruafederalnekuce.
BivsadrzavnatajnicaSADzadovoljna
Olbrall:UiluamUsaznanjUd
jBMladlc
-za
rBsBtaMa
U
Hag
MedlinOIbrajt(Ma-deleineAJbright),bivsaamerickadri3vnatai.nica,pozdravilajehapsenieRa-
tka
Mladica
i
iSlaklada"posebnouziva"usazna··njudajeOIlsadaizaresela-kauSheveningenu.-Toeakpravdesporoseokrece,ali
S
e
i
ak
0
krece-iziavilajeDlbrair(74)zaholandskilist"DeVolks!all!"tOkomposjeleHagu,prenoseagencije.OlbrajljebilaamerickaambasacloricapriUieclinje-nimnarodimawkomratauBiHod1992.do1995.go-dine.Od]997.do
200
I.,
kaodrzavnarajnicaSAD,imalajevaznuu!ogu
U
obli·k()vanjuameriH:epolitikepremaposlijera-LOajBiH.Dnaje1002.svjedoCilauHaguprativBilj'anePlavsic,ko-jaiekasnijeosudellana11godinaza-[vora.
OI!kfJNINKOVlc/roJE
TO

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
skutorka59 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->